Пәні бойынша оқыту бағдарламасысы (Syllabus)Дата17.07.2016
өлшемі340.74 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Сәулет-құрылыс факультеті
Көлік құрылысы кафедрасы


5В072900 “Құрылыс” мамандығының (тарының) студенттеріне арналған

Құрылыс машиналар және жабдықтары
пӘнІ бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН


Сәулет-құрылыс

факультетінің деканы

_________ Күдерин М.Қ.

2012 ж. «___»_________


Құрастырушы: __________ доцент Т.Қ. Шахаев

Көлік құрылысы кафедрасы

5В072900 «Құрылыс» мамандығының (тарының) күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған


Құрылыс машиналар және жабдықтары

пәні бойынша оқыту бағдарламасысы (Syllabus)

Бағдарлама 2012 ж. «___»_________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.


Кафедра отырысында ұсынылды. 2012 ж. «___»_______ № __ Хаттама

Кафедра меңгерушісі _____________ Қ.Т. Сақанов 2012 ж. «___»_______

Сәулет-құрылыс факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2012 ж. «___»___________ №___ Хаттама


ОӘК төрағасы _____________ А.Қ. Алдоңғарова «___»_______2012 ж.

КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі _____________ С.Қ. Елмұратов 2012 ж. «___»__________
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу акпараттары

Шахаев Төлеуғазы Құрманбекұлы, ПМУ доценті.

«Көлік құрылысы және кәсіби оқыту» кафедрасы ПМУ-дың бас корпусында (Ломов к-і), 266 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны (8-7182) 67-36-24 (11-49 қосымша).
2 Пән туралы мәліметтер

Құрылыс машиналары және жабдықтары пәнінің жұмыс бағдарламасы мамандықтың ҚР МЖМБС 3.08.358 – 2006 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты мен Жоғары және ЖОО кейінгі білім берудің Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінің 2006 ж. 22 маусымдағы шешімімен бекітілген және еңгізілген типтік оқу бағдарламасы негізінде әзірленді.

Құрылыс машиналары және жабдықтары пәні 3 курстың 5 семестрінде 15 апта бойы оқылады. Пәннің жалпы еңбек сыйымдылығы 90 сағат, оның 30 сағаты аудитория сабақтарына бөлінген және 60 сағаты пәнді зерделеу бойынша студенттердің өздік жұмысына (СӨЖ) бөлінген. Аудиториялық уақыттың сабақ түрлеріне бөлінуі пәннің тақырыптық жоспарында келтірілген. Қорытынды бақылау түрі – курстық жұмыс және емтихан.

3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақтар түрлері бойынша кездесу сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағаттар саны

Бақылау түрі

Барлы-ғы

Дәріс-тер

Практи-калық

Зертха-налық

Студия-лық

Жеке-шелік

Бар-лығы

СОӨЖ

5

2

30

15

7,5

7,5

-

-

60

15

Е


Барлығы

2

30

15

7,5

7,5

-

-

60

15

Е


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

«Құрылыс машиналары және жабдықтары» пәнін оқытудың мақсаты -технологиялық процестерді механикаландыруда және автоматтандыруда қолданылатын құрылыс машиналары мен жабдықтары туралы керекті деректерді, құрылыс объектілерінің сипаттамасына байланысты машиналардың технологиялық мүмкіндіктерін пайдалануды білу.Пәннің міндеттері - машиналар мен жабдықтардың жалпы құрылымын, олардың параметрлерін, жұмыс процесін, негізгі конструкциялық – қолдану сипаттамаларын оқып білу.
5 Білімдеріне, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- жоғары өнімділікке жету жағдайын;

- жұмыс жабдықтарының негізгі және қосымша түрлерінің технологиялық мүмкіндіктерін;

- машиналардың даму бағыты мен тиімді конструкцияларын, машиналарды қолдану тәртібін және оларды қауіпсіз қолданудың негіздерін білу керек;

- құрылыс объектілерінің конструктивті сипаттамаларын және қабылданған мерзімдік жоспарға байланысты машиналар мен жабдықтарды құрылыс монтаж жұмыстарынды тиімді қабылдап алуды;- жаңа құрылыс машиналарына қойылатын техникалық талаптарды және басқа да механикалық құрылғыларды істей алуы керек.

6 Пререквизиттер

Осы пәнді игеру үшін келесі пәндерді оқып меңгерген кезде алған білімдер, шеберлік пен дағдылар қажет: математика I, II; физика; инженерлік графика I және II; инженерлік механика I, II; гидромашиналар және гидрожетек.

7 Постреквизиттер


Осы пәнді оқып меңгеру кезінде алынған білімдер, шеберлік пен дағдылар келесі пәндерді игеру үшін қажет: құрылыс өндірісінің технологиясы және ұйымдастырылуы; құрылысты комплексті механикаландыру және автоматтандыру; құрылыстағы робототехника; құрылыс машиналарын жөндеу және қолдану.
8 Тақырыптық жоспар

Рет №

Тақырыптар атауы

Сабақтың түрілері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәріс-тер

практи-калық

зерт.

СӨЖ

1

Кіріспе. Құрылыс машиналарының белгіленуі

1

-

-

6

2

Көлік, тасымалдау, жүкті салып - түсіру және жүк көтергіш машиналары

2

2

2

10

3

Жер және қада қағу жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар

4

2

4,5

12

4

Тасты материалдарды ұсақтауға, сұрыптауға және жууға арналған машиналар

2

-

-

10

5

Бетон және бетон қоспаларын дайындауға, тасымалдауға және нығыздауға арналған машиналар мен жабдықтар

3

2,5

-

10

6

Әрлеу жұмыстарына арналған машиналар және құрылыстағы қол машиналары

2

-

1

8

7

Құрылыс машиналарын қолдану негіздері

1

-

-

4
Барлығы

15

7,5

7,5

60

9 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Құрылыс машиналары және жабдықтар пәнінде құрылыс өндірісінде қолданылатын машиналар мен жабдықтардың тағайындауы мен атқаратын технологиялық жұмыс процестері оқылады. Құрылыс машиналарының типтік құрылымдық схемалары қарастырылады, негізгі және қосалқы жұмыс органдарының түрлерін жіктелінеді. Құрылыс машиналары мен жабдықтардың негізгі техника-экономикалық көрсеткіштеріне есептеулер жүргізіледі.
10 Курстың компоненттері
10.1 Пәннің тақырыптарының мазмұны мен тізімі

1) Кіріспе

Ұсынылатын әдебиет: [2, 4- 6 б.], [5, 7 б.].

2) Құрылыс машиналарының белгіленуі

Ұсынылатын әдебиет: [2, 7-44 б.], [5, 8-61 б.].

3) Көлік, тасымалдау, жүкті салып - түсіру және жүк көтергіш машиналары

Ұсынылатын әдебиет: [2, 44-81 б.], [5, 61-85 б.].

4) Жер және қада қағу жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар

Ұсынылатын әдебиет: [2, 81-115 б.], [5, 85-117 б.].

5) Тасты материалдарды ұсақтауға, сұрыптауға және жууға арналған машиналар

Ұсынылатын әдебиет: [2, 115-197 б.], [5, 117-163 б.].

6) Бетон және бетон қоспаларын дайындауға, тасымалдауға және нығыздауға арналған машиналар мен жабдықтар

Ұсынылатын әдебиет: [2, 197-303 б.], [5, 163-235 б.].

7) Әрлеу жұмыстарына арналған машиналар және құрылыстағы қол машиналары

Ұсынылатын әдебиет: [2, 304-328 б.], [5, 235-254 б.].

8) Құрылыс машиналарын қолдану негіздері

Ұсынылатын әдебиет: [5, 254-266 б.].

10.2 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

1) Құрылыс машиналары мен құрал-жабдықтардың кинематикалық және конструктивтік схемалардың практикалық қолдануы, оқылуы.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 19- 56 б.], [5, 10-60 б.].

2) Жүк көтеру машиналарындағы темір арқанды таңдау және есептеу әдістемесі.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 56-76 б.], [5, 61-84 б.].

3) Әр түрді қолдану факторларға байланысты жер қазу машиналарының
өнімділігін анықтау мен зерттеу.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 81- 91 б.], [5, 85-108 б.].

4) Бетон және ерітінді қоспаларын үлестіру, нығыздау және беру машиналарының негізгі техникалық көрсеткіштерін анықтау, зертеу.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 115- 124 б.], [5, 117-127 б.].

5) Араластырғыш машиналардың негізгі параметрлері мен көрсеткіштерінің олардың өнімділігіне әсерін зерттеу.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 81-115 б.], [5, 85-117 б.].


10.3 Зертханалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

1) Автомобиль көлігінің тартуын есептеу.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 81- 91 б.], [5, 85-108 б.].

2) Жүк көтергіш машиналардың конструкциясы мен жұмысын оқып білу.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 177- 191 б.].

3) Бульдозер мен скрепердің есептеуі және олардың өнімділігін анықтау.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 318- 323 б.].

4) Жерді қазып-тасымалдайтын машиналардың құрылғыларымен және жұмысымен танысу.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 318- 338 б.].

5) Бір шөмішті құрылыс экскаваторларының конструкциясымен танысу.

6) Қада жұмыстары үшін машиналар мен жабдықтар.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 373- 388 б.].

7) Электрлі қол машиналарының конструкциясымен танысу.

Ұсынылатын әдебиет: [2, 426- 461 б.], [5, 336-353 б.].


10.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

10.4.1 – СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққан

дағы көлемі1

Дәріс сабақтарына дайындалу

-

Сабаққа қатысу

15

2

Практикалық сабақтарға дайындалу (сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

7

3

Зертханалық жұмыстарға дайындық (есеп дайындау және зертханалық жұмыстарды қорғау

Жұмыс дәптері

ЗЖ жіберу

8

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

2МБ тест

5

5

Семестрлік тапсырмаларды орындау (реферат, ЕГЖ, КЖ-с, КЖ-а және т.б.)

КЖ-с

СТ қорғау

20

6

Бақылау шараларына дайындалу

-

1МБ, 2МБ, бақылау жұмысы, т.б.

5

Барлығы:

60

10.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі.

1) Жүк көтергіш машиналардың сұрыпталуы. Әр түрлі крандардың қызмет ету аймағы.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 62 – 77 б.], [2, 85 – 86 б.].

2) Жүкті салып-түсіру машиналары. Олардың түрлері. Жұмыс процесі.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 102 – 149 б.], [2, 117 – 125 б.].

3) Жерді қазып - тасымалдау машиналары. Белгіленуі, қолдану облысы.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 171 – 179 б.], [2, 141 – 156 б.].

4) Экскаваторлар. Сұрыпталуы, қолдану облысы. Жұмыс жабдықтарының негізгі түрлері, параметрлері және құрылыс экскаваторларының индексациясы.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 62 – 77 б.], [2, 85 – 86 б.].

5) Бұрғылау машиналары мен жабдықтары

Ұсынылатын әдебиет: [1, 102 – 149 б.], [2, 117 – 125 б.].

6) Жер жұмыстарын гидромеханизациялау жабдықтары. Жер сорғыш снарядтар, гидромониторлар.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 171 – 179 б.], [2, 141 – 156 б.].

7) Араластырғыш машиналардың қызметі мен құрамы. Араластырғыш машиналардың сұрыпталуы.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 171 – 179 б.], [2, 141 – 156 б.].

8) Әрлеу жұмыстарына арналған машиналар және құрылыстағы қол машиналары.

Ұсынылатын әдебиет: [1, 171 – 179 б.], [2, 141 – 156 б.].


10.4.3 Курстық жоба (жұмыс) және т.б. тақырыптары.

Курстық жұмыстың тақырыптары:

1) Жер қазу машиналарының жұмыс органдарының перспективті конструкциясы.

2) Жүк көтеру машиналардың механизмдері.

3) Тас материалдарын ұсақтауға арналған машиналар.

4) Бетон қоспаларын дайындауға арналған машиналар.

5) Тасымалдау машиналары.
Курстық жұмысты орындаудың мақсаты - теориялық сабақтарда алған білімді тәжірибеде қолдану және игеру болады.

Курстық жұмыстың көлемі 15-20 бет машинкамен басылған мәтіндік және графикалық (1 парақ А1 форматы) бөлімдерден тұрады. Мәтіндік және графикалық бөлімдердің мазмұнын МИ ПГУ 4.01.3-09 стандартының талаптарына сәйкес орындау қажет.


Кесте 1 – Курстық жұмыстың орындалу кезеңдері

Курстық жұмыстың № және бөлім мазмұны

(КЖБ)


Орындауға қажетті уақыт, сағ

Кіріспе

1

1 Таңдап алынған құрылыс машинасының тағайындауы, құрылымы, техникалық көрсеткіштері, жіктеуі

2

2 Таңдап алынған құрылыс машинасының жұмыс органы және оның түрлері

2

3 Құрылыс машинасының беріліс механизмін есептеу

3

4 Құрылыс машинасының негізгі жұмыс органының жетек түрі, оның есептеуі

3

Құрылыс машинасының сызбасын А1 форматында сызу (негізгі жұмыс органын көрсетіп)

3

Курстық жұмысты дайындау және қорғау

1

Барлығы

1510.4 Ағымдағы үлгерім мен қорытынды бақылау түрлері бойынша салмақ үлестерінің таратылуы


Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Салмақ үлестері

1

Емтихан

Ағымдағы үлгерімді бақылау

0,3

Курстық жұмыс

0,3

Емтихан

0,4

10.5 Ағымдағы үлгерімдерді бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі
1 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барл

ығы


Максималды балл

18

27

28

27

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
ДҮТ 1, 2

ДҮТ 3, 4

ДҮТ 5, 6

ДҮТ 7, 8

16

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

2

4

4

4

4

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
ПҮТ 1

ПҮТ 2

ПҮТ 3

ПҮТ 4

8

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

2

2

2

2

2

Зертханалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
1 зетх.

ҮТ


2 зетх.

ҮТ


3 зетх.

ҮТ


4 зетх.

ҮТ


16

Бақылау түрі
Ж

Ж

Ж

Ж

Макс. балл

2

4

4

4

4

Зертханалық жұмыстарды ресімдеу және қорғау

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
Е

Е

Е

Е

12

Бақылау түрі1ЗҚ
2ЗҚ
3ЗҚ
4ЗҚ

Макс. балл

3
3
3
3
3

Курстық жұмысты орындау

СӨЖ түрі / есеп беру түрі


КЖБ1


КЖБ
18

Бақылау түрі


Т


Т
Макс. балл


9


9
Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі / есеп беру түріӨМ ҮТ1
ӨМ ҮТ2
ӨМ ҮТ3
ӨМ ҮТ4

20

Бақылау түріК
К
К
К

Макс. балл5
5
5
5

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі / есеп беру түріПТ10

Бақылау түріБжМакс. балл102 рейтинг (5 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15
Барл

ығы


Максималды балл

19

28

29

24

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
ДҮТ 9, 10

ДҮТ 11, 12

ДҮТ 13, 14

ДҮТ 15

14

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

2

4

4

4

2

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
ПҮТ 5

ПҮТ 6

ПҮТ 7

ПҮТ 8

8

Бақылау түрі
Қ

Қ

Қ

Қ

Макс. балл

2

2

2

2

2

Зертханалық жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
5 зетх.

ҮТ


6 зетх.

ҮТ


7 зетх.

ҮТ


8 зетх.

ҮТ


14

Бақылау түрі
Ж

Ж

Ж

Ж
Макс. балл

2

4

4

4

2
Зертханалық жұмыстарды ресімдеу және қорғау

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
Е

Е

Е

Е

12

Бақылау түрі5ЗҚ
6ЗҚ
7ЗҚ

8ЗҚ
Макс. балл

3
3
3
3

3
Курстық жұмысты орындау

СӨЖ түрі / есеп беру түрі

КЖБКЖБ
18

Бақылау түрі

ТТ
Макс. балл

99
Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі / есеп беру түрі
ӨМ ҮТ5
ӨМ ҮТ6
ӨМ ҮТ7
ӨМ ҮТ8
24

Бақылау түрі
К
К
К
К
Макс. балл
6
6
6
6
Пәннің тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі / есеп беру түріПТ10

Бақылау түріБжМакс. балл10


Шартты белгілер: 1 ДҮТ – №1 дәріске дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; 1 зерт.ҮТ - №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін берілген үй тапсырмасы; Ж – жіберілу; Е – есеп; 1ЗҚ- №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ1 – курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨМҮТ1 - материалды өздігінен меңгерудің №1 үй тапсырмасы; К – конспект тексеру; Бж – пәннің тақырыптары бойынша бақылау.


11 Курстың саясаты
11.1 Бақылау шараларын бағалау және өткізу формалары

Курс бойынша білімді қорытынды бақылау түрі – курстық жұмыс және емтихан. Емтихан жазбаша өткізіледі.

1МБ және 2МБ межелік бақылаудың әрқайсысы 100 балл бойынша жеке бағаланады. Межелік бақылаулар тест немесе жазбаша бақылау жұмысы түрінде өткізіледі.

СӨЖ орындалу мерзімі сабақ кестесіне сәйкес өзгеруі мүмкін.


Студенттің сабаққа қатысуын бақылауды оқутышы жүргізеді. Егер студент сабаққа қатысып, бірақ практикалық сабақтың тапсырмасын орындамасы, онда сабақ үшін максималды баллдың жартысы қойылады.

Кезекті практикалық сабаққа дайындалу тапсырмасын оқытушы алдыңғы сабақта береді.

Студенттің өздік жұмысы (курстық жұмыс және тақырыптар) бойынша тапсырманы оқытушы бірінші практикалық сабақта береді. СӨЖ-дің орындалуын оқытушы практикалық және СОӨЖ орындау сабақтарында бақылайды. Себепсіз уақытында орындалмаған жұмысқа баллдар 50% дейін төмендетіліп қойылады. Себепті дәлелдейтін құжаттар болған кезде СӨЖ-ге баға келесі сабақтар мен консультацияларда қойылады.

Курстың тақырыптары бойынша студенттің өзі зерделейтін жұмысын бағалау, студенттің жауабы мен дайындаған қысқаша конспекті негізінде оқытушы жүргізеді.

Дәріс конспектілерін жүргізу міндетті.
11.2 Студенттердің оқу тәртібін бақылау

Студенттер оқу процесіне белсенді қатысу, сабақтарға қатысу, топтың жұмысында және талқылауда белсенді болу қажет

Сабақтағы кез-келген тәртіп бұзушылық жазаланады, аудиториядан шығарып жіберуге дейін, ал белсенді жұмыс қолдаушылық табады. Сабаққа кешігуге және сабақты босатуға болмайды. Сабақты босатқандыққа және кешігушілікке келесі айып санкциялары орнатылады:

- себепсіз дәріс сабағында болмағаны үшін – 0 балл;

- себепсіз тәжірибелік сабақта болмағаны үшін – 0 балл;

- аудиторияда тәртіп бұзғаны үшін – 0 балл.

11.3 Босатқан сабақтарды өтеу

Cтудент практикалық сабақты кешірімді себеппен босатқан болса және ол құжатпен расталса, онда сол сабақты оқытушының орнатқан уақытында өтей алады және жұмыс нәтижесі орнатылған максималды баллдан 1 баллға төмен бағаланады.


12 Әдебиет тізімі
Негізгі

1. Волков Д.П., Крикун В.Я. Строительные машины. - М.: Изд. АСВ, 2002 - 376 с.

2. Волков Д.П. Строительные машины и средства малой механизации - М.: Академия. 2006 - 416 с.
Қосымша

3. Волков Д.П. и др. Машины для земляных работ.- М.: Машиностроение, 1992 - 448 с.

4. Домбровский Н.Г. и др. Строительные машины. М.: АСВ. 2002 - 528 с.

5. Кудрявцев Е.М. Комплексная механизация строительствам. АСВ. 2005 - 416 с.

6. Крикун В.Я. Строительные машины. М.: АСВ. 2005 - 314 с.

7. Мауленов Ж.К. Бурцев В.В., и др. Грузоподъемные машины. (Теория, конструкция и расчет) Уч. пособие. Алматы, КазГАСА. 2002 - 215 с.

8. Мауленов Ж..К. Бурцев В.В., и др. Машины непрерывного транспорта. Алматы, КазГАСА. 2003 - 137с.

9. Мауленов Ж.К. Бурцев В.В., и др. Погрузочно-разрузочные машины. (Теория, конструкция, расчет). Алматы, КазГАСА. 2005 - 137 с.10. Современная техника в строительстве. Журнал. 2006, 2007 г.

11. Строительные, дорожные и коммунальные машины. Оборудование для производства строительных материалов. Справочник. Том IV- 9. Под общ. ред. И.П. Ксеневича. М.: Машиностроение. 2005 -736 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет