“Математика және экономика” факультетіжүктеу 1.45 Mb.
бет11/12
Дата17.06.2016
өлшемі1.45 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Математика және экономика ” факультетіЭкономика кафедрасы
«Банктік бағыт және бақылау” пәні бойынша

050508–“Есеп аудит ”, 050509 “Қаржы” мамандығының студенттері үшін
ОҚЫТУШЫНЫҢ БАСШЫЛЫҒЫ МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

(ОБСӨЖ)

Жетісай 2008ж.

11. ОБСӨЖ сабақтарының жоспары.
Тақырыбының атауы, оның мазмұны

Сағат саны

Бақылау түрі

1


Бактік қадағалау мәні

1

Сұрақ жауап

2

ҚР банктік қадағалауды реттейтін негізгі нормативтік актілер

1

Реферат

3

Шет елдерде банк тік қадағалау жүйесі

1

Бақылау жұмысы

4

АҚШ және Англияда банктік қадағалау


1

Реферат

5

Банктік қызметті реттеудегі ҚР ҰБ маңызы


1

Тест

6

ҚР ҰБ жүргізетін қадағалаудың тиімділігін арттырудың жолдары. Нарық жағдайындағы банк жүйесі


1

Сұрақ жауап

7

«Жоғары сапалы қадағалау» концепциясы


1

Сұрақ жауап

8

Банктік тәуекелдер және оның түрлері


1

Реферат

9

Банктік қадағалау стартегиясының мәні

1

бақылау жұмысы

10

Қадағалау стратнгиясының элементтері


1

Сұрақ жауап

11

CAMEL банктің қаржылық талдаудың бірден бір тәсілі


1

Реферат

12

Жеке компоненттер бойынша банктің тиімді жұмысының көрсеткіштерінің жіктелуі


1

Бақылау жұмысы

13
Коммерциялық банк қаражатының құрамы

1

Реферат

14
Банктің меншік капиталы және оның жеткіліктілігі

1

Тест

15

CAMEL жүйесі бойынша капиталға рейтинг жүргізудің жалпы принциптері

1

Сұрақ жауап

16

Банк активтерінің мәні және оған сипаттама

1

Сұрақ жауап

17

Активтер және шартты міндеттемелер жіктемесі

1

Реферат

18

Банктің ссудалық портфелін жіктеу және он бағалау

1

бақылау жұмысы

19

Банк менеджменті- ғылым және банктерді басқару өнері ретінде

1

Реферат

20

Банк менеджментінің бағыты

1

Бақылау жұмысы

21

Басқару процессінің компоненттері: жоспарлау; банк саясаты; еңбек коллективін басқару концепциясы

1

Реферат

22

Баланс өтімділігі мәні және оның төлем қабілеттілігі

1

Тест

23

Өтімділікті басқару әдістері

1

Сұрақ жауап

24

Екенші деңгейлі банктердің өтімділігін реттеуде ҚР ҰБ ролі

1

Сұрақ жауап

25

Банк өтімділікті көрсеткіштері: оның маңызы және бағалау әдісі

1

Реферат

26

Банк табысы мен шығысы және оның жіктелуі

1

бақылау жұмысы

27

Банктің қаржылық резервтерін қалыптастыру

1

Реферат

28

Банктік аудиттің ерекшеліктері

1

Тест

29

Банктік аудиттің әдістері мен тәсілдері

1

Сұрақ жауап

30

Ішкі бақылау және оның маңызы

1

Сұрақ жауап

31

Ішкі бақылау жіктелуі

1

Реферат

32

Банктің құрылтайшылар құжаттарының аудиті

1

бақылау жұмысы

33

Шетел валютасындағы банктің жарғылық капиталының аудитінің ерекшеліктері

1

Реферат

34

Пруденциалды нормативтер және оның шекті мағыналары

1

Тест

35

Қазақстанда екінші деңгейлі банктерді пруденциалды нормативтермен реттеу ерекшеліктері

1

Сұрақ жауап

36

Коммерциялық банктерді пруденциалды нормативтермен реттеудегі ҚР ҰБ ролі

1

Сұрақ жауап

37

Банк шоттарын ашу және жабу тәртібі

1

Реферат

38

Чекпен және аккредитивпен есеп айырысу аудиті

1

бақылау жұмысы

39

Клиенттердің несиелік досьесін дұрыс толтыруды аудиторлық тексеру

1

Реферат

40

Банктің депозиттік операция аудитінің негізгі сатылары

1

Тест

41

Негізгі құралдарды, ТМҚ, МЕА кірістеу процедурасын есепте бейнелеу дұрыстығын аудиторлық тексеру

1

Сұрақ жауап

42

Банктің бағалы қағаздармен операциялар

1

Сұрақ жауап

43

Шетел валютасында операцияларды жүргізуде банктер мен клиенттер арасындағы қатынастың дұрыс толтырылуын тексеру

1

Реферат

44

Кірістер мен шығыстар шоттары бойынша операцияларды жүргізу тәртібін реттейтін негізгі нормативтік құжаттар

1

бақылау жұмысы

45

Пайданы бөлу және қолдану процедурасын аудиторлық тексеру

1

бақылау жұмысы
Барлығы

45


Ә д е б и е т т е р.
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан» от30марта1995 г.

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому надзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.

11. Правилж классификации рисков Национального Банка РК и требования по их управлению № 219 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

12. Положение « О пруденциальных нормативах » №219 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

13. Положение « О минимальных резервных требованиях » №222 от 23.05.1997 г. с учетомизм.идоп.

14. Положение Национального банка РК « О классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по ним банками второго уровня РК » №218 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

15. Инструкция о порядке открытия ведение и закрытие балансовых счетов клиентов в банках РК №266 от 18.07.2000 г.

16. Инструкция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №400 от 15.09.1999 г.

17. Правила применение чеков на территории РК №266 от 05.12.1998 г.

18. Правила проведение валютных операций в РК №206 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

19. Инструкция об организации экспортно-импотрного контроля в РК № 201 от 23.12.1998 г.

20. Правила проведение операций клиринговой системе Республиканского Государственного предприятия на проведения хозяйственного « КЦМР » №157 от 03.07.1997 г.

21. Правила использования платежных документов и осуществления безналичных платежей и переводов денег натерритории РК № 1155 от 14.06.2000 г.


12.Студенттердің білімін бақылау түрлері.
1. Банк ісі пәнінің маңыздылығы

2. Банктің мәні мен пайда болуы

3. Банк капиталының Қазақстанға келуі

4. Қазақстандағы банктік реформалар

5. Қазақстандағы банктік реформаның кезеңдері

6. Банктердің қызметтері мен ролі

7. Орталық банктің ақша несие саясаты

8. Қазақстан Республикасында банктер қызметтерінің қүқықтық негіздері

9. Банктердің ақша-несие саясаты

10.Қазақстан Республикасындағы банк ісін ұйымдастыру

11.Банктік операцияларды жүзеге асыру

12.Коммерциялық банктердің қызметтерін реттеу үшін қолданылатын

экономикалық (пруденциальдық) нормативтер

13.Банк қызметін реттеу әдістері

14.Банктік қадағалаудың әдістері

15.Банктің шығындарын талдау

16.САМЕL жүйесі

17.САМЕL жүйесі бойынша активтердің сапасы

18.Банк ресурстарын қалыптастыру операциялары

19.Банктің меншікті капиталының жеткіліктігі

20.Банктің тартылған қаражаттары

21.Банктің депозиттік операциялары

22.Жинақ салымдары

23.Банк ісі пәні

24.Қазақстан Республикасының банктер жүйесі

25.Банк жүйесінің элементі

26.Банктің шығу тарихы

27.Банк капиталының Қазақстанға енгізілуі

28.Мемлекеттік банк бөлімшелері

29.Банктік реформа

30.1987 жылғы реформа

31.Банктік жүйенің қалыптасуының үш кезеңі

32.Банк реформасының жүргізу бағдарламасы

33.Банк ісі

34.Банктің атқаратын қызметтері

35.Ұлттық банктің ақша -несие саясаты

36.Орталық банктердің операциялары

37.ҚР банк жүйесі

38.ҚР Ұлттық банкі - Орталық банк

39.Ақша несие саясаты маңыздылығы

40.Валюталық интервенция жәнетүрақтылық

41.Банктік жүйенің екінші деңгейдегі ролі

42.Банктерді ашу

43. Банктік операциялар

44.Банктердің өз қызметін жүзеге асыруы және банк филиалы

45.Банк қызметін реттеуің маңызы

46.Пруденциялық нормативтер менэкономикалық қызметтер 47.Пруденциялық реттеу жүргізу

48.Банктердің қысқа мерзімді өтімділік коэффиценті

49.Қашықтан қадағалау әдісі

50.Активтердің сапасын талдау

51.Банктердің атқаратын қызметтері

52.Несиелік қабілетті және тәуекелді бағалаудағы шетел тәжірибесі 53.Банктің қаржылық операциялары

54.Факторинг операциясы 3

55.Форфейтинг операциясы

56.Банктің комиссионды - делдалдық операциялары

57.Валюталық операциялар

58.Қазақстан Республикасының банк қызметі туралы заңы

59.Сыртқы саудадағы есеп айырысу

60.САМЕL жүйесі бойынша басқару

61.Корпоративтік бағалы қағаздар

62.Сақтандыру компанияларының коммерциялық банктерден айырмашыль 63.Несиелік тәуекелді басқару әдістері

64.Банктің инвестициялық саясаты

65.Банктің табыстары пен шығыстарының айырмашылығы

66.Банк өтімділігінің мәні

67. Траста операциясының жүргізілуі

68.Кассалық қызметтердің міндеті

69.Түтыну несиесін алуға қажетті қүжаттар

70.Казкоммерцбанктін түтыну несиелері

71.Өтімділік коэффицентін талдаудағы факторлар

72.Қарыз алушының капиталы

73.Несиелеу лимиттерін белгілеу

74.Кепіл- хат

75.Түтыну несиесі

76.Кіріс кассалық қүжаттардың жүргізілуі

77.Несиелік саясаттың қызметтері

78.Төлем тапсырмасы

79.Қарыз алушы - кәсіпорынның несиелік қабілетін бағалау көрсеткіштері

80.Банк активтерінің сапасы


13. Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бағалау жүйесі.

Білім беру ісіндегі басты приоритет – студенттердің жеке шығармашылық мүмкіндіктерін дамыту, оларды дара тұлға етіп әзірлеу. Оқу үрдісінде басымдылық рөл оқытушыға емес, студентке берілуі тиіс, студент белсенділік көрсетуі тиіс, оны оқытпай, ол өздігінен оқуы керек. Оқытудың негізгі мақсаты - өз бетінше дами алатын жеке адамды қалыптастыру болғандықтан, оқытудың негізгі формасы – студенттермен жұмыс істеу, дифференциялау.

Әрбір студент басқа студент пен салыстырылмайды, керісінше өзімен - өзі салыстырылады. Студенттер өз нәтижелерін бағалай білуге үйренуі аса маңызды.

Студенттердің білімін бағалау – оның жіберген қатесіне жазалау емес, жетістігін мадақтау, көтермелеу құралына айналуы тиіс.

Студенттердің білімін бағалау кредиттік оқыту жүйесінің міндетті элементі болып кіреді.

Қорытынды бақылау-емтихан студенттің академиялық уақыт ішіндегі кәсіптік білім бағдарламасын меңгеру дәрежесін анықтау үшін өткізіледі.

Емтихан компьютерлі, жазбаша тестермен немесе ауызша, жазбаша түрде өтеді. Емтиханның өту формасын оқу-әдістемелік кеңес тағайындайды.

Студенттің білімін бағалау рейтингтік балл екі бөліктен тұрады: біріншісі – рейтинг балының 40% құрайды, оны студент күнделікті бақылау (ОБСӨЖ), СӨЖ тапсырмаларын орындағаны үшін жинақтайды. (А1;А2-жетінші және он төртінші апталарда өткізілетін аттестаттау балдары), екіншісі – рейтинг балының 60% құрайды, ол қорытынды бақылау – емтиханның нәтижесі осы балдардың қосындысы студенттің білімінің рейтингтік көрсеткіші:

R=(А1+А2)x0,4 + Э x0,6

Рейтингтің жоғарғы мәні – 100 балл

Студенттің оқу жылындағы академиялық үлгерімі GPA мәні былайша есептеледі:

GPA =

И1 , И2 ,..., ИП – студенттің қорытынды балының сандық баламасы.

К1 , К2 ,..., КП – студенттің оқыған пәндер кредиті

1 курс студенті келесі курсқа көшу үшін GPA мәні «+Д» – 1,33 (55-59%) балдан кем болмауы керек, 2 курс студенті үшін – «+С» – 2,33 (70-74%), 3 курс студенті үшін «В-» – 2,67 (75-79%) кем болмауы керек.

Әр деңгейдің ұпай саны студенттердің білімін бақылаудың үлгілері мен кіріспе, ағымдағы және аралық бақылаулармен жиналады. Төменде студенттердің баллмен есептегенде білім градациясының кестесін беріп отырмыз:Бағалаудың әріптік жүйесі

Баллдары

Бағалаудың %-дік мазмұны

Бағалаудың дәстүрлі жүйесі

А

4.0

100

Өте жақсы

А-

3.67

90-94

В+

3.33

85-89

Жақсы

В

3.0

80-84

В-

2.67

75-79

С+

2.33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2.0

65-69

С-

1.67

60-64

D+

1.33

55-59

D

1.0

50-54

F

0

0-49

Қанағаттанғысыз
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет