ПӘнді меңгеру жөніндегі әдістемелік нұСҚауларДата06.07.2016
өлшемі118 Kb.

Әдістемелік нұсқаулардың

титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы

Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум пәні бойынша

5В020700 Аударма ісі мамандығының студенттеріне арналған
ПӘНДІ МЕҢГЕРУ ЖӨНІНДЕГІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқаулар және

ұсыныстарға арналған бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_______ Н.Э. Пфейфер

20__ж. ___»____________

Құрастырушы: _______ аға оқытушы, С.М. Сагиева

Аударма теориясы мен практикасы кафедрасы


Пәнді меңгеру жөніндегі

әдістемелік нұсқаулар
Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум пәні бойынша

5В020700 Аударма ісі мамандығы студенттеріне арналған


Кафедра мәжілісінде ұсынылған

«_____»________20__ж., №___хаттама


Кафедра меңгерушісі ________________ Г.Х. Демесинова

ГПФ әдістемелік кеңесі мақұлдады

«_____»______________ 20__ж. №____ хаттама

ОӘК төрайымы __________________ Е.Н. ЖуманкуловаМАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы: ____________ А.А. Варакута 20__ж. «_____»_______

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ Хаттама


1 Жалпы мәліметтер

Пәннің мақсаты:

«Тілдік қарым-қатынас мәдениеті бойынша практикум» пәнінің негізгі мақсаты – мәдениетаралық өзара әрекет жасау субъектілері ретінде студент-аудармашының мәдени-адекваттық стратегиясы мен кәсіптік-бағдарлы жағдайларда сөйлеу қарым-қатынастарының мәдениетін жетілдеру және қарым-қатынастық және мәдениетаралық біліктілігін қалыптастыру.Пәннің міндеті:

- сөйлеу әрекеттерінің төрт түрі (сөйлеу, тындау, оқу және жазу) негізінде болашақ студенттердің қарым-қатынастық және мәдениәтаралық біліктілігін қалптастыру;

- болашақ аудармашының кәсіптік қызметінің контекстінде мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын дамыту үшін теориялық-когнитивтік базаны құру;

- вербалды және вербалды емес қатынас құралдарының ұлттық-мәдени өзіндік ерекшеліктері туралы білімді жүзеге асыру;

- қарым-қатынастың жағдаятты және конвенциондық салаларында студенттердің вербалды және вербалды емес мінез-құлқын қалыптастыру;

- студент-аудармашыларға тілдік қарым-қатынас пен сөйлеу мәдениетінің негізгі ұғымдары жөнінде түсінік беру;

- орфографиялық, орфоэпикалық, лексикалық және грамматикалық нормаларды қоса отырып, тілдік қарым-қатынаста студенттердің оқыталатын шет тілінің тілдік бірліктерін өлшемге сәйкес қолдану шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыру;

- басқа елдер мен халықтардың мәдениетін сыйлау және шыдамдылыққа үйрету.Пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер білу қажет:

- тілін оқып жатқан ел мен Қазақстанда мәдениеттің, құндылық бейімделушіліктердің жүйесін, мәдениеттердегі ортақтықтыр мен айырмашылықтарды;

- тілдік қарым-қатынас, сөйлеу мінез-құлқының вербалды және вербалды емес құралдар туралы ұғымды;

- негізгі қарым-қатынастық-прагматикалық стратегиялар мен мәдениаралық қарым-қатынас кезінде аудармашынын сөйлеу мінез-құлқының техникасын;

- оқытылатын шет тілін жеткізушілердің тілдеріндегі ұлттық-мәдени ерекшеліктерді;

- мәдениетаралық қарым-қатынас кезінде вербалды және вербалды емес мінез-құлқының ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырату; тілдік сипаттамалар мен ауызша және жазбаша, дайын және дайын емес, ресми және ресми емес сөздердің ұлттық-мәдениеттік ерекшеліктерін;

- оқытылатын тілдің орфоэпиялық, орфографиялық, лексикалық, грамматикалық және дискурсивтік өлшемдерін.

Пәнді меңгеру нәтижесінде студент істей алу қажет:

- екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу, барабар аудармашы жүзеге асыру және өзінің тілдік әрекетінің жағдайятты-барабар стратегиясын және тактикасын іске асыру мақсатында білімдерді пайдалану;

- мәдениетаралық қатынастың ауызша және жазбаша нысандарын жүзеге асыратын сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде шет тілін қарым-қатынас құрал ретінде қолдану;

- мәдениетаралық қатынастың барабар вербалды және вербалды емес құралдарын аудармашының кәсіптік іс-әрекетінде қолдану;

- дискурстық нормаларға сәйкес тілдің мазмұндылығын, орындылығын және мәнерлілігін ескере отырып, айтылымды құрастыра білу;

- мәдениетаралық қарым-қатынаста қатынастық тосқауылдарды жеңу.


Курсты зерделеу үшін қажетті пәндер тізімі:

Курс келесі пәндерді білуді қажет етеді: Базалық шет тілі (А1, А2, В1 деңгейлер), мамандыққа кіріспе.2 Пәннің тақырыптық жоспары


№ р/с

Тақырыптар атауы

1

2

1

Коммуникация және тілдік қарым-қатынас.

2

Мәдениетарлық қарым-қатынас және мәдениеттердің өзараәрекет жасауы.

3

Вербалдық қарым-қатынас және тілдік қарым-қатынас мәдениеті.

4

Вербалды емес қарым-қатынас.

5

Аудармашының мәдениетаралық қарым-қатынас жасау кезіндегі вербалды және вербалды емес құралдардың өзара әрекеттестігі.Әдебиет

Негізгі


1 John Corbett. Intercultural Language Activities. – Cambridge: Cambridge Handbooks for Language Teachers, 2010.

2 Adrian Holliday, John Kullman, Martin Hyde. – London: Intercultural Communication: An advanced resource book for students. Routledge Applied Linguistics, 2010.


Қосымша

3 Donna Stringer, Patricia A. Cassiday. 52 Activities for Improving Cross-Cultural Communication. – London: Intercultural Press, 2009.

4 Sivasailam Thiagarajan . Barnga: A Simulation Game on Cultural Clashes. – London: Intercultural Press, 2006.

5 Craig Storti. The Art of Crossing Cultures. – London: Nicholas Brealey Publishing, 2008.

6 Myron W. Lustig, Jolene Koester. Intercultural Competence: Interpersonal Communication Across Culture. – London: Pearson, 2009.
3 Пәнді зерделеуге арналған әдістемелік нұсқаулар

Тақырып 1. Коммуникация және тілдік қарым-қатынас.

Тақырыпты меңгеру нәтижесінде студенттер білу қажет:

- коммуникация және тілдік қарым-қатынас анықтамаларын, ерекшеліктерін, түрлері мен мақсаттарын;

Тақырыпты өткен соң студент тақырып бойынша істей алу қажет:- әр түрлі тілдік қарым-қатынас түрлерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырату;

- тілдік әрекетінің жағдаятты-барабар стратегиясын және тактикасын іске асыру.Әдебиет

[2] pp. 21-35, 189-191; [3] pp. 1-4, 49-54, 63-70.Тақырып 2. Мәдениетарлық қарым-қатынас және мәдениеттердің өзараәрекет жасауы.

Тақырыпты меңгеру нәтижесінде студенттер білу қажет:  • мәдениет ұғымын, оның түрлерін, құндылықтарын, оқытылатын тіл елінің реалийлерін;

Тақырыпты өткен соң студент тақырып бойынша істей алу қажет:

- оқтылатын тіл елінің идиомаларды, мақал-мәтелдерді, дәйек сөздерді, нақыл сөздерді аудару.Әдебиет

[1] pp. 28-30; [2] pp. 141-146; [3] pp. 11-16, 103-108; [5] pp. 25-46.Тақырып 3. Вербалдық қарым-қатынас және тілдік қарым-қатынас мәдениеті.

Тақырыпты меңгеру нәтижесінде студенттер білу қажет:

- сөйлеу мәдениетінің негізгі критерияларын және әдеби шетел тілі нормаларын;

Тақырыпты өткен соң студент тақырып бойынша істей алу қажет:  • этикеттік жағдайлардағы негізгі сөйлеу актілерді қолдану.

Әдебиет

[6] pp. 97-104; [7] pp. 165-196.Тақырып 4. Вербалды емес қарым-қатынас.

Тақырыпты меңгеру нәтижесінде студенттер білу қажет:

- вербалды емес қарым-қатынастың ұлттық-мәдени ерекшеліктерін;

Тақырыпты өткен соң студент тақырып бойынша істей алу қажет:Әдебиет

[4] pp. 7-26; [6] pp. 197-222.Тақырып 5. Аудармашының мәдениетаралық қарым-қатынас жасау кезіндегі вербалды және вербалды емес құраддардың өзара әрекеттестігі.

Тақырыпты меңгеру нәтижесінде студенттер білу қажет:

- вербалды және вербалды емес құралдардың өзара әрекеттестігін;

Тақырыпты өткен соң студент тақырып бойынша істей алу қажет:- аудармашының тілдік және тілдік емес мінез-құлқының этикасы мен эстетикасына сай өз іс-әрекетін іске асыру.

Әдебиет

[1] pp. 31-51; [2] pp. 80-85; [3] pp. 209-214.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет