ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені «Инженерлік жүйелер І»



Дата17.07.2016
өлшемі182.95 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ



3 денгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-6.1.45/01-2013

ПОӘК

ПОӘК


Оқытушыға арналған «Инженерлік жүйелер І» пәннің бағдарламасы



«18» қыркуйек 2013 ж.

№ 1 басылым



ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Инженерлік жүйелер І»

5В072900- Құрлыс мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

Кіріспе
1 ӘЗІРЛЕГЕН

ҚҰРАСТЫРУШЫ _____ «28» тамыз 2013 ж. Ж.С. Жилгильдинов «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университетінің аға оқытушы

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Техникалық физика және жылуэнергетика» кафедрасының отырысында.

«28» тамыз 2013 ж., № 1 хаттама.


Кафедра меңгерушісі ___________ О. Степанова.
2.2 Инженерлік-технологиялық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

«12» қыркүйек 2013 жылы, № 1 хаттама.


Төрайым ______________ С. Толеубекова
3 БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында қабылданған және баспадан шығаруға кеңес берілген.

«18» қыркүйек 2013 жылы, № 1 хаттама.
ОӘК төрайым, бірінші проректор __________ Г. Искакова
4 АЛҒАШҚЫ РЕТ ЕҢГІЗІЛГЕН

Мазмұны



1 Қолданылу саласы.............................................................................

4

2 Нормативтік сілтемелер....................................................................

4

3 Жалпы ережелер................................................................................

4

4 Оқытушыларға арналған пәндердін оку жүмыс бағдарламасының мазмұңы......................................................................

6

5 Студенттердің өздік жүмысына арналған такырьптардың тізімі

9

6 Пән бойынша оку-әдістсмелік карта...............................................

9

7 Оку-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін картасы............

10

8 Әдебиеттер..........................................................................................

10


1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ

«Инженерлік жүйелер, желілер мен жабдықтар» мамандығы бойынша оқу-әдістемелік кешеннің күрамына енгізілген окытушыларға арналған пәндердің оку жүмыс бағдарламасы 050731- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінін кауіпсіздігі» мамандыгының студенттері үшін арналган .


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Инженерлік жүйелер І» пәнінің оқытушыларына арналған осы пәндердің оқу жұмыс бағдарламасы келесі кұжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оку үрдісін үйымдастырудың тәртібін белгілейді:

- Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандарты. Жоғарғы білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер. ҚР МЖМБС 3.08.349-2006;

- типтік оқу бағдарламасы, жоғары кесіптік білім, Бакалавриат, «Инженерлік жүйелер І» 5В072900- «Құрлыс» мамандығы бойынша. Жоғары және ЖОО кейінгі білім берудің Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі мәжілісінің 2006 ж. 22 маусымдағы шешімімен бектілінген және іске қосылған

- СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің әзірлеудін жалпы талаптары»;

- ДП 042-1.01-2013 Қужаттық процедура «Пәндердің оқу әдістемелік кешендерің структурасы мен мазмұны».


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәндердің мазмұның қысқаша сипаттау
Инженерлік жүйелер бұл технологиялык кешендер, желілер мен жабдыктар, елді мекендер мен өнеркәсіптеріді электр және жылу энергиялармен, газ және канализациямен, тұрғын үй және байланыс жүйелерімен қамтамасыз етеді. Бұл қолайлы көлік және қазіргі заманға сай биік деңгейдегі үймереттер мен ғимараттар құрылыстары, олар санитарлы-гигиеналық талаптпрға жауап береді. Инженерлік желілер мен жүйелер үлкен экономикалық және әлеуметтік мәндерге ие.


3.2 Пәннің мақсаты, оның оқу процесіндегі алатын орны

Аталмыш курстың максаты студенттерді есептермен байланысты, жобалаумен, құрылыстармен, желілер мен нормативті құжаттар және табиғатты қорғау заңнамалықтарында теориялық және практиқалық дайындау.


3.3 Курстың тапсырмалары
Пәндерді окьш-білудің негізгі міндеті - желілер мен жабдықтарды, инженерлік жүйелерді пайдалану мен жобалау саларында алған білімдерін кеңінен пайдалана алатын мамандар дайындау. Бұл пәнді оқыған маман, басқаруларды айыра білетін сияқты, тізбектерді қалыптастыру мен әр түрлі электрік жүйелердің қалыптастыруларын білу керек. Бұларға сумен қамту, су-, электр- және сумен қамту, байланыс, көліктің әр түрлі жатады. Олар сонымен қатар инженерлік жүйелердің барлық тармақтарын қалыптастырады.

3.4 Оқу курстың талаптары

Пәнді оқып-үйренудің нәтижесінде студент мыналарды



білу қажет:

инженерлік жүйелердің негіздерін, желілер мен жабдықтар, олардың құрылғылары мен әсер ету принциптері, типтік сұлбалар мен конструкция элементтері, пайдалану ережелері мен қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздіктер, сонымен қатар шикізаттарды рационалды пайдалану бойынша талаптар, өндіріс қалдықтары.



пайдалана білу қажет:

өнеркәсіптік жағдайлар мен нақтылы табиғи-географиялық кешендер үшін инженерлік жүйелердің оңтайлы варианттарын таңдау, жабдықтар мен құрастыру элементтерінің рационалды жобалауларын жүзеге асыру, жалпы инженерлік шешімдер мен сәулут-құрылыспен жобалау варианттарын байлау.



кұзіретті болу:

табиғатты қорғау заңнамалық сұрақтарында;

қоршаған ортаны қорғау құралдары мен сұлбаларды еенгізуге байланысты, инженерлік шешімдердің оңтайлы варианттарын таңдау;

елдің тұрақты дамуындағы міндеттерді шешудің экологиялық-экономикалық механизмдерінің әсерінің рөлі;

инженерлік жүйелердегі элементтер мен тізбектердегі апаттарды шұғыл тарату.

3.5 Курстың пререквизиттері




  • инженерлік графика;

  • гидрогаз динамикасы және жылумасса алмасу

3.6 Курстың постреквизиттері




  • еңбекті қорғау.

1 кесте - Оқу жоспарынан көшірмесі



Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс

тер,


сағ.

Сара

мандар сағ.



ЗХ,

сағ


СӨЖБ

сағ.


СӨЖ

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды

бақылаудың нысаны



3

5

2

15

15

-

30

30

90

Емтихан


1 сырт

тай


2

2

6

6

-

-

78

90

Емтихан


4 ОҚЫТУШЫЛАРҒА АРНАЛҒАН ПӘНДЕРДІҢ ОҚУ ЖҮМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ


2 кесте - Пәндердің мазмұны. Сабак түрлері бойынша сағаттарды бөлу


Тақырыптардың атауы және олардьң мазмұны

Сағаттар саны




Әдебиеттер

1

2




з

Дәріс сабактар




Кіріспе. Инженерлік жүйелердің жіктемелері. Инженерлік жүйелердің жіктемелері мен олардың қоршаған орта мен тұрғындардың денсаулығына әсері. Инженерлік желілердің, жүйелер мен жабдықтардың ғылым жіктемелерінің, ғылыми-техникалық прогресс пен ғылыми-техникалық революцияның даму тарихы.

1




8.1.2, 8.2.2.


Өндірістік кәсіпорындар мен елді мекендердің инженерлік жүйелері. Сумен қамту. Сумен қамту. Табиғи сулар. Сумен қамту көздері мен олардың жіктемелері. Бас тоған түрлері. Ішетін судың санитарлы-гигиеналық бағалары. Үймереттер мен су құбыр жүйелерін пайдалану.

2




8.1.1, 8.1.3.

Жылумен қамту. Отын жағу құрылғылары және аз және орташа қуатты қазандық қондырғылары орталықтандырылған жылумен қамту. Аудандық қазандық және жылу электр орталықтары. Атом электр станциялары, атом жылу электр орталықтары және атомдық жылумен қамту станциялары. Жылу желілері. Жылу құбырларын төсеу. Жылу пунктары жылу оқшаулау және коррозияға қарсы қорғау.

3




8.1.1, 8.1.3.

2-і кестенің жалғасы

1

2




3

Ыстық сумен қамту. Ыстық сумен қамту жүйелерінің жіктелуі. Ыстық сумен қамту жүйелерін жылу желілеріне қосу. Ыстық сумен қамту қажеттіліктеріне су мен жылуды есептік шығындарын анықтау. Ыстық сумен қамту және жылу желілері үшін суды дайындау.

1




8.1.1, 8.1.3.

Газбен қамту. Газ үлестіруші желілер құрылғысы және жабдықтары. Үймереттерді газбен қамтудың ішкі жүйелері. Газбен қамту жүйелерін салу және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы. Оларды сынау және қабылдау ережелері.

1




8.1.1, 8.1.3.

Желдету және ауаны тазарту. Желдету және ауаны тазарту жүйелерінің жіктелуі. Атмосфералық ауаның қасиеттері. Табиғи желдету. Механикалық желдету. Есептік ауа алмасуды анықтау. Желдету және ауаны тазарту жүйелерінің жабдықтары.

2




8.2.1, 8.2.3.

Көлік және электрмен қамтамасыз ету. Көліктің түрлері және ерекшеліктері. Көліктің селитебті аймақтардағы экологиялық жағдайға әсері. Лифтердің, көтергіштердің және экскаваторлардың көздері. Электр жүйелері мен желілері. Электр энергияның тұтынушыға беру сұлбасы және оның элементтері. Электр жарығы.

2




8.2.1, 8.2.3.

Ақпарат жүйелері. Телефон станциялары мен желілер. Радио және телетрансляция. Сымдық байланыс желілері, электр байланысы және телефикация желілері. Компьютер желілірі мен интернет.

1




8.2.1, 8.2.3.

Инженерлік жүйелер мен желіліер бақылау аспаптары. Өлшенетін шаманың түрленуі; өзгерудің әр түрлі принциптеріне негізделген талдау әдістері. Микроклимат параметрлерін, желдету жүйелерін, шаң-газ режимін, шаң тұту ережелерін бақылауға арналған аспаптар. Атмосфералық ауаның, ағынды және табиғи сулардың, ауыз судың күйін бақылауға арналған аспаптар. Жарықталғандықты, шу, діріл, деңгейін бақылауға арналған аспаптар, адамды жылулық, жарықтық, акустикалық және басқа ластану түрлерін инженерлік қорғау аспаптары. Сымдық байланыс желісінің, электр байланысы желілерінің, спутниктік байланыстың және телефикация аспаптары.


2




8.2.1, 8.2.3.

2-і кестенің жалғасы



1

222222222




3

Сарамандық сабақтары.




1. Инженерлік жүйелердің жіктемелері

1




8.2.6

2. Сорғылар,су көтергіштер және сорғылық су құбыры станциялары.

2




8.2.6

3. Су құбыры желілері және олардың конструкциялары.

1




8.2.6

4. Жылуды тұтыну және жылумен қамту жүйелері.

2




8.2.6

5. Сумен жылытудың екі құбырлық жүйесінің сұлбалары мен жабдықтарын талдау.

2




8.2.6

6. Ыстық сумен қамту жүйелерін негізгі есебі

1




8.2.6

7. Газбен қамтудың ішкі жүйелерін жинақтау және пайдалану кезінде қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету.


1




8.2.6

8. Ішкі жану қозғалтқыштарымен атмосферадағы зиянды заттарды лақтыруды төмендету бойынша өлшемдер

1




8.2.6

9. Электрлік қосалқы станциялардың жабдықтары мен түрлері.

2




8.2.6

10. Инженерлік жүйелер мен желіліер бақылау аспаптары

2




8.2.6

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ


5.1 Экология саласындағы қазіргі заманға сай ғылыми-техникалықтарға қол жеткізу.

5.2 Суды қолдану режимдері мен нормалары.

5.3 Ақаба сулардың түрлері мен оларды канализация желілерін қабылдау жағдайлары.

5.4 Машиналар, механизмдер мен санитарлық жинаулар үшін жабдықтар

5.5 Ғимараттар микроклиматтары мен оларды қамтамасыз ететін техникалар.

5.6 Газ шығындарының нормалары мен газдық жүйелерде қызмет көрсету және орнату кезіндегі техника қауіпсіздігі мен газ шығындарының нормалары.

5.7 Электр энергияларының көздері.

5.8Көліктердің ерекшеліктері мен түрлері.

5.9 Компьтерлік желілер мен интернет.
6 ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТА
3 кесте Пән бойынша оқу-әдістемелік карта




Такырыбы




Көрнекі қүралдар, ТСО, плакаттар, зертханалык такталар

Өз бетімен

окып


үйренуге

арналган


сұрактар

Бақылау нысаны

Дәріс сабактар

Практикалық

(семинар)

сабактар


Зертханалык сабактар







1

2

3

4

5

6

Кіріспе. Инженерлік жүйелердің жіктемелері.

ПС1. Инженерлік жүйелердің жіктемелері







Қазіргі заманғы ғылыми-техникалық жетістіктер

Конспект. Реферат.

СПС есеп беру



Сумен қамту.

ПС2. Сорғылар,су көтергіштер және сорғылық су құбыры станциялары.

ПС3.. Су құбыры желілері және олардың конструкциялары.









Үймереттер мен су құбыр жүйелерін пайдалану.


Конспект. Реферат.

СПС есеп беру



Жылумен қамту.

ПС4. Жылуды тұтыну және жылумен қамту жүйелері.

ПС5. Сумен жылытудың екі құбырлық жүйесінің сұлбалары мен жабдықтарын талдау.









Ағынды суды тазалау.

Конспект. Реферат.

СПС есеп беру



Ыстық сумен қамту.

ПС6. Ыстық сумен қамту жүйелерін негізгі есебі.







Машиналар, механизмдер мен санитарлық жинаулар үшін жабдықтар.

Конспект. Реферат.

СПС есеп беру


3-і кестенің жалғасы



1

2

3

4

5

6

Газбен қамту.

ПС7. Газбен қамтудың ішкі жүйелерін жинақтау және пайдалану кезінде қауіпсіз еңбек шарттарын қамтамасыз ету.








Ыстық сумен жабдықтау.

Конспект. Реферат.

СПС есеп беру



Желдету және ауаны тазарту

ПС8. Ішкі жану қозғалтқыштарымен атмосферадағы зиянды заттарды лақтыруды төмендету бойынша өлшемдер







Ғимараттарды ішкі жүйелермен газ жабдықтауы.


Конспект. Реферат.

СПС есеп беру



Көлік және электрмен қамтамасыз ету.

ПС9. Электрлік қосалқы станциялардың жабдықтары мен түрлері.







Электрлік жүйелер мен желілер.

Конспект. Реферат.

СПС есеп беру



Ақпарат жүйелері.










Көліктердің экологиялық жағдайлардағы селитебті зоналардағы әсері.

Конспект. Реферат.

СПС есеп беру



Инженерлік жүйелер мен желіліер бақылау аспаптары.

ПС10. Инженерлік жүйелер мен желіліер бақылау аспаптары







Компьтерлік желілер мен интернет.

Конспект. Реферат.

СПС есеп беру


7 ОҚУ-ӨДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТІІЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ


4 кестс- Оку-әдістемелік әдебиетпен камтамасыз етудін картасы

Окулыктардын, оку-әдістемелік күралдардын

атауы


Даналарлың саны

Студенттердің

саны


Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: Учебник/Е.Н. Бухаркин, В.М. Овсянников, К.С. Орлов и др.; Под ред. Ю.П. Соснина. – М.: Высшая школа, 2001. – 415 с.










Тульчин И К., Нудлер Г.И. Электрические сети и электроснабжение жилых и общественных зданий. – М.: Высш. шк.,, 1990. – 219 с.










Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1982. – 272 с.










8 Әдебиеттер

8.1 Негізгі әдебиеттер
8.1.1 Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: Учебник/Е.Н. Бухаркин, В.М. Овсянников, К.С. Орлов и др.; Под ред. Ю.П. Соснина. – М.: Высшая школа, 2001. – 415 с.

8.1.2 Тульчин И К., Нудлер Г.И. Электрические сети и электроснабжение жилых и общественных зданий. – М.: Высш. шк.,, 1990. – 219 с.

8.1.3 Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1982. – 272 с.

8.1.4 Ярошевский Д.А. Санитарная техника городов/Д.А. Ярошевский, Ю.Ф. Мельников, И.Н. Корсакова. – М.: Стройиздат, 1990. – 320 с.

8.1.5 Аксенов И.Н., Аксенов В.Н. Транспорт и охрана окружающей среды. – М.: Транспорт, 1986. – 176 с.

8.2 Қосымша

8.2.1 Богуславский М.С. Эксплуатация инженерного оборудования общественных зданий. – М.: Стройиздат, 1990. – 239 с.

8.2.2 Общие требования к оформлению текстовых документов СТУ 042-РГКП-СГУ-6-2005.

8.2.3 Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Ростов-н/Д: Феникс, 2003. - 128 с.




Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Dream Wiver және Front Page негізінде желілік ресурстар жасау»
umkd -> «Ақпараттық технологиялар» пәнінен оқу-әдістемелік кешені
umkd -> 5В050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> «шетел тарихнамасының жаңа бағыттары»
umkd -> Тарих кафедрасы
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешені «Жоғары оқу орындарында тарихты оқыту әдістемесі»
umkd -> Жұмыс бағдарламасы Дәрістер конспектісі Практикалық және семинарлық сабақтар Зертханалық практикум
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарын бөлу


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет