Общи положенияжүктеу 242.41 Kb.
Дата31.05.2016
өлшемі242.41 Kb.

Извадка от Правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен,

PL 35 – V01 – 18.04.2011, стр. от


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника за развитие на академичния състав в МУ – Плевен се разработват рамковите положения, съответстващи на Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника към него и Правилника на Медицински университет - Плевен.

Чл. 2. Този правилник урежда:

1. Процедурите по прием и обучение на докторанти в МУ – Плевен.

2. Условията и реда за придобиване на научни степени в МУ – Плевен.

3. Условията и реда за заемане на академични и неакадемични длъжности в МУ – Плевен.

4. Трудовите правоотношения с МУ – Плевен на заемащите академични и неакадемични длъжности в Медицински университет - Плевен.

5. Критериите за атестиране на заемащите академични и неакадемични длъжности в МУ – Плевен.Чл. 3. (1) Академичният състав в МУ – Плевен включва:

а) носителите на научните степени – „доктор” (образователна и научна степен) и „доктор на науките”.

б) заемащите академичните длъжности – „асистент”, „главен асистент”, „доцент” и „професор”.

(2) Към академичния състав се числят и заемащите неакадемични длъжности:

а) „редовен преподавател” – която се заема с конкурс и избор от Академичния съвет (АС);

б) “хоноруван преподавател”- която се заема след избор от ФС, а за преподаватели от ДЕСО и Медицинския колеж - след избор от АС;

в) „гост-преподавател” („почетен професор”) – която се заема по граждански договор след избор от АС.

Чл. 4. (1) Академичните длъжности “ доцент” и “ професор” се заемат с конкурс и избор от съответния Научен съвет (НС) и се утвърждават от АС.

(2) Към АС на МУ-Плевен се създават научни съвети по групи научни специалности, които се гласуват от АС и се утвърждават със Заповед на Ректора за срок от 4 години.

(3) Научните съвети се състоят от общо 15 хабилитирани преподаватели от научни специалности в направленията: медико-биологично, медико-терапевтично, медико-хирургично и медико-социално.

(4) Конкурсите по ал.(1) се обявяват в “Държавен вестник” и на интернет страницата на МУ- Плевен. Всички обяви в интернет страницата съдържат дата на публикуване, която трябва да съвпада с датата на публикуване в “Държавен вестник”.

Чл. 5. (1) Оценяването на дисертационните трудове за придобиване на научни степени и на кандидатите за заемане на академичните длъжности, “главен асистент”, “доцент” и “професор” се извършва от научни журита.

(2) Ректорът на МУ-Плевен определя със заповед състава на Научното жури (НЖ).Чл. 6. (1) За членовете на журито се избират български граждани – хабилитирани лица и/ или утвърдени чуждестранни учени в съответната научна област, а при възможност – в съответното направление и специалност.

(2) При интердисциплинарност на обявения конкурс или тема на дисертационния труд, най-малко един член на журито трябва да бъде от друга научна област, към която обявеният конкурс или тема има отношение.Чл. 7.(1) Изборът се осъществява от две обособени групи – на външни и на вътрешни членове за МУ - Плевен. При избор на Научното жури се определя един резервен член от всяка обособена група.

(2) Научният ръководител на докторанта е член на Научното жури .Чл. 8. За членове на научното жури не могат да бъдат избирани лица, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗРАСРБ с кандидата за придобиване на научна степен или заемане на академична длъжност, както и лица, които имат частен интерес.

Чл. 9. (1) На своето първо заседание научното жури избира един от членовете си за Председател и определя рецензенти от състава си. Решенията на журито може да се вземат и неприсъствено, като в тези случаи обсъждането и гласуването се извършват чрез съответните технически средства.

(2) Заседанията на научното жури при провеждане на защита на дисертационен труд или избор на академична длъжност се провеждат в пълен състав на членовете на журито. 1. Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.


ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В МУ – ПЛЕВЕН
Заемане на академичната длъжност „асистент”

Чл. 64. (1) На длъжност „асистент” може да бъде назначен докторант на МУ – Плевен, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд.

(2) Кандидатът представя следните документи:

1. Заявление

2. Автобиография

3. Диплома за завършено висше образование на образователно-квалификационна степен “ магистър” (нотариално заверено копие).

4. Диплома за специалност (ако има такава, нотариално заверено копие);

5. Списък на публикациите и участията в научни форуми (ако има такива).

6. Удостоверение за владеене на чужд език и компютърна грамотност (ако има такива, копие).

(3) Кандидатът се явява на интервю или изпит по специалността, които се провеждат от тричленна комисия, назначена със заповед от Ректора, по предложение на Ръководителя на Катедрата.

(4) Назначаването се извършва със заповед на Ректора на МУ – Плевен, по предложение на Декана на съответния Факултет, съгласувано с ръководителя на Катедрата, на трудов договор за срок не по-дълъг от 2 години.Чл. 65.(1) На длъжност „асистент” може да бъде назначено и лице, което не е зачислено за докторант към МУ – Плевен.

(2) Разглеждането на документите и провеждането на интервюто или изпита по специалността, се извършва от комисия съгласно чл. 64.

(3) Назначаването се извършва със заповед на Ректора на МУ – Плевен, по предложение на Декана на съответния Факултет, съгласувано с ръководителя на Катедрата, на трудов договор, за срок не по-дълъг от 4 години.

(4) В този срок асистентът е длъжен да придобие (или да е в процедура на защита пред Научно жури) научната степен „доктор”.

(5) При много добра или отлична атестационна оценка, след решение на АС, с него може да се сключи нов срочен трудов договор като “преподавател” (чл.48., ал. 2 от ЗВО), но за не повече от още 3 години. В противен случай нов срочен трудов договор с него не се сключва.

(5) Ако кандидатът за асистент е с придобита научна степен “доктор”, се назначава без провеждане на интервю със заповед от Ректора.

(6) Ако кандидатите за “асистент” с придобита научна степен доктор са повече от двама, се провежда интервю от комисия, назначена от Ректора.

Чл. 66. След придобиването на научната степен „доктор” асистентът има право да участва в обявен от МУ – Плевен конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент” по реда на Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за приложението му и Правилника на МУ – Плевен.
Заемане на академичната длъжност „главен асистент”

Чл. 67. Заемането на академичната длъжност „главен асистент” се осъществява след спечелен конкурс /интервю, последван от избор от ФС и със заповед на Ректора на МУ – Плевен.

Чл. 68. (1) Решението за обявяване на конкурса се взема от АС на МУ – Плевен.

(2) Конкурсът се обявява в „Държавен вестник” и интернет-страницата на МУ.

(3) Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от обявяването му в Държавен вестник.

Чл. 69. (1) Кандидатите за участие в обявения конкурс подават в отдел Кадри и квалификация на МУ - Плевен следните документи:


 1. Заявление до Ректора на МУ – Плевен за допускане до участие в конкурса;

 2. Автобиография;

 3. Диплома за завършено висше образование на образователно - квалификационна степен “магистър”(нотариално заверено копие);

 4. Диплома за придобита научна степен „доктор” (нотариално заверено копие);

 5. Удостоверение за стаж по съответната специалност, както и диплома/и за призната специалност (нотариално заверени копия);

 6. Списък на научните публикации – реално отпечатани, участия в национални и международни научни прояви, участие в проекти;

 7. Сертификат (диплома) за владеене на чужд език (ако има такива, копие);

 8. Медицинско свидетелство (оригинал);

 9. Свидетелство за съдимост (оригинал);

 10. Сертификат (диплома) за компютърни умения (ако има такива, копие);

 11. Копие от научните публикации.

(2) Документите се приемат в отдел Кадри и квалификация и се представят за разглеждане от комисията по чл. 70 от Правилника.

Чл. 70.(1) Допускането до участие в конкурса се извършва от Комисия, назначена със заповед на Ректора на МУ – Плевен. В състава на комисията влизат Зам.-ректора по НИД, Декана на факултета, Научния секретар, ръководителя на Катедрата (за чийто нужди е конкурсът), началника на отдел „Кадри и квалификация” и юрист консулт.

(2) Комисията взема решение и съставя протокол, който се подписва от всички членове.

(3) Ректорът утвърждава протокола на Комисията и писмено се уведомяват всички кандидати за решението, в срок не по-дълъг от 14 дни от утвърждаването на научното жури. При недопускане се обявяват мотивите за това.

(4) Документите на кандидатите, заедно с протокола, се съхраняват от Научния секретар на МУ-Плевен.Чл. 71.(1) Конкурсът/интервюто се провежда от Научно жури в състав от пет хабилитирани преподаватели, предложени от ръководителя на катедрата и утвърдени от АС, след съгласуване с Ректора. Трима от членовете на журито са вътрешни, а двама – външни за МУ – Плевен.

(2) За председател на журито се определя вътрешен за МУ – Плевен член.

(3) Съставът на Научното жури се определя не по-късно от два месеца след публикуване на обявата в „Държавен вестник”.

(4) Научното жури се утвърждава със заповед на Ректора на МУ – Плевен.

(5) Организацията по провеждане на конкурса се извършва от отдел НИД.

Чл. 72.(1) Всички кандидати се уведомяват писмено за датата, часа и мястото на провеждането на конкурса/интервю, в срок до 14 дни след утвърждаването на Научното жури, като им се предоставя въпросника за провеждане на конкурсния изпит (интервю).

(2) Въпросите се изготвят от ръководителя на Катедрата и Декана на съответния факултет и се приемат от Председателя на Научното жури.

(3) Конкурсът се провежда не по-късно от един месец след изпращането на съобщението до участниците.

Чл. 73. Конкурсът се състои от:


 1. Провеждане на интервю по въпроси от предоставения въпросник в съответната специалност.

 2. Оценяване на кандидата по критериите и показателите за оценяване при провеждане на конкурс (Приложение № 1).

Чл. 74. (1) Всеки член на журито оценява с положителна или отрицателна оценка кандидатите поотделно.

(2) Не по-късно от 7 (седем) дни след провеждането на конкурса Председателят на Научното жури представя обобщен доклад-заключение до НС за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито.

(3) При повече от един кандидат издържал успешно конкурса, в доклада трябва да е налице мотивирано предложение за избор.

(4) При липса на избор в Научното жури се обявява нов конкурс.

Чл. 75. (1) Изборът на „главен асистент” се извършва от ФС не по-късно от 14 дни след предложението на Научното жури, с явно поименно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.

(2) Всеки от явилите се кандидати, в срок до 14 дни се уведомява писмено за резултата от конкурса и избора.Чл. 76.(1) Трудовото правоотношение между МУ – Плевен и лицето, спечелило конкурса, възниква от деня на утвърждаване на избора от ФС.

(2) В едномесечен срок от съобщението за избирането му Ректорът на МУ – Плевен сключва трудовия договор с „главния асистент”.Заемане на академичната длъжност „доцент”

Чл. 77. Заемането на академичната длъжност „доцент” се осъществява след обявен конкурс, избор от съответния Научен съвет, утвърждаване от АС и заповед на Ректора на М У – Плевен.

Чл. 78. Академичната длъжност „доцент” може да се заеме само от лица с придобита образователна и научна степен „доктор”, които са заемали академична длъжност (асистент, главен асистент) или изборна неакадемична длъжност (преподавател или хонорувани преподавател) в МУ – Плевен, друго висше училище и/или научна организация не по-малко от пет години.

Чл. 79. (1) Решението за обявяване на конкурса се взема от АС на МУ – Плевен.

(2) Конкурсът се открива, ако могат да се осигурят нормите за преподавателска и научно-изследователска дейност, предвидени в Правилника на МУ – Плевен.

(3) Конкурсът се обявява в ДВ и интернет-страницата на МУ – Плевен.

(4) Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от обявяването му в Държавен вестник.Чл. 80. Кандидатите за участие в обявения конкурс подават в отдел Кадри и квалификация на МУ-Плевен следните документи:

 1. Заявление до Ректора на МУ – Плевен за допускане до участие в конкурса;

 2. Творческа автобиография;

 3. Диплома за завършено висше образование за образователно – квалификационна степен “магистър” (нотариално заверено копие);

 4. Диплома за придобита научна степен „доктор” (нотариално заверено копие);

 5. Удостоверение за стаж по съответната специалност, както и диплома/и за призната специалност (нотариално заверени копия);

 6. Публикуван монографичен труд (ако има такъв);

 7. Списък на научните публикации – реално отпечатани, участия в национални и международни научни прояви, участие в проекти:

а) свързани със защитата на докторската дисертация;

б) други публикации. 1. Справка за приносите на научните трудове;

 2. Академична справка за цитиранията от български и чуждестранни автори;

 3. Справка за импакт-фактора;

 4. Сертификат (диплома) за владеене на чужд език (ако има такъв, копие);

 5. Медицинско свидетелство (оригинал);

 6. Свидетелство за съдимост (оригинал);

 7. Сертификат (диплома) за компютърни умения (ако има такъв, копие);

 8. Копие от научните публикации.

Чл. 81. (1) Допускането до участие в конкурса се извършва от Комисията по чл. 70 от настоящия правилник.

(2) Комисията взема решение и съставя протокол, който се подписва от всички членове.

(3) Ректорът утвърждава протокола на Комисията и писмено се уведомяват всички кандидати за решението, в срок не по-дълъг от 14 дни от утвърждаване на научното жури. При недопускане се обявяват мотивите за това.

(4) Документите на кандидатите, заедно с протокола, се съхраняват от Научния секретар.Чл. 82. (1) Конкурсът се провежда от Научно жури в състав от седем хабилитирани преподаватели (поне трима от които са професори), избрани от АС по предложение на ръководителя на катедрата и се утвърждава със заповед на Ректора.

(2) Най-малко трима от членовете на Научното жури са външни за МУ – Плевен.

(3) За Председател на журито се определя вътрешен за МУ – Плевен член.

(4) Съставът на Научното жури се определя не по-късно от един месец след изтичане на срока за подаване на документите по конкурса, като се спазват изискванията на чл.7, чл.8 и чл.9.

(5) Научното жури се утвърждава със заповед на Ректора на МУ – Плевен.

Чл. 83. (1) Членовете на Научното жури изготвят две рецензии (най-малко едната от професор) и пет становища.

(2) Научното жури определя кои от членовете ще изготвят рецензии и кои становища.

(3) Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в МУ – Плевен в срок до два месеца след назначаването на журито.

Чл. 84. Научното жури оценява кандидатите по качествени и количествени критерии и показатели. Те включват преценка на:


 • публикациите (учебници, монографии, рецензирани сборници, научни списания);

 • участия в наши и международни научни форуми;

 • преподавателска активност;

 • участие в научно-изследователски проекти и др.,

според критериите и показателите за оценяване при провеждане на конкурс от научно жури ( Приложение № 1).

Чл. 85.(1) В срок от един месец преди заключителното заседание на Научното жури, участниците в процедурата представят на Научния секретар за публикуване на резюмета на монографии, учебници и другите си трудове, които не са свързани с докторската дисертация.

(2) Материалите им, заедно с рецензиите и становищата на членовете на Научното жури се публикуват на интернет-страницата на МУ – Плевен.Чл. 86. (1) Научното жури провежда (в срок до 6 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник) заседание, на което се разискват качествата на кандидатите и всеки член на журито оценява кандидатите поотделно. Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Не по-късно от 7 (седем) дни след провеждането на конкурса Председателят на Научното жури представя обобщен доклад-заключение до съответния НС за резултатите от конкурса, класирането и предложението за избор, който се подписва от всички членове на журито.(3) При липса на избор в Научното жури се обявява нов конкурс.

Чл. 87. (1) Научният съвет взема решение за избор на „доцент” по предложение на Научното жури, с явно поименно гласуване и обикновено мнозинство, в срок до един месец след изготвяне на предложението. Решението на НС се утвърждава от АС с явно поименно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) При липса на избор в съответния НС, окончателното решение се взема от АС с явно поименно гласуване.

(3) Всеки един от кандидатите участвали в конкурса се уведомява писмено за неговия резултат в 14-дневен срок.

(4) Избраният „доцент” изнася публична академична лекция пред академичната общност на МУ – Плевен.Чл. 88. (1) Трудовото правоотношение между МУ – Плевен и лицето, спечелило конкурса за „доцент”, възниква от деня на утвърждаване на избора от АС.

(2) В едномесечен срок от утвърждаването Ректорът на МУ – Плевен сключва трудовия договор.


Заемане на академичната длъжност „професор”

Чл. 89. Заемането на академичната длъжност „професор” се осъществява след обявен конкурс, избор от съответния Научен съвет, утвърждаване от АС и заповед на Ректора на МУ – Плевен.

Чл. 90. Академичната длъжност „професорможе да се заеме само от лица, които отговарят на следните условия:

1) да са придобили образователната и научна степен „доктор”;

2) да са придобили научната степен „доктор на науките” или представят публикуван монографичен / хабилитационен труд ;

3) да е научен ръководител на поне двама докторанти (поне 1 успешно защитил и 1 зачислен).

4) да са заемали академичната длъжност „доцент” в МУ – Плевен или в друго висше училище (научна организация) за срок не по-малко от пет години или да са били преподаватели, вкл. хонорувани, в друго ВУ, не по-малко от пет години.

(5) за лица с научна степен “доктор на науките” срокът по ал.(4) може да е по-малък от 5 години.Чл. 91. (1) Решението за обявяване на конкурса се взема от АС на МУ – Плевен.

(2) Конкурсът се открива, ако могат да се осигурят нормите за преподавателска и научноизследователска дейност, предвидени в Правилника на МУ – Плевен.

(3) Конкурсът се обявява в „Държавен вестник” и интернет-страницата на МУ.

(4) Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е два месеца от обявяването му в Държавен вестник.Чл. 92. Кандидатите за участие в обявения конкурс подават в отдел Кадри и квалификация на МУ – Плевен следните документи:

 1. Заявление до Ректора на МУ – Плевен за допускане до участие в конкурса;

 2. Автобиография;

 3. Диплома за завършено висше образование на образователно – квалификационна степен “магистър” (нотариално заверено копие);

 4. Диплома за придобита образователна и научна степен „доктор” (нотариално заверено копие);

 5. Диплома за придобита научна степен „доктор на науките” (ако притежава такава, нотариално заверено копие);

 6. Удостоверение за стаж по съответната специалност, както и диплома/и за призната специалност (нотариално заверени копия);

 7. Публикуван монографичен (хабилитационен) труд, който не повтаря представените за научната степен „доктор” и академичната длъжност „доцент”;

 8. Списък на научните публикации – реално отпечатани, участия в национални и международни научни прояви, участие в проекти, които да не повтарят представените за придобиване на ОНС “доктор” и на научната степен “доктор на науките”;

 9. Справка за приносите на научните трудове;

 10. Академична справка за цитиранията от български и чуждестранни автори;

 11. Справка за ръководство на докторанти и защитени под негово ръководство дисертационни трудове;

 12. Справка за импакт-фактора;

 13. Сертификат (диплома) за владеене на чужд език (ако има такива, копие);

 14. Медицинско свидетелство (оригинал);

 15. Свидетелство за съдимост (оригинал);

 16. Сертификат (диплома) за компютърни умения (ако има такива, копие);

 17. Копие от научните публикации.

Чл. 93. (1) Допускането до участие в конкурса се извършва от Комисия, назначена със заповед на Ректора на МУ – Плевен (в съответствие с чл. 70 от настоящия правилник).

(2) Комисията взема решение и съставя протокол, който се подписва от всички членове.

(3) Ректорът утвърждава протокола на комисията и писмено се уведомяват кандидатите.

(4) Документите на кандидатите, заедно с протокола, се съхраняват от Научния секретар.Чл. 94.(1) Конкурсът се провежда от Научно жури в състав от седем хабилитирани преподаватели, избрани от АС на МУ – Плевен, по реда на чл. 82.

(2) Най-малко четирима от членовете са професори. Най-малко трима от членовете на Научното жури са външни за МУ – Плевен.

(3) За Председател на журито се определя вътрешен за МУ – Плевен член.

(4) Съставът на Научното жури се определя не по-късно от един месец след изтичане на срока за подаване на документите по конкурса, при спазване на изискванията на чл.7, чл.8 и чл.9.

(5) Научното жури се утвърждава със заповед на Ректора на МУ – Плевен.

Чл. 95.(1) Членовете на Научното жури изготвят три рецензии - поне две от които са от професори (поне едната от рецензите е на външно лице) и четири становища.

(2) Научното жури определя кои от членовете ще изготвят рецензии и кои становища.

(3) Рецензиите и становищата завършват с положителна или отрицателна оценка и се предават в МУ – Плевен в срок до три месеца след назначаването на журито.

Чл. 96. Научното жури оценява кандидатите по съвкупност от качествени и количествени критерии и показатели. Те включват преценка на научно-изследователската дейност, учебната работа, диагностично-лечебната дейност, според критериите и показателите за оценяване при провеждане на конкурс от научно жури. ( Приложение № 1)

Чл. 97.(1) В срок от един месец преди заключителното заседание на Научното жури, участниците в процедурата представят на Научния секретар за публикуване резюмета на монографии, хабилитационен труд, учебници и другите си трудове, които не са свързани с докторската/докторските дисертации и представените за заемане на академичната длъжност „доцент”.

(2) Материалите им, заедно с рецензиите и становищата на членовете на Научното жури се публикуват на интернет-страницата на МУ – Плевен.Чл. 98. (1) Научното жури провежда заседание, на което се разискват качествата на кандидатите и всеки член на журито оценява кандидатите поотделно. Решенията на журито се приемат с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) Не по-късно от 7 (седем) дни след провеждането на конкурса Председателят на Научното жури представя обобщен доклад-заключение до НС на МУ – Плевен за резултатите от конкурса, който се подписва от всички членове на журито.(3) При липса на избор в Научното жури се обявява нов конкурс.

Чл. 99. (1) Научният съвет взема решение за избор на „професор” по предложение на Научното жури, с явно поименно гласуване и обикновено мнозинство, в срок до един месец след изготвяне на предложението. Решението на НС се утвърждава от АС с явно поименно гласуване и обикновено мнозинство.

(2) При липса на избор в съответния НС, окончателното решение се взема от АС с явно поименно гласуване.

(3) Всеки един от кандидатите участвали в конкурса се уведомява писмено за неговия резултат в 14-дневен срок.

(4) Избраният “професор” изнася публична академична лекция пред академичната общност на М У – Плевен.Чл. 100.(1) Трудовото правоотношение между МУ – Плевен и лицето, спечелило конкурса за „професор”, възниква от деня на утвърждаване на избора от АС.

(2) В едномесечен срок от утвърждаването Ректорът на МУ – Плевен сключва трудовия договор.Чл. 101.(1) МУ – Плевен признава академичните длъжности – “доцент” и “професор”, придобити в други медицински висши училища или научни организации, включително и в чужбина, като всеки индивидуален случай се преценява от Комисия, назначена със заповед на Ректора на МУ – Плевен.

(2) Председателят на Комисията докладва на заседание на АС резултатите от обсъждането, осигурени ли са нормите за преподавателска и научноизследователска дейност, спазени ли са изискванията от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Правилника за приложението му и Правилника на МУ – Плевен.

(3) АС на МУ – Плевен на свое заседание взема решение, с явно гласуване и обикновено мнозинство, за признаване или не на съответното академично звание.

(4) При положително решение за утвърждаване от АС на МУ – Плевен, се издава диплома на български език, в срок от един месец след представянето на необходимите документи от кандидата.

(5) Дипломата се изпраща в МОМН и за регистриране в тридневен срок след издаването.
ЗАЕМАНЕ НА НЕАКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В МУ – ПЛЕВЕН
Избор на „хоноруван преподавател” (професор, доцент и асистент)

Чл. 102. (1) При необходимост МУ - Плевен привлича хонорувани преподаватели, след решение на ФС и /или АС.

(2) Привличане на хонорувани преподаватели се допуска, при условие че всички щатни научнопреподавателски кадри по съответната учебна дисциплина изпълняват установения норматив за учебна заетост за съответната учебна година.

(3) Хоноруван преподавател в университета може да бъде преподавател от друго висше училище, научен сътрудник или старши научен сътрудник от научен институт, лице с призната специалност по съответната дисциплина, както и пенсиониран университетски преподавател.

(4) Катедреният съвет, Съветът на ДЕСО и Колежанският съвет провеждат заседание, на което се обсъжда проекта за съответния курс, професионалната биография на кандидата за хоноруван преподавател и се взема решение.Чл. 103. Хоноруваните преподаватели за нуждите на факултетите в МУ – Плевен се избират от ФС на Факултета, по предложение на Катедрения съвет, с явно гласуване и обикновено мнозинство. Изборът за ДЕСО и Колежа се извършва от АС.

Чл. 104. Изборите на хонорувани преподаватели се провеждат в началото на всяка учебна година (по изключение в началото на втория семестър, за курсове, които стартират тогава).
Заемане на длъжността „преподавател”

Чл. 105. МУ – Плевен назначава преподаватели по български език, чужди езици, спорт, клинична практика и други преподаватели.

Чл. 106. (1) Преподавателите се назначават от Ректора на МУ – Плевен след конкурс и избор от АС.

(2) Решението за обявяване на конкурса се взема на заседание на АС по предложение на ръководителя на съответното звено.

(3) Конкурсът се обявява на интернет-страницата на МУ – Плевен.

Чл. 107.(1) Кандидатите за участие в конкурса подават в МУ – Плевен следните документи:


 1. Заявление до Ректора за допускане до участие в конкурса;

 2. Автобиография;

 3. Диплома за завършено висше образование (нотариално заверено копие);

 4. Удостоверение за стаж по специалността;

 5. Сертификат (диплома) за владеене на чужд език (ако има такъв, копие);

 6. Сертификат (диплома) за компютърни умения (ако има такива);

 7. Медицинско свидетелство (оригинал);

 8. Свидетелство за съдимост (оригинал);

 9. Други документи, свързани със заеманата длъжност.

(2) Срокът за подаване на документи за участие в конкурса е един месец от публикуването.

Чл. 108. (1) Конкурсът се провежда от комисия назначена със заповед на Ректора на МУ – Плевен.

(2) В 7-дневен срок след провеждането на конкурса Председателят на комисията внася доклад до Ректора за резултата и предложение за избор.

(3) Изборът се извършва от АС с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(4) Трудовото правоотношение между МУ – Плевен и лицето, спечелило конкурса възниква от деня на утвърждаване на избора от АС.

(5) В едномесечен срок от утвърждаването Ректорът на МУ – Плевен сключва трудовия договор.
КОМИСИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ
Чл. 109. Комисията за развитие на академичния състав (КРАС) към Академичния съвет на МУ – Плевен изпълнява контролни функии, които са свързани с:


  1. Процедурите за атестиране (краткосрочни и дългосрочни) на преподавателите, заемащи академични длъжности с трудов договор в МУ – Плевен.

  2. Предложенията за преминаване на академични длъжности в МУ – Плевен от други висши училища и/или сродни научни организации.

  3. Предложенията за избор на асистенти, преподаватели, гост-преподаватели, почетни професори.

  4. Разглеждане на жалби по процедурни нарушения при провеждане на конкурсите.

  5. Други дейности, свързани с изпълнението на Закона за академичното развитие на академичния състав в Р България и Правилника за приложението му.

Чл. 110. Основните критерии за изпълнението на контролните функции на КРАС са:

 1. Осигуряване на оптимални условия за приоритетното развитие на МУ – Плевен, като водещ учебен и научноизследователски център в Р България.

 2. Осигурен хорариум, съгласно изикванията на действащите законодателства и Правилника на МУ – Плевен.

 3. Изпълнението на показателите и критериите за атестиране на преподавателите в МУ – Плевен.

Чл. 111. (1) КРАС се състои от Председател, членове и технически секретар.

(2) Председател на КРАС е Ректорът на М У – Плевен.

(3) Членове на КРАС са: Зам.-ректорът на НИД, Деканите на Факултетите, Директорът на колежа, Директорът на ДЕСО, началник на отдел Кадри и квалификация, член от Настоятелството на МУ – Плевен и Научен секретар.

(4) Мандатът на членовете на КРАС съвпада с мандата на Ректора на МУ – Плевен.ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ПО ЗАЩИТА НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ

И ЗАЕМАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В М У – ПЛЕВЕН
Чл. 112.(1) Финансовите разходи за членовете на Научното жури се поемат с одобрителна заповед на Ректора на МУ – Плевен за пътни, дневни и квартирни разходи.

(2) МУ-Плевен поема разходите на външните хабилитирани лица за участие в предварителното обсъждане (предзащита), съгласно чл.43 (1) и чл. 56 (2).Чл. 113. (1) Всеки докторант при защитата си има право на еднократно поемане на разходите, касаещи заплащането на членовете на Научното жури, от МУ – Плевен.

(2) МУ-Плевен поема разходите на две външни хабилитирани лица за участие в предварителното обсъждане (предзащита) на докторанта. 1. МУ - Плевен не поема разходите за защита на докторанти на самостоятелна подготовка, които са на основен трудов договор извън МУ - Плевен и УМБАЛ “Д-р Г. Странски” – Плевен.

Чл. 114. (1) Всеки кандидат от преподавателския състав на МУ – Плевен за заемане на академичните длъжности “доцент” и “професор” към МУ – Плевен, има право на еднократно поемане на разходите, касаещи заплащането на членовете на Научното жури.

(2) По преценка на АС кандидатите за заемане на академичните длъжности “доцент” и “професор” към МУ – Плевен от външни ВУ или научни организации, поемат разходите, касаещи заплащането на членовете от Научното жури, за своя сметка.Чл. 115. Годишната такса за докторанти от други ВУ и/или чужбина се определят с решение на АС на МУ – Плевен.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ
§ 1. В случай на разминаване в решенията на Научното жури, Научния съвет и Академичния/ Факултетния съвет, свързани с провеждането на избор по конкурс за заемане на академични длъжности, заинтересованите лица и институции имат право да подадат жалба до Министъра на МОМН по установения в ЗРАСРБ ред.

§ 2. Този Правилник отменя Правилника за приемане и обучение на докторанти в Медицински университет – Плевен (приет на заседание на АС Протокол №12 от 30.01.2006 год.)

§ 3. За случаи, които не са уредени от настоящия правилник, се прилагат разпоредбите на Кодекса на труда, ЗВО, ЗРАСРБ и ПП ЗРАСРБ, ЗЛЗ, Закона за здравето, Правилника за устройството и дейността на МУ – Плевен, както и други действащи нормативни актове.

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ
DOCTOR HONORIS CAUSA” на М У - ПЛЕВЕН

1. Въведение

1.1. Принципите и правилата на процедурата за присъждане на почетното звание Doctor honoris causa се базират на действуващите закони в Република България (ЗВО, Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилника за приложението му, Правилника на МУ – Плевен) и са гласувани от Академичния съвет на МУ – Плевен.

1.2. Званието Doctor honoris causa се присъжда на изявени български и чуждестранни медици и научни работници, за техните изключителни постижения в областта на медицинската наука и практика, медицинското образование, в сферата на общественото здравеопазване и приноса им за развитието и издигане на авторитета на МУ – Плевен.

2. Предложения

2.1. Предложение за присъждане на званието „Doctor honoris causa може да бъде направено от Ректора, Ректорския съвет, Деканите на съответните факултети и членове на АС на МУ–Плевен.

2.2. Всяко предложение трябва да бъде представено на членовете на Номинационната комисия, придружено от писмено аргументирано становище, най-късно до месец Април/Май на съответната календарна година. Мотивационното писмо не трябва да надвишава една А4 страница.

2.3. За почетното звание „Doctor honoris causa не могат да се предлагат преподаватели на основен трудов договор към МУ–Плевен.

2.4. Всеки факултет може да направи само по едно предложение за всяка календарна година.

2.5. Тъй като не всички номинации може да са успешни, предложенията трябва да са строго конфиденциални, дискретни и не подлежат на обсъждане преди вземане на окончателното решение от АС при МУ – Плевен. Това правило цели да се избегне неудобната ситуация, която може да възникне, ако номинацията е неуспешна след гласуването в Комисията и АС на Университета.

2.6. Като правило МУ - Плевен не разглежда номинации на активни политици (местни или национални) или настоящи членове на академичния състав на номиниращия факултет.

3. Академична Комисия за присъждане на почетното звание

3.1 Съставът на Комисията е: • Председател на комисията е Ректорът на МУ–Плевен.

 • Зам.-председател – Зам. ректорът по НИД

 • Секретар /без право на глас/

 • Членове – 5 членове от академичния състав на Университета на основен трудов договор.

3.2 Съставът на редовите членове на Комисията се обновява на всеки четири години, след гласуване от АС на МУ - Плевен.

3.3. След детайлно обсъждане на постъпилите номинации, Комисията извършва класиране и го представя на членовете на АС за гласуване на окончателното решение.

3.4. Решенията на Комисията се вземат с тайно гласуване, с обикновено мнозинство.

4. Критерии

4.1. Номинациите трябва да бъдат представени на формуляри, осигурени от Секретаря на Комисията. Липсата /непопълването/ на някои от необходимите данни може да затрудни членовете на Комисията при оценяването на номинираните.

4.2. За всеки номиниран трябва да се представят:


 • Попълнен номинационен формуляр;

 • Кратко хронологично описание на живота и работата / CV/;

 • Най-важните академични постижения / научни степени, звания, награди и др./;

 • Основни области на медицината, в които са неговите разработки и проучвания;

 • Членство в български и международни научни организации;

 • Оценка на позицията /статуса/ на номинирания от национална и интернационална гледна точка;

 • Друга информация, която може и трябва да се има предвид.

4.3. Номинациите трябва да се съпровождат от детайлна информация за реалните публикации на номинирания.

5. Финална процедура

5.1. Ректорът на МУ–Плевен изпраща официално поздравително писмо на успешно номинираният за званието Doctor honoris causa на Медицински Университет – Плевен. В него се уточняват: • академичното слово на Doctor honoris causa

5.2. След получаване на утвърдително писмо от номинирания, се уведомява целият академичен състав на МУ–Плевен, както и медиите, с оглед своевременното информиране на обществеността.

5.3. Почетните степени не могат да се присъждат в отсъствието на лицето, с изключение на случаите, когато титлите се присъждат посмъртно.

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет