“Математика және экономика” факультетіжүктеу 1.45 Mb.
бет7/12
Дата17.06.2016
өлшемі1.45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Банктік қадағалау стратегиясы, сатылары

Жоспар:

 1. Банктік қадағалау стратегиясы

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні

1.Екінші деңгейдегі банктер Ұлттық банктің Қаржылық Кадағалау департаментіне есеп берудің төмендегідей форма-лирын тапсырады:

700 Н формасы бойынша кунделікті балансы; ашық валюталық позицияның лимиттері және шіюталық нетто-позициясы туралы апталық есебі; ағымдагы өтімділікті орындалганы жайлы апта сайын есеп беру (талаптар мен міндеттемелерінің өзара салыстыру кетесі).

Пруденциялық нормативтердің орындалуы туралы ай сайын есеп беруі;

активтердің және шартты талаптар мен міндеттемелердің ай сайын жіктелінуін;

тоқсан сайын үнемі қаржылық есеп беруі.

Лекция 14

Қадағалау стартегиясының негізгі элементтері және оның мәні

Жоспар:

 1. Қадағалау стартегиясының элементтері

 2. Қадағалау стартегиясының мәні

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні

1. Қазақстан Республикасының Үлттық Банкі пруденциялық нормативтері туралы ережесіне сәйкес, кі, к2, кЗ,1, кЗ,2, к4,1, к4,2 жөне к5 коэффициенттерінің есептелген мөліметтерін есеп беретін айдан кейінгі айдың сегізінші күнінен кешіктірмей Қаржылық қадағалау департаментіне тапсырады. Кураторлар әр ай сайын нормативтсрдің дүрыс есептелгенін тексеру үшін ақпаратты-статистикалық басқармасының есептелген мөліметтерімен салыстырып отырады. Қазақстан Республикасының Үлттык Банкі ең томенгі резервтік талаптар туралы ережесіне сөйкес банктерді мүмкін жоне күтпеген шығындардан сақтау үшін екінші деңгейдегі банктер Үлттық банк белгіленген резсрвтік талаптардың нормаларын орындауы міндетті. Осыған байланысты банктер банктік қадағалау департаментіне ай сайын резервтік талаптарды орындау туралы есеп береді. Ең төменгі резервтік талаптардың көлемі, банктің банктсрден басқа заңды және жеке түлғалардың алдындағы барлық депозиттік міндеттемелерінен белгіленген пайыз мелшерінде анықталады. Қазіргі кезде белгіленген резервтік мөлшерлеме 6%-ға тең.

2. Банктердің ең төменгі резервтік талаитарды орындаудың екі өдісі бар:

1) Баламалы - ай сайын қаражаттардың резервтік активтерде орналастыру, ондағы резервтік активтердің орташа айлық сомасы айдың өрбір жүмыс күніндегі депозиттік міндеттемелердің орташа айлық сомасынан пайыз түріндс есептелінетін ең төменгі резервтік талаптардың орташа айлық көлемінен кем болмауы керек.

2) Баламасыз - л;аражаттарды Үлттық банктегі резервтік шотта орналастыру, ол шоттың калдығы айдың бірінші жүмыс күні бойынша депозиттік міндеттемелердің пайыз түріндс есептелген молшерінде ең томенгі резервтік талаптарға тең болуы қажет.
Лекция 15

Банктік қадағалаудың негізгі сатылары және оған сипаттама

Жоспар:


 1. Банктік қадағалаудың сатылары

 2. Банктік қадағалаудың сипаттамасы

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні

1.Қашықтан қадағалау жеке бір банктін. қаржылық I жағдайында баланысты мөселелердің пайда болғаны туралы қадағалау қызметкерлерін ескертетін "алдын-ала ескерту | жүйесі" ретінде қызмет етеді. Өз кезегінде қашықтан қадагалау банктің алдында түрган төуекелді жиі айқындай бермейді жене барлық субъективтік негізгі аспектілерін жарыққа шығара алмайды.

Қашықтан қадағалаудың артықшылыгы - онда банктердің жағдайы туралы мөліметтер, әсіресе капитал жеткіліктілігі, өтімділігі жөне табыстылығы бойынша жиі жаңартылып түрады. Соның өзінде төуекелдің аспектілеріне жеткілікті көңіл аударуга мүмкіндік болмайды жәпе кейбір берілген мөліметтердің дүрыстығына оның тексеруден отпсгеніне

толық сенуге болмайды.

2.Инспекциялық қадағалау - банктерді орналасқан жерінде тексеру арқылы олардың жагдайлары туралы нақты моліметтер алуеа мүмкіндік беретін банктердің қызметін

реттеу одісі.

Инспекциялау одісінің артықшылыгы - банктің барлық операциялары мен төуекелін тиянақты тексеру, сондай-ақ банктің басқарылуы туралы нақты көрініс алуға боладь Сонымен қатар инспскциялар сирек - кейбір жағдайда бірнеше жылда бір рет - жүргізіледі, сондықтан банктін жағдайының барлық жақтарына үзіліссіз бақылау қызметін жасай алмайды.
Лекция 16
СAMEL рейтингтік жүйесінің жіктелуі және оның негізгі көрсеткіштерінің талдауы

Жоспар:


 1. СAMEL рейтингтік жүйесі

 2. СAMEL рейтингтік жүйесінің жіктелуі

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні

1.САМЕL жүйесінің бес компонентінің әрқайсысын: капиталдың жеткіліктілігі, активтердің сапасын, басқару, өтімділігін бағалауды жүргізгенде мі.шадай принциптср мен төртіптерді есксруі қажет:

1-рейтинг (тұрақты)

— өте жақсы нөтижелер мен қаржылық түрақтылық;

— бағалануы өте жоғары немесе басқа банктерге қара-Іішда жоғары.

2-рейтинг (қанағаттанарлық):

— қызметінің нәтижелері қанағаттанарлық (күрделі мөсе-іц-лср табылған жоқ);

— қызметінің нөтижелері орташадан жоғары немесе орта-ша деңгейде;

— қаржы операцияларының қауіпсіздігі мен сенімділігін к,амтамасыз ету үшін қажетті жағдайлар жасалған.

3-рейтинг (орташа):

— қызметінің нетижелері қанағаттанарлықсыз;

— бағалануы орташа немесе қанағаттанарлықтан төмен;

— сапасы орташадан төмен.

4-рейтинг (шекті):

— орындалуы орташа деңгейден томсн;

— банктің қызметіндегі кемшіліктері болашақта банк к,ызметіне қауіп төндіретіні анық көрініп түр.

5-рейтинг (қаиагаттанарлықсыз):

— қызметінің нәтижелері сөзсіз нашар;

— мөселелері асқынған және тез арада шаралар қолдануды талап етеді;

— егер кемшіліктерді жою бойынша шаралар қолданбаса, Оішктің банкротқа үшырау қаупі бар.Лекция 17

СAMEL рейтингтік жүйесі-банктің қаржылық талдаудың әдісі

Жоспар:

 1. СAMEL рейтингтік жүйесі

 2. Қаржылық талдаудың әдісі

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні
1.Жалпы қаржылық жағдайды анықтауда банктің негізі көрсеткіштерін жөне капиталдың сөйкестілігін, активтердің сапасын, басқаруды (менеджмент), табыстылығы мен отімділігін бағалайтын САМЕІ, жүйесі қолданылады.

2.Банктің қаржылық жағдайын жан-жақты тексерулер барысында мынадай сүрақтар қамтылады:

а) Банктің қаржылық жағдайымен жүргізілетін операция-лардың саласын анықтау.

Бұл активтер мен кассаны түгендеу, ішкі бақылау шараларын орындауын тексеру, белгіленген төртіптерді сақтау мен қүжаттардың дүрыс жүргізілуі;

ө) басқару сапасын бағалау, олар томендегілерді қамтиды:

— операторлар жағынан басшылықтың бақылауын I бағалау;

— банк басшылығына берілген қүзыреттер мен олардың жүзеге асу төртібін зерттеу;

— қызметкерлердің қызметке сөйкестігін жөнс қайта дайындау тәртібі;

— иерархиялық қүрылым мен екі жақты бақылау.

б) зандар мен инструкцияларды сақтауына бақылау жасау. Қүжаттар мен заңдардың жөне белгіленгсн өдістердің сақталуын тексеру;

в) бухгалтерлік есеп беруді жүргізудің дәлдігі. Аудиторлық тексеру нетижесінде алынған санкциялар

мен рекомендацияларды сақтау, келісімдер бойынша қүжаттарды жүргізудің дәлдігін және дүрыстығын бағалау.

г) активтердің сапасын тексеру.
Лекция 18

Активтердің сапасын бағалау

Жоспар:


 1. Банк активтері

 2. Активтердің сапасы

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні
1.Банк активтері — пайда ресурстарды түрлі активтер қаражаттары.

Банктік активтердің қүрылымы баланстың актив жағындл көрсетілетін сапасына қарай белінген баптардын. балапс нәтижесіне қатынасын сипаттайды. Активтердің сапасьі активтік операциялардың түрлендірілуіне, тәуекслді актиин терінің көлеміне, толық қүны жоқ активтердің келеміне жонс активтердің өзгеріске үшырау белгілеріне қарай анықталады.

Коммерциялық банктің активтерін төмендегідей торт топқа бөлуге болады:

1. касса және оған теңесетін ақшалай қаражаттар;

2. займдар;

3. бағалы қағаздарга жұмсалынған инвестициялар;

4. банктің ғимараты мен жабдықтары.

2.Активтердің сапасы, олардың өтімділігіне, төуекел активтердің көлеміне, толық бағалы емес активтердің үлес салмағына, активтердің көлеміне, табыс өкелуіне қарай анықталады.

Банк өзінің міндеттемелерін күнделікті орындап отыруын қамтамасыз етуі үшін активтердің қүрылымы өтімділіктің қоятын талаптарына сәйкес келуге тиіс. Осы мақсатта баик езінің активтерін, олардың өтслу мерзімдеріне байланысты және отімділік дорежесіне қарай жіктейді. Өтімділігіне қарай банк активтсрі төмендегідей топтарға бөлінеді:

1. жогары өтімді активтер;

2. өтімді активтер;

3. үзақ мерзімді өтімді активтер.

Жоғары өтімді активтерге мыналар жатады:

• Кассадағы қолма-қол ақшалар;

• Орталық банктегі корршоттағы қаражатгар;

• Мемлекеттің қарыздық міндеттемелері;

• ЭЫДҮ-на (экономикалық ынтымақхастық жәнс даму ұйымы) мүше елдер, яғни бейрезиденттердің банктеріндсгі түрақты валютада салынған корршоттағы қаражаттар;

• Ішкі валюталық облигациялық заемдарға салынған қаражаттар.

Банктің бұл қаражаттары банктің айналымынан қажет ■ік,і.ітында алуға мүмкіндік беретін активтерге жатады.

Банктің өтімді қаражаттарының қүрылымына жоғарыда Ьцлгандарынан басқалары, яғни қайтару мерзімі 30 күнді құрайтын, шетел валютасында берген барлық несиелер, Вдағы 30 күн ішінде аталған банкке келіл түсуге тиісті басқа Ш толемдер жатады.


Лекция 19

Капиталдың адекваттығын бағалау

Жоспар:

 1. Банктің меншікті капиталы

 2. Банктің меншікті капиталының қүрылымы

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні
1.Коммерциялық банктердің меншікті капиталының ролі мсн шамасы, басқа қызметпен айналысатын кәсіпорындар жоне ұйымдарға қарағанда өзіндік ерекшеліктерге ие.

Банктің меншікті капиталы банктің түрақтылығын қамтамасыз етуде маңызды. Банктің бастапқы қүрылуы барысында меншікті капитал комегімен банк қызметіне Сіайланысты алғашқы шығындар: жер, ғимарат, қүрал-жабдық, жалақыға жұмсалатын және т.б. шығындар жабылады. Себебі, меншікті капиталсыз банктің қызметін бастау мүмкін емес. Осы меншікті капитал есебінен банкте қажетті резервтер қүрылды. Сонымен қатар, банктің меншікті капиталы үзақ мерзімді активтерге жүмсалымдардың басты көзі.

Меншікті және тартылған коммерциялық банк ресурс-тары Ұлттық банкте ашылатын корреспонденттік шотта корсетіледі. Бұл активтік шот, сондықтан да дебеті бойынша ресурстар, ал кредиті бойынша несиелік жүмсалымдар беріледі. Демек, дебеттік қалдықтың шамасы банктің бос резервінің мөлшерін көрсетеді. Банктің бос резервінің мөлшері активтік операцияларға жүмсалмаған оның ресурстарының шамасын білдіреді. Осы бос резсрвтер сомасы қаншалықты жоғары болса, банктің түрақтылығы соғүрлым жоғары, бірақ пайдасы төмен болады. Керісінше, егер бос жатқан қаражаттарының шамасы аз болса, онда түрақтылығы томен, пайдасы жоғары келеді. Сондықтан да, өрбір коммерциялық банк өзінің корреспонденттік шоттағы қалдығын үнемі ықшамдауға үмтылады.

2.Банктің меншікті капиталы - банктің қаржылық түрақтылыгын, коммерциялық жоне шаруашылық қызметін қамтамасыз ету ушін қүрылган банктің өр түрлі қорлары мен сол сияқты агымдагы қызметінің нөтижесіне байланысты жоне откен жылдардагы бөлінбеген пайдасы.

Банктің меншікті капиталының қүрылымы бірдей емес, себебі, оларға әсер ететін өр түрлі факторларға, атап айтсақ, активтер сапасына, меншікті пайданың пайдаланылуына, капиталдың бағасын нығайту мақсатына және банк саясатына байланысты жыл бойына өзгеріп отырады.
Лекция 20

Банк капиталы – салымшылар қаржыларын қоғайтын басты қаражат

Жоспар:


 1. Банк капиталының Қазақстанға еңгізілу

 2. Мемлекеттік банк бөлімшелер


Пайдаланатын әдебиеттер тізімі
1. Закон «О Национальном банке Республики Казахстан»

от30марта1995 г. »

2. Закон «О банках и банковской деятельности РК»

от 31 августа 1995 г., с учетом изм. и доп.

3. Закон о валютном регулировании от 24декабря 1996 г. с учетом изм. и доп.

4. Закон о рынке ценных бумаг от 05.03.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Закон о переводах и платежах денег от 28.07.1998 г.

6. Закон «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» от 24 апреля 1995 г.№ 2235 с изменениями и дополнениями.

7. Руководство по банковскому кадзору: НациональныйБанкРК,1995г.

8. Ключевые принципы эффективного банковского надзора. Базельский комитет по банковскому надзору. Перевод с англ. Базель, сентябрь 1997 г.

9. Правила выдачи, отзыва, разделение на создание, реорганизацию банка, лицензии на проведение банковских операций и иной банковской деятельности, их аннулирования и приостановление, дачи, отзыва согласия на открытие, слияние и открытие представительств банка №50 от 29.02.1996 г. с учетом изм. и доп.

10. Правила применение Государственного классификатора РК - единого классификатора назначение платежей № 388 от 15.09.1999 г.Лекцияның мәтіні
1.Қазақстанның экономикасы Ресейдің экономикасының бір белігі ретінде әр деңгейде дамып келеді. Қазақстанның шаруашылығы бір жағынан, Ресейдің жөне өлем нарығының тауар айналысына, екінші жағынан, темір жолдарын салу жүмыстарын жедел қолға алу тиімділігін қатар қарастыра отырып, темір жолдарды жүргізу арқылы Қазақстаннын, ауыл шаруашылық енімдері мен шикізаттары (ет, тері, жүн т.б.) сыртқа шығарылып отырған.

Қазақстанның Ресей нарығына интенсивті түрде енуі, нәтижесінде Ресейлік орталық-өнеркөсіптік аудандарымсн өзара экономикалық байланысы одан орі кеңейді.

2.Банк капиталының Қазақстанға еңгізілу мерзімі XIX ғасырдың аяқ кезін қамтиды. Революцияға дейінгі Қазақстанның көп укладты экономикасында несиенің әр түрлі формалары дамыған. Қазақстанның несиелік жүйесі негізінен Ресей империясының несиелік жүйесінің бір бөлігі ретінде: Мемлекеттік банк бөлімшелерінен, акционерлік, коммерциялық банктер филиалдарынан, өзара несие беру қоғамдарынан, қалалық қоғамдық банктерінен, ипотскалық несие банктері немесе үсақ несие мекемелерінен жөне жинақ кассаларынан түрды.

Лекция 21

ҚР ҰБ бекітілген капиталдың жеткіліктілік (К1,К2) және банктің жарғылық капиталының ең төменгі мөлшері коэффициенті

Жоспар:


 1. ҚР ҰБ бекітілген капитал

 2. (К1,К2) және банктің жарғылық капиталы

Пайдаланатын әдебиеттер тізімі

1. Правил» классификации рисков Национального Банка РК и требования по их управлению № 219 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

2. Положение « О пруденциальных нормативах » №219 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

3. Положение « О минимальных резервных требоваииях » №222 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

4. Положение Национального банка РК « О классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по ним банками второго уровня РК » №218 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

5. Инструкция о порядке открыгия ведение и закрытие балансовых счетов клиентов в баиках РК №266 от 18.07.2000 г.

6. Инетрукция об организации обменных операций с наличной иностранной валютой в РК №400 от 15.09.1999 г.

7. Правила применение чеков натерриторииРК №266 от 05.12.1998 г.

8. Правила проведение валютных операций в РК №206 от 23.05.1997 г. с учетом изм. и доп.

9. Инструкция об организации экспортно-импотрного контроля в РК № 201 от 23.12.1998 г.

10. Правила проведение операций клиринговой системе Республиканского Государственного предприятяя на проведеиия хозяйственного « КЦМР » №157 от 03.07.1997 г.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет