Општи информацииДата18.07.2016
өлшемі141.92 Kb.
CURRICULUM VITAE – д-р Елизабета Димитриеска-Стојковиќ

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Презиме:

Димитриеска-Стојковиќ

Име:

Елизабета

Датум на раѓање:

08.06.1966

Место на раѓање:

Штип, Македонија

Државјанство

Р. Македонија

Контакт:

Работа:

Дома:

Адреса

Факултет за ветеринарна медицина – Скопје

Лазар Поп-Трајков 5-7

Скопје, Македонија


бул. АВНОЈ 32-2/1,

1000 Скопје, МакедонијаТелофон:

+389 2 3240 748

/

Факс:

+389 3 114 619

/

e-mail:

edimitrieska@fvm.ukim.edu.mk

/

Сегашна позиција:

Научен соработник

Степен на образование:

Доктор на науки

Научна област:

Безбедност на хранаАКАДЕМСКИ КВАЛИФИКАЦИИ

1989

Степен - дипломиран инжинер по хемија,

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Природно-математички факултет, Институт за хемија, Скопје, насока аналитичка хемија

Дипломска работа:

“Поларографско испитување на реакцијата на паладиумхлорид со урина од дијабетичари”

Јули 1989


2003

Степен – Магистер на хемиски науки (МSc)

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Природно-математички факултет, Институт за хемија, Скопје, насока аналитичка хемија

Магистерска работа:

“Разработка на суперкритична флуид екстракциона постапка и квантитативно определување со HPLC на рутин и кверцетин во Hyperici herba

Април 2003


2011

Степен – Доктор на на науки од областа на ветеринарната медицина (PhD)

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Факултет за ветеринарна медицина-Скопје

Докторска теза:

“Остатоци од антимикробни ветеринарни лекови во сировото млеко од Р. Македонија анализирани со примена на разни скрининг и конфирмациони методи”Октомври 2011ВРАБОТУВАЊЕ И АКАДЕМСКИ ПОЗИЦИИ

1994 - 2003

Помлад асистент - истражувач

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Ветеринарен Институт, Скопје, Р. Македонија

2004 - 2012

Асистент - истражувач

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Факултет за ветеринарна медицина, Скопје, Р. Македонија

2012 -

Научен соработник

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Факултет за ветеринарна медицина, Скопје, Р. Македонија

ПРОЕКТИ

1994-1996

Резидуи во производите од животинско потекло (учесник)

2004-2006

Еstablishment of a National Integrated Phytosanitary Service (NIPS), CARDS (претставник од институција-корисник)

2010

Проект за апликативна лабораторија за LC/MS/MS анализа на храна од животинско потекло, финансиран од Владата на РМ (носител)

2012

Предлог проект: Развој и валидација на нови спектрофотометриски методи за контрола на квалитет на фармацевстски и ветеринарни медицински препарати, ПМФ, УКИМ (учесник)Научни и стручни посети

10/1989

XI Советување на хемичари и технолози на Македонија, Скопје

02/1991

Посета на Ветеринарен Факултет, Љубљана, Словенија

03/1991

Обука за GC интегратор, Белград, Србија

10/1991

Посета на Институтот за хигиена и технологија на месо, Белград, Србија

02/1993

Обука за атомска апсорпционен спектрофотометар Perkin Elmer 1100B со графитна кивета, Виена, Австрија

07/1993

Обука за HPLC-DAD Perkin Elmer, Минхен, Германија

06/1995

Посета на Институт за поледелство, Лабораторија за анализа на пестициди, Нови Сад, Србија

20-24.05.1996

Обука, MSD Chemstation operator training Hewlett Packard, Виена, Австрија

06/1998

3rd European Furnace Symposium, Прага, Чешка Република

01-15.11.1999

Обука за анализа на диоксини со HRGC-MS, Олденбург, Германија

02/1999

Посета на Ветеринарен Факултет, Лабораторија за анализа на резидуи и контаминенти, Љубљана, Словенија

01-05.11.2001

Обука за GPC (gel permeation chromatography), Олденбург, Германија

10/2002

3rd Aegan Analytical Chemistry Days, Polihnitos, Lesbos, Grcija.

14-17.09.2003

Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Sile Istanbul-Turkey

11/2004

Обука за методи за пестициди во овошје и зеленчук, NIPS проект, NAGREF, Kifisia, Грција

27-28.01.2005

TrainMiC, Training in metrology in chemictry, Maribor, Slovenija

28-29.10.2005

Workshop on Food Safety and Quality in support to EU Policies, Ljubljana, Slovenia”

08-18.11.2005

INVENT Expert meeting on Requirements to food quality control, Feldafing, Germany

10-14.09.2006

5th International conference of the chemical societies of the south-east European countries, Ohrid

20-21.03.2007

Workshop of the network of reference laboratories for Polycyclic Aromatic hydrocarbons, IRMM, Geel. Belgium

26-30.09.2007

IV Конгрес на фармацевти на Македонија, Охрид

15-17.11.2007

Annual EU CRL-NRL workshop on veterinary drug residues, RIVM, Bilthoven, Netherland

03-04.06.2008

CRL Workshop on veterinary drugs residues, Berlin Germany

24-25.03.2009

Workshop of the network of reference laboratories for Polycyclic Aromatic hydrocarbons, IRMM, Geel. Belgium

05-08.05.2009

CRL Workshop on veterinary drugs residues, Berlin Germany

18-20.10.2009

Workshop, Strategic Orientation Round of Food Science Research Potential in Macedonia, Ohrid, R. Macedonia

08-12.03.2010

Training on residues of pesticides in fruits and vegetable, AGRIQ, Wageningen, Netherlands

31.03.2010

Tricks and tips seminar, Enhance your LC and GC productivity, Agilent Technologies, Beograd, Serbia

01-03.11.2010

EURL workshop on veterinary drug residues, RIKILT, Wageningen, Netherlands

23.-25.04.2012

CRL Workshop on veterinary drugs residues, Berlin Germany

07-09.05.2012

Expert Mission on Control plan for chemical and microbiological contaminants, Skopje, R.Macedonia

14-16.05.2012

EuroResidue VII – Conference on Residues of Veterinary Drugs in Food, Egmond aan Zee, Netherlands

14-16.05.2013

CRL Workshop on veterinary drugs residues, Berlin GermanyДРУГИ ОБУКИ

03-04.2001

ISO – 9001, Клиники, Стопанска комора на Македонија, Скопје

07-08.03.2005

Laboratory management system – Role of the quality manager and technical management, SMAQVA проект, ИАРМ, Скопје

16-18.03.2005

Preparation and maintenance of Calibration-Testing laboratory manual including Internal Audit, SMAQVA проект, ИАРМ, Скопје

07-08.04.2005

Quality management in chemical and microbiological laboratories, SMAQVA проект, ИАРМ, Скопје

20-27.05.2005

GC-MS Saturn 2000 System , Varian, Skopje

10.09.2007

Laboratory management and accreditation, Project on straightening the food safety and quality control, Скопје

06.10.2008

TRAINMiC, Principles and application of metrology in Chemstry, Скопје

08.06.2010

Theoretical and practical training for operation and maintenance of BIO-RAD ELISA Reader Model 680, Skopje

22-24.09.2010

Обука за оценувачи по стандардот MKS EN ISO/IEC 17025:2006, ИАРМ, Скопје

26.10.2011

Waters HPLC Aliance System со PDA и FD, Скопје

24-27.10.2011

UPLC AQUITY TQD System, Waters, Скопје

10-12.05.2011

Tracebility and calculation of the measurement uncertainty in chemical and microbiological laboratory, BAM проект, ИАРМ, Скопје

19-21.07.2011

GC-MS 7890A/5975C Instrument and MSD ChemStation operation, Agilent Technologies, Skopje

02.11.2012

Waters – AQUITY UPLC Family, Биотек, Скопје

26.02.2013

Мерна следливост и пресметка на мерна неодреденост при калибрација на мерила со помош на референтни материјали и на мерила за бучава, ИАРМ, Скопје

07.06.2013

Обука за водечки оценувач за лаборатории и инспекциски тела, ИАРМ, Скопје

03-07.02.2014

Апликативна обука на инструмент Waters ACQUITY UPLC-TQD


ДОПОЛНИТЕЛНИ ЕКСПЕРТСКИ АКТИВНОСТИ

Раководител на лабораторија за анализа на резидуи и контаминенти, ФВМС, УКИМ, 2007-

Заменик раководител на лабораторија за анализа на квалитет на храна и добиточна храна, ФВМС, УКИМ, 2007-

Претседател на технички комитет ISO TK 38 хемија и пластика при Институт за стандардизација на РМ 2011 -

Технички оценувач на Институтот за акредитација на РМ за акредитација на лаборатории согласно стандардот MKS EN ISO 17025:2006 за областа хемиско тестирање на храна, добиточна храна и вода (11 оценки на лаборатории), 2010 -

Регионален оценувач за акредитација на лаборатории согласно стандардот MKS EN ISO 17025:2006 за областа хемиско тестирање на храна, добиточна храна и вода, 2012-

Водечки оценувач во обука на Институтот за акредитација на РМ за акредитација на лаборатории согласно стандардот MKS EN ISO 17025:2006, 2013-

Рецензент во часописот Analytica Chimica Acta

Рецензент во часописот Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering

Рецензент во часописот Macedonian Veterinary Review

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ


 1. К.Стојановска, Е. Димитриеска, Б. Топузовски, Б. Јорданоски. (1989) Поларографско испитување на реакцијата на паладиумхлорид со урина од дијабетичари, B2-4, XI Советување на Хемичарите и Технолозите на Македонија, Скопје, 5-7 октомври

 2. Kornelija Stojanova, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, B. Topuzovski, B. Jordanoski, (1992) Investigation of palladium chloride reaction with urine of diabetics by a polarographic method, Bulletin of Chemists and Technologists of Macedonia, Vol. 11, No. 1-2.

 3. Danev Mihail, Dzinleski Borislav, Serafimovska Verka, Stojkovic Elizabeta, Sekulovski Pavle (1993). Zagadenost vode ugrozava fluvijatilni riblji fond. Tehnologija mesa. God. XXXIV, Br. 4-6. str. 171-173. Beograd.

 4. Данев Михаил, Серафимовска Верка, Стојковиќ Елизабета, Секуловски Павле. (1993) Резидуи од некои пестициди и токсични елементи во месото од рибите. Македонски ветеринарен преглед. Год. 22, Бр. 1-2 стр. 55-56. Скопје.

 5. Ј. Тосевски, Ц. Мицевски, Р. Проданов, М. Додовски, Елизабета Димитриеска-Стојковиќ, М. Данев. (1995) Квалитетот на јајцата од јапонска потполошка и можност за нивно користење во исхраната на луѓето, Макед. Вет. Преглед, 24, 1-2.

 6. Danev Mihail, Cepreganova-Kratic Biljana, Stojkovic Elizabeta, Sekulovski Pavle, Serafimovska Vera, Dzinleski Borislav. (1996) Mikotoksini u uvezenoj hrani. Izvodi radova. IX Jugoslovenski kongres o ishrani. str. 196. Kotor.

 7. Danev Mihail, Serafimovska Vera, Sekulovski Pavle, Stojkovic Elizabeta, Krstic Biljana, Zoric Mihailo. (1996) Kontaminiranost juneceg mesa kadmijumom. Tehnologija mesa. God. XXXVII, Br. 1. str. 19-21. Beograd.

 8. Danev Mihail, Serafimovska Verka, Dzinleski Borislav, Sekulovski Pavle, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Cepreganova-Krstic Biljana. (1997) Rezidue kontaminenata okolini - olova i kadmijuma - u mesu i namirnicama. Tehnologija mesa. God. XXXVIII, Br. 4. str. 148-149. Beograd.

 9. Danev Mihail, Cepreganova-Krstic Biljana, Stojkovic Elizabeta, Sekulovski Pavle, Serafimovska Vera, Dzinleski Borislav. (1997) Mikotoksini u importovanoj hrani. Veterinarski glasnik. Vol. 52, Br. 1-2. str. 67-70. Beograd

 10. Danev Mihail, Sekulovski Pavle, Serafimovska Vera, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Cepreganova-Krstik Biljana. (1997) Contamination of Food of Animal Origin with Lead and Cadmim Residues in Macedonia. World Congress on Food Hygiene. pp. 156. Hague. Netherlands.

 11. Serafimovska Verka, Danev Mihail, Cepreganova-Krstic Biljana, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Panevska Mitra. (1998) Lead and Cadmium Residues in Tissues of Ruminants in Republic of Macedonia. 3rd European Furnace Symposium Book of abstracts. P/II 9. Prague, Czech Republic.

 12. Данев Михаил, Џинлески Борислав, Серафимова Вера, Димитриеска-Стојковиќ Елизабета, Чепреганова-Крстиќ Билјана, Паневска Митра, Секуловски Павле. (1998) Утврдување на содржината на резидуи во хранителните продукти од животинско потекло во Република Македонија. I Конгрес на еколозите на Македонија со меѓународно учество. Книга на апстракти. стр.119-120. Охрид

 13. Lj. Dejanovska, B. Cepreganova, L. Stojkovska, E. Dimitrieska (2000) Determination of milk powder in yougurt, 1. Kongres Tehnikov Laboratoriske Medicine, Zbornik strokovnih prispevkov, p 89, Terme Čatež, 12-13 Maj.
 1. Serafimovska Verka, Cepreganova-Krstic Biljana, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Danev M. (2000) “Concentration of metals Zn, Cu, Fe, Mn, Pb, and Cd in lamb’s meat, liver and kidneys from different regions from R. Macedonia”, Euroanalysis XI, Lisbon.

 2. Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Verka Srafimovska, Mihail Danev, Goran Stojkovic (2001) Application of enzyme linked immunosorbent assay method for screening the total aflatoxin content in nuts, 1st Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Odessa, Book of abstracts 24-25.

 3. Verka Srafimovska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Mihail Danev, Ivan Serafimovski. (2001) lead, cadmium and zink contents in sheep’s milk from polluted region in R. of Macedonia, 1st Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Odessa, Book of abstracts 25.

 4. Елизабета Димитриеска-Стојковиќ, Зоран Здравковски. (2002) Оптимизација на условите за ефикасна суперкритична флуид екстракција на рутин и кверцетин, XVII Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија, книга на апстракти, БПТ-О1.

 5. E. Dimitrieska-Stojković, V. Serafimovska, M. Danev, B. Stojanovska-Dimzoska, A rapid solid-phase immunosorbent method for screening the total aflatoxins in food, Proceedings, p. 50-53, 3rd Aegan Analytical Chemistry Days, 2002, Polihnitos, Lesbos, Grcija.

 6. E. Dimitrieska-Stojković, Z. Zdravkovski, G. Stojković, HPLC determination of quercetin and rutin in supercritical carbondioxide extracts of Hyperici Herba, Proceedings, p. 352-355, 3rd Aegan Analytical Chemistry Days, 2002, Polihnitos, Lesbos, Grcija.

 7. E. Dimitrieska-Stojković, V. Serafimovska, M. Danev, I. Serafimovski, J. Bosnakovski. (2002) Correlation between the lead content in soil and grass in samples from contaminated region, Book of abstracts, p1-19, 3rd Aegan Analytical Chemistry Days, Polihnitos, Lesbos, Grcija, September 29th – October 3rd.

 8. Лилјана Трајковска-Илиевска, Лепка Стојковска, Билјана Стојановска-Димзоска, Елизабета Димитриеска-Стојковиќ. (2003) “Screening“ метод со цврсто-фазен имуносорбент за брза анализа на вкупни афлатоксини во прехранбени продукти, Друга конференција техничара лабораторијске медицине (са меɧународним учешɦем), Тара, 24-28. Октобра.

 9. Elizabeta Dimitrieska-Stojković, Zoran Zdravkovski (2003) Supercritical fluid extraction of quercetin and rutin from Hyperici Herba, Journal of Liquid Chromatography and Related Technologies, 26 (15) 2517-2533.

 10. Dimitrieska-Stojkovic E., Zdravkovski Z., Stojkovic G., (2003) Experimental design approach for the extraction of quercetin from Hyperici Herba using supercritical carbon dioxide, P.045, 2nd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Sept.14-17, Sile Istanbul-Turkey.

 11. Marija Srbinoska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Mihail Danev, Vesna Rafajlovska. (2004) Obtaining tobacco extract by supercritical fluid extraction, XVIII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, September 23-25, Ohrid.

 12. Ivan Serafimovski, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Verka Serafimovska, Mihail Danev. (2004) Total arsenic in spring waters from R. of Macedonia, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, 29 September-3 October, Kusadasi/ Aydin Turkey.

 13. Z. Hajrulai-Musliu, E. Dimitrieska-Stojkovic, B. Stojanovska-Dimzoska, M. Danev, I. Serafimovski. (2005) A rapid fluorometric method for determination of total aflatoxins in food, Proceedings, XL. Croatian Symposium on Agriculture with International Participation, 15th-18th fevruary, Opatija-Croatia.

 14. Elizabeta D. Dimitrieska-Stojkovic, MIhail M. Danev, Zehra B. Hajrulai-Musliu, Biljana S. Stojanovska-Dimzoska, Ivan M. Serafimovski, Determination of aflatoxins in foodstuffs employing fluorometric method, Proc. Nat. Sci. Matica Srpska, 108 (2005) 31-35.

 15. Ivan Serafimovski, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Pavle Sekulovski. (2006) Determination of thyreostatics in cattle plasma by HPLC with Diode array detection, ACH 39, Book of abstracts of 5th International conference of the chemical societies of the south-east European countries, Ohrid 10-14 September.

 16. Ivan Serafimovski, Darko Bosnakovski, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Mitra Panevska. (2006) Bioaccumulation of some trace elements and Cs137 in wild growing mushrooms collected from different regions in Macedonia, ENV 28, Book of abstracts of 5th International conference of the chemical societies of the south-east European countries, Ohrid 10-14 September.

 17. Stojanovska-Dimzoska B., Hajrulai-Musliu Z., Dimitrieska-Stojkovic E., Sekulovski P., Jankuloski D. (2007) Determination of Ochratoxin A in green and roasted coffee by immunoaffinity column clean-up and fluorimetric determination, Abstract book p. 1455, XII International IUPAC Symposium on mycotoxins and Phytotoxins, Istanbul.

 18. Hajrulai-Musliu Z., Stojanovska-Dimzoska B., Sekulovski P., Dimitrieska-Stojkovic E., Jankuloski D., Serafimovski I. (2007) Ochratoxin A in wines from Macedonia intended for EU market, Abstract book p. 1452, XII International IUPAC Symposium on mycotoxins and Phytotoxins, Istanbul.

 19. Zehra Hajrulai-Musliu, Mila Arapčeska, Pavle Sekulovski, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Dimce Kitanovski. (2008) ANTIOKSIDATIVNI UTJECAJ BUTILHIDROKSITOLUENA NA SASTAV MASNIH KISELINA MLIJEKA. p. 101-102, 38 Hrvatski simpozij mljekarskih strucnjaka, Lovran, 23-26.Novembar.

 20. Stojanovska-Dimzoska Biljana, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra, Sekulovski Pavle, Jankuloski Dean (2008) Prisustvo na ohratoksin A vo makedonskite vina od Tikveskiot region. Macedonian veterinary review Vol.31. No.1 p-35-41.

 21. Hajrulai-Musliu Zehra, Sekulovski Pavle, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Jankuloski Dean, Siljanovski Aleksandar (2008) Opredeluvanje na vkupni aflatoksini vo suvo i kostenlivo ovosje prisutni na makedonskiot pazar. Macedonian veterinary review Vol.31. No.1 p-43-47.

 22. Mila Arapčeska, Zehra Hajrulai-Musliu, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Zivko Jankuloski (2009) Environmental and health impacts of pesticides. Zbornik radova, Vol. 14 (15) p. 407-412, XIV Savetovanje o biotehnilogiji, Čačak, 27-28.03.2009.

 23. Z.Hajrulai-Musliu, M.Arapčeska, V.Stojkovski, D.Jankuloski, E. Dimitrieska-Stojkovic, B. Stojanovska-Dimzoska (2009) Fatty acids profile as an indicator for adulteration of friut juices. Poster Abstracts-IFCC-EFCC-Euromedlab (W-A207), 7-11 june Innsbruck, Austria.

 24. Z. Hajrulai-Musliu, M. Arapceska, V. Stojkovski, B. Stojanovska-Dimzoska, E. Dimitrieska-Stojkovic, P. Sekuloski (2009) Detection of vegetable oils in pasteurized milk fat with gas chromatography. Poster Abstracts, p.103, Milchkonferenz, 17-18 September, Wien, Austria.

 25. Hajrulai-Musliu Z., Stojanovska-Dimzoska B., Dimitrieska-Stojkovic E., Sekulovski P., Stojkovski V. (2009) Occurence of aflatoxin M1 in raw milk in Macedonia. Balkan Journal of Clinical Laboratory XVII, 09, 1. PP-187.

 26. Hajrulai-Musliu Z., Arapceska M., Sekulovski P., Stojkovski V., Dimitrieska-Stojkovic E., Stojanovska-Dimzoska B., (2009) The importance of food fatty acids composition for human health. Balkan Journal of Clinical Laboratory XVII, 09, 1. pp-194.

 27. Zehra Hajrulai-Musliu, Mila Arapceska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Vangelica Enimiteva, (2010) Quality control of some honey samples from Macedonia. 45th Croatian and 5th international symposium on agriculture, Book of abstracts p. 212, 15-19 February, Opatija, Croatia.

 28. Biljana Stojanovska-Dimzoska, Hajrulai-Musliu Zehra, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Enimiteva Vangelica, Sekulovski Pavle (2010) Sporedba na dve razlicni analiticki metodi za opredeluvanje na vkupni aflatoksini vo dobitocna hrana. Macedonian Veterinary Review, Vol.32, No.2 p. 45.

 29. Biljana Stojanovska-Dimzoska, Zehra Hajrulai-Musliu, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Pavle Sekulovski (2010) Comparison of two different analytical methods for determination of ochratoxin A in wine. 32nd Mycotoxin workshop, Poster 25, p. 69, 15-17 June, Copenhagen, Denmark.

 30. Zehra Hajrulai-Musliu, Risto Uzunov, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Aleksandra Todorovic, Jovanka Anastasova, Velimir Stojkovski, (2010) Fatty acid composition of some broccoli (Brassica oleracea) cultivars in Makedonia, BFT-9, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 23 – 26 September, Ohrid, Republic of Macedonia.

 31. Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu, Mila Arapceska, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Velimir Stojkovski (2010) Fatty acid composition of milk from cows fed with different diet, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Book of abstracts, BFT -43, 23 – 26 September, Ohrid, Republic of Macedonia.

 32. Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Zehra Hajrulai-Musliu, Vangelica Enimiteva, Risto Prodanov (2010) Validacion on confirmatory HPLC/DAD method for analysis of tetracyclines of food from animal origin, , XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Book of abstracts, ACE-18, 23 – 26 September, Ohrid, Republic of Macedonia.

 33. Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Zehra Hajrulai-Musliu, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Sonja Nikolova, Pavle Sekulovski, (2010) Implementacion of decision 2002/657/EC of screening Elisa methods for residues of veterinary drugs: examples for banned and substances with MRL, , XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Book of abstracts, ACE-2123 – 26 September, Ohrid, Republic of Macedonia.

 34. Goran Stojkovic, Elizabeta Dimitrieska – Stojkovic (2010) Investigation of the reactions of some tertiary formamides and acetamides in sulfuric acid with UV spectroscopy, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Book of abstracts, SSC-6, 23 – 26 September, Ohrid, Republic of Macedonia.

 35. Todorovic Aleksandra, Sekulovski Pavle, Hajrulai-Musliu Zehra, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Anovski Todor, Dimitrovska Snezana (2010) Level of activities of Cs137 in the mushrooms collected in different periods of the year, XXI Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, Book of abstracts, BFT-33, 23 – 26 September, Ohrid, Republic of Macedonia.

 36. Hajrulai-Musliu Zehra, Uzunov R., Sekulovski P., Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Todorovic Sandra, Stojkovski V., (2010) Fatty acid composition of Asparagus officinalis oils, Days of veterinary medicine, 28-30 October, Ohrid, Republic of Macedonia.

 37. Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Sekulovski P., Uzunov R., Prodanov R., (2010) Assesment of compliance of raw milk samples from Republic of Macedonia for residues of tetracyclines according to method performance requirements laid down in the commission decision 657/2002/EC, Days of veterinary medicine, 28-30 October, Ohrid, Republic of Macedonia.

 38. Хајрулаи-Муслиу З., Арапческа М., Узунов Р., Стојановска-Димзоска Билјана, Димитриеска-Стојковиќ Елизабета, Тодоровиќ С., Стојковски В., Секуловски П. (2010) Масно – киселински состав на семки од тиква, II Научна конференција  Квалитет и безбедност на храна  со меѓународно учество, Факултет за биотехнички науки – Битола, Битола 11-12 Ноември.

 39. Тодоровиќ Александра, Секуловски Павле, Димитриеска-Стојковиќ Елизабета, Хајрулаи-Муслиу Зехра, (2010) Рдиоактивен цезиум во храна и проценка на ефективна доза во Република Македонија, II Научна конференција Квалитет и безбедност на храна  со меѓународно учество, Факултет за биотехнички науки – Битола, Битола 11-12 Ноември.

 40. Uzunov Risto, Hajrulai-Musliu Zehra, Arapcheska Mila, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Dimzoska-Stojanovska Biljana, Sekulovski Pavle, Stojkovski Velimir, (2011) Milk fatty acid composition from two dairy breeds in Macedonia, Days of veterinary medicine, Proceedings, p 102, 09-11 September, Ohrid, R. Macedonia.

 41. Hajrulai-Musliu Zehra, Uzunov Risto, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Dimzoska-Stojanovska Biljana, Sekulovski Pavle, Stojkovski Velimir, (2011) Determination of clenbuterol in meat samples with ELISA method, Days of veterinary medicine, Proceedings, p 103, 09-11 September, Ohrid, R. Macedonia.

 42. Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Prodanov Risto, Hajrulai-Musliu Zehra, Dimzoska-Stojanovska Biljana, Sekulovski pavle, Uzunov Risto, (2011) Screening of raw milk samples from Republic of Macedonia for residues of sulfonamides, Days of veterinary medicine, Proceedings, p 106-107, 09-11 September, Ohrid, R. Macedonia.

 43. Todorovic Aleksandra, Sekulovski Pavle, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra (2011) Level of activity of 137Cs in mushrooms from different regions of R. of Macedonia, Days of veterinary medicine, Proceedings, p 110, 09-11 September, Ohrid, R. Macedonia.

 44. Hajrulai-Musliu Zehra, Uzunov Risto, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Dimzoska-Stojanovska Biljana, Sekulovski Pavle, Stojkovski Velimir (2011) Determination of aflatoxins B1, B2, G1 and G2 in animal feeds with fluorometric method, Book of abstracts, 22th symposium of veterinarians of Serbia, 14-17september, Zlatibor, Serbia

 45. Zehra Hajrulai-Musliu, Mila Arapceska, Riste Uzunov, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Velimir Stojkovski, Pavle Sekulovski (2011) Therapeutic effects of goat milk, Balkan Journal of Clinical Laboratory, XIX, 11, 1 p.130.

 46. Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra, Stojanovska Dimzoska Biljana, Sekulovski Pavle, Uzunov Risto, (2011) Screening of veterinary drugs residues in milk from individual farms in Macedonia, Mak. Vet. Rev. 34(1) 5-13.

 47. Zehra Hajrulai – Musliu, Dine Mitrov, Riste Uzunov, Mila Arapčeska, Biljana Stojanovska – Dimzovska, Elizabeta Dimitrievska-Stojković, Velimir Stojkovski and Pavle Sekulovski (2011). Fatty acid composition of traditional Ajvar produced in Macedonina, Veterinary Food Hygiene Congress, 13 – 16 October, Antalya.

 48. Todorovic Aleksandra, Sekulovski Pavle, Hajrulai-Musliu Zehra, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Stojanovska-Dimzoska Biljana (2012). Differences in activity levels of 137Cs in mushrooms in eastern and western Macedonia, The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Proceedings, p. 333-335, April 25-27, Nis, Serbia

 49. E. Dimitrieska-Stojkovic, Z. Hajrulai-Musliu, B. Stojanovska-Dimzoska, P. Sekulovski (2012). Screening and confirmation for residues of sulfonamides in raw milk samples from Republic of Macedonia, EuroResidue VII – Conference on Residues of Veterinary Drugs in Food, Proceedings, p. 323-328, May 14-16, Egmond aan Zee, Netherlands.

 50. Hajrulai-Musliu Zehra, Uzunov Risto, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Sekulovski Pavle, Stojkovski Velimir, Todorovic Aleksandra (2012). Determination of zeranol residues levels in bovine urine with ELISA method, Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 123-126, 2-4 September, Ohrid

 51. Uzunov Risto, Hajrulai-Musliu Zehra, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Sekulovski Pavle, Stojkovski Velimir, Todorovic Aleksandra (2012). Determination of trenbolone in cattle meat with ELISA method, Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 127-131, 2-4 September, Ohrid

 52. Mihajlović Jelena, Dimitrieska - Stojković Elizabeta, Velev Romel, Stojković Goran (2012). Quality control of potentiated sulfonamide comercial veterinary formulations by UV-spectrometry. Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 159-163, 2-4 September, Ohrid

 53. Stojanovska-Dimzoska Biljana, Hajrulai-Musliu Zehra, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Uzunov Risto, Todorovic Aleksandra, Sekulovski Pavle (2012). Fluorometric validation procedure for determination of Ochratoxine A in wine. Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 139-142, 2-4 September, Ohrid

 54. Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Hajrulai-Musliu Zehra, Stojković Goran, Prodanov Risto (2012). Occurance of residues of tetracyclines in raw ewe’s milk. Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 149-153, 2-4 September, Ohrid

 55. Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Arsova Gordana, Hajrulai-Musliu Zehra, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Uzunov Risto (2012). Results from monitoring the edible animal tissues for residues of some veterinary drugs. Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 154-158, 2-4 September, Ohrid

 56. Naumoska Marina, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Stojković Goran (2012). Comparison of spectrophotometric and complexometric-spectrophotometric assay for determination of oxytetracycline in veterinary drugs. Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 165-169, 2-4 September, Ohrid

 57. Trajkovska Violeta, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Stojković Goran (2012). Application of zero-and first-order derivative spectroscopy in the quality control of veterinary drugs. Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 170-175, 2-4 September, Ohrid

 58. Todorovic Aleksandra, Sekulovski Pavle, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Uzunov Risto (2012). Estimation of time of semi-decay of 137Cs in mushrooms. Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 132-135, 2-4 September, Ohrid

 59. Violeta Trajkovska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Goran Stojkovic (2012), Spectrophotometric Determination of Sulfadimidine and Sulfafurazole in Veterinarian Medicinal Products, Book of Abstracts of XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 05-09 September, Ohrid.

 60. Jelena Mihajlovic, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Goran Stojkovic (2012), Spectrophotometric Determination of Sulfametoxazole and Trimethoprime in Pharmaceutical Product, Book of Abstracts of XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 05-09 September, Ohrid.

 61. Marina Naumoska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Goran Stojkovic (2012), Optimization and Method Validation for Assay Determination of Doxycycline, Oxytetracycline and Tetracycline in Pharmaceutical Product, Book of Abstracts of XXII Congress of Chemists and Technologists of Macedonia, 05-09 September, Ohrid.

 62. Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu, Vlatko Ilieski, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Pavle Sekulovski, Velimir Stojkovski (2012), Validation methods for the determination of β-agonists residues in feed, 15th International Feed Technology Symposium “FEED-TO-FOOD”/ COST FEED FOR HEALTH joint Workshop, Proceedings, p. 88-93, 03-05 October, Novi Sad.

 63. Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Gordana Arsova, Zehra-Hajrulai-Musliu, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Risto Uzunov, Aleksandra Todorovic, Goran Stojkovic (2012). In-house validation and quality control of commercial ELISA assays for screening of nitofuran metabolites in food from animal origin, Mak. Vet. Rev. 35(1) 13-21.

 64. Todorovik Aleksandra, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra, Uzunov Risto, Stojanovska-Dimzoska Biljana (2012). Analysis of 226Ra, 232Th, 40K and 137Cs in sample soils from some areas of Republic of Macedonia by using gamma spectroscopy, Mak. Vet. Rev. 35(2) 13-21.

 65. Risto UZUNOV, Zehra HAJRULAI-MUSLIU, Elizabeta DIMITRIEVSKA-STOJKOVIC, Biljana STOJANOVSKA-DIMZOSKA, Pavle SEKULOVSKI, Velimir STOJKOVSKI (2013) Use of ELISA for Preliminary Screening of 19 Nortestosterone Anabolic Steroid in Cattle Meat in Republic of Macedonia, Kafkas Univ.Vet.Fak.Derg. 19(1) 173-177.

 66. Aleksandra Todorovik, Pavle Sekulovski, Elizabeta Dimitrieska Stojkovik, Zehra Hajrulai-Musliu, Biljana Stojanovska Dimzoska and Risto Uzunov (2013) Bioaccumulation of 40K and 137Cs in mushrooms collected in different locations in Macedonia, 9th Symposium of the Croatian radiation protection, Proceedings, p.216-220, 10-12 April, Krk Croatia.

 67. Biljana Stojanovska-Dimzoska, Zehra Hajrulai-Musliu, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Risto Uzunov, Pavle Sekulovski (2013). Occurrence of aflatoxins in peanuts and peanut products determined by liquid chromatography with fluorescence detection, Jour. Nat.Sci. Matica Srpska, Novi Sad, 124, 27-35.

 68. Zehra Hajrulai-Musliu, Risto Uzunov, Velimir Stojkovski, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovik, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Pavle Sekulovski (2013). Determination of clenbuterol in meat samples with ELISA and GC-MS method, 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013, 24-26 April, Azores, Portugal.

 69. Todorovic Aleksandra, Sekulovski Pavle, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra, Angelkovski Ljupco, Nikolovska Radmila, LEVEL OF RADIONUCLIDE ACTIVITY IN ANIMAL FEED (2013). 20th International Conference KRMIVA 2013, Book of abstracts, p 140, June 5-7, 2013.

 70. Uzunov Risto, Hajrulai-Musliu Zehra, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Todorovic Aleksandra, Stojkovski Velimir (2013). Validation of screening method for dfetermination of methyltestosterone in fish, Mak. Vet. Rev. 36(1) 19-23.

 71. Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Hajrulai-Musliu Zehra, Ilievska Gordana, Todorovik Aleksandra, Uzunov Risto (2013). Occurrence of patulin in apple-based juices and concentrates, 4th International Scientific Meeting – Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 96-97, 06-08 September, Struga.

 72. Soklevska Marija, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Stojkovic Goran (2013). Spectrophotometric determination of trimethoprim with bromcresol green in different commercial formulations, 4th International Scientific Meeting - Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 98-99, 06-08 September, Struga.

 73. Stojanovska-Dimzoska Biljana, Hajrulai-Musliu Zehra, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Ilievska Gordana, Uzunov Risto, Todorovic Aleksandra (2013). Presence of total aflatoxins in corn flour and polenta, 4th International Scientific Meeting - Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 102-103, 06-08 September, Struga.

 74. Uzunov Risto, Hajrulai-Musliu Zehra, Angelova Aleksandra, Stojanovska-Dmizoska Biljana, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Ilievska Gordana, Todorovic Miza Aleksandra, Stojkovski Velimir (2013). Validation of ELISA method for detection of trenbolone in bovine urine, 4th International Scientific Meeting - Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 106-107, 06-08 September, Struga.

 75. Todorovik Aleksandra, Angelovski Ljupco, Dimitrieska-Stojkovik Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra, Uzunov Risto, Stojanovska-Dmizoska Biljana (2013). Activity of 137Cs and 40K in sheep milk, 4th International Scientific Meeting - Days of veterinary medicine, Proceedings, p. 114-115, 06-08 September, Struga.

 76. Marija Soklevska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Goran Stojkovic (2013) Uv/Vis Spectrophotometric Determination of Trimethoprim with 2,4–dinitro-1–fluorobenzene in Human and Veterinary Drugs, Book of abstracts, p 36, 10th Congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia (with international participation), 17-19 October, Skopje.

 77. Zejnep Sejfula, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Goran Stojkovic (2013) Uv/Vis Spectrophotometric Studies of Zr(IV) Complexes with Chlorotetracycline, 4-epiTetracycline and Metacycline, Book of abstracts, p 32, 10th Congress of pure and applied chemistry of students from Macedonia (with international participation), 17-19 October, Skopje.

 78. Todorovik Aleksandra, Arsov Ljubomir, Anovski, Uzunov Risto, Dimitrieska Stojkovik Elizabeta, Zehra Hajrulai-Musliu, Transfer of 137Cs from soil to vegetative crops, 15th International conference YuCorr, Proceedings, p. 171-175, 17-20 September, Tara, Serbia

 79. Biljana Stojanovska-Dimzoska, Zehra Hajrulai-Musliu, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Risto Uzunov, Alaksandra Angeleska, Dean Jankuloski (2014), Validation procedure for determination of zearalenone in cereals implementing Commission Regulation 2006/401 and Commission Decision 2002/657/EC, Book of abstract P-53, International VETIstanbul Group Congress 2014, 28-30 April, Istanbul, Turkey.

 80. Zehra Hajrulai-Musliu, Risto Uzunov, Alaksandra Angelevska, Elizabeta Dimitrievska-Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Velimir Stojkoviski (2014), Determination of fatty acid in asparagus with gas chromatography, Book of abstract P-63, International VETIstanbul Group Congress 2014, 28-30 April, Istanbul, Turkey.

 81. Alaksandra Angeleska, Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska (2014), An evaluation of dose intensity due to natural radioactivity in soil in the surrounding of Skopje, Book of abstract P-55, International VETIstanbul Group Congress 2014, 28-30 April, Istanbul, Turkey.

 82. Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Aleksantra Todorovic, Velimir Stojkovski (2014) Detection of methyltestosterone with ELISA method in fish, , Lecture abstracts of International scientific workshop – INFLUENCE OF ACTIVE MINES ON FRESHWATER ECOSYSTEMS, pp 33-34, May 12-16, Zagreb, Croatia

 83. Zehra Hajrulai-Musliu, Risto Uzunov, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovska-Dimzoska, Aleksantra Todorovic, Velimir Stojkovski (2014), Detection of methyltestosterone with ELISA method in fish, Lecture abstracts of International scientific workshop – INFLUENCE OF ACTIVE MINES ON FRESHWATER ECOSYSTEMS, pp 32-33, May 12-16, Zagreb, Croatia.

 84. Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovksa-Dimzoska, Gordana Ilievska, Katerina Davceva, Risto Uzunov, Aleksandra Angeleska, Zehra Hajrulai-Musliu, Aleksandra Angelova (2014), Impact of climate changes on increased levels of aflatoxins in feedstuffs and raw milk from Republic of Macedonia, Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD 2014), Book of Abstracts, p 16, 27-30 May 2014, Nis, Serbia.

 85. Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovksa-Dimzoska, Gordana Ilievska, Katerina Davceva, Risto Uzunov, Aleksandra Angeleska, Zehra Hajrulai-Musliu, Aleksandra Angelova (2014), Determination of increased levels of aflatoxins in feedtuffs and raw milk in Republic of Macedonia applying screening and confirmatory methods, Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD 2014), Proceedings, pp 155-158, 27-30 May 2014, Nis, Serbia.

 86. Aleksandra Todorovic, Risto Uzunov, Zehra Hajrulai-Musliu, Elizabeta Dimitrieska-Stojkovic, Biljana Stojanovksa-Dimzoska, (2014) Natural radionucleides in soil samples in the surrounding of the city of Skopje, Macedonia, Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD 2014), Book of Abstracts, p 432, 27-30 May 2014, Nis, Serbia.

 87. Angjeleska Aleksandra, Uzunov Risto, Crceva-Nikolovska Radmila, Dimitrieska-Stojkovic Elizabeta, Hajrulai-Musliu Zehra, Stojanovska-Dimzoska Biljana, Angelovski Ljupco (2014). Transfer of 40K and 226Ra from soil into crops, 21st International Conference KRMIVA 2014, Book of abstracts, p 110, Opatija, Croatia, June 4-6, 2014.

Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет