ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)Дата09.06.2016
өлшемі252 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


«Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасы


«Термодинамика және жылуалмасу» пәнінен

5В071300 – «Көлік, көліктік техника және технологиялар»

мамандығының студенттері үшін арналған


ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/38

БЕКІТЕМІН

ММжКФ деканы

_________________Т.Т.Токтаганов 2011 «___»____________

Құрастырған: аға оқытушы _______________Г.Е. Ибрагимова

Оқытушы_____________________А.Е. Кундакбаева

«Механика және мұнайгаз ісі» кафедрасыСТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ


«Термодинамика және жылуалмасу» пәні бойынша

5В071300 - «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығының студенттері үшін арналған

Бағдарлама оқу жұмыс бағдарламасының негізінде құралып, «___»_________ 20___ж. бекітілген.
Кафедра мәжілісінде ұсынылған «27» мамыр 2011 ж. хаттама № 10.

Кафедра меңгерушісі _________________________ Мустафин А.Х.

ММжКФ оқу-әдістемелік кеңеспен құпталды «_____»______________2011 ж. хаттама №___

ОӘК төрағасы _____________________Ж.Е. Ахметов
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Ибрагимова Гульнара Ермековна, аға оқытушы, Кундакбаева Асель Ерсаиновна оқытушы. Механика және мұнайгаз ісі кафедрасы, Б корпусында, 215 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 67-36-33).


2 Пән туралы мәліметтер

Пәннің міндеті - «Термодинамика және жылуалмасу» пәні осы бағдарламаға сәйкес инженер-техникалық мамандықтар студенттеріне арналған, мұндай профильдегі мамандардың жылутехникалық дайындығының олардың болашақ практикалық қызметінің сипатымен шарттастырылған көптеген ерекшеліктері бар. Инженер-механикалық лауазымдық міндетін орындау процесінде тек жылу қозғалтқыштарымен ғана емес, сондай-ақ электр энергиясымен де, оны пайдаланушылармен де жұмыс істейді. Сондықтан ол нақты кәсіпорында қолданылатын қозғалтқыштар мен жылу жабдықтарын білікті және тиімді пайдалана білу қажет. Курс жоғары оқу орны дайындайтын мамандықтң білікшілік сипаттамасына сай оқылады. Профильдік болмай-ақ, ол бітірушінің инженерлік ойлауын, оның жалпы кәсіптік деңгейн қалыптастырады. «Техникалық термодинамика» және «Жылу алмасу теориясы» тарауларынан тұратын «Жылу техникасын» теориялық негіздерін.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Оқу нысаны

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

6

ЖОБ база-сындағы іштей

2

90

15
1560

10

Емтихан

Барлығы

2

90

15
1560

10

Емтихан


4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы - берілген саланың болашақ инженер-механигіне білікті жылу техникалық дайындық беру.

5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандықтары үшін «Термодинамика және жылуалмасу» пәні негізгі пәндердің бірі болып табылады және арнайы пәндердің құрамына кіреді. Жоғарыда айтылған пән студенттерге термодинамикалык жүйелерді есептеу және жобалау негіздерін есептей білуді игеруге бағытталған. Пәнді окудың негізі болып бу мен газдын козғалыстары және термодинамиканың бірінші-екінші заңдарын; жылулық қозғалтқыштарының, жылу эенргетикалық және тоңазытқыш қондырғылардың циклдері н білу.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

– жұмысшы дене және күй параметрлері;

– газдар мен булар жылу сыйымдылығы;

жөнінде түсінік болу;

термодинамика заңдары;

– жылу қозғалтқыштарының теориялық циклдері және жұмысының негіздерін;

білу;

– термодинамикалық процестер;

- жылу машиналары мен қондырғыларының құрылымы мен жұмысының негіздерін;

икемді болу;

процестерді есептеудің принциптерінің негіздері мен оларды жылу физикалық бағалау практикалық машықтарды иемдену қажет.


6 Пререквизиттер

Осы курсты окып білу орта жалпы білім беру кезінде жоғарғы математика сұйық және газ механикасы, және гидропневможетек; (интеграл мен туынды төсінігі, олардың анықтамалары, дифференциалдық теңдеулер); машиналар мен механизмдер теориясы (тісті іліністердің синтезі, механизмдерде массалар мен күштерді келтіру, механизмдер қозғалысының теңдеуі және олардың шешімі) білімге негізделеді.


7 Постреквизиттер

«Термодинамика және жылуалмасу» пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: оқыған кезінде алынған білім және тәжірибелері, келесі пәндермен танысқан кезде өте қажет: «Көлік техникасындағы энергетикалық құрамдар», «Вагондардағы автоматикалық тормоздар» және де басқа қажет пәндерді.


8 Тақырыптық жоспар

№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практикалық

Зертханалық

СӨЖ

1

Кіріспе


1

2

Техникалық термодинамика. Мүлтіксіз газдар және олардың қоспалары

1
1

0,5

3

Термодинамиканың бірінші заңы

1
1

0,5

4

Термодинамиканың екінші заңы

1
1

0,5

5

Нақты газдар мен булар. Ылғалды ауа.

1
1

0,5

6

Ағын термодинамикасы. Газдың және будың ағуы. Дроссельдеу.

1
1

0,5

7

Сығымдығыштар. Жылулық қозғалтқыштарының, жылу эенргетикалық және тоңазытқыш қондырғылардың циклдері

1
1

1

8

Энергияны түрлендірудің жаңа тәсілдері. Энергияны тура түрлендіргіштер

1
1

1

9

Жылу және масса алмасу негіздері. Тасымалдау процестерінің физикалық негіздері.

1
1

0,5

10

Жылу және масса өткізгіштік.

1
1

0,5

11

Конвективтік жылу және масса тасымалдау.

1
1

0,5

12

Сәуеле шығарып жылу тасымалдау.

1
1

0,5

13

Жылу беру және жылу алмасулық аппараттары

1
1

0,5

14

Жылулық қозғалтқыштар. Бу турбинилары және газ турбиналары қондырғылар.

1
1

0,5

15

Поршеньді іштен жану қозғалтқыштары

1
1

0,5

16

Қайтарлама эенергетикалық ресурстар

1
1

1

БАРЛЫҒЫ :

15
15

10


9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Термодинамика – грек сөзынен шыққан: «терме» -жылу, ыстық, от деген сөздерді білдіреді, «динамикос» - күш, қозғалыс, ал барлығы бірге - жылу (от) қозғалтушы күш. Сонымен, жылудинамикасы – жылу қозғалтқышының теориясы пайда болды.

Жұмыстық дене есебінде газдар мен булар жатады. Сұйықтықтармен салыстырғанда, газдар және булар, қыздыру және салқындату кезінде, қысымы мен көлемін едәуір өзгертеді.
10 Курс компоненттері

10.1 Пән тақырыптарының мазмұны1 тақырып. Кіріспе. Қазақстан Республикасының шаруашылық кешеніндегі энергетика және оның мәні. Жылу қондырғылары және олардың ел энергетикасындағы ролі. Отын қолрлары және отындық тепе-теңдік. Жылуды энергетикалық және технологиялық пайдалану.

Техникалық термодинамиканың пәні мен әдісі. Негізгі анықтамалар. Термодинамикалық процесс. Қайтымды және қайтымсыз процестер. Газдың ішкі энергиясы мен энтальпиясы.2 тақырып. Техникалық термодинамика. Мүлтіксіз газдар және олардың қоспалары. Мүлтіксіз газ. Күй теңдеуі. Мүлтіксіз газдың газ тұрақтысы. Мүлтіксіз газдардың негізгі заңдары. Мүлтіксіз газдың ішкі эенргиясы және энтальпиясы. Мүлтіксіз газдың жылу сыйымдылығы. Изобараның және изохораның жылу сыйымдылықтары. Жылу сыйымдылығының температураға тәуелділігі. Мольдік жылу сыйымдылығының газ атомына тәуелділігі. Адиабата көрсеткіші К=Срv және оның температураға тәуелділігі. Газ қоспасы туралы ұғым. Дальтон заңы. Қоспалардың берілу тәсілдері. Құрамдас бөліктерінің парциалдық көлемі, қоспаның орташа молекулалық массасын және оның газ тұрақтысын анықтау. Массалық және көлемдік үлестер арасындағы байланыс. Қоспаның құрамдас бөліктерінің парциалдық қысымын анықтау. Мүлтіксіз газдар қоспаларының жылу сыйымдылығы.

3 тақырып. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңының формуласы. Талдау өрнегі. Ішкі энергия дененің күй функциясы ретінде жұмыс және жылу процесс функциясы ретінде PV-диаграммасы. Мүлтіксіз газдың энтропиясы. Энтропия күй функциясы ретінде. Меншікті газдың энтропиясының өзгеруі. TS координат жүйесі, осы диаграммада жылуды анықтау. Мүлтіксіз газдардың термодинамикалық процестері. Олардың талдаулық зерттеулері және (P,V) және TS диаграммаларындағы графиктік кескіндері.

4 тақырып. Термодинамиканың екінші заңы. Айналма термодинамикалық процестер немесе циклдер. Тура және кері циклдер. Қайтымды және қайтымсыз циклдер. Тура және кері циклдердің тиімділігін бағалау. Карноның тура қайтымды циклі. Жылуды беру және алу процесінің орташа интегралдық температурасы. Карноның жалпылама циклі. Термодинамиканың екінші заңының мәні және оның формулалары мен жазбалары. Энтропия өзгеруі және қайтымды және қайтымсыз процестер кезіндегі оқшауланған термодинамикалық жүйенің жұмыс қабілеті.

Энергия жөніндегі ұғым. Термодинамиканың екінші заңын статикалық түсіндіру. Ғаламның «жылулық өлімі» туралы Клаузлус теориясын сынау.5 тақырып. Нақты газдар мен булар. Ылғалды ауа. Нақты газдардың қасиеттері. Ван-дер – Ваальс теңдеуі және оны талдау. Келтірілген Ван-дер – Ваальс теңдеуі. Сәйкестік күйлері. Вукалович-Новиков теңдеуі Боголюбов-Майер теңдеуі.

Су буы. Негізгі анықтамалары. PV, TS диаграммаларындағы буға айналу процесі. Судың және су буының параметрлерін анықтау; су және су буы кестесі; hs-диаграмма. Үштік нүкте. Гиббе фазалары ережелері туралы ұғым. Клайперон-Клаузлус теңдеуі. Кестелердің және hs-диаграммасының көмегімен су буының негізгі термодинамикалық процестерін есептеу.

Ылғалды ауа. Ауаның толық және салыстармалы ылғалдылығы. Шықтану нүктесі температурасы; ылғалды ауаның hd-диаграммасы. Ылғалды ауаның негізгі процестерін (қыздыру, кептіру, араластыру).

6 тақырып. Ағын термодинамикасы. Газдың және будың ағуы. Дроссельдеу. Негізгі ұғымдар. Ағынға арналған термодинамиканың бірінші заңы. Итеру жұмысы және техникалық жұмыс. Бернулли теңдеуі. Сопло және диффузор. Сопло адиабаталық ағу.

Адиабаталық ағу кезіндегі газдың ағуы. Соплодо ағу кезінде газдың шиеленісті жылдамдығы және шиеленісті параметрлері. Шиеленісті жылдамдық арқылы өту шарты. Лаваль сопло: Кестелердің, hs-диаграммасының көмегімен тарылатын соплоға және Лаваль соплосына арналған су буының ағуының есептеуі.

Ағудың нақты процесі. Газды және буды дроссельдеу. Адиабаталық дроссельдеу кезінде жұмысшы дененің параметрлерінің өзгеруі. Джоуль-Томпсон нәтижесі. Инверсия температурасы. Дроссельдеу процесін кескіндеу.

7 тақырып. Сығымдығыштар. Жылулық қозғалтқыштарының, жылу эенргетикалық және тоңазытқыш қондырғылардың циклдері. Поршеньді сығымдағыш. Жұмыс принципі. Бір сатылы сығымдағышты жетектеуге шығындалатын жұмыс. Индикаторлық диаграмма. Изотермиялық, адиабаталық және политроптық сығымдау. Көп сатылы сығымдағыш. Сығымдағышта жүретін термодинамикалық процестерді pv және TS диаграммаларында кескіндеу. Ортадан тепкіш және осьтік сығымдағыштар жөніндегі ұғым. Желдеткіштер және газ ауа үрлегіштер.Жылулық қозғалтқыштардың мүлтіксіз циклдері. Поршеньді ІЖҚ-ның циклдері және оларды талдау; П.Ә.К. сығымдау дәрежесінің әсері. Газтурбинді қондырғылар (ГТҚ) циклдері және оларды талдау. ГТҚ-ның п.ә.к.-тің жоғарылату әдістері. Нақты қозғалтқыштардың циклдері жөніндегі ұғым. Бу күштік қондырғылар циклдері. Ренкин циклі және оны зерттеу.

Ренкин циклінің жылулық п.ә.к.-не бастапқы және соңғы параметрлердің әсерлері. Бу күштік қондырғылардың п.ә.к. Ренкин циклін pv және TS координаталарында кескіндеу. Бу күштік қондырғылардың үнемділігін арттыру жолдары; регенеративтік цикл; буды аралық қыздыру. Бу газдық циклдер, жылуландыру негіздері.

Тоңазытқыш қондырғылар циклдері және оларды талдау. Ауа-тоңазытқыш қондырғы циклі. Тоназытқыштық коэффициент және суы қондырғыштық.

8 тақырып. Энергияны түрлендірудің жаңа тәсілдері. Энергияны тура түрлендіргіштер. Отын элементтері. Күн батареясы. Жылу электр генереторлары. Жылу эмиссиясының түрлендіргіштері. МаМагнитогидродинамикалық (МГД) генераторлары. Құйынды нәтиже.

9 тақырып. Жылу және масса алмасу негіздері. Тасымалдау процестерінің физикалық негіздері. Массалар мен энергиялар ағындарының анықтамасы. Тасымалдау процестерін өрнектейтін теңдеу. Әр түрлі орталарда тасымалдаудың кинематикалық коэффициенттері, диффузия коэффициенті, жылу өткізгіштік және тұтқырлық коэффициенті. Тасымалдау коэффициенттерін анықтау және олардың ортаның құрылымы мен қасиеттеріне тәуелділігі.

10 тақырып. Жылу және масса өткізгіштік. Фурьенің дифференциалдық теңдеуі. Жылу өткізгіштіктің дифференциалдық теңдеуі. Әр түрлі қабырғалардың жылу өткізгіштігі және стационарлық режим кезінде қабырға арқылы жылу беру. Стационарлық емес жылу және масса өткізгіштік жөнінде негізгі мәліметтер. Жылу және масса беру процестерінің математикалық аналогтары.

11 тақырып. Конвективтік жылу және масса тасымалдау. Табиғи және еріксіз конвекциялар шарттарында сұйық ағуының ерекшеліктері. Жылу тасығыштардың ерекшеліктері. Ағудың әрбір шарттарында конвективтік жылу және масса алмасуды анықтауға арналған сипаттық критерийлер және негізгі формулалар сұйықтың қайнау және будың конденсациясы кезіндегі жылу алмасу. Екі фазалы орталардың ағындарындағы жылу алмасудың ерекшеліктері және газ ағуының жоғарғы жылдамдықтары кезіндегі жылу алмасу.

12 тақырып. Сәуеле шығарып жылу тасымалдау. Негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Сәулелі жылу алмасу заңы. Мөлдір ортада дененің сәуле шығарып жылу алмасуы. Денелердің сәулеге құю коэффициентін анықтау. Сәуле шығарушы газдардың қабырғамен жылу алмасуы. Экрандар.

13 тақырып. Жылу беру және жылу алмасулық аппараттары. Жалпақ және цилиндр қабырғалар арқылы жылу беру коэффициенті. Жылу алмасулық аппараттардың түрлері. Рекупиративтік жылу алмастырғыштар. Жылулық баланс және жылу теңдеуі. Орташа температуралық тегеурін. Жылу тасушылар температурасы, жылу алмасу беті. Рекупиративтік жылу алмастырғыштарды есептеу негіздері.

14 тақырып. Жылулық қозғалтқыштар. Бу турбинилары және газ турбиналары қондырғылар

Бу турбинасының схемасы және жұмыс принципі. Турбина сатылары, күштік аппартардағы және доңғалақ арнасындағы процестер; жылдамдық үшбұрыштар, Эйлер формуласы. Активті және реативті қысым сатылары; реативтік дәрежесі. Жылдамдық сатылары. әр түрлі сатылар ұзындығы бойынша будың жылдамдығы мен қысымның өзгеруі. Жылдамдықтар қатынасы және оның сатысы п.ә.к.-не әсері, турбинада сатылар санының көп болуының қажеттігі. Бу турбиналарының салыстырмалық және абсолюттік п.ә.к., жылулық баланс. Конденсатор және оның жылулық балансы; салқындату еселігі. Бу турбиналарының қолдану облыстары және даму болашағы.

Көп сатлы бу турбинасының құрылымның мысалы; қуатты реттеу; майлау жүйесі. Турбиналардың сипаттық параметрлері; турбиналардың шектік қуаты жөнінде ұғым. ЖЭО арналған турбиналардың ерекшеліктері.

ГТҚ схемасы және негізгі элементтері. Меншікті жұмыстың максимумы бойынша және п.ә.к максимумы бойынша ГТҚ сығымдағышында қысымды жоғарылату дәреежесін таңдау.; ГТҚ-ның тиімді п.ә.к.; оған турбина алдындағы газ температурасының, турбина және сығымдағыш п.ә.к. –терінің әсерлері. Жылуды регенерациялайтын қазіргі кездегі ГТҚ-ның сипаттық параметрлерінің мәндері. Көп білікті ГТҚ-да сығымдау кезінде аралық салқындату және ұлғаю кезінде аралық қыздыру. ГТҚ-ның артықшылықтары, кемшіліктері және болашағы. Реактивтік қозғалтқыштар. ГТҚ құрылымы, жану камерасы, қуатты реттеу тәсілдері. Бу-газ қондырғылары; жоғары тегеурінді бу генераторлары схема. Бу машиналары.15 тақырып. Поршеньді іштен жану қозғалтқыштары. Поршеньді іштен жану қозғалтқыштарының (ІЖҚ) схемасы, олардың сипаттамасы. Карбюраторлы және дизельді қозғалтқыштар. Төрттектілі және екітектілі қозғалтқыштар.

16 тақырып. Қайтарлама эенергетикалық ресурстар.

Энергоресурстарды үнемдеудің, шығынды азайтудың негізгі бағыттары. Қайтарлама энергетикалық ресурстар (ҚЭР). Жалпы жағдайы; ҚЭР сипатамасы.

Қайты өндеу қондырғылары, қайта өңдеу әдістерін жетілдіру мүмкіндігі төмен ҚЭР пайдалану жолдары. ҚЭР пайдаланудың экономикалық тиімділігі.

10.2 Зертханалық, сабақтардың мазмұны және тізімі


2. Жұмысшы денелердің параметрлерін анықтау аспаптары және әдістері

3. Изобаралық жылу сыйымдылықты анықтау

4. Суды және су буын изобаралық қыздыру

5. Көмірқышқыл газын изотермиялық сығымдау

6. Тарылатын сопло арқылы ауаның адиабаталық ағу процесін зерттеу

7. Ылғалды ауадағы процесстерді зерттеу

8. Су буының құрғақтық дәрежесін және энтальпиясын анықтау

9. Материалдардың жылу өткізгішін анықтау

10. Цилиндрлік қабат әдісімен жылу өткізгішті анықтау

11.Су буының түтік бетіне конденсациясы кезінде жылу беруі.

12.Үлкен көлемде су қайнаған кезіндегі жылу беруі.

13.Калометрлік, әдіспен қатты дененің сәуле шығару коэффицентін анықтау.

14. Жылу алмасулық аппарат жұмысын зерттеу.

15.Қатты және сұйық отындардың жану жылуын анықтау.

16.Түтіндік газдарды талдау.

10.3 Студенттерге арналған өздік жұмыстарының мазмуны

10.3.1 СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есептің формасы

Бақылау түрлері

Сағат көлемі

1

Дәрістік сабаққа дайындалу

Конспект

Сабаққа қатынасу

10

2

Курстық жұмысын орындау

Есеп

КЖ қорғау

10

5

Аудиториялық сабақта қарастырылмаған материалдарды оқу

Конспект

Конспектті тексеру

7,5

6

Зертханалық жұмысты орындау

Есеп

ЗЖ қорғау

5

7

Межелік бақылауға дайындық
МБ 1, МБ 2

5

Барлығы

37,5


10.4. Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

10.4.1 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі

2) Техникалық термодинамика. Мүлтіксіз газдар және олардың қоспалары. Термодинамикалық жүйенің күй параметрлері. Жұмысшы дененің күй теңдеуі. Жұмысшы дененің жылу сыйымдылығы, ішкі энергиясы, этальпиясы. Жұмысшы денелердің қоспасы.

3) Термодинамиканың бірінші заңы.

4) Термодинамиканың екінші заңы.

5) Нақты газдар мен булар. Ылғалды ауа. Жұмысшы денелердегі термодинамикалық процестер.

6) Ағын термодинамикасы. Газдың және будың ағуы. Дроссельдеу. Диаграммалардың көмегімен нақты газдардың термодинамикалық процесстерін есептеу.

7) Сығымдығыштар. Жылулық қозғалтқыштарының, жылу эенргетикалық және тоңазытқыш қондырғылардың циклдері. Ылғалды ауа. Жұмысшы дененің ағуы және дроссельдеу

8) Энергияны түрлендірудің жаңа тәсілдері. Энергияны тура түрлендіргіштер. Сығымдағыштағы процестер. Жылулық қозғалтқыштар циклдері

9) Жылу және масса алмасу негіздері. Тасымалдау процестерінің физикалық негіздері. Тоңазытқыш машиналар циклдері.

10) Станционарлық және станционарлық емес режимдер кезіндегі жылу өткізгіштік. Жылу және масса өткізгіштік.

11) Конвективтік жылу алмасу. Конвективтік жылу және масса тасымалдау.

12) Сәуле шығарып жылу алмасу. Сәуле шығарып жылу тасымалдау.

13) Жылу алмасулық аппараттар.

14) Отын сипаттамасы.

15) Поршеньді іштен жану қозғалтқыштары Жылулық қозғалтқыштардың жылулық балансы және сипаттамалары. Жылулық қозғалтқыштар. Бу турбинилары және газ турбиналары қондырғылар.

16) Қайтарлама эенергетикалық ресурстар. Қайталану энергетикалық ресурстарды пайдалану схемаларын есептеу.


10.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

1 Тақырып Қазандық агрегаттардың топтасуы және міндеті. Қазандық қондырғы. Қазандық агрегаттын жылулық балансының теңдеулері.

Әдебиет: [1] § 18.1 – § 18.3.2 Тақырып Отынды жағу әдістері және жағуші құрылғылардың топтасуы. Әдебиет: [1] § 19.1 – § 19.5.

3 Тақырып Қазандық агрегаттардың құрылмасы және сипаттамасы. Қазандық қондырғалардың, қосымша жабдықтар. Қазандық қондырғалардың жылулықты есептеу туралы ұғымы. Әдебиет: [1] Глава ХХІ, ХХІІ. § 21.1 - § 22.3.

4 Тақырып. Бу және газ турбиналар. Турбиналар туралы жалпы мағлуматтар. Әдебиет: [1] Глава ХХІІІ. § 23.1 - § 23.8.

5 Тақырып. Іштен жанатын қозғалтқыштар жылулықты пайдалану. Әдебиет: [1] Глава ХХVI. § 20.1 - § 20.5.

6 Тақырып Ылғалды ауа. Әдебиет: [1] Глава Х. § 10.1 - § 10.2.

7 Тақырып Жылу өткізгіштік. Әдебиет: [1] Глава ХІІ. § 12.1 - § 12.2.

8 Тақырып Конвективті жылу алмасу. Әдебиет: [1] Глава ХІІІ. § 13.1 - § 13.5.

9 Тақырып Сәулелі жылу алмасу. Әдебиет: [1] Глава ХІV. § 14.1 - § 14.3.

10 Тақырып Күрделі жылу алмасу. Жылуалмастыруші аппараттар. Әдебиет: [1] Глава ХV. § 15.1 - § 15.3.

11 Тақырып Отындардын және жану процестерінің теориялық негіздері. Әдебиет: [1] Глава ХVІ. § 16.1 - § 16.5.

12 Тақырып Іштен жанатын қозғағыштарда жылулықты пайдалану. Әдебиет: [1] Глава ХХV. § 25.1.

13 Тақырып Қозғағыштар құрылмасы және олардың даму болашағы. Әдебиет: [1] Глава ХХVІ. § 26.1 - § 26.2.

14 Тақырып Іштен жанатын қозғалтқыштар. Әдебиет: [1] Глава ХХІV. § 24.1 - § 24.7.

10.4.3 Курстық жұмыс және т.б. тақырыптары.


Курстық жұмысты орындаған кезде есептеу техникасын пайдалануды қарастырған жөн.

1.Поршеньді қозғалтқыштың теориялық циклін есептеу.

2.Негізгі өлшемдерін анықтап және құрылымына өзгерістер жасап, көлемдік компрессордың теориялық, индикаторлық диаграммасын нақты процессорде және процестерін есептеу.

3.Жылу техникалық сипаттамаларын анықтап және құрылымына өзгерістер жасап, тоңазытқыш бу сығымдағыштың (немесе басқа) қондырғының теориялық және нақты циклдерін есептеу.

4.Әр түрлі қызметке арналған жылу алмасулық аппараттарды есептеу және оларға оңтайландыру.

5.Екі сатылы сығымдағышты есептеу.

6.Газ циклін және газдар ағуын есептеу. Көп қабатты жалпақ қабырға арқылы жылу беру.
11 Курс саясаты

Студенттердің міндеттері: ұдайы сабаққа қатысу, пән бойынша тапсырмаларды өткізу кестесінің талаптарын орындау, кітапханада және интернет залында әдебиетпен өздегінен жұмыс істей білу.

Оқытушылар студенттермен бірігіп жұмыс істей үрдісінде келесі ережелерге сүйенуі қажет:

1. Оқытушы мен студент бір-біріне сыйласымды, сыпайы және мейірімді болу керек.

2. Сабақтарда белсенді болыңыз. Оқытушыға сұрақтар қойыңыз. Сабаққа қатысу жеткілікті емес. Материалды толық меңгере білу керек.

3. Оқытушы студентпен творчестволық түрде жұмыс істеуге міндетті. Студент мұғаліммен қарым-қатынаста болуға міндетті және орындалатын практикалық, өздік жұмыстар бойынша консультация алуға міндетті.

4. Қате жібергенге ұялмаңыз. Кім еш нәрсе істемейді, сол қателеспейді.

5. Барлығын түсінген адам сияқты түр жасамаңыз. Түсінуге тырысыңыз.

6. Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Егер сіз үш және одан да көп сабақты себепсіз босатсаңыз (себебі құжат бойынша бекітілуі керек), онда оқытушы сізден деканаттың сабаққа рұқсат қағазын талап етуге құқылы. Есіңізде болсын: сабаққа қатысу қорытынды баңаңа әсер етеді.

7. Өз уақытында практикалық, өзіндік жұмыстардың кестесі бойынша есептесіп отыру қажет. Бұл қорытынды бағаға әсер етеді. Аяқталмаған есептесулер және өздік жұмыстар есептелмейді. Әр жұмыстың өз уақытында және толық көллемде орындалған тапсырмаларына жоғары балл қойылу ұйғарылғанды.

Марапаттық баллдар 0,2 ÷ 2 балл:

- творчествалы тұрғыдан келгені үшін;

- оқу үрдісіне белсенді қатысқаны үшін;

- студенттік конференцияға қатысқаны үшін;

Айып балдары 0,2 ÷ 2 балл, жалпы саннан төмендегі жағдайда шегеріледі (азайтылады):

- материалдарды өз уақытында көрсетпегені үшін;

- жұмысты сапасыз орындағанда;

- сабақты жібергенде;

- сабаққа кешіккенде

Студенттердің өзінің қатысуынсыз бақылау жүргізілмейді.

8. Аудиториялық сабақтарға кешігуге 5 минутқа дейін рұқсат етіледі, басқа жағдайда студентке сабаққа кіруге рұқсат етілмейді. Объективті себептер болса оқытушыны алдын-ала ескерту керек. Ұдайы сабақ босату-жақсылыққа әкелмейді. Ол студенттің сабаққа деген қатынасын сипаттайды.

9. Этика бойынша оқытушы сөйлеп тұрғанда дауыс шығарып сөйлеуге болмайды. Екінші ескертуден кейін студент аудиториядан қуылады. Сабақ кезінде басқа тақырыпқа әңгімелесуге болмайды.

10. Сіздің міндетіңіз сабаққа дайын болып келу. Бар әдебиетті пайдаланыңыз, өз уақытында кітапханадан әдебиетті алыңыз.

11. Ішкі тәртіп ережесі орындалуы тиіс.

12. Басқа біреудің жұмысын көшіріп алуға үзілді-кесілді тиым салынады

13. Мүмкіндігінше консультацияға қатысу.

14. Сабақ кесінде сот.телефондар ажыратылған болу керек.

15. Кесте бойынша тапсырылмаған практикалық және өздік жұмыстар оқудың меңгеру сапасын төмендетеді. Студенттердің күнделікті еңбекке ізденушілікке тәрбиелеу үшін олардың сапалы жұмысын - өз уақытында (дер кезінде) рейтинг картасы бойынша бағалау оқытушылар үшін өте қажет.


12 Әдебиеттер тізімі
Негізгі

Негізгі

  1. Кабашев Р.А., Кадырбаев А.К., Кекильбаев А.М. Жылу техникасы – Алматы, Бастау, 2008 -425 б.

  2. Ицкович А.М., Основы теплотехники, Мсква, высшая школа, 1970, 300с.

Қосымша

1. Архаров А.М., Исаев С.И., Кожинов И.А. и др. Теплотехника.Учебник для ВУЗов./ Под ред. Крутова В.И. – М.: Машиностроение 1996.

2. Баскаков А.П.,Берг Б.В., Витт О.К. и др. Теплотехника: Учебник для ВУЗов./Под ред.А.П.Баскакова. – М.: Энергоатомоиздат,1991.

Іштей оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Термодинамика және жылуалмасу» пәні бойынша 5В071300 «Көлік, көліктік техника және технологиялар» мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі1 рейтинг (4 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы

Максималды балл

11

39

26

24

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

32

Бақылау нысаны
У

У

У

У

Макс.балл

2

8

8

8

8

Практикалық есептерін шығару және дайындау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 1 зертх

ҮТ

2 зертх

ҮТ


8

Бақылау нысаныЕ
Е

Макс.балл

4
4
4

Зертханалық жұмыстарды ресімдеу және қорғау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
Е
Е
12

Бақылау нысаны

 

 1ЗҚ

 

 2 ЗҚ

 

Макс.балл

 6

  6
6
Курстық жұмысын дайындау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

  

 ӨОҮТ1

 ӨОҮТ2

  

20

Бақылау нысаны

 

  

К

К
Макс.балл

 

  

10

10
Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

  

ПТБ

ПТБ
28

Бақылау нысаны

 

  

Т1

Т2
Макс.балл

 

  

14

14
2 рейтинг (4 семестр)

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Бар-лығы

Апта ішіндегі максды балл

13

33

17

37

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 9,10

ДҮТ 10,11

ДҮТ 12,13

28

28

Бақылау нысаны

У

У

У

У

Макс.балл

8

8

8

4

Практикалық есептерін шығару және дайындау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
ҮТ

ҮТ
8

Бақылау нысаны
Е

Е
Макс.балл
4

4
Зертханалық жұмыстарды ресімдеу және қорғау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаныЕ

 

12

Бақылау нысаны
3ЗҚ

4ЗҚ

 

Макс.балл
6

6

 

Курстық жұмысын дайындау және қорғау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ӨОҮТ3
ӨОҮТ4

 

20

Бақылау нысаны

К

К
 

Макс.балл

10

10
 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
ПТБ
ПТБ

 

 32


 

Бақылау нысаны
Т3
Т4

Макс.балл
16
16

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы; К – конспект; 1Т –№1 тест.

Кафедра отырысында ұсынылған 2011жылы 27 мамыр №10 протоколКафедра меңгерушісі __________ Мустафин А.Х. 20_ж. «___» ____________
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет