Мемлекеттік сатып алулар туралы Шарт № Астана қ. 2009 ж. Бұдан әрі «Сатып алушы»Дата29.06.2016
өлшемі78.01 Kb.

Мемлекеттік сатып алулар туралы

Шарт №

Астана қ. «____» 2009 ж.

Бұдан әрі «Сатып алушы» деп аталатын Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің Астана қаласы Алматы ауданының №1 Халыққа қызмет көрсету орталығы» мемлекеттік мекемесі атынан Жарғы негізінде әрекет ететін директор тұлғасында, А.Т.Дощанова бір жағынан және бұдан әрі «Жеткізуші» деп аталатын атынан, Жарғы негізінде әрекет ететін Директор тұлғасында, екінші жағынан, бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303 Заңына және мемлекеттік сатып алулар нәтижелеріне сәйкес баға ұсыныстары сұраным тәсілін пайдаланумен, тамызда өткізілген төмендегiлер туралы осы Шартты жасасты:1. Шарттың мәнi

1.1. Осы шарт бойынша «Сатып алушы» тапсырады, «Жеткізуші» жеткізуді жүзеге асыруға, ал «Сатып алушы» қабылдап алуға және осы қызметтеріне ақысын уақтылы төлеуге міндеттенеді.2. Тараптардың құқықтары мен мiндеттерi

2.1. . «Жеткізуші» осы Шарттың мәні болып табылатын және сапасы стандартқа сай, тауарды табыстауға міндетті.

2.2. Сатып алушы тауардың саны мен сапасын тексеруіге міндетті және мәлім болған кемшіліктері немесе тапсырысқа сай еместігі туралы «Жеткізушіні» шұғыл хабардар етеді.

2.3. Жеткізілген тауардың сапасы тиісті емес болған жағдайда, Сатып алушы тауардың ауыстырылуын немесе осы Шарттың орындалуынан бас тартуға және төленген соманы қайтаруды талап етуге құқылы.3. Есеп айырысу тәртiбi мен нысаны

3.1. Шарттың жалпы бағасы () теңгені, ҚҚС есебімен құрайды.

3.2. «Сатып алушы» «Жеткізушіге» жеткізілген тауарға 010 бағдарламасымен «Бір терезе» қағидаты бойынша Халыққа қызмет көрсету», 000 бағдарламаша, «Өзге тауарларды қабылдау» 139 ерекшелігімен көзделген ақшалай қаржы есебінен ақы төлеуге міндеттенеді. Шығыстардың бюджеттік сыныптама коды: 221010000139.

3.3. «Сатып алушы» төлемді қолма-қол ақшасыз жолмен«Жеткізушінің» есеп шотына ұсынған шот-фактурасы бойынша 2009 жыл бойы жасау арқылы жүзеге асырады.


4. Тараптардың жауапкершiлiгi

4.1. Сатып алушы Шартты орындамаған немесе тиісінше дұрыс орындамаған жағдайда: егер «Жеткізуші» Шартта көрсетілген мерзім ішінде қызмет көрсете алмаса, «Сатып алушы» Шарттағы бағадан, мерзімі өткен әр күніне, қызметтің мерзімі өткізілген сомасынан, баламалы 0,1% айыпақы сомасы ретінде шегереді. Осыған орай айыпақы төлеу сомасы Шарттағы жалпы соманың 5% -нан аспауы тиіс.

Осыған орай Сатып алушыды Шарттың орындалмағанына жазбаша түсініктеме табыстау арқылы «Тапсырыс берушiні» жазбаша хабардар етуге міндетті.

4.2. Айыпақы төлеу Тараптарды Шарт бойынша өз міндеттерін орындаудан босатпайды.


5. Форс-мажор

5.1. Осы Шарт бойынша міндеттерді орындамаған немесе басқа бұзушылық үшін, егер олар еңсерілмейтін күш тап келуімен туындаған болса, Тараптардың ешқайсысы да жауап бермейді.

5.2. Еңсерілмейтін күш жағдайларына мыналар жатады: Шарт іс-әрекет ететін аймақта болған соғыс немесе әскери әрекеттер, жер сілкінісі, су тасқыны, сондай-ақ осы Шарт бойынша міндеттемелердің орындалуына тыйым салатын немесе орындалуына мүмкіншілік бермейтін мемлекеттік билік органдарының актілері немесе олардың іс-әрекеттері.

5.3. Егер еңсерілмейтін күш жағдайлары салдарынан Тараптардың міндеттемелерін толық немесе шінара орындамауы екі айдан артық созылса, және бұл жағдайдан дұрыс, өзара келісуге боларлық жол табылмаса, онда Тараптар осы Шартты бұзуға және өзара есеп айырысуды жүргізуге құқығы бар.6. Дауларды шешу тәртiбi

6.1. Осы Шартты орындау барысында пайда болатын даулар мен келiспеушiлiктер, мүмкiндiгiне қарай, Тараптар арасындағы келiссөздер арқылы шешiледi.

6.2. Дауларды келiссөздер арқылы шешу мүмкiн болмаған жағдайда Тараптар, келiспеушiлiктерді заңдармен көзделген сотқа дейінгі рәсімдерді іске асырғаннан кейін, оны сот тәртібімен қарауға бередi.

7. Қорытынды ережелер

7.1. Шарт, заңдық күші бірдей, қазақ және орыс тілдерінде әр Тарап үшін бір-бір данадан жасалды.

7.2. Осы Шартқа барлық өзгертулер мен толықтырулар жазбаша түрде ресімделуі тиіс, Тараптардың екеуі де қол қоюы қажет.

7.3. Осы Шарт оған қол қойған кезден және Қазынашылық органдарында тіркелген мерзімнен бастап күшіне енеді және 2009 жылдың 31 желтоқсанына дейін іс-әрекетте болады.

8.Тараптардың мекен-жайлары және қолдары

«Сатып алушы»

«Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Тіркеу қызметі және құқықтық көмек көрсету комитетінің Астана қаласы Алматы ауданының № 1 Халыққа қызмет көрсету орталығы» мемлекеттік мекемесі

010000, Астана қ, Алматы ауданы, Жұбанов көшесі, 2 үй

СТН 620 200 291 179

ЖБК 000120200

ББК 195301070

Астана қ. ҚР ҚМ Қазынашылық Комитетінде

Директор

_____________________ А.Т.Дощанова

М. О.


Жеткізуші»

Директор ________________________

М. О.


Договор №

о государственных закупках
г. Астана «___» сентября 2009 г.
ГУ «Центр обслуживания населения № 1 района Алматы города Астана Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Дощановой А.Т. , действующего на основании Устава, с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 303 «О государственных закупках» и итогов государственных закупок способом запроса ценовых предложений, прошедших сентября 2009 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору «Покупатель» поручает, а «Поставщик» обязуется осуществить поставку товара: электрический насос, а Покупатель обязуется приобрести и своевременно произвести оплату.2. Права и обязанности сторон

2.1. «Поставщик» обязан передать товар, качество которого соответствует стандартам и условиям договора.

2.2. Покупатель обязан проверить количество и качество товара и о выявленных недостатаках или несоответствиях незамедлительно уведомить «Поставщика».

2.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества, Покупатель вправе требовать замены товаров либа отказа от исполнения настоящего договора и возврата уплаченной суммы.3. Порядок и форма расчетов

3.1. Общая стоимость договора составляет : () тенге с учетом НДС.

3.2 «Покупатель» обязуется производить оплату поставленного товара «Поставщику» за счет денежных средств, предусмотренных по программе 010 «Обслуживания населения по принципу одного окна», подпрограмма 000, специфика 139 «Приобретение прочих товаров». Код бюджетной классификации расходов: 221010000139.

3.3. Покупатель осуществляет оплату в октябре безналичным путем, путем перечисления на расчетный счет «Поставщика» на основании представленного «Поставщиком» счета – фактуры.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора «Поставщик»: в случае если «Поставщик» не сможет поставить товар в течении периода времени, предусмотренного Договором, «Покупатель» вычтет из цены Договора в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0,1% от суммы стоимости товара, за каждый день просрочки. При этом сумма выплаты неустойки не должна превышать 5% от общей суммы Договора.

При этом «Поставщик» обязан письменно уведомить «Покупателя» с представлением письменного объяснения невыполнения Договора.

4..2. Выплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Договору.5. Форс-мажор

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему Договору или за другое нарушение, если они были вызваны наступлением обстоятельств непреодолимой силы, за наступлением которых ни одна из Сторон не отвечает.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: война или военные действия, землетрясение, наводнение, имеющие место в зоне действия Договора, а также акты органов государственной власти или их действия, запрещающие или делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

5.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств Сторонами будет длиться более двух месяцев, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, и разумный, взаимоприемлемый выход из ситуации не будет найден, то Стороны имеют право расторгнуть настоящий Договор и произвести взаиморасчеты.6. Порядок разрешения сроров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрение в судебном порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Договор составлен на казахском и русском языках в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации в органах Казначейства и действует до 31декабря 2009 года.8. Адреса и подписи сторон

«Покупатель»

ГУ «Центр обслуживания населения № 1 района Алматы города Астана Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан»

010000, г. Астана, район Алматы, ул. Жубанова, д.2

РНН 620200291179

ИИК 000120200

БИК 195301070в Комитете Казначейства МФ РК по г. Астана


Директор

_______________________ Дощанова А.Т

М..П.


«Поставщик»

Директор ______________________

М. П.

Каталог: sites -> default -> files
files -> І бөлім. Кәсіпкерліктің мәні, мазмұны
files -> Програмаллау технологиясының көмегімен Internet дүкен құру
files -> Интернет арқылы сот ісі бойынша ақпаратты қалай алуға болады?
files -> 6М070600 –«Геология және пайдалы қазба кенорындарын барлау» 1 «Пайдалы қазба кенорындарын іздеу және барлау»
files -> Регламенті Негізгі ұғымдар Осы «Спорт құрылыстарына санаттар беру»
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Және әлеуметтік даму министрлігі
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет