Математика І пЩні бойынша студенттердіЈ йздік ж±мыстарыныЈ материалдарыжүктеу 259.15 Kb.
Дата11.06.2016
өлшемі259.15 Kb.
љаза›стан РеспубликасыныЈ Білім жЩне “ылым министрлігі
С.Торай“ыров атында“ы Павлодар мемлекеттік университеті
Математика кафедрасы

Математика І пЩні бойынша студенттердіЈ йздік ж±мыстарыныЈ материалдары

љ±растырушы:

математика кафедрасыныЈ

а“а о›ытушысы Баширова А.Н.

Павлодар

1 жеке Їй тапсырмалары • Ж®Т 1.1

аны›тауышты есептеЈіз

а) алдыменен жол немесе ба“анда“ы элементтерді нольге айналдырып;

б) k-сінші жолдыЈ элементтері ар›ылы жіктеп;

в) m-інші ба“анныЈ элементтері ар›ылы жіктеп;

Берілгені 1,2 кестеде.

Кесте 1.


Тапсырмалар Н±салар 1 2,312345678910а11а113-22021231-1а12а1210310-21-402а13а133-11-1-23-1133а14а2104133-104-34а21а22-21-1-4-1141-2-2а22а2311-3-2-3-1-2211а23а3121012-41124а24а3223-161220-23а31а33121422-3230а32в110-311-14-1-1-3-4а33в12-10-22112-321а34в131-20-2-531212а41в21244312-4224а42в22-3311303-3-23а43в2322230-1-1-21-2а44в31-4-162-3441-11kв323124123423mв332343231214

 • Ж®Т 1.2

жЩне матрицалары берілген

Табу керек: а) АВ; б) А-1; в) А-1·А

Берілгені 1,2 кестеде.

Кесте 2.


ТапсырмаларН±салар 1 2,311121314151617181920а11а11-1412103224а12а124-303311-1-2-2а13а13211-1-142432а14а21122-303-1-3-1-1а21а22-2-511224022а22а2312-2-111233-4а23а310-422-3-231-20а24а323146-22-4-211а31а3310103-1-121-2а32в11-24-13220-341а33в123-1120-12-222а34в13220-111-31-1-3а41в213314-1233-23а42в22-2-24-1-21-3532а43в232-1-131-44-30-3а44в31-11-31332141kв321142323432mв332331241243

 • Ж®Т– 1.3

ЖЇйені шешіЈіз:а) Крамер Щдісімен;

б) матрицалы› Щдіспен ;

в) Гаусс Щдісімен.

Берілгені 1,2 кестеде.


 1. Ж®Т – 1.4


, , векторлары берілген. Табу керек: а) ; б) ; в) р, болатындай; г) векторыныЈ векторына проекциясын; д) q, , жЩне компланар болатындай.

Берілгені 3,4 кестеде.


Кесте 3.

ТапсырмаларН±салар4, 5, 612345678910a1211854-61046a254-6-67-42-11-4a3-1241-2232-31b1-3-5-3-40-1-3-47-4b21132-4881-32b323-13312-31-2c10832-5606-34c24-24622-59-110c331-2-24-3412-1d13-11351-121-3d2-1275820417d321343-22351

Кесте 4.


ТапсырмаларН±салар4, 5, 611121314151617181920a135-5-3-4-2337-2a2-1-541-5-6-8204a321-2412-12-23b1-6-79108-3-7-711b2246-215-2-44-3b3-1213-231132c111-7-14-34-40-80c23-2-4-5-1062-47c3133221231-1d12113641423d2-16-15122272d353411-16514

 1. Ж®Т – 1.5

ПирамиданыЈ тйбелері А(а1, а2, а3),

B(b1, b2, b3), C(c1, c2, c3) жЩне D(d1, d2, d3) нЇктелерінде орналас›ан.

Табу керек: а)АВС жа“ыныЈ ауданын; б) ABCD пирамидасыныЈ кйлемін;

в) АВС жа“ыныЈ теЈдеуін; г) D тйбесінен АВС жа“ына тЇсірілген биіктіктіЈ теЈдеуін; д) AD тЇзуі мен АВС жазы›ты“ыныЈ арасында“ы б±рыштыЈ синусын.

Берілгені 3,4 кестеде.
 1. Ж®Т – 1.6

®шб±рыштыЈ тйбелері А(а1, а2), B(b1, b2), C(c1, c2) нЇктелерінде орналас›ан.

Табу керек: а) АН биіктіктіЈ теЈдеуін; б) ВМ медианасыныЈ теЈдеуін;

в) С нЇктесінен тЇсірілген биіктіктіЈ теЈдеуін; г) АН жЩне ВМ тЇзулерініЈ ›иылысу нЇктесін.

Берілгені 3,4 кестеде. 1. Ж®Т- 1.7

Келесі есептерді шешіЈіз. 1. А(-8, 12) нЇктесініЈ В(2, -3) жЩне С(-5, 1) нЇктелері ар›ылы йтетін тЇзуге тЇсірілген проекциясын табыЈыз. (Жауабы: А1(-12, 5))

 2. АВС Їшб±рышыныЈ екі тйбесі: А(-4, 4), В(4, -12) жЩне М(4, 2) биіктіктерініЈ ›иылысу нЇктесі берілген. С тйбесін табыЈыз. (Жауабы: С(8, 4).)

 3. тЇзуіне параллель жЩне ординат осінде 2-ге теЈ кесінді ›иып йтетін тЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз. (Жауабы: )

 4. А(2, -3) нЇктесі ар›ылы жЩне , тЇзулерініЈ ›иылысу нЇктесі ар›ылы йтетін тЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз. (Жауабы: х = 1)

 5. А(3, 1) нЇктесі ар›ылы йтетін жЩне ВС тЇзуіне перпендикуляр тЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз, м±нда“ы В(2, 5), С(1, 0). (Жауабы: )

 6. А(-2, 1) нЇктесі ар›ылы йтетін жЩне MN тЇзуіне параллель тЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз, м±нда“ы М(-3, -2), N(1, 6). (Жауабы: )

 7. М(2, -1) нЇктесініЈ тЇзуіне ›атысты симметриялы› орналас›ан нЇктесін табыЈыз. (Жауабы: М1(-4/5, 23/5).

 8. , тЇзулерініЈ ›иылысу нЇктесі ар›ылы йтетін жЩне абсцисса йсіне параллель болатын тЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз. (Жауабы: у = -1).

 9. АВС Їшб±рышта АВ ›абыр“асыныЈ теЈдеуі: , ВН: жЩне АМ: биіктіктерініЈ теЈдеулері берілген. АВС Їшб±рышыныЈ ›ал“ан екі ›абыр“асыныЈ теЈдеуін жазыЈыз. (Жауабы: , )

 10. АВС Їшб±рышыныЈ А жЩне В тйбелері ар›ылы жЇргізілген биіктіктердіЈ теЈдеулерін жазыЈыз, м±нда“ы А(-4, 2), В(3, -5), С(5, 0). (Жауабы: , ).

 11. Тйбелері А(2, 3), В(0, -3), С(6, -3) нЇктелерінде орналас›ан Їшб±рыш ›абыр“аларыныЈ орталарынан йтетін перпендикулярлардыЈ ›иылысу нЇктесініЈ координаталарын табыЈыз. (Жауабы: М(3, -2/3).)

 12. АВС Їшб±рыш ›абыр“аларыныЈ теЈдеулері берілген: АВ: , АС: , ВС: . А тйбесінен тЇсірілген биіктіктіЈ теЈдеуін жазыЈыз. (Жауабы: ).

 13. жЩне тЇзулердіЈ ›иылысу нЇктесі жЩне координаттар бас нЇктесі ар›ылы йтетін тЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз. (Жауабы: )

 14. тЇзуіне осы тЇзудіЈ координаттар осьтерімен ›иылысу нЇктелері ар›ылы йтетін перпендикулярлардыЈ теЈдеулерін жазыЈыз. (Жауабы: , ).

 15. Тйртб±рыш ›абыр“аларыныЈ теЈдеулері берілген: , , , . ДиагональдарыныЈ теЈдеулерін жазыЈыз. (Жауабы: у = 0, х = 3).

 16. АВС Їшб±рышыныЈ СМ медианасы мен СК биіктігініЈ теЈдеулерін жазыЈыз. М±нда“ы А(4, 6), В (-4, 0), С(-1, -4). (Жауабы: (СМ), (СК))

 17. Р(5, 2) нЇктесі ар›ылы йтетін тЇзудіЈ теЈдеуін жазыЈыз: а) координат осьтерінде бірдей кесінділер ›иып йтетін; б) Ох осіне параллель; в) Оу осіне параллель. (Жауабы: , , ).

 18. Абсциссасы 3 ке теЈ жЩне А(-6 –6), В(-3, -1) нЇктелерімен бір тЇзудіЈ бойында жататын С нЇктесініЈ ординатасын табыЈыз. (Жауабы: у = 9)

 19. Тйбелері А(-3, 1), В(7, 5) жЩне С(5, -3) нЇктелерінде орналас›ан Їшб±рыш медианаларыныЈ ›иылысу Е нЇктесін табыЈыз. (Жауабы: Е(3, 1))

 20. АВС Їшб±рыш биіктіктерініЈ теЈдеулері: , жЩне А(2, 3) тйбесініЈ координаталары берілген. ®шб±рыштыЈ АВ жЩне АС ›абыр“аларыныЈ теЈдеулерін жазыЈыз. (Жауабы: (АВ), (АС))

7 мысалды ›ара(IІІ тарау) • Ж®Т 1.8

В(в1, в2) нЇктесі ар›ылы йтетін жЩне центрі А(а1, а2) нЇктесінде орналас›ан шеЈбердіЈ теЈдеуін жазыЈыз. Берілгені 3,4 кестеде.
 • Ж®Т 1.9

ТеЈдеуі полярлы› координаттар жЇйесінде берілген ›исы› сызы›ты салыЈыз.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 8 мысалды ›ара (III тарау).


 • Ж®Т 1.10

Параметрлік теЈдеуімен берілген ›исы› сызы›ты салыЈыз ( ).

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 9 мысалды ›ара (III тарау).
2 жеке Їй тапсырмалары


 • Ж®Т 2.1

Шектерді есепте.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 1 мысалды ›ара (IV тарау).


 • Ж®Т 2.2

Шектерді есепте.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 17 мысалды ›ара(IV тарау)

 • Ж®Т 2.3

Шектерді есепте.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20. 13 мысалды ›ара(IV тарау)

 • Ж®Т 2.4

Функцияны Їздіксіздікке зерттеЈіз жЩне графигін салыЈыз.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20.

18 мысалды ›ара( IV тарау).
 • Ж®Т 2.5

Ай›ындалма“ан тЇрде берілген функциядан жЩне табыЈыз.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20.

11, 12 мысалдарды ›ара (V тарау, §1).
 • Ж®Т 2.6


табыЈыз

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

10 мысалды ›ара (V тарау, §2).


 • Ж®Т 2.7

Параметрлік тЇрде берілген функцияныЈ туындысын табыЈыз.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 1. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.

19. 20.

9 мысалды ›ара (V тарау, §1)
 • Ж®Т 2.8

Есепті шешіЈіз. 1. ›исы“ына абсциссасы нЇктеде жЇргізілген жанаманыЈ теЈдеуін жазыЈыз.

 2. ›исы“ына абсциссасы нЇктеде жЇргізілген жанаманыЈ теЈдеуін жазыЈыз.

 3. ›исы“ына (2,1) нЇктесінде жЇргізілген жанаманыЈ теЈдеуін жазыЈыз.

 4. ›исы“ына (3,2) нЇктеде жЇргізілген жанаманыЈ б±рышты› коэффициентін табыЈыз.

 5. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктесінде жЇргізілген жанама тЇзуіне перпендикуляр болады?

 6. ›исы“ына абсциссасы нЇктеде жЇргізілген жанаманыЈ теЈдеуін жазыЈыз.

 7. ›исы“ына абсциссасы нЇктеде жЇргізілген жанаманыЈ теЈдеуін жазыЈыз.

 8. ›исы“ына абсциссасы нЇктеде жЇргізілген жанаманыЈ теЈдеуін жазыЈыз.

 9. ›исы“ына абсциссасы нЇктеде жЇргізілген жанаманыЈ теЈдеуін жазыЈыз.

 10. ›исы“ына абсциссасы нЇктеде жЇргізілген жанаманыЈ теЈдеуін жазыЈыз.

 11. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктелерінде жЇргізілген жанама Ох осімен б±рыш ›±райды?

 12. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктесінде жЇргізілген жанама Ох осімен б±рыш ›±райды?

 13. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктелерінде жЇргізілген жанама Ох осімен б±рыш ›±райды?

 14. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктелерінде жЇргізілген жанама Ох осімен б±рыш ›±райды?

 15. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктелерінде жЇргізілген жанама Ох осіне параллель болады?

 16. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктесінде жЇргізілген жанама тЇзуіне параллель болады?

 17. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктесінде жЇргізілген жанама тЇзуіне перпендикуляр болады?

 18. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктесінде жЇргізілген жанама тЇзуіне параллель болады?

 19. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктесінде жЇргізілген жанама тЇзуіне перпендикуляр болады?

 20. ›исы“ыныЈ ›андай нЇктесінде жЇргізілген жанама тЇзуіне параллель болады?

13,14 мысалдарын ›ара (V тарау, §1)


 • Ж®Т 2.9

Жуы›тап есептеЈіз

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20.

11 мысалды ›ара (V тарау, §2)
 • Ж®Т 2.10

Функцияны толы› зерттеп графигін салыЈыз

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.

13. 14. 15.

16. 17. 18.19. 20. 1 мысалды ›ара (V тарау, §4)


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет