Одлуку о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности, редни број 21/15жүктеу 36.63 Kb.
Дата20.07.2016
өлшемі36.63 Kb.


НаручилацИнститут за испитивање материјала а.д.

Адреса


Булевар војводе Мишића 43

Место


Београд

Број извештаја

Датум

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим:ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У поступку јавне набавке мале вредности, редни број 21/15.
УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ: понуђачу Верано мотологистиц доо, са седиштем у Београду, ул. Војводе Степе 352, број понуде 101/15 од 15.12.2015 године.
О б р а з л о ж е њ е
Наручилац је дана 02.12.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број 2-16505.

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет станици наручиоца www.institutims.rs дана 10.12.2015. године.


Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда бр.2-17336 од 18.12.2015. године Комисија за јавну набавку (у даљем тексту: Комисија) је приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају бр. 2-17468 од 22.12.2015. године.
У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће:


 1. Предмет јавне набавке је набавка добара – новог теретног возила – камиона за потребе Института за испитивање материјала ад – 3413000.

Процењена вредност јавне набавке је 3.000.000,00 динара без обрачунатог пореза/ПДВ.


 1. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: редни број 1.1.50. набавка новог теретног возила – камиона, планирано 3.000.000,00 динара, предвиђено планом јавних набавки позиција 02300-П1, поступак јавне набавке мале вредности, поступак покренут 07.12.2015 године, закључење уговора у току децембра 2015. године, уговор се закључује до окончања испоруке добара из предмета уговора и истека гарантног рока, разлози и оправданост набавке је неопходност за теренски рад, а процењена вредност јавне набавке утврђена је на основу података добијених путем интернета.
 1. Одступање од плана набавки са образложењем: НЕМА
 1. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке: НЕМА
 1. У поступку јавне набавке је учествовао 1. понуђач.
 1. Основни подаци о понуђачима:

редни број

Назив и седиште / шифра понуђача

Назив и седиште понуђача из групе понуђача

Назив и седиште подизвођача

1.

Верано мотологистиц доо Београд

НЕМА

НЕМА
 1. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда: НЕМА
 1. Мишљење комисије о поднетој само једној понуди: Комисија предпоставља да су карактеристике тражених добара разлог што је само један понуђач поднео понуду. Процењена вредност набавке дата је на основу података добијених истраживањем тржишта путем интернета.
 1. Мишљење комисије о свим неодговарајућим или неприхватљивим понудама: НЕМА
 1. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена
 1. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора:
редни број

Назив и седиште / шифра понуђача

Понуђена цена

1.

Верано мотологистиц доо Београд

2.228.025,00 динара без пореза 1. Понуђач којем се додељује уговор:

Комисија констатује да је најповољнија понуда понуђача Верано мотологистиц доо, са седиштем у Београду, ул. Војводе Степе 352, број понуде 101/15 од 15.12.2015 године, те предлаже наручиоцу да њему додели уговор.


 1. Подизвођач: НЕМА

На основу напред наведеног, доносим одлуку из диспозитива.


ПРАВНА ПОУКА:

Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за

заштиту права у року од пет дана од дана њеног пријема.

Захтев се подноси Републичкој комисији за заштиту права

у поступцима јавних набавки, а преко наручиоца.

Доставити:Институт за испитивање материјала адГенерални директор
________________________________

др Венцислав Грабулов дипл.инг


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет