Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37бет1/2
Дата05.07.2016
өлшемі310 Kb.
  1   2
Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан

титул парағы ПМҰ ҰС Н 7.18.3/37

(Syllabus)
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия, машина жасау және көлік факультеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстері пәнінен
050712 – Машина жасау мамандығының студенттеріне арналған
ПӘН БОЙЫНША ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)Павлодар
Пән бойынша Нысан

оқу бағдарламаны бекіту парағы ПМҰ ҰС Н 7.18.3/38

(Syllabus)

БЕКІТЕМІН

Декан ММЖжКФ

__________проф. Т.Т. Тоқтағанов

«___»_____________2011ж.

Құрастырушы: __________ т.ғ.к., доцент Г.Т. Итыбаева

Машина жасау және стандарттау кафедрасы
Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстері пәнінен

050712 – Машина жасау мамандығының студенттеріне арналғанПән бойынша оқу бағдарламасы

(Syllabus)


Бағдарлама 2011 ж. «____»_______ бекітілген жұмыс бабындағы оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


2011 ж. «___ » __________ кафедра отырысында ұсынылған. Хаттама № _____Кафедра меңгерушісі __________Шумейко И.А. «___»_________2011 ж.
ММЖжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 2011ж. «__»_________ Хаттама №_____
ОӘК төрағасы ___________ Ахметов Ж.Е. «___»_________2011 ж.

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және ақпарат
т.ғ.к., доцент Итыбаева Галия Тулеубаевна

Машина жасау және стандарттау кафедрасы, Б-214, Ак.Шөкин к., 139, 67-36-332 Пән бойынша мәліметтер

3 курс (5 семестр – емтихан) – 050712 – Машина жасау мамандығы


Пәннің жұмыс көлемі

050712 – Машина жасау мамандығыОқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

орта база-сындағы іштей

3

135

52,5

82,5

5


5

3

52,5

30

7,5

15

82,5

41,25


4 Пәннің оқыту мақсаты – келешекті мамандарға өнімнің жоғары сапасын, материалдар үнемдеуді, еңбектің жоғары өнімділігін қамтамасыз ететін машиналар тетіктерін және дайындамалар алу мен өндеудің технологиялық әдістерін таңдау туралы білім беру.

Пән міндеті:

Машиналар тетіктерді мен дайындамалар алу және оларды өндеу әдістерін, типтік жабдықтардың, әбзел мен құрылғылардың принципті сұлбаларын зерделеу, өндеу әдістерін, есепке ала отырып дайындамалар конструкциясы технологиялылығының негізгі мәселелерін зерттеу, пішін құрылуың үдемелі тәсілдерін білу.


5 Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде студенттердің:

- металдар мен қорытпалар алу процесінің мәнін, әр түрлі тәсілдерімен дайындамаларда пішін құрылу ерекшеліктерін, пісіру және дәнекерлеу арқылы ажырамайтын қосылыс алудың принциптерін, кесумен дайындамалар өңдеу тәсілдерінің физикалық негіздерін білулері қажет;

- тетіктердің конструкциялық ерекшеліктеріне, материал мен жұмыс жағдайларына байланысты дайындама жасау және оны механикалық өңдеу технологиясын дұрыс таңдауды істей білулері керек;

- құю өндірісі мен қысыммен өңдеу тәсілдері арқылы дайындамалар алу, пісіру өндірісінде және металл кесу станоктарда металдар өңдеудің даму келешегі тралы түсінігі болулары керек;

- бір реттік құю қалыптары мен, өзекшелер даярлау, металл қалыптарда құймалар алу, пісірудің әр түрлі әдістерін қолдану кезінде іс-тәжірибелі дағдыларға ие болулары керек;

- қара және түсті металдар мен қорытпалардың өңдіру технологиясында, машинажасау металдарды таңдауда, әр түрлі әдістермен қорытпа мен металдардың технологиясы мен құрал-жабжықтар, металл емес материалдарды өңдеуде, әр түрлі конструкциялық материалдар технологиясы бойынша мамандықтарда компетентті болу керек.6 Пререквизиттер

Пәнді оқып білу үшін бұрын болып өткен пәндер тізбесі: химия, физика, инженерлік графика, теориялық механика, конструкциялық материалдар және термиялық өңдеу.

Бір-бірімен шектес пәндер тізбесі және олардың берілген пәнмен өзара байланысты: материалдар кедергісі, өзара алмастыру негіздері, материалтану және жаңа материалдар технологиясы.

7 Постреквизиттер

«Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстері» пәнінен өзара байланысқан шектес пәндердің тізімі: машина жасау технологиясы, машиналарды өндіру технологиясы, бағдарламалық басқару жүйелері, цехтарды жобалаудың негіздері, өндірісті технологиялық дайындау, автоматтау мен өндірістік үрдістердің негіздері.8 Пәнінің тақырыптық жоспары

8.1 Пәнінің тақырыптық жоспары№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Кіріспе. Машина жасауда қолданылатың металдар мен қорытпалардың жалпы сипаттамасы

2

5,5

2

Материалтану және температуралық өндеу

1

10

3

Металлургия өндірісінің технологиялық негіздері

1

7,5


10

4

Металды қысыммен өндеу технологиясы

5

10

5

Қую өндірісінің технологиясы

4

10

6

Пісіру өндірісінің технологиясы

4

10

7

Кесу мен конструкциялық материалдарды өндеу технологиясы

9
1520

8

Металл емес материалдардан - пластмасалар және резенкелерден жасалатын дайындамалардын және машина бөлшектердін өндеу технологиясы

4

7

БАРЛЫҒЫ :

30

7,5

1582,5

9 Пәннің қысқаша мәліметі

«Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстері» дайындамаларды алу, машина жасау саласы өнімдерінің сапасын арттыру, еңбексыйымдылығын, өнімнің өзіндік құнын арзандату жөнінде білім жүйесінқалыптастыруды қамтамасыз етеді.10 Курс компоненті

10.1 Пәннің тақырыптары мазмұны1 Кіріспе. «Машина жасау өндірісінің технолгиялық процесстері» ғылыми пән ретінде анықталуы. Машина жасауда өнім сапасы мен экономикалық нәтижелікті қамтамасыз етудегі технологияның ролі. Аз қалдықты және ресурс сақтаушы технологиялар құрастырудың міндеттері.

«Машина жасау өндірісінің технолгиялық процесстері» курсының мақсаты, міндеттері мен мазмұны және оның бакалаврларды технологиялық дайындаудағы мәні.2 Машина жасауда қолданылатын металдар мен қорытпалардың жалпы сипаттамасы.

2.1 Машина жасауда пайдаланылатын материалдар. Болаттар, шойындар, түсті металдар мен қорытпалар, металл емес материалдар.3 Металлургиялық өндірістің технологиялық негіздері.

3.1 Шойын өндіру.

Домна пешінде балқыту үшін бастапқы материалдар. Балқытуга рудаларды дайындау. Домна пешінің конструкциялық негізгі элементтері. Қазіргі домна пештерінде шойын алудың негізгі физика-химиялық процестері. Домна өндірісінің өнімдері.

3.2 Болат өндіру.

Болат қорыту үшін бастапқы материалдар. Оттегі үрлейтін конверторларда, электродоғалық пештерде болат өндіру. Болат алудың физика- химиялық процестері.

3.3 Түсті металдар мен қорытпаларды өндіру

Мыс. Алюминий, және титан өндіру. Балқыту және тазалау тәсілдері. Түсті металдар алудың үдемелі технологиялық процестері. Қолданылатын жабдықтардың сипаттамасы.

3.4 Ұнтақты металлургия

Ұнтақты материалдардың түрлері мен қасиеттері. Металл ұнтақтар және олардан бұйымдар алудың әдістері. Металл ұнтақтарының қалыпта өнделуі және күйежентектелуі. Ұнтақты бұйымдарды өңдеу. Ұнтақты металлургияның өнімдері мен техника-экономикалық сипаттамалары.

4 Металдарды қысыммен өндеудің технологиясы

4.1 Металдарды қысыммен өндеудің түрлері мен негіздері

Металдарды қысыммен өндеудің жалпы сипаттамасы. Металдарды қысыммен өңдеу түрлерінің топтастырылуы, пайдалану салалары. Металдарды қысыммен өңдеудің физикалық негіздері. Қысыммен өңдеу алдында дайындамаларды қыздыру және оған ілеспелі құбылыстар. Пішін және сортамент түсінігін анықтау.

4.2 Металдарды қысыммен өңдеу түрлерінің жабдықтары мен технологиясы.

Прокаттау. Прокаттау процесінің мәні. Престеу. Престеу процесінің мәні. Престеу кезінде қолданылатын жабдықтар мен құралдар. Созу. Созу процесінің мәні. Созу өндірісінің жабдықтары мен құралдары. Иілген пішіндерді өндіру. Иілген пішіндердің деформациялану сұлбалары және сипаттамалары. Пайдалану салалары.

Еркін соғудың мәні: бастапқы дайындамалар және негізгі операциялар. Штамптау тәсілдерін жіктеу. Еркін соғу және штамптау процестерінің жабдықтары мен құралдары. Ыссы көлемдік штамптау процесін механикаландыру және автоматтандыру. Темір табақ штамптаудың мәні. Темір табақ штамптау кезінде қолданылатын жабдықтар мен құралдар.5 Құю өндірісі технологиясы

5.1 Құю өндірісінің теориялық негіздері.

Қорытпалардың құю қасиеттері: аққыштық, шөгу, ликвация, газсіңірушілігі. Құймалардың қатаюы және қатаю кезінде болатын процестер (шөгу, жылулық және т.б.). құймалардағы кернеулер және олардың жарықшақтар, шалыстау пайда болуына әсері. Құймалардағы ақаулар құймалар құрылымдаудың ерекшеліктері.

5.2 Құм-балшық қалыптарда құймалар жасау

Тәсіл мәні. Құю әбзелі. Қалыптау және өзекше материалдар мен қоспалар және оларға қойылатын талаптар. Құю жүйесі және оның тағайындалуы. Құмбалшық қалыптардың түрлері; қалыптау тәсілдері. Өзекшелер жасау. Қалыптарды құрастыру және оларға балқытылған металды құю. Қалыпта құймаларды суыту. Қалыптан құймаларды қағымдау. Құймаларды өзекшеден ажырату. Құймаларды шабу және тазалау. Құм қалыптарда алынған құймлар сапасын арттыру әдістері.

5.3 Құюдың ерекше тәсілдерімен құймалар алу

Құюдың арнайы тәсілдерінің сипаттамасы. Қабыршықты қалыптарға құюмен құймалар жасау. Тәсіл мәні және оның ерекшеліктері. Кокильге құю. Тәсіл мәні және оның ерекшеліктері. Кокильдердің негізгі түрлері және оларды жасау үшін қажет материалдар. Жылу өткізбейтін жабындар және олардың қолданылуы. Кокильге құюмен құймалар алудың бірізділігі. Қысыммен құймалар жасау. Тәсіл мәні және оның өзгешеліктері. Центрден тепкіш машиналармен құймалар алу. Тәсіл мағнасы және оның ерекшеліктері. Горизонталь және вертикаль айналу осьтері бар центрден тепкіш машиналардың сұлбалары.

5.4 Әр түрлі қорытпалардан құймалар алу технологиясының ерекшеліктері.

Ақ, сұр, соғылымды және жоғары беріктікті шойыннан құймалар жасау. Шойындардың құю қасиеттері. Шойындарды қорыту және балқыту пештері. Шойындардан құймалар жасаудын ерекшеліктері. Болттан құймалар жасау. Құймалар алу үшін қолданылатын көміртекті және легірленген болаттар. Түсті қорытпалардан құймалар өңдіру. Мыс, алюминий, магний және титан қорытпаларынан құймалар алу технологияның ерекшеліктері.

6 Пісіру өңдірісі технологиясы

6.1 Пісіру өндірісінің жалпы сипаттамасы. Пісіру технологиясы және оның әрқилы түрлері.

Пісіру процестердің мәні. Пісіру қосылыстар алудың физикалық негіздері. Пісіру қосылыстар алу кезінде атом аралық және молекула аралық байланыстар пайда болу жағдайлары. Пісіргіштік туралы түсінік. Пісіру қосылыс пен негізгі металл қасиеттерінің сәйкестік деңгейі бойынша пісіргіштікті бағалау және ақаусыз пісіру қосылыстар құру үшін материалдардың қабілеттілігі. Пісіру тәсілдерін топтастыру және олардың пайдалану салалары.

6.2 Пісірудің термиялық класы

Доғаның электр және жылу қасиеттері. Доғаның статикалық қасиеті. Доғалы пісіру үшін ток көздері. Пісіру трансформаторлары. Пісіру генераторлары. Қолмен пісіру технологиясы. Қолмен доғалы пісіру үшін электродтар. Электрод жабындарының қолданылуы мен құрамы. Флюс астында автоматты түрде пісіру. Процесс мәні. Жабдықтар, флюстер, қорғағыш газдарда дөғалы пісіру. Процесс мәні, оның әр қилы түрлері. Автоматты түрде пісіру. Электрқожды пісіруде қолданылатын қорғағыш газдар. Процестің сұлбасы мен мәні. Электрқожды пісірудің ерекшеліктері. Электрон сәулесімен пісіру. Процестің мәні мен сұлбасы. Лазермен пісіру. Процесс мәні және сұлбасы. Лазер сәулесін алу және оның қыздыру көзі ретіндегі сипаттамасы. Термиялық пісіру тәсілдерінің технологиялық мүмкіншіліктері және олардың қолдану салалары. Металдарды термиялық кесу: ауа-дөғалы, оттегімен, плазмамен, лазермен.

6.3 Пісірудің термомеханикалық классы

Электр түйістіре пісіру. Процесс мәні.Түйістіре пісірудің тәсілдері: түйістіріп кедергі арқылы және балқытпалап, нүктелік, тігісті, бұдырлы. Вакуумды диффузиялық пісіру. Тәсіл мәні. Пісірілетін беттер дайындаудың ерекшеліктері. Пісірудің механикалық класы. Ультрадыбыспен, үйкеліспен, сұйық күйде пісіру. Процестердің мәні мен сұлбалары.

6.4 Тозуға және ыстыққа төзімді қаптамаларды жалату.

Қаптастыру жұмыстары. Металл электродтары арқылы доғамен балқыма қаптау. Флюс астында автоматтық түрде қаптастыру. Электрқожбен қаптастыру. Жоғары жиілікті токармен қаптастыру. Балқымайтын электродпен (көмір, графит) дөғалық қаптастыру. Вольфрам электродымен (қорғағыш газдарда) доғалық қаптастыру. Қаптастыру жұмыстар үшін материалдар. Металдандыру. Процестің мәні және қолдану салалары.

6.5 Әр түрлі металдар мен қорытпалар пісірудің ерекшіліктері

Болаттардың, түсті және қиын балқитын металдар мен қорытпалардың пісірімділігі. Нашар пісірімділіктің себептері. Конструкциялық көміртекті және легірленген болаттар пісірудің ерекшеліктері. Мыс және оның қорытпаларын пісіру кезідегі ерекшеліктер. Алюминий және оның қорытпаларынын пісіргендегі ерекшеліктер. Қиынбалқығыш металдар мен қорытпалар пісірудің ерекшеліктері.

6.6 Металдар мен қорытпаларды дәнекерлеу

Дәнекерлеу процесінің мәні мен сұлбасы. Дәнекерленген қосылыстардың түрлері мен сипаттамасы. әнекерлеу тәсілдері. Қолдану салалары. Пісірілген және дәнекерленген қосылыстар сапасын бақылау. Пісірілген және дәнекерленген қосылыстар ақауларының түрлері. Пісіру және дәнекерлеу қосылыстар бақылаудың тәсілдері.

7 Металдарды кесумен өңдеу технологиясы

7.1 Металдар кесу процесі және металл кесуші станоктар туралы жалпы мәліметтер.

Металдарды кесумен өңдеудің тәсілдері және кесу режимінің негізгі элементтері. Өңделетін дайындаманың беттері. Кескіш жазықтығы мен бұрыштары. Жоңқа түзілу процесі. Кесу кезінде болатын шор мен бекемдеу. Кесу аспабының қажалуы. Құралдар үшін материалдар. Металл кесетін станоктарды топтастыру.

7.2 Токарь станоктарында дайындамалар өңдеу

Жонумен өңдеу әдісінің сипаттамасы және оның технологиялық мүмкіншілігі. Дайындамалар өңдеудің сұлбасы және кесу процесінің физика-механикалық ерекшеліктері. Токарь-винт станогының негізгі бөліктері. Токарь кескіш түрлері. Токарь жартылай автоматтардың жұмыс істеу принципі. Токарь тобының станоктары: көпкескіштік, револьверлік, карусельдік.

7.3 Фрезер станоктарында дайындамалар өңдеу

Фрезерлеу өңдеу әдістерің сипаттамасы және оның технологиялық мүмкіншілігі. Қолданылатын құрал. Фрезалар түрлері. Өңдеу сұлбасы. Эмбебап-фрезерлі станок.

7.4 Бұрғылау, кенейжону және тартып өңдейтін станоқтарда дайындамаларды өңдеу.

Бұрғылаумен, кеңейжонумен және тартып өңдеумен тесіктерді өңдеудің технологиялық әдістері. Қолдаылатын кесу құралдары мен жабдықтар.

7.5 Сүргілеу және қажау станоктарда дайындамаларды өңдеу.

Тұрқы тетіктер мен тұғырлардың жазық беттерін өңдейтін технологиялық әдістер. Сүргілеп және қажап өңдейтін әдістердің сипаттамасы. Сүргілеу станоктардың типтері. Сүргілеу кескіштердің түрлері.

7.6 Ажарлау және таза өңдеу станоктарда дайындамаларды өңдеу.

Абразивті құралды қолданып машина тетіктер беттерін өңдейтін технологиялық әдістер. Ажарлау әдісінің сипаттамасы және оның технологиялық орындалуы. Әдістің тағайындалуы. Абразивті материалдар. Ажарлағыш шарықтастар. Ысқылаумен, абразивті-сұйықпен, абразивті таспамен, жануыштаумен, аса ажарлаумен беттерді таза өңдеу әдістері туралы түсініктер.

7.7 Өңдеудің электрофизикалық және электрохимиялық әдістері

Технологиялық әдістер негізіне жататын физикалық және химиялық процестер. Машина тетіктер беттерінің сыртпішін құруының электрфизикалық және электрхимиялық әдістері.

8 Металл емес материалдардан машина тетіктері мен дайындамалар жасаудың технологиясы

8.1 Пластмассалардан бұйымдар жасаудың технологиясы және олардың сипаттамасы

Құрал және жабдықтар. Машина жасауда пластмассалардан жасалған бұйымдарды пайдаланатын салалар.

8.2 Резенқеден бұйымдар жасаудың технологиясы. Резеңкетехникалық бұйымдарды топтастыру.

Резеңкеден бұйымдар жасаудың тәсілдері және олардың қолдану салалары. Резеңкеден бұйымдар жасау технологиясы туралы түсінік, құрал және жабдықтар.
Тәжірибелік сабақтардың тізімі мен тақырыптары

№4 тәжирибе жұмыс кұйма және соғылмалардың сызбаларын жасауЗертханалық сабақтардың тізімі мен тақырыптары

1 зертханалық жұмыс токарлы өндеудің технологиялық мүмкіндіктері

2 зертханалық жұмыс бұрғылау топ білдектерде өндеудің технологиялық мүмкіндіктері

3 зертаналық жұмыс жонғылау білдектерде дайындамаларды өндеу

4 зертханалық жұмыс илемділік – деформация әдісімен технологиялық өндеу әдістері

5 зертханалық жұмыс тартажонумен өндеу технологиялық әдістері

6 зертханалық жұмыс ажарлау білдектерде дайындамаларды өндеу технологиялық процестері
Студентердің өздік жұмыстарының тақырыптары

ӨЖ мақсаты: Курс бойынша әр тақырыпты терең оқу, лабораториялық жұмыстарға, рейтинг бақылауға, емтиханға дайындалу. Курс тақырыптарынын теориялық бөлімі бойынша ауызша тексеру жүргізіледі

ӨЖ міндеті: Пәнді үйрену үшін студенттерді әдебиет, әдістемелік нұсқауларды қолданып шолу жасауға үйрету.
1 тақырып. Кіріспе.

1«Машина жасау өндірісінің технолгиялық процесстері» ғылыми пән ретінде анықталуы.

2 Машина жасауда өнім сапасы мен экономикалық нәтижелікті қамтамасыз етудегі технологияның ролі.

3 Аз қалдықты және ресурс сақтаушы технологиялар құрастырудың міндеттері.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

2 тақырып. Машина жасауда қолданылатын металдар мен қорытпалардың жалпы сипаттамасы.

1 Металлдардің ішкі құрылысы. Металлдардің кристал торі.

2 Кристалдің анизотропиясы. Кристалдің изотропиясы мен квазиизотропиясы. Ликвация. Металлдік тордің негізгі құрылымы.

3 Металдің кристализациясы. Кристализация кезіндегі өту процесстері

4 Кристализация орталығына және құрылатын түйіршіктер өлшемдерне салқындату жылдамдыгының әсер етуі.

5 Металлдік қорытпалар. Қортпа түрлері

- химиялық қосылыс

- механикалық қоспа

- қатты ертінді

6 Металлдік қорытпалар. Қорытпа түрлері

- физикалық қасиеттері

- пайдалану қасиеттері

- технологиялық қасиеттері

- механикалық қасиеттері

7 Илемділік және серпімділік деформация

8 Механикалық қасиеттерді сынау әдістері

Статикалық, динамикалық, циклдық.

9 Бринель бойынша қаттылықты сынау. Бринель бойынша сынау схемасы.

10 Роквель бойынша қаттылықты сынау. Роквель бойынша сынау схемасы.

11Викерс бойынша қаттылықты сынау. Викерс бойынша сынау схемасы.

12 Көміртегілі болатты термиялық өндеу

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті3 тақырып. Металлургиялық өндірістің технологиялық негіздері

1 Металлургиялық өндірістің өнімдерің және материалдарын зерттеу

2 Шойын өндіру. Домна пешінің конструкциялық негізгі элементтері, жұмыс істеуі.

3 Шойын өндіру. Домна пешінде балқыту үшін бастапқы материалдар. Балқытуга рудаларды дайындау.

4 Болат өндіру. Болат қорыту үшін бастапқы материалдар.

5 Оттегі үрлейтін конверторларда, электродоғалық пештерде болат өндіру. Болат алудың физика- химиялық процестері.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

4 тақырып. Металдарды қысыммен өндеудің технологиясы

1 Металдарды қысыммен өңдеу түрлерінің топтастырылуы, пайдалану салалары.

2 Металдарды қысыммен өңдеудің физикалық негіздері.

3 Қысыммен өңдеу алдында дайындамаларды қыздыру және оған ілеспелі құбылыстар. Пішін және сортамент түсінігін анықтау.

4 Прокаттау. Прокаттау процесінің мәні. Созу өндірісінің жабдықтары мен құралдары. Пайдалану салалары.

5 Суықтай қалыптау. Сығу. Сығу процесінің мәні. Сығу өндірісінің жабдықтары мен құралдары.

6 Сымдау. Сымдау процесінің мәні. Сымдау өндірісінің жабдықтары мен құралдары.

7 Еркін соғу. Соғу процесінің мәні, дайындамаларі, өндірістің жабдықтары мен құралдары.

8 Сөгуға арналған құралдармен, жабдықтар. Соғылманын сызбасын дайындау кезеңдері. Соғылмаларға қойылатын технологиялық талаптар. Әдіп, кенерме мағыналары.

9 Ыстықтай қалыптау. Қалыптау процесінің мәні.

10 Қалыптау өндірісінің жабдықтары мен құралдары. Дайындаманы алу әдістері.

11 Ыстықтай қалыптауді механизациялау және автоматтандыру.

12 Дайындамаларды алу арнайы процесстері.

13 Шоғу. Шоғу процесінің мәні. Шоғу өндірісінің жабдықтары мен құралдары.

14 Бет қалыптау. Бет қалыптау процесінің мәні. Бет қалыптау технологиялық процестің негізгі операциялары.

15 Бет қалыптау өндірісінің жабдықтары мен құралдары.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

5 тақырып. Құю өндіріс технологиясы

1 Құю өндірісінің теориялық негіздері.

2 Қорытпалардың құю қасиеттері: аққыштық, шөгу, ликвация, газсіңірушілігі.

3 Құймалардың қатаюы және қатаю кезінде болатын процестер (шөгу, жылулық және т.б.). құймалардағы кернеулер және олардың жарықшақтар, шалыстау пайда болуына әсері.

4 Құймалардағы ақаулар құймалар құрылымдаудың ерекшеліктері.

5 Құмбалшық қалыптардың түрлері; қалыптау тәсілдері.

6 Құюдың арнайы тәсілдерінің сипаттамасы.

7 Кокильге құюмен құймалар алудың бірізділігі.

8 Шойындардан құймалар жасаудын ерекшеліктері.

9 Мыс, алюминий, магний және титан қорытпаларынан құймалар алу технологияның ерекшеліктері.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

6 тақырып. Пісіру өңдіріс технологиясы

1 Доғаның электр және жылу қасиеттері.

2 Қолмен пісіру технологиясы.

3 Электрод жабындарының қолданылуы мен құрамы.

4 Флюс астында автоматты түрде пісіру. Процесс мәні.

5 Жабдықтар, флюстер, қорғағыш газдарда дөғалы пісіру. Процесс мәні, оның әр қилы түрлері.

6 Автоматты түрде пісіру.

7 Лазермен пісіру. Процесс мәні және сұлбасы. Лазер сәулесін алу және оның қыздыру көзі ретіндегі сипаттамасы.

8 Термиялық пісіру тәсілдерінің технологиялық мүмкіншіліктері және олардың қолдану салалары. Металдарды термиялық кесу: ауа-дөғалы, оттегімен, плазмамен, лазермен.

9 Пісірудің термомеханикалық классы

10 Тозуға және ыстыққа төзімді қаптамаларды жалату

11 Әр түрлі металдар мен қорытпалар пісірудің ерекшіліктері

12 Металдар мен қорытпаларды дәнекерлеу

13 Электрон сәулесімен пісіру. Процестің мәні мен сұлбасы

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

7 тақырып. Металдарды кесумен өңдеу технологиясы

1 Металдар кесу процесі және металл кесуші станоктар туралы жалпы мәліметтер.

2 Жонумен өңдеу әдісінің сипаттамасы және оның технологиялық мүмкіншілігі.

3 Дайындамалар өңдеудің сұлбасы және кесу процесінің физика-механикалық ерекшеліктері.

4 Фрезерлеу өңдеу әдістерің сипаттамасы және оның технологиялық мүмкіншілігі. Қолданылатын құрал

5 Бұрғылаумен, кеңейжонумен және тартып өңдеумен тесіктерді өңдеудің технологиялық әдістері. Қолдаылатын кесу құралдары мен жабдықтар.

6 Тұрқы тетіктер мен тұғырлардың жазық беттерін өңдейтін технологиялық әдістер. Сүргілеп және қажап өңдейтін әдістердің сипаттамасы.

7 Абразивті құралды қолданып машина тетіктер беттерін өңдейтін технологиялық әдістер. Ажарлау әдісінің сипаттамасы және оның технологиялық орындалуы. Әдістің тағайындалуы. Абразивті материалдар.

8 Өңдеудің электрофизикалық және электрохимиялық әдістері

Технологиялық әдістер негізіне жататын физикалық және химиялық процестер. Машина тетіктер беттерінің сыртпішін құруының электрфизикалық және электрхимиялық әдістері.

Бақылау- ауызша, дәріс конспекті

8 тақырып. Металл емес материалдардан машина тетіктері мен дайындамалар жасаудың технологиясы

1 Пластмассалардан бұйымдар жасаудың технологиясы және олардың сипаттамасы

2 Машина жасауда пластмассалардан жасалған бұйымдарды пайдаланатын салалар.

3 Резенқеден бұйымдар жасаудың технологиясы. Резеңкетехникалық бұйымдарды топтастыру.

4 Резеңкеден бұйымдар жасаудың тәсілдері және олардың қолдану салалары. Резеңкеден бұйымдар жасау технологиясы туралы түсінік, құрал және жабдықтар.
Студентердің оқытушымен өздік жұмыстарының тақырыптары (МСӨЖ)


п/п

Пәннің тақырып атаулары


сағат саны


ӨЖС

барлығы


МСӨЖ

1

Кіріспе. Машина жасауда қолданылатың металдар мен қорытпалардың жалпы сипаттамасы

5,5

2,75

2

Материалтану және температуралық өндеу

10

5

3

Металлургия өндірісінің технологиялық негіздері

10

5

4

Металды қысыммен өндеу технологиясы

10

5

5

Қую өндірісінің технологиясы

10

5

6

Пісіру өндірісінің технологиясы

10

5

7

Кесу мен конструкциялық материалдарды өндеу технологиясы

20

10

8

Металл емес материалдардан - пластмасалар және резенкелерден жасалатын дайындамалардын және машина бөлшектердін өндеу технологиясы

7

3,5

Барлығы

82,5

41,25


050712 – Машина жасау мамандығы бойынша күндізгі ЖОБ негізінде студенттеріне арналған «Машина жасау өндірісінің технологиялық процесстері» пәнінен бақылау шараларының күнтізбелік графигі

1 рейтинг (5 семестр)
Апта

1 сабақ макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы
Максималды балл

9

13

13

13

13

13

13

13

100
Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТД1

ҮТД2

ҮТД3

ҮТД4

24
Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл
3

3

3

3

3

3

3

3
Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТТ1

ҮТТ1

ҮТТ1

ҮТТ1

16
Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл
2

2

2

2

2

2

2

2
Сабаққа қатысу және лабораториялық сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
З1

З1

З1

З2

З2

З2

З2

З3

30
Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл
2

4

4

4

4

4

4

4
Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ1 ӨО1

ҮТ1 ӨО1

ҮТ ӨО2

ҮТ

ӨО2


ҮТ ӨО3

ҮТ ӨО3

ҮТ1 ӨО4

Ү Т ӨО4

30
Бақылау түрі
Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б
Макс. балл
2

4

4

4

4

4

4

4
Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100
Бақылау түріМБ1
Макс. балл
2 рейтинг (5 семестр)

Апта

1 сабақ макс. балл

9

10

11

12

13

14

15


Барлығы

Максималды балл

10

15

15

15

15

15

15

100

Сабаққа қатысу және дәріске дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ5

ҮТ6

ҮТ6

ҮТ7

ҮТ7

ҮТ8

ҮТ8

21

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
3

3

3

3

3

3

3

Сабаққа қатысу және тәжірибелік сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ1

ҮТ1

ҮТ1

ҮТ1

ҮТ1

ҮТ1

ҮТ1

21

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
3

3

3

3

3

3

3

Сабаққа қатысу және лабораториялық сабаққа дайындалу

СӨЖ түрі/есеп нысаны
З3

З3

З4

З4

З5

З5

З6

28

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл
4

4

4

4

4

4

4

Материалды өзіндік оқыту

СӨЖ түрі/есеп нысаны
ҮТ1 ӨО5

ҮТ1 ӨО5

ҮТ ӨО6

ҮТ

ӨО6


ҮТ ӨО7

ҮТ ӨО7

ҮТ1 ӨО8

Ү Т ӨО8

30

Бақылау түрі
Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Б

Макс. балл
4

4

4

4

4

5

5

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп нысаны


100

Бақылау түріМБ1

Макс. балл

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет