Магистрантқа арналған пәннің оқу бағдарламасыжүктеу 456.21 Kb.
бет1/3
Дата15.06.2016
өлшемі456.21 Kb.
  1   2   3Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2011

Сапа менеджмент жүйесі

Силлабус

(магистрантқа арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бетҚазақстан Республикасының

Білім және ғылым

министрлігі
Д. Серікбаев атындағы

ШҚМТУ


Министерство

образования и науки

Республики Казахстан
ВКГТУ им. Д. Серикбаева

БЕКІТЕМІН


ТКМ факультетінің деканы

_______А.К. Адрышев

«___»_______2014ж.
МЕТАЛЛУРГИЯлыЛЫҚ ҮРДІСТЕРДІ ТЕРМОДИНАМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ

Силлабус


ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ процессовметаллургических
Силлабус

Мамандық: 6М0709 - Металлургия


Оқу түрі: күндізгі

Курс 1


Семестр 2

Кредиттер саны 2

Лекциялар 15

Практ.сабақтар 15

МОӨЖ 30

МӨЖ 30


Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Силлабус химиия, металлургия және байыту кафедрасында 6М0709 - Металлургия мамандығы бойынша магистрлерды дайындаудың оқу жоспары негізінде құрастырылғанҚафедра отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі Н.А. Куленова


«____»__________2014 ж. № ___ хаттама

Тау-кен металлургия факультетінің әдістемелік кеңесінде құпталды

Төрайымы
«____»__________2014 ж. № ___ хаттама

Құрастырған М.З.Тоғызов


Норма бақылаушысы Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР ЖӘНЕ КЕЗДЕСУ САҒАТТАРЫ
«Химия, металлургия және байыту» кафедрасы, тау-кен металлургия факультеті

Сабақтарды жүргізетін оқытушы: Тоғызов Мельс Зайнелгабиевич, т.ғ.к.., доцент

Жұмыс телефоны: 540-911

Аудиториялық сағаттар және консультация уақыты: оқытушының сабақ кестесі және жұмыс графигі бойынша.

1 ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Курстың қысқаша сипатамасы:

«Технологиялық үрдістердің физика-химиясы» пәнінде металлургияның негізгі ғылыми және тәжрибелік әдістері бойынша теориялық материалдар келтірілген: металдарды алу, бөлу және рафинирлеу сұрақтарының тәжрибенің талаптарын орындау және ғылыми зерттеулерді жүргізу жөнінде термодинамика, кинетика, химиялық және фазалық тепе-теңдік негіздері.

Пәнді игеру кезінде магистранттар күйдіру және балқыту пештеріндегі жұмыстық атмосферасының сипаттамасының тотықтыру-тотықсыздандыру номограммаларын пайдаланады және өнімнің бағдарланған шығымы мен тазалық дәрежесін алу үшін үрдісті жүргізудің оптималды параметрлерін таңдайды.


  1. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері

Магистранттардың металлургияда иновациялық технологияларды таңдау, зерттеу және енгізу кезінде ғылыми мәселелерді шешу үшін металлургияның физика-химия саласында кәсіптік теориялық білімдерін жетілдіру.

Металлургия саласында теориялық және тәжрибелік зерттеулерді орындау кезінде алған білімдерін кәсіптік қолдануды игеру.

1.3 Пәнді оқудың нәтижелері

Білім: Магистр білуі тиіс:

- Химиялық реакциялар жүретін металлургиялық жүйелерге қатысты физикалық химия заңдылықтарын біледі.

- Пирометаллургиялық және гидрометаллургиялық сұлбалар бойынша металдарды алуда, бөлуде және тазартуда компоненттердің өзара әрекеттесуінің термодинамикалық заңдылықтарын біледі.

- Күйдірудің, балқытудың, химиялық қосылыстардың түзілу және ыдырауы кезінде жүретін тотығу-тотықсыздану процестерінде өзара әрекеттесудің теориялық негіздерін, ерітінділеудің және металдық, қождық және штейндік фазалардың арасындағы әрекеттесулердің негіздерін біледі.

- Металлургиялық жүйелердің күй диаграммалары негізінде булану, конденсациялану, балқибөліну және рафинирлеу әдістерін түсіндіру.

Дағдылар: Магистр төмендегілерді істей алуы тиіс:

- Әртүрлі технологиялық үдерістердің материалдық, стехиометрлік, электрондық эквиваленттік баланстарын құрай білу;

- Үдерісті басқарудың техникалық регламентін орындау, химиялық үдерісін бағалай білу; құрамның тепе-теңдік неіздеріндегі есеп бойынша үдерістің селективтілігін, көздеген мақсатқа жету мүмкіндігін болжай білу,

- Нақты зерттеулерге қатысты технологиялық үдерістерді зерттеу әдістерін таңдай білу;

- Алынған материалды өңдей білу; әдебиеттегі мәліметтер негізінде қорытынды жасай білу; Заманауи акпаратты технологияның жетістіктерін пайдалана отырып, библиографиялық жұмыстар жүргізу;


 • Белгілі бір талаптарға сәйкес орындалған жұмысты қорытындылап реферат, мақалалар жазу.


Құзыреттілігі: Магистр төмендегіге құзыретті болуы тиіс

- Минералды шикізаттан өнімді рафинациялай бөліп алу кезінде химиялық тепе-теңдік заңдылықтарын, күйдің фазалық диаграммасын пайдалана отырып үдерістің сандық көрсеткіштерін есептей білу;

- Ғылыми әрекеттің бар түрін ұйымдастырып жоспарлай білуі керек

-Металлургиядағы технологиялық үдерістерді зерттеуге қажетті алдыңғы қатарлы ғылыми тәсілдерді техникалық құрал жабдықтарды қолдана білу;

-Металлургиялық үдерістерге қатысты ғылыми зерттеу және иновациялық қызметін білу.


  1. Курстың пререквизиттері

«Технологиялық үрдістердің физика-химиясы» пәнін оқу үшін «Физикалық химия», «Жоғарғы математика», «Металлургиялық процестер теориясы» пәндерінен алған білімдер қажет.
  1. Курстың постреквизиттері

Алған білімдер металлургия саласында ғылыми-практикалық шешімдер қабылдау үшін қажет.


2 лекциЯЛЫҚ САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Металлургиялық үрдіс жоғары температурады қатты, сұйық және газ фазасында (пирометаллургия) және сулы ерітінділерде (гидрометаллургия) жүретін физика-химиялық өзгерістердің күрделі кешені - 1 сағат
2.2 Металлургиялық үрдістің физика-химиялық талдауы. Термодинимикалық сипаттамалар, олардың металдарды алу мысалдары бойынша физикалық мәні - 1 сағат
2.3 Термодинамикалық және химиялық потенциалдар; металлургиялық жүйелерді термодинамикалық талдауда ерітіндінің компоненттерінің (балқыманың) парциалдық мольдық шамасы - 1 сағат
2.4 Металлургиялық күйдіру мен балқытудың физика-химиясы. Металлургиялық реакциялардың бағыты. Химиялық реакциялардың жүруінің мүмкіндігі мен толықтығын болжауда энтальпиялық және энтропиялық факторлардың ролі - 1 сағат
2.5 Тотығу процестерінің термодинамикалық негіздері. Оттектік потенциал оксидтердің беріктігінің, тотықтырмай қыздырудың, термодинамикалық ыдыраудың және тотықтыра рафинирлеудің шарты ретінде - 1 сағат
2.6 Газ түріндегі тотықсыздандырғыштармен және қатты көміртегінің қатысуымен тотықсыздандыру процестерінің термодинамикалық негіздері. Будуар-Белл реакциясы - 1 сағат
2.7 Металлургиялық жүйелердегі химиялық тепе-теңдік. Ерітінділеу процесінің реакцияларының тепе-теңдігі. «Потенциал – рН» диаграммалары - 1 сағат
2.8 Химиялық реакцияларды есептеудің математикалық модельдері. Тепе-теңдік жүйенің құрамын реттеуде Ле Шателье принципі - 1 сағат
2.9 Металлургиялық үрдістердің автогендігі. Металлотермия мысалында есептеу әдісі. Тотығу және тотықсыздандыру процестерінің кинетикасы- 1 сағат
2.10 Металлургиялық балқымалардағы фазалық тепе-теңдік (қождық, штейндік) – 2 сағат
2.11 Фазалық тепе-теңдікті оқу кезіндегі термиялық талдау. Фазалар ережесі – 1 сағат
2.12 Үш компонентті жүйедегі фазалық тепе-теңдік. Үштік эвтектикасы бар Pb-Sn-Cd жүйесінде қорытпалардың кристалдануы. Үш компонентті балқыма жүйесінде графикалық-аналитикалық есептеулер. Ликвация – металдарды бөлу процесі – 1 сағат
2.13 Булану және конденсация процестеріне негізделген металдарды бөлу және рафиналациялау процестерінің физика-химиясы – 1 сағат
2.14 Металлургияда экстракцияның физика-химиялық негіздері. Кен шикізатын ерітінділеу. Сұйықтық экстракция – 1 сағат
2.15 Қосылыстардың түзілу және ыдырау процестерінің кинетикасы және механизмы – 1 сағат
3 семинарлық САБАҚТАРДЫҢ ЖӘНЕ Ооөж ТАҚЫРЫПТАРЫ


Апта

Семинарлық сабақтардың мазмұны


ООӨЖ мазмұны

Балдар саны

1 кредит

1

Химиялық реакциялардың қатысуымен ерітінділеу процестерін термодинамикалық талдау

МОӨЖ-ның ӘН-мен жұмыс істеу және тапсырмаларды орындауға СИ жүйесінің талаптары

5

2

Физика-химиялық өзгерістердің бағытының шарты

Металлургиялық реакциялардың термодинамикалық сипаттамаларын есептеудің мысалдары

5

3

Гетерогендік жүйеде қосылыстардың түзілуінің және диссоциациясының термодинамикалық сипаттамаларын зерттеу

Металлургиялық реакциялардың стехиометриялықе эквиваленттері және электрондық баланстары

5

4

Физика-химиялық өзгерістердің энтальпиялық және энтропиялық шарттарының ролі

Металлургиялық жүйелердің ерітінділерінің (балқымаларының) термодинамикалық қасиеттері

5

5

Карбонаттардың ыдырау процесінің физика-химиясы

эмпиркалық тәуелділігін алу

5

6

Металлургиялық балқымалардың физика-химиясы

Fe – Cu балқымасының термодинамикалық қасиеттерін есептеу

5

7

«Металлургиялық жүйелердің термодинамикасы » тақырыбы бойынша ағымдық бақылау

«Термодинамика» бөлімінің бақылау сұрақтарымен жұмыс істеу

10

8
1-ші кезеңдік бақылау: тесттік сұрау


60

2 кредит

9

Кен шикізатын күйдіру кезінде қосылыстардың диссоциациясының заңдылықтанының кинетикалық заңдылықтары

Кинетикалық процестер теориясының негіздерінің конспекті

10

10

Металлургиялық жүйелерде Ле Шетелье принципін қолдану

Металлургиялық реакциялар мысалдарында теп-теңдіктерді есептеу

10

11

Металлургияда металлотермияның физика-химиясы

Металлотермия мысалында металлургиялық процестердің автогендігін есептеу

10


12

Металлургиялық жүйелердегі балқу диаграммалары

Конденсацияланған металлургиялық жүйелердегі фазалық тепе-теңдік

10


13

Қалайы-қорғасын жүйесін термиялық талдау

Pb - Sn диаграммасы бойынша графикалық аналитикалық есептеу әдісі

10


14

Айдау арқылы металдарды бөлу және тазарту. Азеотроптық және экстракциялық ректификация

Сұйық-бу фазалық тепе-теңдік мысалдары бойынша металлургиялық есептеулер. Металдарды бөлудің және рафинирлеудің дистилляциялық әдістері

10


15

2-ші кезеңдік бақылау

Тесттік бақылауҮштік күй диаграммасы бойынша қождың (штейннің) құрамын графикалық есептеу әдістері

40Барлығы

100

4 «МЕТАЛДАРДЫ гидро- ЖӘНЕ пирометаллургиЯЛЫҚ СҰЛБАЛАР БОЙЫНША АЛУ, БӨЛУ ЖӘНЕ ТАЗАТУ ҮРДІСТЕРІНІҢ ФИЗИКА ХИМИЯСЫ» ТАҚЫРЫБЫНДА ӨЗДІК ЖҰМЫС
Апта

Бөлімдердің мазмұны

Балдар саны

1

Химиялық реакциялардың қатысуымен металдарды ерітінділеу

10

2

Ерітінділердің термодинамикасы

10

3

Сулы электрохимиялық жүйелердегі тепе-теңдік

5

4

Сулы ерітінділердегі фазалық тепе-теңдік

10

5

Сулы ерітінділердегі экстракция

5

6

Сульфидтерді күйдіру және күйежентектеу

5

7

Металлургиялық балқымалардың термодинамикалық сипаттамалары

10

8

Металлотермиялық тотықсыздандырудың автогендігі

5

9

Металлургиялық үрдісттің жұмыстық параметрлеріне вакуумның әсері

5

10

Металлургиялық үрдістердің кинетикасы

5

11

Жоғары температуралы газ атмосферасының құрамы мен қасиеттері

6

12

Металлургиялық балқымалардағы фазалық тепе-теңдік

6

13

Карботермиялық тотықсыздандыру

6

14

Сұйық-бу фазалық тепе-теңдік

6

15

Конденсацияланған жүйелердегі фазалық тепе-теңдік

6

5 КҮНТІЗБЕКТІК- ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР
Тақырып атауы

Апталар бойынша таралуы

Лекциялар

Семинарлар

МОҚӨЖ

МӨЖ

1 кредит –Металлургиялықүрдістердің термодинамикалық талдауы

1 Металлургиялық үрдістер физика химиялық өзгерушіліктің күрделі кешені (кіріспе)

1

1

1

1

2 Гидро- және пирометаллургиялық жүйелерде металлургиялық жүйелердің термодинамикалық сипаттамалары

2 - 7

2-7

2 -7

2-7

3 Гидро- және пирометаллургиялық үрдістерде ерітінді (балқыма) компоненттерінің химиялық потенциалдары және парциальды мольдық шамалары


6

6

6

6,7

4 Металлургиялық үрдістердің бағытталуы. Реакциялардың термодинамикалық жүру мүмкіндігін бағалау кезінде энтальпиялық және энтропиялық факторлардың ролі

4-7

4-7

4-7

4 -7

2 кредит – Металлургиялық жүйлердегі химиялық және фазалық тепе-теңдік

5 Оттектік потенциал оксидтердің беріктігінің, тотықтырмай қыздырудың, карбонаттардың термиялық ыдырауының критериі ретінде

9,10

9,10

9,10

9,10


Кен шикізатын күйдіру кезінде металлургиялық үрдістердің кинетикасының теориялық негіздері

11

11

11

11,12

7 Фазалық тепе-теңдіктерді оқу кезінде термиялық талдау

12

12

12

12,13

8 Үштік металлургиялық жүйелерде фазалық тепе-теңдік

13

13

13

13

9 Булану және конденсация үрдістерінің физика химиясы

14

14

14

14

10 Металлургиялық үрдістердің физика химиясының негізгі сұрақтарын қорытындылау. 2-ші кезеңдік бақылау

15

15


6 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ МӘЛІМЕТТЕРІ


Пәнді оқу барлық өткен материалдарды қамтитын тест түрінде өткізілетін емтиханмен аяқталады. Емтиханға жіберудің міндетті шарты бағдарлама бойынша барлық тапсырмаларды орындау.

Қорытынды бағаға кіреді:

- ағындық бақылау – 40 балл (1 кредит) және 60 балл (2-ші кредит);

- 1-ші кезеңдік бақылау – 60 балл; 2-ші кезеңдік бақылау – 40 балл;

- емтихан – 100 балл.

Пән бойынша балдар қосындысы 100.

Бағалар жүйесі келесідей:


БАҒА

Кәдімгі баға

Әріппен

Цифрмен

% бойынша

цифрмен

өтежақсы

А

95 - 100

4,0

А -

90 - 94

3,67

жақсы

В +

85 - 89

3,33

В

80 - 84

3,0

В -

75 - 79

2,67

қанағаттанарлық
С +

70 - 74

2,33

С

65 - 69

2,0

С -

60 - 64

1,67

Д +

55 - 59

1,33

Д

50 - 54

1,0

қанағаттанарлықсыз

F

0- 49

0

7 ӘДЕБИЕТТЕР


Негізгі
1 Минаев Ю.А., Яковлев В.В. Физико-химия в металлургии. –М.: МИСиС, 2001, -320с.

2 Владимиров Л.П. Термодинамические расчеты равновесия металлургических реакций. –М.: Металлургия, 1973, 225 с.

3 Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем. Уч. пособие для вузов. –М.: Металлургия, 1990, -240с.

4Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник под редакцией А. П. Зефирова. Атомиздат, 1986, 350с.

5 Крестовников А. Н. и др. Справочник по расчетам равновесий металлургических реакций. - М.: Металлургия, 1983, 560с.


 1. Казачков Е. А. Расчеты по теории металлургических процессов. - Л.: Химия, 1983, 220с.

 2. Лукашенко Э.Е., Погодаев А. М., Сладкова И. А. Сборник примеров и задач по теории процессов цветной металлургии. - М.: Металлургия, 1973, - 174 с.

 3. Гальнбек А.А., Шалыгин Л.М., Шмонин Ю.Б. Расчеты пирометаллургических процессов и аппаратуры цветной металлургии. – Челябинск: Металлургия, 1990. -448с.

  1   2   3


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет