Мемлекеттік јкімшілік ќызметшілерді аттестациядан ґткізу ережелерін бекіту туралыжүктеу 74.94 Kb.
Дата23.02.2016
өлшемі74.94 Kb.
Мемлекеттік јкімшілік ќызметшілерді аттестациядан ґткізу ережелерін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2000 жылєы 21 ќаѕтардаєы N 327 Жарлыєы

     "Мемлекеттік ќызмет туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шілдедегі Заѕына сјйкес ќаулы етемін:
      1. Ќоса беріліп отырєан Мемлекеттік јкімшілік ќызметшілерді аттестациядан ґткізу ережелері бекітілсін.
      2. "Мемлекеттік ќызметшілерді аттестациядан ґткізудіѕ тјртібі мен шарттары туралы ережені бекіту туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 1996 жылєы 20 тамыздаєы N 3088 Жарлыєыныѕ (Ќазаќстан Республикасыныѕ ПЇАЖ-ы, 1996 ж., N 30, 268-ќўжат) кїші жойылєан деп танылсын.
      3. Осы Жарлыќ 2000 жылєы 1 ќаѕтардан бастап кїшіне енеді.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Президенті

Ќазаќстан Республикасы     


Президентініѕ         
2000 жылєы 21 ќаѕтардаєы    
N 327 Жарлыєымен        
бекітілген            

Мемлекеттік јкімшілік ќызметшілерді аттестациядан
ґткізу ережелері
 
1. Жалпы ережелер

      Осы Ережелер Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік јкімшілік ќызметшілерін аттестациядан ґткізу тјртібі мен шарттарын айќындайды.


      1. Мемлекеттік јкімшілік ќызметшілерді аттестациялау (бўдан јрі - ќызметшілер) - олардыѕ кјсіби даярлыєы деѕгейін, ќўќыќтыќ мјдениетін жјне азаматтармен жўмыс істеу ќабілетін айќындау жґнінде оќтын-оќтын жїзеге асырылатын рјсім.
      2. Аттестациялау кезінде негізгі баєалау ґлшемі ќызметшілердіѕ ґздеріне жїктелген міндеттерді орындау ќабілеті болып табылады.
      3. Аттестациялауєа, жїкті јйелдерді ќоспаєанда, барлыќ ќызметшілер жатады.
      4. Ќызметшiлер мемлекеттiк ќызметте болєан јрбiр кезектi їш жыл ґткен сайын, бiраќ осы лауазымєа орналасќан кїннен бастап кемiнде алты ай ґткеннен кейiн мерзiмде, аттестациядан ґтедi.
      Бўл ретте аттестация аталєан мерзiм басталєан кїннен бастап алты айдан аспайтын мерзiмде ґткiзiлуге тиiс.
      Ескерту. 4-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Президентініѕ 2001.05.11. N 605 жарлыєымен.
      5. Мемлекеттік ќызметке тўѕєыш рет немесе мемлекеттік ќызмет стажындаєы їзіліспен кірген ќызметшілер, мемлекеттік ќызметте їзіліссіз болудыѕ їш жылы ґткен мерзімде, осы Ережелердіѕ 4-тармаєында белгіленгеніндей аттестациядан ґтеді.
     Бўл ретте мемлекеттiк ќызметшiнiѕ бiр мемлекеттiк органнан жўмыстан шыќќан кїнiнен бастап, басќа мемлекеттік органєа ќызметке таєайындалєан кїнiне дейiн 3 ай ґтпеген жјне оныѕ аталєан кезеѕде ґзге заѕды (мемлекеттiк органдарды ќоспаєанда) жјне жеке тўлєалармен еѕбек ќатынастары болмаєан жаєдайда, мемлекеттiк ќызмет ґткеру їзiлiссiз болып саналады.
     Ескерту. 5-тармаќ толыќтырылды - ЌР Президентініѕ 2001.05.11. N 605 жарлыєымен.
     5-1 Аттестация ґзiне бiрќатар дјйектi кезеѕдi ќамтиды:
     1) аттестация ґткiзуге дайындыќ;
     2) мемлекеттiк ќызмет icтеpi жґнiндегi ујкiлеттi орган белгiлеген тјртiппен аттестациялануєа тиiс ќызметшiнiѕ сынаќтан ґтуi;
     3) аттестация комиссиясыныѕ ќызметшiмен јѕгіме жїргiзуi;
     4) аттестация комиссиясыныѕ шешiм шыєаруы. <*>
     Ескерту. 5-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Президентініѕ 2003.04.21. N 1071 жарлыєымен.

2. Аттестация ґткізуге дайындыќты ўйымдастыру

      6. Аттестация ґткізуге дайындыќты, мемлекеттік орган басшысыныѕ тапсырмасы бойынша кадр ќызметі ўйымдастырады.


      Ол мынадай шараларды ќамтиды:
      1) аттестациядан ґтушіге ќажетті ќўжаттарды дайындау;
      2) аттестация ґткізудіѕ кестесін јзірлеу;
      3) аттестация комиссияларыныѕ ќўрамын айќындау;
      4) аттестация ґткізудіѕ маќсаты мен тјртібі туралы тїсіндіру жўмыстарын ўйымдастыру.
      5) мемлекеттiк ќызмет істерi жґнiндегi ујкiлеттi органмен немесе оныѕ аумаќтыќ бґлiмшелерiмен сынаќ мерзiмдерi жјне оны ґткiзетiн орны туралы келiсу. <*>
      Ескерту. 5-тармаќшамен толыќтырылды - ЌР Президентініѕ 2003.04.21. N 1071 жарлыєымен.
      7. Мемлекеттік органныѕ кадр ќызметі алты ай ішінде бір рет осы Ережелердіѕ 4-тармаєына сјйкес аттестациялануєа тиіс ќызметшілерді айќындайды.
      8. Мемлекеттік органныѕ басшысы кадр ќызметініѕ ўсынуымен аттестациялануєа тиіс ќызметшілердіѕ тізімі бекітілген, аттестация ґткізу мерзімі жјне аттестация комиссиясыныѕ ќўрамы, сондай-аќ оныѕ жўмыс кестесі белгіленетін бўйрыќ шыєарады.
      9. Кадр ќызметі аттестация ґткізу мерзімі туралы оны ґткізудіѕ басталуына кемінде бір ай ќалєанда ќызметшілерді жазбаша хабардар етеді.
      10. Аттестациялануєа тиіс ќызметшініѕ тікелей басшысы ујкілетті орган бекіткен нысан бойынша ќызметтік мінездемені ресімдеп, оны кадр ќызметіне жолдайды.
      11. Ќызметтік мінездеме аттестацияланушы ќызметшініѕ мемлекеттік ќызметте їзіліссіз екі жыл болуы мен осыдан кейін осы Ережелердіѕ 4-тармаєына сјйкес ґткізіліп отырєан аттестацияєа дейін ґткен мерзімнен тўратын кезеѕ ішіндегі кјсіби, жеке басыныѕ ќасиеттері мен ќызметтік іс-јрекеті нјтижелерініѕ негізделген баєасын ќамтуєа тиіс.
      12. Кадр ќызметі ќызметшіні аттестация комиссиясыныѕ отырысына дейін їш апта мерзімнен кешіктірмей оєан берілген ќызметтік мінездемемен таныстыруєа міндетті.
      13. Ќызметші ґзіне берілген ќызметтік мінездемемен ґзініѕ келіспейтіні туралы мјлімдеме жасауєа жјне ґзін сипаттайтын аќпаратты кадр ќызметіне беруге хаќылы.
      14. Аттестацияланушы ќызметшіге кадр ќызметі ујкілетті орган бекіткен нысан бойынша аттестациялау параєын ресімдейді.
      15. Кадр ќызметі жиналєан аттестациялау материалдарын аттестация комиссиясына жолдайды.

3. Аттестация комиссиясы

     16. Аттестация комиссиясын кадр ќызметініѕ ўсынысы бойынша мемлекеттік органныѕ басшысы ќўрады жјне комиссия мїшелері мен хатшысынан тўрады. Аттестация комиссиясы мїшелерініѕ ішінен тґраєа таєайындалады.


      17. Мемлекеттік органныѕ басшысы лауазымын атќаратын ќызметшіні аттестациялауды ґткізетін аттестация комиссиясын мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкілетті орган айќындаєан тјртіппен оны осы лауазымєа таєайындауєа ќўќыєы бар лауазымды тўлєа ќўрады.
      18. Мемлекеттік орган жўмысыныѕ ќызмет баєыттарыныѕ ерекшеліктеріне байланысты бірнеше аттестация комиссиялары ќўрылуы мїмкін.
      19. Аттестация комиссиясыныѕ тґраєасы мен оныѕ мїшелері аттестациялануєа тиіс ќызметшілерге ќараєанда дјл сондай лауазым атќаруы немесе неєўрлым жоєары лауазымды атќаруєа тиіс.
      20. Аттестация комиссиясыныѕ мїшелері аттестациядан жалпы негіздерде ґтеді.
      21. Аттестация комиссиясыныѕ ќўрамына мемлекеттік органныѕ јр тїрлі бґлімшелерініѕ басшылары, кадр жјне заѕ ќызметтерініѕ ґкілдері, сондай-аќ ґзге де мемлекеттік ќызметшілер енгізіледі.
      22. Аттестация комиссиясыныѕ отырысы, егер оєан оныѕ ќўрамыныѕ кемінде їштен екісі ќатысса, ќўќылы деп есептеледі.
      23. Дауыс берудіѕ нјтижесі комиссия мїшелерініѕ кґпшілік даусымен айќындалады. Дауыстар теѕ тїскен жаєдайда комиссия тґраєасыныѕ даусы шешуші болып табылады.

4. Аттестацияны ґткізу

      24. Аттестация комиссиясы аттестациялауы аттестацияланушы ќызметшініѕ ќатысуымен ґткізеді.


      Аттестация комиссиясыныѕ отырысына дјлелді себептермен ќатыспаєан ќызметшілер, жўмысќа шыќќаннан кейін аттестациядан ґтеді.
      Аттестация комиссиясыныѕ отырысына ќызметші дјлелсіз себеппен келмеген жаєдайда, комиссия ќолда бар материалдардыѕ негізінде оныѕ ќатысуынсыз аттестация ґткізу туралы шешім ќабылдауєа хаќылы.
      25. Аттестация комиссиясы табыс етiлген материалдарды зерделеп жјне сынаќтан ґту кезiнде лауазымдардыѕ осы санаты їшiн ујкiлеттi орган белгiлеген шектi мјннен (бўдан јрi - шектi мјн) тґмен емес баєа алєан ќызметшiмен јѕгiме жїргiзiп мынадай шешiмдердiѕ бiрiн ќабылдайды:
      1) атќаратын лауазымына сјйкес жјне жоєары санаттаєы лауазымєа орналасу їшiн кадрлар резервiне ўсынылады;
      2) атќаратын лауазымына сјйкес;
      3) ќайтадан аттестациялануєа тиiс;
      4) атќаратын лауазымына сјйкес келмейдi. <*>
      Ескерту. 25-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Президентініѕ 2003.04.21. N 1071 жарлыєымен.
      25-1. Сынаќтан ґту кезiнде шектi мјннен тґмен баєа алєан ќызметшi јѕгiмелесуге жiберiлмейдi.
      Бўл peттe ќызметшiге ујкiлеттi орган белгiлеген тјртiппен ќайта сынаќтан ґту ќўќыєы беріледі.
      Егер ќайта сынаќтан ґту кезiнде ќызметшi таєы да шектi мјннен тґмен баєа алса, аттестация комиссиясы мынадай шешiмдердiѕ бiрiн ќабылдайды:
      1) ќайтадан аттестациялануєа тиiс;
      2) атќаратын лауазымына сјйкес келмейдi. <*>
      Ескерту. 25-1-тармаќпен толыќтырылды - ЌР Президентініѕ 2003.04.21. N 1071 жарлыєымен.
      26. Аттестация комиссиясыныѕ атќаратын лауазымына сјйкес еместігі туралы ќабылдаєан шешімі аттестациялаудыѕ теріс нјтижесі болып табылады.
      27. Ќызметшініѕ кјсіби деѕгейі мен оныѕ атќаратын лауазымына сјйкестігін баєалау їшін шешім ќабылдаєанєа дейін аттестация комиссиясы сауалдама жјне топтыќ пікірталас јдістерін ќолдануы мїмкін. <*>
      Ќызметшілерді аттестациялауєа мемлекеттік орган басшысыныѕ шешімі бойынша ќазаќстандыќ жјне шетелдік сарапшылар, сараптау жјне консалтингтік ўйымдар тартылуы мїмкін.
      Ескерту. 27-тармаќ ґзгерді - ЌР Президентініѕ 2003.04.21. N 1071 жарлыєымен.
      28. Аттестация комиссиясыныѕ шешімі ашыќ немесе жасырын дауыс беру арќылы ќабылданады. Дауыс беру жолы аттестация комиссиясыныѕ ќарауы бойынша таѕдалады. Аттестация комиссиясы ќўрамына енген аттестациядан ґтуші ќызметші, ґзіне ќатысты дауыс беруге ќатыспайды.
      29. Ќайта аттестациялау бастапќы аттестация ґткен кїннен бастап алты ай ґткеннен кейiн осы Ережеде айќындалєан тјртiппен ґтедi. Бастапќы аттестациялауда сынаќтан ґткен кезде шектi мјннен жоєары баєа алєан ќызметшi ќайта аттестациялау кезiнде јѕгiмелесуге ќайта сынаќтан ґткiзiлмей жiберіледi.
      Аттестация комиссиясы ќайта аттестациялау ґткiзiп, мынадай шешімдердiѕ бiрiн ќабылдайды:
      1) атќаратын лауазымына сјйкес;
      2) атќаратын лауазымына сјйкес келмейдi.
      Бастапќы аттестациядан ґткен кезде шектi мјннен тґмен баєа алєан ќызметшіге ќайта аттестациялау кезiнде сынаќтан ґту ќўќыєы бiр рет ќана берiледi. Ќызметшi осы сынаќтан ґту кезiнде шектi мјннен тґмен баєа алса, аттестация комиссиясы ќызметшініѕ атќаратын лауазымына сјйкес еместiгi туралы шешiм ќабылдайды. <*>
      Ескерту. 29-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Президентініѕ 2003.04.21. N 1071 жарлыєымен.
      30. Аттестация комиссиясыныѕ шешімдері, оныѕ мјжілісіне ќатысќан аттестация комиссиясы мїшелері мен хатшысы ќол ќойєан хаттамамен ресімделеді.
      31. Ќызметші аттестация комиссиясыныѕ шешімімен таныстырылуєа тиіс.
      32. Аттестация комиссиясыныѕ шешімдерін бір ай мерзімде мемлекеттік орган басшысы бекітеді жјне олардыѕ кґшірмелерi мемлекеттiк ќызмет iстерi жґнiндегi ујкілеттi органєа немесе оныѕ аумаќтыќ бґлiмшелерiне жолданады. <*>
      Ескерту. 32-тармаќ ґзгерді - ЌР Президентініѕ 2003.04.21. N 1071 жарлыєымен.
      33. Бекітілген аттестация комиссиясы шешімдері ќызметшініѕ аттестациялыќ параєына енгізіледі.
      34. Аттестациядан ґткен мемлекеттік ќызметшініѕ аттестациялыќ параєы жјне оєан берілген ќызметтік мінездеме жеке ісінде саќталады.
      Аттестация комиссиясыныѕ мемлекеттік орган басшысы бекіткен шешімі де ќызметшініѕ ќызмет тізіміне енгізіледі.
      35. Мемлекеттік органныѕ басшысы аттестация комиссиясыныѕ шешімін бекітпеуге жјне ќайта аттестациялау таєайындауєа ќўќыєы бар, оныѕ шешімі тїпкілікті болып табылады. Ќайта аттестациялау осы Ережелердіѕ 29-тармаєына сјйкес жїргізіледі.
      36. Мемлекеттік органныѕ басшысы бекіткен аттестацияныѕ теріс нјтижелері, ќызметшілердіѕ мемлекеттік ќызметті тоќтату їшін негіз болып табылады.

5. Аттестациялыќ комиссияныѕ шешіміне шаєым беру

     37. Ќызметші аттестация комиссиясыныѕ шешімін бекіту туралы  мемлекеттік орган басшысыныѕ бўйрыєына, мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ујкілетті органєа немесе сотќа шаєым арыз беруге ќўќыєы бар.


     38. Осы Ережелерді бўзу жаєдайлары аныќталєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет істері жґнінде ујкілетті орган мемлекеттік орган басшысына бўйрыќты ґзгерту жґнінде ўсыным жасайды.
     39. Мемлекеттік орган басшысыныѕ бўйрыќты ґзгертуге жјне ќайта аттестация таєайындауєа ќўќыєы бар. Ќайта аттестациялау осы Ережелердіѕ 29-тармаєына сјйкес жїргізіледі.
     40. Мемлекеттік органныѕ басшысы екі апта ішінде ујкілетті органды ќабылданєан шешім туралы хабардар етеді.

 


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет