Қосиінді механизмдерді есептеу


Есептік тәелділіктер және қосиінді механизмнің оптимальді жұмыс істеу режимін тандауды талдаубет3/4
Дата16.06.2016
өлшемі1.51 Mb.
1   2   3   4

2.1 Есептік тәелділіктер және қосиінді механизмнің оптимальді жұмыс істеу режимін тандауды талдау
2.1.1 Цикл бойынша қуат шығындары. Технологиялық цикл кезіндегі баспақтын электроқозғалтқышымен берілетін жұмыс балансын келесі түрде көрсетуге болады:
Ацпл+ Асер + А + Асер + Ап + Амб.ж. (2.1)
мұндағы Ац - цикл бойынша қуат шығындары;

Апл - дайындаманың пластикалық деформациясының жұмысы;

Асер – технологиялық операцияны атқару кезіндегі баспақ бөліктерінің серпімді деформация жұмысы;

Aсырғақтын жұмыстық жүріс кезіндегі үйкеліске жұмсалатын қуат шығыны;

Асер – баспақтын серпімді деформациясымен байланысты үйкеліске жұмсалатын қуат шығындары;

Ап – пневматикалық қаптаманы (подушка) түсіруге жұмсалатын қуат мөлшері;

Ам – муфтаны қосуға және жетектелетін бөлшектерге удеу беруге жұмсалатын жұмыс;

Аб.ж. – сырғақтын көтеру және түсіру кезіндегі бос жүріске шығындалатын жұмыс.

Барлық берілгендердің қосындысы, жұмыстық жүріс кезіндегі жалпы энергия шығынын анықтайды да Ар деп белгіленеді, бұл жерде пластикалық деформацияның жұмысы Апл және сырғақтын бос жүрісінің жұмысы Аб.ж негізгі болып табылады, сондықтан Ар келесі түрде жазуға болады (1):


Ар = Апл + Аб.ж (2.2)
Эксплуатациялық және экспериментальді мәліметтер көрсеткендей [1,2], ұқсас қалыптау үрдістері кезіндегі, қосиінді машиналардың Аб.ж жұмысының айырмашылықтары шамалы болғандықтан, оларды есептеулерде  коэффицентімен ескеруге болады. Сонда тендеуді келесі түрде көрсетуге болады (2):
Ар = Апл (2.3)
бұл дегеніміз, жұмыстық цикл бойынша баспақ жұмысының қуат шығындарын және оның оптимальді жұмыс істеу режимін келесі тендеумен (3) бағалауға болады, мысалы ҚТЫҚБ үшін:
Ар = 1,75 Апл (2.4)

Бірақ жоғарыда айтылғандай, есептеулер дұрыс болуы үшін бағдарлама тағыда қосымша, машинаның 25 параметрін талап етеді.
      1. Қосиінді машиналардын жұмыс істеу режимдерін тиімдетуінің есептеулері. Пластикалық деформацияның жұмысы Апл, салыстырмалы координаталардан (Р/Рн – S/H), физикалық координаталарға Р – S (жүктеу – орынауыстыру) аударылған технологиялық операцияның типтік графигінің ауданы ретінде анықталады. Жүктеумен кН орынауыстырудын (мм) өлшемдерін білгенде жұмысты Дж ретінде санаймыз.

Әр түрлі қалыптау үрдістері үшін Апл 1 кестеде келтірілген операция кодымен k белгіленеді. Сонымен қатар, әр түрлі қосиінді механизмдер үшін бос жүрісті жұмыстың коэффиценті  әр түрлі, және оларда 2 кестеде келтірілген.

Осыған байланысты пайдалы кедергі жұмысының түсінігін енгіземіз, ол тек қалыптау үрдісінің нақты технологиялық операциясы үшін керекті пластикалық деформациясына Апл жұмсалатын шығындарды сипаттайды.

Бұл жағдайда тиімдету деп келесі ПӘК- тердің әсерлілігін түсінеді:

Жалғыз жүрістердің ПӘК- і:


жал. = Апл / (Ар+ Ах+ Ам) / м (2.5)
Тізбекті жүрістердің ПӘК- і:
тізб. = Апл / (Ар + Ах) (2.6)
Жұмыстық жүрістің ПӘК- і:
ж = Апл / Ар (2.7)
Бір сәттік ПӘК- і:
= m к / (mк + m к) (2.8)
мұндағы mк - айналдыру моментінің келтірілген салыстырмалы иіні;

mк - үйкелістің келтірілген салыстырмалы иіні.

Кесте –1. Қалыптау типтік операцияларының кодтары


Технологиялық

операция


Код

k


Технологиялық

операция


Код

k


Шабу

0

Ыстықтай қалыптау

5

Жоғартылған жүріс кезіндегі шабу

1

Ыстықтай сығу

6

Созу

2

Суықтай сығу

7

Екі жақты әсері бар баспақтарда созу

3

Суықтай шөгтіру - нақыштау

8

Иу

4

Шөгтіру

9

Кесте – 2.  мәндері (бос жүрісті жұмыстың коэффиценттері)
Баспақтардың түрлері

*

Тағайындалуы жалпы баспақтар

1,5  2,5

Қосиінді тікенді ыстықтай қалыптау баспақтары – ҚТЫҚБ

1,75  2,5

Горизонтальді-соғу машиналары – ГСМ

2,5  4,0

Екі жақты әсері бар баспақтары

10  20

β* - қолдану әсерлілігін ескереді. Мысалы, дайындамаларды баспаққа жеткізу механизмінің жұмысының әсерлілігін. Қатты муфталар үшін Ам мәні екі есе төмендетілу керек, ал автоматты жүріс режимінде Ам = 0.


2.2 «АПРО» бағдарламасының жұмысы
2.2.1 Бағдарламаның жалпы сипаттамасы. 2.1 суретте 18 блоктардан тұратын «АПРО» бағдарламасының алгоритмдер блок – схемасы келтірілген. 1 Блок – бастапқы берілгендерді енгізу. 2 Блок – баспақтын максимальді серпімді деформациясын есептеу. 3 Блок – операция коды талданып, содан сон онын тағайындалуына байланысты 4...13 блоктардын басқаруына беріледі. 4...13 Блоктар – әртүрлі операциялар кезіндегі сырғақтын жұмыстық жүрісімен байланысты қуат шығындарын есептеуге арналған ішкі бағдарламалар. 15 Блок – электрқозғалтқыштын есептік қуатын анықтауға арналған. 16 Блок – жетектің инерция моментінің және маховиктың инерция моменттерінің қосындылары анықталады. 17 Блок – ПӘК есептеледі. 18 Блок – алынған мәліметтерді басып шығаруға арналған.

2.2.2 Жұмыстық жүріс кезіндегі қуат шығындарын есептеуге арналған ішкі бағдарламалар Ішкі бағдарламалар баспақтын бас білігіндегі жұмысты анықтаудын графикалық әдістемесін іске асырады. Апл есептеу алгоритмдердің блок – схемалары 2.2,2.3 және 2.4 суреттерінде келтірілген, олар бір бірінен қатты ерекшеленбейді. Мысалы, 2.2 суретінде келтірілген схеманы қарастыратын болсақ, 1 Блок, технологиялық жүктеудің типтік графигінің ауданы ретінде табылатын пайдалы кедергінің жұмысын анықтауға арналған, 2 Блокта А баспағының серпімді деформациясын ескергендегі С сырғағының жүрісінің жетіспеушілігін және 0,9* С баспағының серпімді жүктеуден босату кезін ескергендегі С1 сырғағының жүрісінің жетіспеушілігін анықтаймыз. Жұмыстық жүріс кезінде, босату фазасындағы БАМ қосылыстарында қайтарамыз қуат шығындары орын алатындықтан, мысалы, үйкеліске, жетекке қайтарылатын серпімді деформация қуаты төмендейді, сондықтан С1 есептеген кезде 0.9 коэффиценті қолданылады. 3 және 4 блоктар, деформацияның мөлшері типтік график бойынша жүретін оерацияның босату кезеніндегі сырғақ жүрісінің мөлшерінен асып түсетін болса, серпімді деформацияға жұмсалатын қуат шығындарын есептейді.

5 Блок,жұмыстық жүрістің басына және аяқталуына, жұмыстық және бос жүрісті бұрыштарына сәйкес келетін қосиінді біліктін бұрылу бұрыштарын есптеуге арналған ішкі бағдарлама болып табылады.

6-14 Блоктарда бас біліктегі айналу моментінің, оның бұрылу бұрышына тәуелділігін, сандық интегралдау әдісі іске асады.

Егер, сырғақтын орын ауыстырылуы, серпімді деформацияларды ескергендегі босатудың типтік графигінің учаскесіне сәйкес келсе, 9 блокта Р жүктеуінің ағымдағы мәні есептеледі, ал 13 блокта mк айналу моментінің келтірген иінінің мәні есептеледі. 14 Бокта бас біліктегі айналу моментінің элементарлы жұмыстар қосындысының жинақталуы жүреді.Әдебиет
1 Власов В.И. и др. Кривошипные кузнечно-прессовые машины.

М., Машиностроение, 1982. – 240 б.

2 Орликов М.П. Проектирование механизмов станков-автоматов.

М., Машиностроение, 1968. – 390 б.

3 Игнатов А.А., Игнатова Т.А. Кривошипные горячештамповочные прессы. М., Машиностроение, 1982. – 365 б.

4 Власов В.И., Рябов В.Г. Особенности конструирования ползунов вертикальных однокривошипных прессов. «Кузнечно-штамповочное производство», №9, 1975. – 351 б.

5 Рябов В.Г., Новокщенов Л.Т., Располов А.И. Экспериментальное определение положения ползуна в зазорах. Сб. «Кузнечно-прессовое машиностроение», НИИМАШ, вып.9, 1974. – 288 б.

6 Ланской Е.Н, Банкетов А.Н. Элементы расчета деталей и узлов кривошипных прессов. «Машиностроение», 1966. – 250 б.

7 Власов В.И. Системы включения кривошипных прессов. М., Машиностроение, 1975. – 250 б.

ҚОСЫМША А
Бағдарламаға арналған ескертулер және есептік тәуелділіктер
1 Бғдарламада, жағымды (+) дезаксиалы бар, қосынды типті дезаксиалды механизмнің сырғағының орын ауыстыруын есептейтің формула қолданылған.


  1. Дезаксиалдың мәні кері болған жағдайда, дезаксиал коэффицентін бағдарламаға «минус» белгісімен енгізу қажет.

  2. Дифференциалды типті механизмнің дезаксиал мәні жағымды (+) болған жағдайда, шатун ұзындығын «минус» белгісімен енгізу қажет.

  3. Дифференциалды типті механизмнің дезаксиал мәні кері болған жағдайда, шатун ұзындығының коэффицент мәнін және дезаксиалды «минус» белгісімен енгізу қажет.

  4. қосынды типті орталық механизм үшін дезаксиал коэффицентін нөлге тен деп алу қажет.

  5. Дифференциалды типті механизм үшін дезаксиал коэффицентін нөлге тен деп ал, шатун ұзындығының коэффицент мәнін «минус» белгісімен енгізу қажет.

  6. Дезаксиал коэффициенті – бұл дезаксиалдын қосиіндінің радиусына қатнасы.

Фрикционды муфтаны қосу және жетектелетін бөлшектерге үдеу беру жұмысы, келесі формула бойынша анықталуы мүмкін:


Ам = (1,1- 1,3)Jпр1 · ωм2 , Дж (9)
ωм – муфта білігінің номиналды бұрыштық жылдамдығы, с-1;

Jпр1 – муфта білігіне келтірілген, жетектін жетектелетін бөлшектерінің инерция моменті, кг м;

Баспақтар жетегінің, жетектелетін бөлшектерінің өлшемдері белгісіз болғанда, оларды жуықтап есептеуге болады:
Jпр1 ≈ β· Рн (10)
Рн – баспақтын номиналды жүктеуі, кН;

ωм – муфта білігінің бұрыштық жылдамдығы, с-1 ;

β – 2 кесте бойынша қабылданады. Осыдан жоғары мәнді, жүктеуі жоғары баспақтары үшін қабылдануы қажет.
Бос жүрісті жұмысты жуықтап анықтағанда [1]:

Аб = 0,0055 Jкел2 nмх/nб.ж., Дж (11)


nмх – маховиктің минутындағы айналымдар саны;

nб.ж. – сырғақтын бос жүрістер саны, әдетте nб.ж. = 16÷ 24;

Jкел2 – маховиктің білігіне келтірілген БАМ жетегінің қозғалатын барлық бөлшектерінің инерция моменті, кг.м2;

Жуықтап алғанда:


Jпр2 = Jпр1 + кт Jм, (12)
мұндағы Jм – баспақтын сызбасына жуықтап алғандағы маховиктің инерция моменті, кг м2

кт – машинаның түрін ескеретін коэффициент; ҚТЫҚБ үшін 1,3 ÷ 1,54, ГСМ үшін 1,1 ÷ 1,8, машиналардың басқа түрлері үшін 1,01÷ 1,03;


Кесте – 3. Маховик білігінің айналу тепетенсіздік j коэффицентінің мәні.

Машина түрі

Жүрістер режимі
Жалғыз

Автоматты

Баяу жүррісті ауыр машиналар (сырғақ жүрістер саны 20- ға дейін)

0,2 – 0,3

0,15


ҚТЫҚБ және нақыштау баспақтары

0,2- 0,25

0,15


Әмбебаб қосиінді баспақтар

0,12

0,1


Көлемді ыстық және суық қалыптау авоматтары

-

0.15 – 0,1


Параққалыптау автоматтары

-

0,08


Бағдарлама бойынша электрқозғалтқыштын номиналды сырғуын ескеру қажет:


Sн = Sр (1 – р α / 2π), (13)

мұндағы Sр – машинаның минутында қосылу санына байланысты болатын, ұсынылатын сырғу мәні, nвкл <16 17 – 40 41 – 80 >80

Sр 0,12 – 0,08 0,08 – 0,05 0,05 – 0,03 0,03

α – операцияның жұмыстық жүріс бұрышы;

Р – жүрістер санын қолдану коэфиценті;

Sкр = (0,02 – 0,04) – сына белбеулі берілістегі сырғу.


ҚОСЫМША Б. Кинематикалық және қуаттық параметрлерді есептеу
Баспақ сырғағының жолы

Сырғақтын шеткі төменгі нүктесінен шеткі жоғарғы нүктесіне дейін орынауыстыруының максимальді жолы:Қосиіннің бұрышына бұрылу кезіндегі - ның ағымдағы мәні келесі формула бойынша анықталады:

немесе келесі формуламен жуықтап алуға болады:

Сырғақтын жылдамдығымен удеуі

Сырғақтын жылдамдық мәнін , уақыт тендеуі бойынша дифференциал арқылы табуға болады:Сырғақтын жылдамдық мәнін келесі формула бойынша анықтауға болады:
,
мұндағы - эксцентрикті біліктің айналуының бұрыштық жылдамдығы және тен;

мұндағы - эксцентрикті біліктін айналымдар саны.

Жоғарыда келтірілген формуладан көрінетіндей, сырғақтын қозғалыс жылдамдығы бас біліктін қосиінінің айналымдар санына, қосиіннің радиусына, баспақ шатунының ұзындығына және эксцентрикті біліктін бұрылу бұрышына тәуелді. Уақыт бойынша жылдамдықты анықтау тендеуін дифференциация арқылы өткізіп сырғақтын үдеуінің жуықталған мәнін аламыз:

4 кестеде сырғақтын жолынын өзгеру мәні, сырғақтын жылдамдығы және жүктеуі 1500 т болатын, R=15 см; және айн/мин. болатын, №1 конструкциялы баспақтын жүктеуі.Баспақ сырғағындағы жүктеу

Тісті берілісі бар баспақтын қосиінді тікенді механизмнің келтірілген схемасында, біліктің айналу центрінің О жанында, оның шеткі тіректерінде R эксцентриситеті бар, эксцентрик өсі А орынауыстырады. Эксцентрик өсінің А орналасуын, бұрышы бойынша анықтайды. радиусы бар улкен тісті дөңгелек, өсімен бұрыш құрайтын радиусы бар кішкентай тісті дөңгелегімен қосылыс түзеді.

Шатун арқылы әсер ететін жүктеу, қосиіннің цапфасындағы (А нүктесінде) және шатунның төменгі тіреуіш бастиегіндегі ( нүктесінде) үйкекеліс моменттерінің бар болуына байланысты, шатунның геометриялық өсімен сәйкес келмей, А және В орталарынан келтірілген және радиустары бар үйкеліс шеңберлеріне жанама бойынша бағытталған.

Бұл жанама, шатун өсімен бұрышын құрайды.


Кесте – 4. 1500 т жүктеуі бар қосиінді баспақтын сырғағының жолыӨлшем бірліктер

, және , баспақтың бас білік қосиінінің бұрышқа бұрылуының әр түрлі мәндері кезіндегі есептік мәндері

град.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
см

0,0

0,267

1,06

2,35

4,08

6,15

8,50

11,0

13,8

16,4
см/сек

0,0

22,4

44,2

63,8

80,7

94,3

104,0

109,0

110,0

110,0

950

927

865

770

640

490

326

160

-0,8

-148

Өлшем бірліктер

, және , баспақтың бас білік қосиінінің бұрышқа бұрылуының әр түрлі мәндері кезіндегі есептік мәндері

град.

100

110

120

130

140

150

160

170

180см

18,5

21,4

23,6

25,5

27,0

28,5

29,0

29,6

30,0
см/сек

109,0


109,0


104,0


94,3


80,7


63,8


44,2


22,4


0,0-280

-390

-475

-540

-590

-620

-640

-650

-660
а) Баспақта қалыптау кезіндегі, сырғақ арқылы әсер ететін номиналды жүктеуді, шеткі тіректегі бас біліктін өлшемдеріне байланысты жуықтап анықтауға болады.

Егер - баспақтағы номиналды жүктеу, т; - шеткі тіректердегі бас біліктін мойнының диаметрі, см; болған жағдайда . Сонда, №2 конструкциялы баспақтардын бірі үшін =41см болғанда болады

б) Баспақта қалыптау кезіндегі, шатун арқылы әсер ететін жүктеу. Эксцентрикті мойындағы (А нүктесінде) үйкеліс шеңберінің радиусын деп белгілейміз, сонда, болады, мұндағы - үйкеліс коэффиценті; - эксцентрикті мойынның радиусы; , см. Сонымен қатар, - шатун тірегіндегі (нүктесінде) үйкеліс шеңберінің радиусы, сонда, , мұндағы .

Номиналды жүктеуі 1600 т болатын, №2 конструкциялы баспақтын қосиінді-тікенді механизмі үшін бұрыштарды анықтаймыз. Біз білетіндей , үйкеліс коэффиценті сонда, , мұндағы -үйкеліс бұрышы. Номиналды жүктеуі 1600 т болатын, №2 конструкциялы баспақ үшін L=88,9 см; см; см деп қабылдаймыз, сонда, , болады; болғандықтан, болады.

бұрышын келесі формула бойынша анықтаймыз

Кесте 5 және k=0.17 болған кездегі бұрышының мәндері келтіріледі


Кесте – 5. бұрышының мәндері
Сырғақтағы номиналды жүктеу кезіндегі үйкеліс күштерін ескергендегі, шатун арқылы әсер ететін жүктеу келесі формула бойынша анықталады,

Мұндағы - сырғақ бағыттаушыларындағы үйкеліс бұрышы, град.;

- тікенмен сырғақтын геометриялық өстерінің араларындағы бұрыш, град.;

- тікеннің геометриялық өсінің және қосиінді-тікенді механизмдегі үйкеліс күштерін ескергендегі, тікен бойымен әсер ететін жүктеу бағыттын бұрыш, град.

Номиналды жүктеуі 1600 т болатын, №2 конструкциялы баспақ және бұрыштарының мәндері: ; ; (қалыптау аяғында ) болған кезде болатын үйкеліс күштерін ескере отыра, тікен бойымен әсер ететін жүктеуді анықтаймыз:
кг


Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Психологияның теориялық-методологиялық негіздері
buuk -> КІтапхана ісінің тарихы 050418 «Кітапханатану және библиография»
buuk -> Кітаптану және кітап тарихы 050418 «Кітапханатану және библиография»
buuk -> МамандықҚа кіріспе
buuk -> Xix ғ. Екінші жартысы – XX ғ. Басындағы ертіс өҢіріндегі
buuk -> Орындаушылық өнер кафедрасы
buuk -> Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
buuk -> М. Аллаберген тарих тудырған тұлғалар
buuk -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
buuk -> Қызметтік хаттар


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет