Отчет за контролната дейност обобщен анализ на контролната дейност на риосв за 2015 гбет4/7
Дата18.07.2016
өлшемі0.66 Mb.
түріОтчет
1   2   3   4   5   6   7

2.4. Управление на отпадъците
През отчетната 2015 г. превантивният, текущият и последващият контрол по фактор „Отпадъци” е свързан с прилагането на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове, регламентиращи екологосъобразното управление на отпадъците с цел предотвратяване, намаляване и ограничаване на вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда чрез:

- издаване на разрешения и регистрационни документи лица, извършващи дейности по третиране на отпадъци;

- упражняване на контрол за спазване на изискванията за третиране на отпадъци, на условията по издадените разрешения и регистрационни документи;

- по изпълнение на програмите по управление на отпадъците; на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъции;

- по спазване на изискванията, свързани с отчетността на отпадъците;

- контрол на общинските администрации по поддържане чистотата на населените места, общинските пътища, речните корита и дерета, преминаващи през населените места.

През 2015 г. по фактор отпадъци са извършени общо 453 проверки, от които:

 10 проверки по КР с водещ експерт по фактор „Отпадъци”;

 222 проверки по плана за контролна дейност на РИОСВ – Русе;

 221 извънредни проверки, от които:

- 77 по писма на МОСВ;

- 19 по постъпили жалби;

- 27 по последващ контрол;

- 98 други проверки (по постъпили заявления за издаване на разрешителни или регистрационни документи, по заявления за прекратяване образуването на отпадъци, писма на ОД на МВР, участия в ДПК, комисии назначени със заповед на общински кметове и др);

Дадени са общо 337 предписания. Неизпълнените предписания са 26, за което са предприети съответните административно-наказателни мерки. За нарушения на ЗУО и подзаконовите нормативни документи са съставени 26 АУАН, издадени са 16 НП на обща стойност 35 400 лв.
2.4.1. Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на закона за управление на отпадъците (ЗУО) и наредбите към него по отношение на:


 • Битови отпадъци

На територията на РИОСВ–Русе са изградени и функционират системи за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от всички населени места, които са над 300, в двадесет и две общини. Контейнерите за събиране на отпадъците като цяло са в добро състояние и в достатъчно количество. Периодично, след извършването на съответните анализи, общинските администрации чрез ПУДООС или от общинските бюджети, осигуряват средства за подновяване или увеличаване броя на контейнерите в някои от населените места, където това се налага.

Битовите отпадъци се извозват от фирми с необходимите разрешителни или регистрационни документи по ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.) до съответните за региона депа.

Старите сметища в общинските центрове и населените места в общините не отговарят на нормативните екологични изисквания. Поради тази причина всички общински администрации са разработили проекти за тяхната рекултивация, които са представени в МОСВ и очакват финансиране по ПМС № 209/2009 г. През 2015 г. не са експлоатирани депа (сметища), които не отговарят на екологичните изисквания. Изключение правят общинските депа на Общините Бяла и Две могили, които ще се експлоатират до изграждането на новото регионално депо за регион „Бяла-Борово”.

Със средства по ПМС № 209/2009 г. е извършена техническа рекултивация на общинските сметища на гр. Ветово – 2 броя, гр. Исперих, гр. Борово, гр. Цар Калоян и на селата Калипетрово и Айдемир в община Силистра. В процес на рекултивация е старото общинско депо на гр. Русе и първа клетка на Регионалното депо на гр. Русе.

Кметовете на всичките 22 общини в региона изпълняват указанията, посочени във връчените им заповеди за преустановяване експлоатацията на всички общински депа, които не отговарят на нормативните екологични изисквания.

След извършени проверки на място и дадени предписания на общини Кубрат, Завет, Алфатар, Кайнарджа, Силистра, Дулово, Исперих, Цар Калоян, Иваново, Борово и Две могили, както и по инициатива на общинските администрации през 2015 г. са почистени 22 броя нерегламентирани сметища за отпадъци, с обща площ от 48 дка.

Замърсени площи с отпадъци в населените места на региона са констатирани многократно. Част от отпадъците са събрани и извозени на съответните регионални или общински депа в най-близките населени места. На виновните лица са съставени актове за установените административни нарушения.


 • Строителни отпадъци

Съгласно изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и влагане на рециклирани строителни материали, строителните отпадъци в региона се събират и транспортират до депата от техните причинители – основно строителни фирми в региона. Единствено на Регионалното депо за отпадъци на гр. Русе са обособени две клетки за строителни отпадъци, при останалите регионални депа – Силистра и Разград, както и на депата в гр. Бяла и Две могили строителните отпадъци се депонират съвместно с битовите и производствени. През отчетната 2015 г. в гр. Русе функционира инсталация за рециклиране на строителни отпадъци, която е разположена в непосредствена близост до Регионалното депо за отпадъци, в инсталацията се рециклират и строителни отпадъци, които са натрупани в клетките на депото.

По отношение на почистените нерегламентирани сметища (основно замърсени с битови и строителни отпадъци) през последните две години се наблюдава тенденция към намаляване на техния брой, което се дължи на засиления контрол по чистотата на населените места от експертите на инспекцията и от общинските администрации. • Масово разпространени отпадъци

През отчетната 2015 г. при извършените проверки на подизпълнители на организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци не са констатирани нарушения на законодателството по управление на отпадъците.

Всичките 22 общини, които са разположени на контролираната от РИОСВ–Русе територия имат утвърдени програми по „Управление на дейностите с отпадъци” (УДО), където са регламентирани на общинско ниво дейностите с масово разпространените отпадъци, включително и определяне на местата за събиране на отделните по вид МРО. През отчетния период са предоставени отчети от общинските администрации за изпълнението на предвидените в програмите през предходната 2014 г. дейности.

През 2015 г. общините на територията на РИОСВ – Русе, които са сключили договори с организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки се увеличиха от осем в началото на годината до единадесет в края. В предходен период, преди отчетната 2015г., някои от организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки бяха прекратили договорите си с по-малките общини в региона, но през тази година тенденцията е към обхващането и на общини с населени места с население под 5 000 жители, където да се създадат и функционират системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

През 2015 г. няма утвърдени програми от РИОСВ-Русе за индивидуално изпълнение на задълженията на лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. • Производствени отпадъци

Генерираните в региона производствени отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и предават:

- за преработка на оправомощени физически и юридически лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ, издаден по реда на Закона за управление на отпадъците – ЗУО (ДВ бр. 53/2012 г.), или

- за обезвреждане чрез депониране на общински депа Бяла и Две могили, както и на регионалните депа на гр. Русе, гр. Силистра и гр. Разград.

От експертите в отдел „УООП”, през отчетния период, бяха дадени множество указания на физическите и юридически лица, при чиято дейност се образуват производствени и опасни отпадъци, по прилагането на изискванията на Наредба № 1 (ДВ бр. 51/2014 г.), свързана с воденето на отчет на отпадъците, бяха заверени над 910 отчетни книги на 340 фирми.

В началото на отоплителния сезон (през втората половина на месец октомври) в пункта за мониторинг на качеството на атмосферния въздух АИС „Възраждане” са констатирани завишени нива на органичния замърсител „бензен”. Високите стойности – между 15 и 35 мг/м3 са отчетени в часовия период от 19 часа до 22 часа. След извършен анализ от експертите в направления „атмосферен въздух” и „управление на отпадъците”, като възможна причина за тези нива на бензен бе определено изполването на отпадъци от мебелното производство, съдържащи опасни вещества за отопление в бита. В тази връзка бяха извършени извънредни проверки на 32 мебелни цеха действащи на територията на град Русе. При проверките са дадени предписания генерираните отпадъци от производствената дейност да се предават на лица, притежаващи съответните регистрационни или разрешителни документи съгласно ЗУО.


 • Съоръжения за третиране на отпадъци

На територията, контролирана от РИОСВ–Русе функционират следните съоръжения за третиране на отпадъци:

Депа за отпадъци:

- Регионално депо за битови, производствени, строителни и опасни отпадъци на гр. Русе, което обслужва общините Русе, Сливо поле, Ветово, Иваново и Тутракан;

- Регионално депо за битови, строителни и поизводствени отпадъци на гр. Силистра, което обслужва общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Алфатар, Главиница и Дулово;

- Регионално депо за битови, строителни и производствени отпадъци на гр. Разград, което обслужва общините Разград, Цар Калоян, Лозница, Кубрат, Завет, Исперих и Самуил;

- Общинско сметище на гр. Бяла (до изграждане на Регионално депо Бяла), обслужва общините Бяла, Ценово и Борово;

- Общинско сметище на гр. Две могили (до изграждане на Регионално депо Бяла), обслужва община Две могили;

Инсталации за третиране на Болнични отпадъци:

- Автоклав за обезвреждане на болнични отпадъци на МБАЛ – Русе;

- Автоклав за обезвреждане на болнични отпадъци на МБАЛ – Силистра.

- Функционират и две инсталации за сепариране на отпадъци от опаковки в гр. Русе и гр. Тутракан, като в гр. Тутракан има възможност за сепариране и на смесени битови отпадъци.

- Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци в гр. Русе. • Разрешителен и регистрационен режим за дейности с отпадъци

Съгласно изискванията на чл. 68, ал. 1 и чл. 35, ал.3 и 5 от Закона за управление на отпадъците през отчетната година са изготвени и издадени от Директора на РИОСВ-Русе:

- 28 Разрешения по чл. 68, ал. 1 от ЗУО/2012 г. за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането им;

- 90 Регистрационни документа по чл. 35, ал. 3 и 5 от ЗУО/2012 г.

Извършено е утвърждаване на 1080 броя работни листи за класификация на отпадъците по реда на Наредба 3/2004 г. за класификация на отпадъците на 269 броя лица, при чиято дейност се генерират отпадъци. • Контрол на търговци и брокери на отпадъци

През 2015 г. не е извършван контрол на търговци и брокери на отпадъци.

 • Контрол, свързан с изискванията на Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци

През 2015 г. от експертите на РИОСВ–Русе са извършени няколко проверки на ГКПП „Дунав мост” по сигнали от Гранична полиция или Агенция „Митници”. Проверките са основно във връзка с превоз на дрехи втора употреба и автомобилни гуми втора употреба.

2.4.2. Постигнати резултати. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/сигнали.

За констатирани нарушения на ЗУО през 2015 г. са съставени 26 АУАН и са издадени 16 НП, (едно, от които за АУАН, съставен през 2014 г.) на обща стойност 35 400 лв. За явно маловажни нарушения 5 преписки са приключили с Писмени предупреждения, 6 преписки са прекратени с резолюция, 2 ще се разглеждат през 2016 г.

При извършените проверки са дадени 337 предписания. Неизпълнените са 26, за които са предприети административно-наказателни мерки.

През отчетния период в РИОСВ – Русе са постъпили 23 писмени жалби, свързани със замърсявания с отпадъци. По 19 от жалбите са извършени проверки на място, като е установено, че 8 от тях са основателни, а 11 неоснователни. Четири от жалбите са препратени по компетентност на други институции. На всички жалбоподатели е отговорено в срок за предприетите от РИОСВ – Русе мерки.
2.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)

2.5.1 Осъществен превантивен, текущ и последващ контрол по прилагане на ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и ЗГМО. Резултати
РИОСВ – Русе осъществява контрол на 42 защитени територи, сред които: Поддържан резерват „Сребърна”, Резерват „Бели Лом” и Природен парк „Русенски Лом”.

През отчетния период са осъществени 20 контролни проверки на защитени територии, попадащи в обхвата на РИОСВ – Русе, без ежедневните проверки в ПР „Сребърна”, които са 365 и 42 извънредни, в изпълнение на Заповед № 111/07.05.2015 г. на Директора на РИОСВ-Русе. Всички необходими документи за обявяване на нова защитена местност за опазване на находище на защитения растителен вид пролетно ботурче (Cyclamen coum) в землището на с. Бреница, община Тутракан са изготвени. Процедурата е финализирана и е издадена заповед на министъра на околната среда и водите през 2015 г.

Първите двойки къдроглави пеликани са забелязани на 10.01.2015 г., а трайно птиците са загнездили на 15.02.2015 г. Общият брой на установените възрастни пеликани е между 60-65 двойки. В периода от 01.01. до 27.01.2015 г. е установено, че цялата водна повърхност на езерото е замръзнала, като дебелината на ледената покривка е достигнала 20 см. На 17.03.2015 г. с помощта на монтираната система за видеонаблюдение в пеликанската колония са наблюдавани мъртви птици. На 24.03.2015 г. е извършена съвместна проверка с представители на Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Силистра, в резултат на която са констатирани и извадени 21 бр. мъртви птици от вида къдроглав пеликан (Pelecanus crispus). Две от птиците са изпратени в Централната ветеринарна лаборатория в гр. София за анализ, който е установил заболяването Инфлуенца (грип) - H5N1. На 30.03.2015 г. е извършено повторно влизане в езерото, при което са извадени още 6 бр. мъртви птици от същия вид. На 03.04. е извадена още една птица. На 09.04 - още една птица, на 17.04.2015 - още 2 птици. На 24.04 - още 4 бр. мъртви птици. На 27.04 - още една птица. През месец май са извадени още 6 бр., с което общия брой мъртви птици е 42.

На 07.04 са забелязани първите новоизлюпени пеликанчета. Общият отчетен брой млади птици е 78 бр., общият брой възрастни – 82, т.е. общо екземпляри в колонията – 160.

Най-високо ниво в захранващия канал – 275 см. – е отчетено през месец януари (31.01), а най-ниско – в месеците януари (от 04 до 15) и юни (от 15 до 30) - 0 см. Най-високо ниво в езерото – 310 см е отчетено от 20.03. до 10.05.2015 г. Най-ниското отчетено ниво е 215 см през месец декември.

Вратите на южния шлюз не са отваряни поради недостатъчно ниво на водата в захранващия канал.

В началото на пожароопасния период са проведени работни срещи с цел осигуряване на противопожарната безопасност в ПР „Сребърна” и Р „Бели Лом” с всички заинтересовани институции. В тази връзка е извършено ежегоднто почистване от саморасла ниска растителност и храсти по противопожарните пътища в ПР „Сребърна” с цел осигуряване на проходимост на противопожарните автомобили.

През 2015 г. са извършени 11 посещения от научни екипи, като са спазени условията в съответните разрешителни.

Нарушения по Закона за защитените територии: 2009 г. – 5 съставени АУАН, 2010 г. - 2 съставени АУАН, 2011 г. – 1 съставен АУАН, 2012 г. – 3 съставени АУАН, 2013 г. – 2 съставени АУАН, за които са издадени НП на стойност 55 лв., през 2014 г. и 2015 г. няма констатирани нарушения.

Сравнение на констатираните нарушения в защитени територии:

През 2009 г. са констатирани 5 нарушения в защитени територии, като и петте са в Поддържан резерват „Сребърна”, за риболов на нерегламентирано място. През 2010 г. се забелязва ясна тенденция на намаляване на нарушенията, както в езерото Сребърна, така и в другите защитени територии в РИОСВ – Русе, като са констатирани само две нарушения по Закона за защитените територии. Взетите мерки за подобряване охраната на ПР „Сребърна” показват своята ефективност през 2010 г., като не е установено нарушение на режима на дейности в защитената територия. Нарушения в ПР „Сребърна” не са установени и през 2011 г. През 2012 г. е констатирано наличието на дълга рибарска мрежа в езерото, но нарушителите не са открити. Съставен е 1 АУАН за спортен риболов извън регламентираните места. През 2012 г. са установени 2 нарушения, като са съставени 2 АУАН в други защитени територии. През 2013 г. в ПР „Сребърна” е съставен един АУАН за риболов извън разрешените места. В границите на ПП „Русенски Лом” е открита незаконна стопанска постройка, за което също е съставен АУАН. В последствие постройката е премахната.

В ПП „Русенски Лом” и в двете защитени зони: BG0002025 „Ломовете” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-562/05.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 84/2009 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-382/19.04.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2013 г.) и BG0000608 „Ломовете” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие приключиха дейностите по проект за възстановяване на естествени горски местообитания – подмяна на бяла акация с местни видове. Изграден е Център за изследване, обучение, симулация и анализ на биоразнообразието в ПП „Русенски Лом”, в непосредствена близост до Природозащитния център на ПП „Русенски Лом” в село Нисово, община Иваново. • Биологично разнообразие

През 2015 г. са извършени общо 101 проверки, от които 74 извънредни, по компонент Биоразнообразие.

За предотвратяване на незаконната продажба на защитени ранноцъфтящи растения са извършени 3 проверки през месец март по пазарите, улиците и цветарските магазини в градовете Русе, Разград и Силистра. Нарушения не са констатирани.

Отчита се засилен интерес по отношение събирането и изкупуването на охлюви. През 2010 г. е регистриран само 1 пункт, през 2011 г. – нито един, през 2012 г. – 8, през 2013 г. – 5, през 2014 г. са регистрирани 19, докато през 2015 г. са регистрирани 16. Всички пунктове, регистрирани през 2015 г. са проверени, като не са констатирани нарушения.

Наблюдава се тенденция на засилен интерес към притежаването и търговията с видове по CITES – през 2010 г. са издадени 110 регистрационни карти, през 2011 г. – 120, през 2012 г. те са 130, през 2013 г. те са 149, през 2014 г. и 2015 броят им е 173.

Издадени са и 7 регистрационни карти на основание чл. 22, ал. 1, във връзка с чл. 22а от Закона за защита на животните.

През 2015 г. са заверени 10 разрешителни и са извършени 5 бр. проверки на издадени по реда на НАРЕДБА № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4, за всички видове диви птици, извън тези от приложение № 3 и приложение № 4 и за използване на неселективните уреди, средства и методи за улавяне и убиване от приложение № 5.

Проверени са 2 сбирки от екземпляри в зоокът – Разград и в отдел „Природа” към Регионален исторически музей – Русе.

По писмо на МОСВ във връзка с провеждана специализирана международна операция на EUROPOL са извършени три проверки на зоомагазини в гр. Разград и гр. Силистра и 2 проверки на физически лица, размножаващи папагали, относно контрол на търговията с видове по (CITES) с цел недопускане на незаконна продажба. Не са констатирани нарушения.

Ежегодно експертите взимат участие и в комисии, сформирани със Заповеди на Областните управители на гр. Русе, гр. Разград и гр. Силистра. Същите са с цел проверка на хидротехническите съоръжения и потенциално опасни и други водни обекти.

В изпълнение на своите функции и с оглед постигане целта на превантивния контрол, и прилагайки Закона за биологичното разнообразие и поднормативните актове към него, са изготвени 21 самостоятелни Решения по ОС, от които 1 е с разпоредителна част „да се извърши оценка за степента на въздействие”.

Извършени са и 107 процедури по преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване в защитените зони, като част от процедурите по ОВОС и ЕО.

Във връзка с провеждащите се и проведени през предходни периоди процедури по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие са извършени 18 броя планови проверки по спазване на условията в решенията за оценка на съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони. С цел извършване на адекватна преценка на очакваното въздействие върху предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000233 „Студена река” е извършена една извънредна проверка по внесено уведомление за инвестиционно предложение за „Почистване на наносни отложения от коритото на р. Студена и извършване на строително-ремонтни дейности по възстановяване на предпазна дига по корекцията на реката” в землището на с. Караманово, общ. Ценово. В резултат на констатациите от проверката е издадено Решение № РУ-08-ОС/08.06.2015 г., с което се съгласува реализирането на предвидените в ИП дейности.
 • Мониторинг на биологичното разнообразие:

На 17.01.2015 г. експертите от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони” взеха участие в 39-то международно среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Изключително неблагоприятните метеорологични условия затрудниха провеждането на мероприятието, но то не беше компрометирано поради положените усилия.

През 2015 г. се осъществи и преброяването на белия щъркел (Ciconia ciconia), като бяха посетени всички населени места в 10 от контролираните 22 общини.

Експертите на РИОСВ-Русе взеха и участие в ежегодния мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos).

Наблюденията на останалите видове от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) са извършени по проект Теренни проучвания на разпространение на видове/ оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - І фаза“, който Изпълнителна агенция по околна среда изпълнява в качеството си на директен бенефициент по Приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”. Експертите на РИОСВ – Русе извършиха верификация на събраните данни в полевите формуляри и докладваха в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС).
 • Лечебни растения

Наблюдава се запазване на броя функциониращи билкозаготвителни пунктове в областите Русе, Разград и Силистра, като техния брой през 2015 г. е 125.

Новооткритите пунктове през годината в териториалния обхват на Инспекцията са 11, а регистрираните книги за билки са 10 бр.

През отчетния период експертите от направлението са извършили общо 58 проверки по Закона за лечебните растения (ЗЛР), като 36 от тях са извънредни.

Всички нарушения по ЗЛР са свързани с неподаването в срок на информацията за изкупените, реализирани и налични количества билки за предходната календарна година. Общият брой съставени актове за нарушения по ЗЛР е 18. Намаленият брой съставени АУАН за непредставени справки е резултат от разяснителна работа и завишен контрол от страна на експертите по отношение спазване на нормативната уредба.

Все още има билкозагответили, които не са запознати и не спазват наложената промяна в Закона за лечебните растения от 2011 г. , относно срока за подаване на справка за изкупените, налични и реализирани количества билки от 31 януари на 20 януари, независимо от съобщенията в интернет пространството и даваните предписания и пояснения.


 • Генетично модифицирани организми:

През 2015 г. са извършени пробонабирания съгласно годишна програма на ИАОС от следните обекти:

 1. Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик” – гр. Русе – опитно поле към института;

 2. База на ИАСАС: Териториално звено по сортоизпитване – Бръшлен, общ. Сливо поле;

 3. База на БАБХ: Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Сливо поле.

Получените резултати не установиха наличие на генетично модифицирана ДНК.
2.5.2. Извършени проверки и предприети действия по регистрирани жалби/ сигнали
По сигнал на Общинска администрация с. Иваново, област Русе, през 2014 г. е извършена проверка на имот в землището на с. Нисово, община Иваново, попадащ в защитена зона BG0002025 „Ломовете”. Установено е, че в имота, в нарушение на заповедта за обявяване на защитената зона, са отсечени 100 бр. дървета от местни видове. За нарушението е съставен АУАН по Закона за биологичното разнообразие, като през 2015 г. е издадено НП в размер на 5000 лв.

Подаден е и сигнал е за разорани пасища в землището на гр. Алфатар, област Силистра, попадащи в защитена зона BG0002039 „Хърсовска река”. Сигналът е основателен и на нарушителите са съставени 2 АУАН и са им наложени ПАМ за възстановяване на естественото състояние на терените. За един от поземлените имоти мярката не е изпълнена, поради което е съставен допълнителен АУАН.

През 2015 г. са постъпили 28 сигнала за установени животински видове в безпомощно състояние. Броят на изпратените в „Център за рехабилитация и размножаване на редки видове – град Стара Загора” птици е както следва: за 2011 г. – 24 бр., 2012 г. – 18, 2013 г. – 23, а 2014 г. – 35 изпратени птици, а за 2015 г. – 21 бр. Независимо от факта, че част от сигналите за бедстващи екземпляри са получени през почивните дни, експерите от направлението са реагирали своевременно и адекватно, като в голяма част от случаите са положени грижи за стабилизирането на общото състояние на птиците до момента на изпращането им в ЦРРРВ на сдружение „Зелени Балкани”.

Липсата на нормативно регламентирана процедура по отношение на оказването на първа помощ на изпадналите в безпомощно състояние екземпляри, транспортирането им до спасителен център, както и на логистични и финансови средства, предвидени за дейността, силно затруднява осъществяването й.Каталог: images -> riosv
images -> Ғалымның тарих мектебі сөз басы әйгілі Себастьян Бранд «Дүниедегінің бәрі де өткінші, бәрі де тозады, тек ғылым ғана мәңгілік, бәрінен де озады»
images -> Сабаққа қойылатын талаптар : Сабақтың тақырыбы бойынша оның білімдік,дамытушылық,тәрбиелік мақсаттарын дұрыс анықтау
images -> Кодекс миссиясы 3 біздің Ұстанымымыз 3 4 ҚОҒамның лауазымды тұЛҒадары мен қызметкерлерінің міндеттері 8 омбудсменмен, 14
images -> Дьюма-Ки (Duma Key)
images -> Автомобиль көлiгiмен қауіптi жүктердi тасымалдау жөнiндегi кейбiр мәселелер туралы
images -> Степанченко В. И. «Говорим. Гутарим, балакаем и применяем!» Часть I. Словник. Спб.: «Медиа групп», ООО «коста», 2009. – 176с
riosv -> Възложител Номер на документ Вид документ „мемотрейд”


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет