Местна инициативна група лясковец стражицажүктеу 123.88 Kb.
Дата02.07.2016
өлшемі123.88 Kb.

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Проект!
ДОГОВОР

№ ………………


Днес, ...............2015 г., в гр. Лясковец, между:

1. Сдружение „Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, със седалище и адрес на управление: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Трети март” № 1, ет. 2, с БУЛСТАТ 175866893, представлявано от д-р Ивелина Хараламбиева Гецова – Председател на Управителния съвет на сдружението и Анелия Найденова Захариева – Счетоводител, вписано във Великотърновски окръжен съд с Решение № 64 / 08.04.2010 г. по ф.д. № 14 / 2010 г. наричана за кратко „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и

2. ……………………………………, със седалище и адрес на управление: гр. ………………………….., общ. …………………., обл. ……………………., ул. ………………… №……, вписан в Агенцията по вписванията с ЕИК …………………….. , тел. …………….., факс:…...………… представлявано от ……………………………. в качеството му на …………………., наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, определено за изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез публична покана с № …………… в Портала на обществените поръчки на АОП,на основание чл. 101е от Закона за обществени поръчки във връзка с чл. 258 и сл. и чл. 280 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и Протокол от …….2015 г. на комисията за оценка и класиране на офертите, назначена със Заповед № ……/ ……….. г. на Изпълнителния директор на Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица”, се сключи настоящия договор, като страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с предмет:Публичност и информационни дейности за прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ за 2015 г. на територията на Сдружение „МИГ Лясковец - Стражица”, включваща отпечатването и доставката на 1000 бр. (хиляда броя) книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на Стратегията за местно развитие (СМР), информация и снимки на спечелилите проекти, съгласно техническата спецификация на възложителя.

(2). Възложителят се задължава да изплати на изпълнителя възнаграждение за изпълнената обществена поръчка в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.


ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. (1). Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 30.09.2015 г.

(2). Услугата се счита за окончателно изпълнена и предадена на възложителя след подписването на приемо-предавателен протокол между представители на двете страни.

(3). В случай на настъпване на обстоятелства, които налагат спиране, възстановяване и/или удължаване на сроковете за изпълнение на дейностите по договора, изпълнителят е длъжен незабавно писмено да уведоми възложителя, като посочва обстоятелствата и причините, предизвикали спирането, възстановяването и/или удължаването, като прилага план - график за действията, които планира да предприеме във връзка с тези обстоятелства.

(4). За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.


ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1). Възложителят заплаща на изпълнителя изработените и доставени информационни материали (книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на Стратегията за местно развитие (СМР), информация и снимки на спечелилите проекти), по предложената от изпълнителя цена, посочена в офертата му, представляваща неразделна част от настоящия договор. Цената за изпълнение на поръчка е в размер на:

  • …………… лв. (……………….. лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС) или

  • …………… лв. (……………….. лева) с включен ДДС.

(2). Посочената цена е крайна и окончателна, „франко възложителя”, която включва цената на изработените информационни материали, както и доставката им с всички транспортни разходи до офиса на Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица” на адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Трети март” № 1.

(3). Цената по ал. 1 не може да бъде променяна за целия период на действие на договора, освен при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „б” – б. „г” от Закона за обществени поръчки

Чл. 4. (1). Дължимата от възложителя сума се заплаща по банков път в срок от 30 (тридесет) дни от датата на издаване на първичен счетоводен документ (фактура) за извършване на доставките на изработените артикули и информационни материали от страна на изпълнителя.

(2). Плащането се извършва след представяне на приемно-предавателен протокол.

(3). Плащането се извършва в лева, с платежно нареждане чрез банков превод, по следната банкова сметка на изпълнителя:

Банка: ……………………………………

IBAN: ……………………………………

BIC: ……………………………………

(4). Възложителят не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от изпълнителя услуги, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на непълнотите е за сметка на изпълнителя.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 5. (1). Изпълнителят е длъжен:

1. в срок от …………. ..….. календарни дни, считано от датата на получаване на заявка, подадена от страна на възложителя, да изработи и достави информационните материали (книжки, съдържащи окончателния доклад от изпълнението на Стратегията за местно развитие, информация и снимки на спечелилите проекти). . Срокът за изпълнение на това задължение представлява предложеният от изпълнителя срок в техническото му предложение, посочен в календарни дни и включващ времето от датата, следваща датата на получаване на заявка, подадена от страна на възложителя, до момента на предаване на изготвените информационни материали на мястото за изпълнение на поръчката.

2. да поеме пълна отговорност за качественото и срочно изпълнение на всички дейности и задължения, предвидени в техническата спецификация и документацията по възлагането на обществената поръчка чрез публична покана;

3. да отстранява констатираните от възложителя недостатъци в изработените и доставени информационни материали. Времето за реакция за отстраняване на установени грешки в изработените и доставени информационни материали е ………. астрономически часа и е посочено от изпълнителя в техническото му предложение, като представлява времето от момента на получаване на писмено уведомление от изпълнителя за установени грешки в изработените и доставени информационни материали, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и чрез доставянето на материали без грешки и подписване на двустранен констативен протокол за действителното отстраняване на същите.

4. да осигури ръководство за изпълнението на поръчката през целия период на изпълнението на договора;

5. да съгласува всички налагащи се промени по време на изпълнение на дейностите с възложителя;

6. да гарантира, че услугата се извършва в съответствие с изискванията на възложителя и действащите стандарти;

7. да не изнася или предоставя на трети лица станалата му известна информация за възложителя, под каквато и да е форма, освен в случаите определени в закон;

8. да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони, в изпълнение на Стратегията за местно развитие, одобрена по изискванията на Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от Министерството на земеделието и храните и във връзка с изпълнението на Договор № РД 50-140 / 13.10.2011 г., сключен между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и Сдружение „МИГ Лясковец – Стражица” по мерки 41 и 431 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г., Ос ЛИДЕР.

9. да достави информационни материали, които са изготвени в съответствие с изискванията на Приложение № VI към чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември 2006 г. относно мерките за информация и публичност на програмите, съфинансирани от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и Приложение № 8 към чл. 52 „Изисквания за публичност на дейността и източниците на финансиране по ос 4 "ЛИДЕР", т. А. „По дейността на МИГ” от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г., издадена от Министерството на земеделието и храните.

10. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност, изпълнителят е длъжен да възстанови на възложителя всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви.

11. да информира възложителя за възникнали проблеми при изпълнението на възложената поръчка и за предприетите мерки за тяхното решаване;

12. да спазва изискванията за съхранение на документацията по поръчката, като е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на проекта.

13. да опазва конфиденциалната информация, станала известна на изпълнителя при или по повод изпълнение на настоящия договор:

а). „Конфиденциална информация” означава всяка информация с поверителен характер (независимо от вида на информацията - устен или писмен, или от носителя й - на хартия, диск или друго устройство, съставляващо информационен носител), включително и не само: този договор, информация за собствеността, технологиите, маркетинга и друга информация, свързана с дейността на възложителя, както и ноу-хау, права на интелектуална собственост и всяка друга информация, съставляваща търговска тайна.

б). Конфиденциалната информация може да се представя на трети лица само със съгласието на възложителя;

в). При прекратяване на този договор, изпълнителят се задължава да върне на възложителя цялата конфиденциална информация, получена при или по повод на изпълнение на договора.

(2). Изпълнителят не може да предприема или да допуска каквито и да са действия или бездействия, които могат да поставят собствените му интереси в конфликт интересите на Европейската общност. При възникване на такъв случай, изпълнителят следва да се въздържи от тези действия или бездействия и да уведоми възложителя.


V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. Възложителят лично или чрез упълномощен/-и негов/-и представител/-и има право да проверява изпълнението на този договор по всяко време относно съответствието с оферираните от изпълнителя данни и условия, без да създава пречки за оперативната работа на изпълнителя.

Чл. 7. Възложителят има право да връща за преработка непълно и/или некачествено изготвени от изпълнителя информационни материали, като сроковете по настоящия договор остават непроменени.

Чл. 8. Възложителят е длъжен:

1. да заплати на изпълнителя уговореното в настоящия договор възнаграждение след изпълнение на поръчката в съответствие с неговите изисквания;

2. да предостави на изпълнителя при подписването на настоящия договор цялата необходима информация, която е свързана с изпълнение на поръчката;

3. да съдейства на изпълнителя в хода на работата му като предоставя необходимата допълнителна информация.


VІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 9. (1). Страните по настоящия договор не могат да го изменят.

(2). Изменение на настоящия договор се извършва с допълнително споразумение към договора и се допуска по изключение при условията на чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:

1. промяна в сроковете на договора, или

2. частична замяна на дейности от предмета на поръчката за услуга, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора или

3. намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества.

Чл. 10. (1). Настоящият договор се прекратява:

1. с изтичане на уговорения срок.

2. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

3. при прекратяване на юридическо лице - изпълнител.

4. в случай на забавяне на изпълнението на услугата след срока, посочен в чл. 5, ал. 1, т. 1 от настоящия договор, възложителят има право да прекрати договора едностранно, като уведоми изпълнителя за това писмено.

5. при отказ по реда на чл. 287 от ЗЗД от страна на изпълнителя от изпълнението на поръчката.

6. когато изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за която никоя от страните не отговаря.

7. от възложителя - в случай на лошо или частично изпълнение или при неизпълнение на задължения на изпълнителя, както и в случай, че изработените и доставени информационни материали са негодни за употреба, като това се установява с протокол, съставен по надлежния ред от представител на възложителя и изпълнителя.

(2). Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.
VІІ. НЕУСТОЙКИ
Чл. 11. При забавено изпълнение на поетите от изпълнителя задължения по настоящия договор, той дължи на възложителя неустойка в размер на 1 % (един процент) от стойността на съответната обособена позиция за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет процента) от стойността на обособената позиция, посочена в чл. 3, ал. 1 от настоящия договор.

Чл. 12. При прекратяване на договора на основание чл. 10, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от настоящия договор, изпълнителят има право на възнаграждение, съответстващо на частта от извършената работа, приета по съответния ред.

Чл. 13. При прекратяване на договора на основание чл. 10, ал. 1, т. 5 и т. 7, възложителят има право на неустойка в размер на 25% от стойността на поръчката. Чл. 14. При прекратяване на договора на основание чл. 10, ал. 2, възложителят дължи обезщетение за щетите, възникнали от подписването на договора.

Чл. 15. При прекратяване на договора на основание чл. 10, ал. 1, т. 7, възложителят има право да не заплати на изпълнителя стойността на количеството изработените и доставени информационни материали, установени в протокола като негодни за употреба.VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 16. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидено събитие от извънреден характер, което е извън контрола на страните, настъпило след сключване на договора и възпрепятстващо изпълнението му, което не включва грешки или небрежност и чието настъпване при полагане на дължимата от страните не са могли да предвидят. Обичайните промени в пазарните условия или във финансовата ситуация не се считат за форсмажор. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила изпълнителят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми възложителя. Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от съответните институции, упълномощени да издават справка за това. Ако възложителят не бъде уведомен за непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена, изпълнителят не може да се позовe на непреодолима сила. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

Чл. 17. (1). Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непреодолима сила.

(2). Предходната алинея, не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 18. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

Чл. 19. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

Чл. 20. (1). Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(2). Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
ІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. (1) Страните по настоящия договор са длъжни да отправят всички съобщения и уведомления помежду си в писмена форма.

(2). Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по телекс, факс или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

(3). Номерата на факс и телефон, на който може да бъде направена заявката са:

…………………………………………………….………………………………….............

………………………………………………………………………………………...………

Чл. 22. (1). За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение.

(2). При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните по договора.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………. ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………


Настоящият документ е разработен от екипа на СНЦ”МИГ-Лясковец-Стражица” по прилагане на Стратегия за местно развитие под

№ 41-03-44/30.08.2010г. и във връзка с изпълнение на договор за финансиране по мярка 41 и мярка 431-1 с №РД-50-140/13.10.2011г.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет