Павлодар Кереку 2008бет1/3
Дата17.07.2016
өлшемі0.66 Mb.
  1   2   3


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Филология, журналистика және өнер факультеті
Қазақ тілі кафедрасы


Қазақ тілі

050712 – машинажасау, 050713 – транспорт, транспорттық техника және технология, 050609 – география, 050731- тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандықтарының студенттері үшін

бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау

Павлодар


Кереку

2008


УДК 651.75 (07)

ББК 65.050.2 я7

М 44

С.Торайғыров атындағы ПМУ-дің қазақ тілі кафедрасының оқу-әдістемелік кеңесімен ұсынылды
Рецензент:

Филология ғылымының кандидаты, доцент Зейнулина А.Ф.Құрастырушы: Құрманова А.И.
М44 Қазақ тілі: бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау / құраст.

А.И.Құрманова. – Павлодар, 2008. – 51 б.


Бұл басылым «Қазақ тілі» пәні бойынша өтетін бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау ретінде ұсынылады. Жұмыстың мақсаты, орындалуы және мазмұны берілген.УДК 651.75 (07)

ББК 65.050.2 я7

© Құрманова А.И. , 2008

© С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті, 2008

Кіріспе
Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. Қазақ тілін жақсы меңгерсеңіз жалпы билингвалдық мәдениетіңіз кеңейеді.

Бүгінгі заман талабына лайықты білімді, жан-жақты жетілген, мемлекеттік тілді жетік меңгерген болашақ мамандар бізге өте қажет. Сондықтанда қазіргі заманның мамандарын кәсіби дайындауда мемлекеттік тілде оқытып, үйретудің маңызы зор.

Қазақ тілін тәжірибелік тұрғыдан меңгеру – бүгінгі күннің басты талабы.

Практикалық қазақ тілі пәнін сырттай оқитын студенттерге оқытудың мақсаты мен міндеттері:

– белгілі тақырыптар көлемінде сөйлесу, әңгімелеу және мазмұндау дағдыларын қалыптастыру;

– өз бетімен оқуға, конспектілеуге үйрету;

– сөздікпен өз мамандығы бойынша мәтіндерді, әдебиетті аудара білу машығын қалыптастыру;

– белгілі тақырыптар бойынша сұхбаттаса білу, сұрақтар құрып, дұрыс жауап беруге үйрету;

– берілген тақырыптарда әңгімелесе білуге дағдыландыру.

Белгілі мақсаттарға жету үшін алғашқы сабақтан бастап, өздігінен жұмыс істей білу дағдысын жүйелі және мақсатты түрде дамыту міндетті болып табылады.

Әдістемелік нұсқаудағы бақылау жұмысының тапсырмалары негізінен студенттердің өздік жұмысына негізделіп берілген, соңында қолданылатын әдебиеттер тізімі беттерімен көрсетілген. Бұл студенттердің өздік жұмысын дұрыс ұйымдастаруына көмектеседі.


Әдістемелік нұсқау

!Ошибка в формуле1 Бақылау жұмысы

Бақылау жұмысы студенттің білімін бақылайтын нысан және есеп берудің бір түрі және

– пәннің теориялық зерделеуіне маңызды толықтырушы;

– студентті белсенді түрде өздік жұмысын жасауға

жігерлендіреді;

– деректермен ғылыми тұрғыда жұмыс істеуге бағыттайды;

– қойылған сұрақтарға шығармашылық тұрғыда жауап іздеуге

дағдыландырады.


1.2 Бақылау жұмысының тақырыптарын таңдау реті

1.2.1 Бақылау жұмысының орындалуы университеттің оқу жұмыс жоспарымен айқындалады

1.2.2 Жұмыстың негізгі тақырыптары:

Бақылау жұмысы № 1 (050709 – металлургия, 050712 – маши-нажасау, 050713 – транспорт, транспорттық техника және технология мамандықтарының студенттері үшін) 10 нұсқадан тұрады;

– Бақылау жұмысы № 2 (050609 – география, 050731– тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандық-тарының студенттері үшін) 10 нұсқадан тұрады.

1.2.3 Студент тізбеден өз нұсқасын таңдап алады (сынақ кітапшасының тіркеу нөмірінің соңғы саны): 1. – 1 нұсқа

 2. – 2 нұсқа

 3. – 3 нұсқа

 4. – 4 нұсқа

 5. – 5 нұсқа

 6. – 6 нұсқа

 7. – 7 нұсқа

 8. – 8 нұсқа

 9. – 9 нұсқа

 10. – 10 нұсқа

1.2.4 Табысталған жұмыстар тексергеннен кейін сынақтан өтеді


1.3 Жұмыстың орындалуы және мазмұны

1.3.1 Жұмысты бастамас бұрын, ұсынылған әдебиеттер тізімімен танысқан жөн;

1.3.2 Үйлесімділік сілтемелерсіз түрлі әдебиеттен ақпаратты алып, пайдалануға болмайды;

1.3.3 Жұмыс зерттеулік нысанда болу керек, студент ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізуге дағдыланады және шығармашылық талдау жасауға машықтанады;


1.4 Жұмыстың ресімделуі

- бірінші беті (Қосымша А)

- библиографиалық сипаттама

- сөзді және сөз тіркесін қысқартуға болмайды

- бақылау жұмысының беттері нөмірленіп, түптелген болуы керек
2 Жұмыстың құрылымы, көлемі және ресімделуі
2.1 Тапсырма компьютерде басылу керек. МЕСТ 2.301-68 бойынша А-4 (210х297) форматты ақ қағаздың бір жақ бетінде болуы тиіс.

2.2 Беттер рамкамен ресімделмейді.

2.3 Беттің төрт жағына да жол қалтыру керек. Жолдардың мөлшері: сол жағы - 30мм; оң жағы - 10мм; үстіңгі жағы - 20мм; астыңғы жағы - 20мм. Кәріп KZ Times New Roman, А-4 форматы, № 12-14

2.4 Бірнеше бетке басылатын мәтіннің титулдық бірінші беті ешқашан нөмірленбейді, бірақ саналады; беттер араб цифрлармен нөмірленеді; беттердің рет сандары құжаттың жоғарғы жағына ортаға шамамен жоғарыдан 10 мм түсіріліп қойылады.

2.5 Жұмыстың соңында қолданылған әдебиет тізімі беріледі;

2.6 Жұмыс өте ұқыпты, таза орындалуы керек.3 Жұмысты тапсыру және қорғау

3.1 Тапсырылған бақылау жұмыстары кафедра лабарантымен тіркеуге алынады;  1. Оқытушы жұмысты оқып, бекітеді;

  2. Егер бақылау жұмысы дұрыс орындалмаса, қатесін жою үшін, ол студентке қайтарылып беріледі;

  3. Тексерілген бақылау жұмысын алғаннан кейін ескертпе-лермен мұқият танысып шығып, оларға талдау жасау керек;

  4. Жұмыстың қорғауы арнайы семинарда немесе әңгімелесу түрінде өтеді;

  5. Қорғау қорытындысы бойынша баға қойылып, сынақ кітап-шасына жазылады.Методические рекомендации

по выполнению контрольной работы по казахскому языку


1 Контрольная работа
– является важным дополнением к теоретическому изучению дисциплины;

– мобилизует студента на активную самостоятельную работу;

– формирует у него научный подход в работе с источниками;


 • вырабатывает навыки творческого поиска ответов на

поставленные вопросы.

Контрольная работа имеет самостоятельное значение и является одной из форм отчётности и выходного контроля знаний студентов.
  1. Порядок выбора темы контрольной работы

1.2.1 Перечень дисциплин, по которым студенты обязаны выполнять контрольные работы, определяются рабочим учебным планом университета

1.2.2 Основная тематика и порядок выбора их:

– Контрольная работа № 1 (для студентов специальностей: 050709 – металлургия, 050712 – машиностроение, 050713 – транспорт, транспортная техника и технология) состоит из 10 вариантов;

– Контрольная работа № 2 (для студентов специальностей: 050609 – география, 050731- защита окружающей среды и безопасность жизнедеятельности) состоит из 10 вариантов.

1.2.3 Студент из перечня выбирает тему работы по тому варианту, который соответствует последним цифрам зачетной книжки:


 1. – 1 нұсқа

2 – 2 нұсқа

3 – 3 нұсқа

4 – 4 нұсқа

5 – 5 нұсқа

6 – 6 нұсқа

7 – 7 нұсқа

8 – 8 нұсқа

9 – 9 нұсқа

10 – 10 нұсқа
1.2.4 Представленные работы могут быть зачтены после соответствующей проверки

1.3 Выполнение и содержание работы

1.3.1 Подготовку работы следует с изучения списка рекомен-дуемой литературы;

1.3.2 Применительно к теме расширять литературы;

1.3.3 Любое заимствование из литературных и иных источников без соответствующих ссылок – недопустимо;

1.3.4 Работы должны носить исследовательский характер и свидетельствовать о наличии у студента навыков ведения НИР, творческого анализа, обобщения и грамотно выполнены.
1.4 Обязательные правила оформления и изложения материала:

– титульный лист (приложение А);

– все источники сопровождаются библиографическим описанием;

– сокращение слов и словосочетаний в тексте не допускается;

– листы контрольной работы должны быть пронумерованы, скреп-лены (прошиты).


 1. Структура, объем и оформление работ

Работа должна иметь следующую структуру:

2.1. Задание выполняется на компьютере. Текст пишется на одной стороне белой бумаги формата А–4 (210х297) по ГОСТ 2.301–68.

2.2 Листы текстовой части не обводятся рамками

2.3 Для сплошного текста по всем четырем сторонам листа остаются поля. Размер полей: левое–30мм; правое–10мм; верхнее–20мм; нижнее–20мм. Межстрочный интервал выбирается в зависимости от выбранного шрифта. При компьютерной верстке шрифт KZ Times New Roman, формата А–4, размер № 12–14.

2.4 Нумерация страниц текстового документа должна быть сквозной. Первой страницей является титульный лист. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом верхнем углу без знаков препинания. На первой и второй страницах номер не проставляется.

2.5 В конце работы дается список литературы, которая исполь–зовалась при выполнении работы.

2.6 Работа должна быть оформлена аккуратно. В конце ставится подпись студентов.
Каталог: fulltext -> buuk
buuk -> Психологияның теориялық-методологиялық негіздері
buuk -> КІтапхана ісінің тарихы 050418 «Кітапханатану және библиография»
buuk -> Кітаптану және кітап тарихы 050418 «Кітапханатану және библиография»
buuk -> МамандықҚа кіріспе
buuk -> Xix ғ. Екінші жартысы – XX ғ. Басындағы ертіс өҢіріндегі
buuk -> Орындаушылық өнер кафедрасы
buuk -> Мамандыққа кіріспе «Музыкалық білім»
buuk -> М. Аллаберген тарих тудырған тұлғалар
buuk -> М ж. КӨпеев шығармаларындағы кірме сөздер тарихы оқУ ҚҰралы
buuk -> Қызметтік хаттар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет