Оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидаларын жјне Уаќытша орналастыру орталыќтарыныѕ ќаєидаларын бекіту туралыДата26.02.2016
өлшемі111.97 Kb.


Оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидаларын жјне Уаќытша орналастыру орталыќтарыныѕ ќаєидаларын бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 2013 жылєы 22 шілдедегі № 330-ґ-м бўйрыєы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Јділет министрлігінде 2013 жылы 05 тамызда № 8601 тіркелді

      «Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы» 2011 жылєы 22 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 11-бабыныѕ 11) тармаќшасына сјйкес БЎЙЫРАМЫН:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1)  осы бўйрыќќа 1-ќосымшаєа сјйкес Оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидалары;
      2)  осы бўйрыќќа 2-ќосымшаєа сјйкес Уаќытша орналастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидалары бекітілсін.
      2. Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігініѕ Кґші-ќон комитеті (А.Ј. Сарбасов):
      1) осы бўйрыќтыѕ Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін жјне оныѕ ресми жариялануын;
      2) осы бўйрыќты Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрлігініѕ интернет-ресурсында орналастыруды ќамтамасыз етсін.
      3. Осы бўйрыќтыѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау вице-министрі Е.К. Егембердіге жїктелсін.
      4. Осы бўйрыќ алєашќы ресми жарияланєанынан кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

      Министр                                        Т. Дїйсенова

Ќазаќстан Республикасы   
Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік
ќорєау министрініѕ    
2013 жылєы 22 шілдедегі  
№ 330-ґ-м бўйрыєына   
1-ќосымша        

Оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру


орталыќтары ќызметініѕ ќаєидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) «Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы» 2011 жылєы 22 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 11-бабы 11) тармаќшасына сјйкес јзірленді жјне оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру орталыќтары ќызметініѕ тјртібін айќындайды.
      2. Осы Нўсќаулыќта келесі негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) оралмандарды бейімдеу жјне ыќпалдастыру орталыєы (бўдан јрі – Орталыќ) – Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ќўратын жјне оралмандардыѕ, сондай-аќ олардыѕ отбасы мїшелерініѕ уаќытша тўруына жјне оларєа бейімдеу жјне ыќпалдастыру ќызметтерін кґрсетуге арналєан заѕды тўлєа;
      2) оралман – тарихи отанында тўраќты тўру маќсатында Ќазаќстан Республикасына келген жјне Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 8-бабыныѕ 5-тармаќшасына сјйкес айќындайтын ґѕірлерге ќоныстандырылатын жјне Заѕда белгіленген тјртіппен тиісті мјртебе алєан, Ќазаќстан Республикасы егемендік алєан кезде одан тыс жерде тўраќты тўрєан этникалыќ ќазаќ жјне оныѕ Ќазаќстан Республикасы егемендік алєаннан кейін одан тыс жерде туєан жјне тўраќты тўрєан ўлты ќазаќ балалары;
      3) бейімдеу жјне ыќпалдастыру ќызметтерін кґрсету – оралмандар мен олардыѕ отбасы мїшелеріне ќоєамєа бейімдеу жјне ыќпалдастыру маќсатында кґрсетілетін (аќпараттыќ, заѕдыќ, јлеуметтік, медициналыќ жјне білім беру) ќызметтер кешені.
      Ескерту. 2-тармаќќа ґзгеріс енгізілді - ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 10.02.2014 № 32-Ґ бўйрыєымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      3. Орталыќ мемлекеттік мекеме болып табылады. Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасына сјйкес бейімдеу жјне ыќпалдастыру ќызметтерін алу маќсатында оралмандар мен олардыѕ отбасы мїшелерініѕ уаќытша тўруын ќамтамасыз ету Орталыќтыѕ негізгі міндеті болып табылады.
      4. Орталыќты ќаржыландыру мемлекеттік бюджет есебінен жїзеге асырылады.

2. Орталыќ ќызметініѕ тјртібі

      5. Орталыќта уаќытша негізде тўру їшін оралмандар, сондай-аќ олардыѕ отбасы мїшелері тегін орналастырылады.
      Ескерту. 5-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 10.02.2014 № 32-Ґ бўйрыєымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      6. Орталыќты ќайта ќўру немесе тарату Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматтыќ заѕнамасына сјйкес жїргізіледі. Орталыќ заѕды тўлєа ќўќыєын иеленеді, дербес теѕгерімі, Ќазаќстан Республикасы ќаржы заѕнамасына сјйкес банктерде шоттары, Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік елтаѕбасы бейнеленген жјне мемлекеттік мекеменіѕ атауы бар мґрі, бланкілері болады.
      7. Орталыќта оралмандардыѕ ќоєамєа тезірек бейімделуі мен ыќпалдасуына баєытталєан жаєдайлар жасалады.
      8. Орталыќта тегін тўратын оралмандар мен олардыѕ отбасы мїшелеріне мынадай ќызметтер кґрсетіледі:
      1) аќпараттыќ жјне аныќтамалыќ ќызметтер кґрсету;
      2) мемлекеттік тілді, ќалауы бойынша орыс тілін їйрету;
      3) Ќазаќстан Республикасыныѕ тарихын, мјдениеті мен салт-дјстїрін оќыту, заѕнама негіздері жјне шаєын кјсіпкерлікті ашу бойынша курстар ґткізу;
      4) јртїрлі мјдени іс-шаралар ґткізу;
      5) ќўќыќтыќ ќызмет кґрсету (кеѕестер, консультациялар жјне азаматтыќ тіркелуде, оралмандарды кґшіп келу квотасына енгізуге ґтініш беруде, јлеуметтік жјрдемаќылар алуда кґмек);
      6) аударма ќызметі бойынша ќызмет кґрсету;
      7) жўмысќа орналастыруда, кјсіптік даярлауда, ќайта даярлауда жјне біліктілікті арттыруда кґмек;
      8) тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдендірілген кґлемін ќамтамасыз етуге жјрдемдесу;
      9) мемлекеттік атаулы јлеуметтік кґмек алуєа жјрдемдесу;
      10) Ќазаќстан азаматтыєын алу жјне ќўжаттандыру мјселелеріне жјрдемдесу.
      9. Орталыќќа орналастыру жјне ол жерде оралмандарды ўстау Ќазаќстан Республикасыныѕ медициналыќ ќамсыздандыру, санитарлыќ саулыќ, сјулеттік реттеу, ќўрылыс саласы, тўрєын їй ќатынастары жјне коммуналдыќ шаруашылыќ салаларыныѕ талаптарына сай болуы тиіс.
      Орталыќ оралмандарды оќыту їшін ќажетті јдістемелік ќўралдар мен материалдыќ-техникалыќ жабдыќтармен ќамсыздандырылады.
      10.Орталыќтыѕ жўмыс режимі ішкі еѕбек тјртібі ќаєидаларында белгіленген жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасыныѕ нормаларына ќайшы келмеуге тиіс.

Ќазаќстан Республикасы   


Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік
ќорєау министрініѕ    
2013 жылєы 22 шілдедегі  
№ 330-ґ-м бўйрыєына   
2-ќосымша        

Уаќытша орналастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидалары

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Уаќытша орналастыру орталыќтары ќызметініѕ ќаєидалары (бўдан јрі – Ќаєидалар) «Халыќтыѕ кґші-ќоны туралы» 2011 жылєы 22 шілдедегі Ќазаќстан Республикасы Заѕыныѕ 11-бабы 11) тармаќшасына сјйкес јзірленді жјне уаќытша орналастыру орталыќтары ќызметініѕ тјртібін аныќтайды.


      2. Осы Ќаєидаларда мынадай негізгі ўєымдар пайдаланылады:
      1) уаќытша орналастыру орталыєы – этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасы мїшелерініѕ оралман мјртебесін алєанєа дейін уаќытша тўруына арналєан тўрєын жай;
      2) этникалыќ ќазаќ – шетелде тўраќты тўратын ўлты ќазаќ шетелдік немесе азаматтыєы жоќ адам.
      3. Орталыќ ќызметініѕ негізгі міндеті этникалыќ ќазаќтар мен олардыѕ отбасы мїшелерініѕ оралман мјртебесін алєанєа дейін уаќытша тўруын ќамтамасыз ету болып табылады.
      4. Орталыќты ќаржыландыру мемлекеттік бюджет есебінен жїзеге асырылады.

2. Орталыќ ќызметініѕ тјртібі      5. Орталыќта уаќытша тўру негізінде этникалыќ ќазаќтар, сондай-аќ олардыѕ отбасы мїшелері (оралман мјртебесін алєанєа дейін, біраќ 3 айдан аспауєа тиіс) тегін орналастырылады.
      Ескерту. 5-тармаќ жаѕа редакцияда - ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтік ќорєау министрініѕ 10.02.2014 № 32-Ґ бўйрыєымен (алєашќы ресми жарияланєан кїнінен кейін кїнтізбелік он кїн ґткен соѕ ќолданысќа енгізіледі).
      6. Орталыќта этникалыќ ќазаќтармен жјне олардыѕ отбасы мїшелерініѕ оралман мјртебесін алєанєа дейін тўруына ќажетті жаєдайлар жасалады.
      7. Орталыќќа орналастыру жјне ол жерде этникалыќ ќазаќтарды ўстау Ќазаќстан Республикасыныѕ медициналыќ ќамсыздандыру, санитарлыќ саулыќ, сјулеттік реттеу, ќўрылыс саласы, тўрєын їй ќатынастары жјне коммуналдыќ шаруашылыќ салаларыныѕ талаптарына сай болуы тиіс.
      8. Орталыќтыѕ жўмыс режимі ішкі еѕбек тјртібі ќаєидаларында белгіленеді жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасыныѕ нормаларына ќайшы келмеуге тиіс.


© 2012. Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігініѕ "Республикалыќ ќўќыќтыќ аќпарат орталыєы" ШЖЌ РМК
Каталог: sites -> default -> files -> Node 1214
files -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
files -> 2014 – 2018 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
files -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
Node 1214 -> Оралмандарды қоныстандыру үшін өңірлерді айқындау туралы «Халықтың көші-қоны туралы»
Node 1214 -> Этникалыќ ќазаќтарды жјне олардыѕ отбасы мїшелерін оралман мјртебесін алєанєа дейін олардыѕ ќалауы бойынша уаќытша орналастыру орталыќтарына алєашќы ќоныстандыру ќаєидасын бекіту туралы
Node 1214 -> Балалы отбасыларға берілетін мемлекеттік жәрдемақылар туралы
Node 1214 -> Мемлекеттiк атаулы әлеуметтiк көмектi тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту туралы
Node 1214 -> Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет