ПӘн бойынша оқыту бағдарламаДата18.07.2016
өлшемі248.12 Kb.
Пән бойынша оқыту Нысан

(Syllabus) бағдарламаның ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

титул парағы

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия, машинажасау және көлік факультеті
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы

ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМА

(Syllabus)
«Вагон жасау және жөндеу технологиясы» пәні бойынша

050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының студенттеріне арналған


Павлодар


Пән бойынша оқыту Нысан

(Syllabus) бағдарламаның ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ММжК факультетінің деканы

________ Тоқтағанов Т. Т.

201__ ж. _______ «___»

Құрастырушы: ________ аға оқытушы Балтабекова А.Н
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы
Пән бойынша оқыту бағдарлама (Syllabus)
«Вагон жасау және жөндеу технологиясы» пәні бойынша
050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының студенттеріне арналған

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылды 2011 ж. ______ «__», № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2011 ж. ______ «__»

ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2010 ж. _____ «__», № __ хаттама

ОӘК төрағасы ___________ Ахметов Ж. Е. 2011 ж. _____ «__»,

№ __ хаттама


1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Балтабекова Алмагуль Нурлыбековна

Магистр, аға оқытушы

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы Б 1 корпусында (көш. Ак. Шокин 139), 220аудитория, байланыс телефоны 67-36-23
2 Пән туралы мәлімет

4 курс ( 7 семестр – емтихан)


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

Емт

бар-

лығы


дәр

тәж

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

3

135

45

90

7

7

3

45

30

15

90

45


4 Пән мақсаттары және міндеттері
Пєнді оќытудыњ маќсаты

«Вагон жасау және жөндеу технологиясы» пєнін оқытудың мақсаты –вагондарды және олардың құраушы бірліктері мен тетіктерін дайындаудың және жөндеудің өндірістік тәжірибесін оқып білу, талдау.


Пєнді оќытудаѓы міндет

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент келесіні білу керек:

– вагондарды және оның тораптарын дайындау мен жөндеуде қолданылатын заманауи технологиялық үрдістерін және жабдықтарды;

– дайындау мен жөндеудің технологиялық үрдісін жобалауды;

– технологиялық және техникалық құжаттарды өздігінен жобалауды;

– шетелдерде вагондарды дайындаудың және жөндеудің технологиялық үрдістерін жетілдірудің негізгі бағыттарын.


5 Пререквизиттер


Пәнді меңгеру үшін қажет пәндер тізімі: «Вагонды жобалау және есептеу негіздері», «Вагон ішінде ауаны салқындату».

6 Тақырыптық жоспар
Тақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж

СӨЖ

1

Вагондарды жөндеудің өндірістік және технологиялық үрдісі


2

-

8

2

Вагондардың және оның тораптарының тозуы және қалпына келтіру әдістері

2

3

9

3

Вагондарды жөндеуге даярлау

2

-

9

4

Қос доңғалақты дайындау және жөндеу

3

2

8

5

Букса жиынтығын жасау және жөндеу

3

2

8

6

Вагон арбашықтарын дайындау және жөндеу

3

3

8

7

Рессорлы аспаларды дайындау және жөндеу

3

-

8

8

Автоіліністіргіш құрылғыларды дайындау және жөндеу

3

2

8

9

Вагонның шанағын және қаңқасын дайындау және жөндеу

3

3

8

10

Вагонның ішкі жабдықтарын дайындау және жөндеу

3

-

8

11

Вагондар мен оның бөліктерінің қорғаныс жабындары

3

-

8

Барлығы

30

15

907 Пәннің қысқаша сипаттамасы
Пәнді оқыту нәтижесінде студент вагондарды және олардың құраушы бірліктері мен тетіктерін дайындаудың, олардың ақауларының пайда болу себептерін және жөндеудің тәсілдерін, дайындау мен жөндеудің технологиялық үрдістерін жобалай білу тиіс.8 Курс компоненттері

Дәріс сабақтарының мазмұны

1-тақырып. Вагондарды жөндеудің өндірістік және технологиялық үрдісі.

Кәсіпорындарда іске асатын өндірістік және технологиялық үрдіс туралы түсінік. Олардың мақсаты. Вагондарды дайындау және жөндеу сапасын қамтамасыз ету жүйесі.2-тақырып. Вагондардың және оның тораптарының тозуы және қалпына келтіру әдістері.

Тозудың түрлері және олардың пайда болу себептері. Бет сапасы және тетіктердің тозуға төзімділігі. Тетіктерді пісіру және балқытып қаптастыру әдістерімен қалпына келтіру. Тетіктерді гальваникалық жабындар арқылы, металдандыру арқылы қалпына келтіру.3-тақырып. Вагондарды жөндеуге даярлау.

Жалпы мағлұматтар. Вагондарды тазалау. Вагонды жөндеуге қою тәртібі және ресімделетін құжаттар. Ақауларды анықтау тәсілдері.4-тақырып. Қос доңғалақты дайындау және жөндеу.

Қаралтым остерді және тұтастай жасалған доңғалақтарды өндіру. Остерді механикалық өңдеу. Қос доңғалақтарды қалыптастыру.

Қос доңғалақтың, оның элементтерінің ақаулары. Қос доңғалақтарды жөндеу.

5-тақырып. Букса жиынтығын дайындау және жөндеу .

Букса тұлғасын дайындау. Роликті буксалардың монтажы және демонтажы. Буксалардың шамадан тыс қызуына, соңынан олардың бұзылуына әкеп соғатын негізгі ақаулар. Буксалардың тұлғасын жөндеу.6-тақырып. Вагон арбашықтарын дайындау және жөндеу.

Жолаушы және жүк вагондарының арбашықтарын дайындау. Арбашық тетіктерінің пайдалану үрдісінде болатын негізгі тозулары мен зақымданулары. Жолаушы және жук вагондарының арбашықтарын жөндеу.7-тақырып. Рессорлы аспаларды дайындау және жөндеу.

Серіппелер мен рессорларды дайындау технологиясы. Рессорлы аспалар элементтерінің негізгі ақаулары. Олардың пайда болу себептері. Серіппелер мен рессорларды жөндеу.8-тақырып. Автоіліністіргіш құрылғыларды дайындау және жөндеу.

Автоіліністіргіш тетіктерін дайындау. Автоіліністіргіш құрылғылардың

негізгі ақауларының талдауы. Олардың пайда болу себептері. Автоіліністіргіш тұлғасын жөндеу.

9-тақырып. Вагонның шанағын және қаңқасын дайындау және

жөндеу.

Вагон тетіктерін прокаттан дайындау технологиясы. Вагон шанағы бөлшектерін дайындау технологиясына пісірудің әсері. Вагонның қаңқасын, төбесін және бүйір қабырғаларын дайындау технологиясы. Шанақтарды аллюминий қорытпаларынан дайындау ерекшеліктері.

Шанақ пен қаңқаның негізгі ақаулары. Жолаушы және рефрижераторлық вагондардың шанағын жөндеу. Жолаушы вагондардың серпімді площадкасын жөндеу. Жүк вагондарының шанағын жөндеу. Вагон қаңқасын жөндеу.

10-тақырып. Вагонның ішкі жабдықтарын жасау және жөндеу

Вагондардың ішкі жабдықтарын дайындау кезінде қолданылатын материалдар. Ішкі жабдықтардың монтажы. Сумен қамтамасыз ету және жылыту жүйесін дайындау және монтажы.

Вагондардың ішкі жабдықтарының негізгі ақаулары. Жылыту, сумен қамтамасыз ету және желдету жүйесін жөндеу.

11-тақырып. Вагондар мен оның бөліктерінің қорғаныс жабындары.

Жалпы мағлұматтар. Бояу жабындары. Вагондарды бояу.Тәжірибелік ж±мыстардыњ мазм±ны
Тєжірибе сабаќтардың маќсаты – дєріс сабаќтарында алынѓан теориялыќ білімді терењдету.

2-тақырып. Вагондардың және оның тораптарының тозуы және қалпына келтіру әдістері.

Тәжірибелік жұмыс №1. Вагон тораптарының тозуының талдауы.

4-тақырып. Қос доңғалақты жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №2. Қос доңғалақтың элементтерін өлшеу және олардың пайдалануға жарамдылығын анықтау.

5-тақырып. . Букса жиынтығын жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №3. Букса жиынтығын жөндеу технологиясы.

6-тақырып. Вагон арбашықтарын жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №4. Вагон арбашықтарын жөндеу технологиясы.

8-тақырып. Автоіліністіргіш құрылғыларды жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №5. Автоіліністіргіш құрылғыларды жөндеу технологиясы..

9-тақырып. Вагонның шанағын және қаңқасын жөндеу.

Тәжірибелік жұмыс №6. Вагонның шанағы элементтерін жөндеу технологиясы.
Студенттердің µздік ж±мысы
Студенттердің µздік ж±мысы дєріс таќырыбыныњ жеке с±раќтары бойынша білімді терењдететін материалды µздігімен оќып білуді ќарастырады
О¤Ж т‰рі

Есеп беру т‰рі

Баќылау т‰рі

Саѓаттыќ кµлемі

1

Дєріс сабаќтарына дайындалу

Ж±мыс дєптері

Сабаќтарѓа ќатысу

30

2

Тєжірибелік сабаќтарѓа дайындалу

ж±мыс дєптері

Сабаќтарѓа ќатысу, жұмысты орындау

30

3

Дєріс сабаќтарына кірмей ќалѓан, біраќ оќу баѓдарламасы бойынша міндетті таќырыптарды ќарастыру

Конспектті тапсыру

Конспект тексеру, ауызша с±рау

30

Барлыѓы

90

Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары:

1-тақырып. Вагондарды жөндеудің өндірістік және технологиялық үрдісі.

Вагондарды дайындау мен жөндеудің технологиялық үрдісін жобалау және технологиялық құжаттаманы құрау.

2-тақырып. Вагондардың және оның тораптарының тозуы және қалпына келтіру әдістері.

Электр ұшқынды өңдеу, кесумен өңдеу, пластикалық деформация әдісімен қалпына келтіру.

3-тақырып. Вагондарды жөндеуге даярлау.

Вагондарды ажыратып бөлшектеу.

4-тақырып. Қос доңғалақты дайындау және жөндеу.

Қос доңғалақтың ұзақ уақыттылығын ұлғайту.

5-тақырып. Букса жиынтығын дайындау және жөндеу .

Роликті подшипниктерді жөндеу.

6-тақырып. Вагон арбашықтарын дайындау және жөндеу.

Редукторлы-карданды жетекті жөндеу. Жетекті жөндеу технологиясының негізгі принципі.

7-тақырып. Рессорлы аспаларды дайындау және жөндеу.

Рессорлы аспаларды іріктеу және реттеу. Тербелістерді гидравликалық сөндіргіштерді жөндеу.

8-тақырып. Автоіліністіргіш құрылғыларды дайындау және жөндеу.

Іліністіргіш механизмі тетіктерін жөндеу.

9-тақырып. Вагонның шанағын және қаңқасын дайындау және жөндеу.

Цистерна қазандарын жөндеу.

10-тақырып. Вагонның ішкі жабдықтарын жасау және жөндеу

Есіктерді, терезелерді және полимер материалдан жасалған тетіктерді жөндеу.

11-тақырып. Вагондар мен оның бөліктерінің қорғаныс жабындары.

Вагон тетіктері жабындарының түрлері.


9 Пән бойынша қорытынды рейтинг есептеу әдістемесі
Жұмыс оқу жоспарына сай «Вагондарды жасау және жөндеу технологиясы» пәні бойынша қорытынды рейтинг – емтихан. Ғылым кеңесімен ағымды үлгерімді мен бақылау түрі бойынша келесі үлес салмағыалынған.
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Курстық жұмыс
Ағымды үлгерімді бақылау

0,6

Пән бойынша қорытынды рейтинг балл ретінде формула бойынша анықталады:мұндағы Р1, Р2, Е – бірінші және екінші рейтингтер, емтихан қорытындысы бойынша алынған балл, 100-баллды шкала бойынша анықталады;

ҮСаү, ҮСЕ, – семестр бойы ағымды үлгерімнің, емтиханның үлес салмағы.

ҮСаү – қорытынды рейтингтегі ағымды үлгерімді үлес.

ҮСЕ, – қорытынды рейтингтегі емтихан үлес.


Пән бойынша қорытынды рейтинг (Қ), кестеге сай цифрлік эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылып, «Оқушылардың оқу жетістіктері» және «Рейтингтік ақпартізім» журналдарына енгізіледі.

Оқушылардың білім бағасыБаллдағы қорытынды баға (Қ)

Баллдың цифрлік эквиваленті (Ц)

Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлі жүйедегі баға

Емтихан, диф. сынақ

Сынақ

95-100

4

А

Өте жақсы

Сынақталды

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақталған жоқ


10 Курс саясаты
Сабаққа қатысу, талқылауда активті болу оқу үрдісіне қатысу дегенді білдіреді.

Дәріс сабақтарына қатысқаны үшін студентке аптасына 4 балл қойылады.

Тәжірибелік сабақтарға қатысқаны, активті жұмыс, тапсырманы, есепті уақытында тапсырғаны үшін студент 4 балл алуы мүмкін. Студенттердің оқытушымен бірге орындалатын өздік жұмысы, дәрістік сабақтардың тақырыптарын терең зерттеп, оларды бекітуге бағытталған. Жұмыс пен сабаққа қатысқанда 4 балл беріледі. өздік жұмыс, теориялық курсқа кірмеген немесе қысқаша түрде қарастырылған, дәрістік тақырыптарға қатысты сұрақтарды теорялық түрде зерттеу және оларды бекітуге бағытталған.

Өздік жұмысы келесі түрде бағаланады: әр тақырыптын теориялық қарастыру, сұрақтар бойынша конспектпен аяқталады, конспект оқытушыға көрсетіліп бағаланады.

Бірініші және екінші межелік бақылау оқытылған тақырыптар бойынша ауызша сұрау түрінде, билеттер немесе тесттер бойынша 100 баллдық жүйемен бағаланады.

Пән бағдарламасына сай семестр бойы студент тапсырмалардың толық көлемін орындау керек.

Емтихан үш сұрағы бар билет бойынша өткізіледі. Емтихан 100 баллдық жүйе бойынша бағаланады.

Сабақта тәртіп ережелерін бұзу үшін аудиториядан шығарылуы мүмкін. Айып санкциялары келесідей болады:

- сабаққа себепсіз қатыспағаны үшін – 0 балл;

- сабаққа кешігіп келгені үшін жарты балл алынады;

- аудиториядан шығаррылуы үшін – 0 балл;

- кешігіп орындалған тапсырмалар, автоматты түрде бағаланады (номиналдан 50 %).

Емтихан тапсыру кезінде көшіруге тыйым салынады. Бақылау шараларында көшіргені үшін студент аудиториядан шығарылады және оған қойылатын баға – 0 балл.

Егер студент себеп бойынша бақылау шараларына қатыспаса, онда оған оқытушымен қосымша көрсетілген уақытта тапсыруға мүмкіндік беріледі (МБ және ҚБдекан рұқсатымен тапсырылады), әйтпесе алатын бағасы – 0 балл.


11 Әдебиет тізімі
Негізгі

1 Быков Б.В., Пигарев В.Е. Технология ремонта вагонов. – М.:

Желдориздат, 2001 – 559с., ил.

2 Вагоны: Учебник для вузов ж-д. трансп./ Л.А Шадур, И.И. Челноков. 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Желдориздат, 2002.

2. Передовые технологии деповского ремонта пассажирских

вагонов: учебное пособие для вузов / Т.В. Лисевич, Е.В. Александров.– Самара: СамГАПС, 2005. – 80 с.

3. Погорелый Б.Г., Козлов Г.И. «Устройство и ремонт вагонов». – М.: Желдориздат, 1999.
Қосымша

4 Нормы технологического проектирования депо по ремонту грузовых вагонов. ВНТП 08-90/МПС. – М.: Транспорт, 1992.

5 Типовой технологический процесс ремонта тележек грузовых вагонов. Астана, 2006 .

6 Типовые технические обоснованные нормы времени на слесарные работы при деповском ремонте грузовых вагонов с учетом применения поточно-конвейерных линий. 2009.

7 Понамарев В.М., Левицкий А.Л. Безопасность труда на железнодорожном транспорте. – М.: Транспорт, 2002.

12 бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының күндізгі оқу формасында оқитын студенттеріне арналған «Вагондарды жасау және жөндеу технологиясы» пәнінің СӨЖ тапсырмаларын және сабақ жұмыстарын орындау мен тапсыру бойынша
1 рейтинг ( 7 семестр)


Апта

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Жалпы

Максималды балл

25

25

25

25

100

Дәріске қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасыДҮТ1

ДҮТ2

ДҮТ3

ДҮТ4

ДҮТ5

ДҮТ6

ДҮТ6
Бақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ
Бақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Материалды өздігінен оқу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ
Бақылау формасы
К

К

К

К

К

К

К

К
Макс. балл

3

6

3

6

3

6

3

6

3

36

2 рейтинг ( 7 семестр)


Апта

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15
Ж алпы

Максимальный балл

28

28

28

16

100

Дәріске қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ДҮТ7

ДҮТ7

ДҮТ8

ДҮТ9

ДҮТ10

ДҮТ11

ДҮТ12Бақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ҚМакс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4
28

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТБақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ҚМакс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4
28

Материалды өздігінен оқу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТБақылау формасы
К

К

К

К

К

К

КМакс. балл

4

8

4

8

4

8

4

8
44

Шартты белгілер: ДҮТ – №1 дәріске дайындалу үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ТҮТ 1 – №1 тәжірибе сабақтарына дайындалу үй тапсырмасы; ӨОҮТ – материалды өздігінен оқудың үй тапсырмасы; К – конспект; Т1 – тест №1; Т – тексеру.

Кафедра отырысында ұсынылды 2011 ж. ______ «__», № __ хаттамаКафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2011 ж. ______ «__»
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет