«Постмодернизм эстетикасы» пәнінен 050204-Мәдениеттану мамандығының студенттеріне арналған ЖҰмыс оқу бағдарламасыДата23.07.2016
өлшемі299.5 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Философия және мәдениеттану кафедрасы

«Постмодернизм эстетикасы» пәнінен
050204-Мәдениеттану мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар


Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописнойМамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген пәннің жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағыНысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

___________ Пфейфер Н.Э

(қолы)


2011 ж. «___» ___________

Құрастырушы: ________ аға оқытушы Уызбаева А.А.

(қолы)
Философия және мәдениеттану кафедрасы


«Постмодернизм эстетикасы» пәнінен
050204-Мәдениеттану мамандығының студенттеріне арналған


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
«____»_______________ 201 ж. бекітілген жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген.
20_ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
ФжМ кафедра меңгерушісі__________ Ахметова Г.Ғ. 20__ж. «___» ________

ТжҚ факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20_ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ________________ Батталов Қ.Қ. 20_ ж. «_____»___________

КЕЛІСІЛГЕН

ТжҚ факультетінің деканы _________Ақышев А.А.20_ж. «_____»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________Варакута А.А. 20__ж. «_____»_______


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «___»______________ №____ хаттама 1. Пәннің мазмұны мен міндеттері.

1.2 Пәннің мақсаты: ХХ-ХІХ ғ. басындағы классикалық емес эстетикадағы постмодернизм концепцияларды қарастыру.

1.3 Пәннің міндеттері:

- постмодернизм эстетиканың теоретикалық негіздерін қарастыру;

- көркем шизоанализ, симулякр, интертекстуалдық, иронизм тұрғысынан әдіснамалық мәселелерді игеру;

- өнерде постмодернизмнің ерекшеліктерін анықтау;

- қазіргі кезеңнің өнері мен эстеткасындағы виртуалды шындық феноменімен салыстырғанда постмодернизмнің ерекшілктерін анықтау.

1.4 Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер:

- постмодернизм эстетиканың теоретикалық негіздерін;

- постмодернисттік өнердің негізгі ерекшеліктерін;

- Ж.Дерриданың, Ж.Лаканның, Ж.Делездің және т.б. постмодернисттік концепцияларын;

- өнер мен эстетикада «виртуалды шындықтың» феноменін білу керек.

- алғашқы деректермен жұмыс істеу;

- постмодернизм эстетика өкілдерінің жұмысы мен мәтіндерін талдау және түсіндіру;

- эссе және бақылау жұмысының басқа түрлері ретінде жеке зерттеу жұмысының нәтижелерін жазбаша түрде көрсету;

- семинарларға дайындалу үшін жеке таңдалған тақырыптардың топтық презентацияларын дайындау істеу қажет.

2. Пререквизиттер: Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет:

- Модерн мәдениеті;

- Қазіргі заман мәдениеті;

- Мәдениет теориясы мен философиясы.
Пәннің тақырыптық

жоспары

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.2/10
3 Пәннің мазмұны


3.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ р/с

Тақырыптар атауы

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар саны

дәріс-тер

практи-калық (сем)

Зертха-налық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Постмодернизм эстетканың теоретикалық негіздері

4

3

-

-

-

15

2

Ж.Дерриданың «деконструкциясы»

4

2

-

-

-

15

3

Ж.Бодрийардың симулякрдің эстетикасы

4

2

-

-

-

15

4

Ж.Делез бен Ф.Гваттаринің өнердің шизоанализі

4

2

-

-

-

15

5

Ж.Лаканның армандар құрылымы

4

2

-

-

-

10

6

Ф.Джеймисонның постмодернизм өнерінің теориясы

5

2

-

-

-

10

7

Өнер мен эстетикада виртуалдық шындық

5

2

-

-

-

10

БАРЛЫҒЫ :

30

15


90


3.2 Пән тақырыптарының мазмұны

Тақырып 1 Постмодернизм эстетиканың негіздері.


У.Эко жұмыстарында постмодернистік эстетиканы дәлелдеу. Әлемнің эпистемологиялық бейненің параллельдері және өнердің «ашық шығармасы». Постмодернисттік өнерде көпмәнділіктің, екімағыналықтың, шектеусіздіктің және аяқталмағандықтың мәні. Бұқаралық және элитарлы мәдениеттер арасында қашықтықты алып тастаудың мәселелігі. Интертекстуалдық Ю.Кристеваның интерпретациясында көркем шығармашылықтың әдісі ретінде. И.Хассанмен ұсынылған постмодернисттік өнердің негізгі ерекшеліктері.
Тақырып 2 Ж.Дерриданың «деконструкциясы».

«Деконструкция» стратегия ретінде. Деконструкция шешушіліксіз ретінде. Деконструкция «екілік ым» ретінде – аудару және реконструкция. «Мимесис» концепцияның деконструкциясы. Бинарлық оппозициялардың, логоцентризмнің сынауы. Хат түсінігі, «ақиқатты» түсіндіру.Тақырып 3 Ж.Бодрийардың симулякр эстетикасы.

Ж.Бодрийар өнердің аяғы туралы, «эстетиканың құпия кодының» үзілуі туралы. Симулякрлардың концепциясы. Симулякрлардың үш деңгейі. Өнердің қазіргі заманғы жағдайы симуляцияның қалпы ретінде. Шындықтың орнын ауыстырған гипершындықтың ерекшеліктері. Түпнұсқа туралы ностальгия. Шындық пен елестетудің араласуы. Айналғаштық феномені мен тізбектіліктің аяғы. Қазіргі заманғы өнердің сыни талдауы.


Тақырып 4 Ж.Делез бен Ф.Гваттари өнерінің шизоанализі.

Ж.Делезке сәйкес қайталаудың феномендері және инновациясы. «Ризома», «шизоанализ», «номадология», «сингулярлық» түсініктері. Аңыздық фрейдтік театрды және оның репрезентация жүйесін сынау. «Психоанализ» - «шизоанализ» дилеммасы. «Мүшелері жоқ дене». Капитализм және шизофрения. «Ағаш» мәдениеті және «тамырсабақ» мәдениеті Тізбекті емес байланыстарды іске асыратын шығармашылық пен оқудың жаңа түрін қалыптастыру.


Тақырып 5 Ж.Лаканның армандар құрылымы.

Ж.Лакан эстетикасының психоаналитикалық концепциясы. «Шынайы - Елестетілген – Символикалық» болмыстың алғашқы негізі ретінде. Тілдің концепциясы. Метафора және метонимия.


Тақырып 6 Ф.Джеймисон постмодернизмнің өнер теориясы

Америкалық постмодернизмнің ерекшеліктері. Қазіргі заманғы өнердегі «басқа». «Сәулеттің нөлдік деңгейінің»теориясы. Қазіргі заманғы әлемдік тәртіп тоталдық жүйенің концепциясы ретінде. «Постмодернизм және тұтыну қоғамы». Постмодерннің мәдениеті - «субъектінің өлімі», «шизофрения»


Тақырып 7 Өнер мен эстетикадағы виртуалды шындық

«Виртуалдық» терминінің пайда болуы. «Виртуалды әлем» түсінігі екілік мағына ретінде. Интерактивтілік қазіргі виртуалдықтың ерекшелігі ретінде. Көркем объектінің трансформациясы. Виртуалдық артефакт. Теледидар мәдениетінің эстетикасы. Жанрлардың араласуы. «Ыстық мааскульт».3.3 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі


Тақырып 1 Постмодернизм эстетиканың теоретикалық негіздері.

 1. У.Эко жұмыстарында постмодернистік эстетиканың дәлелі.

 2. Постмодернисттік өнерде көпмәнділіктің, екімағыналықтың, шектеусіздіктің және аяқталмағандықтың мәні.

 3. Бұқаралық және элитарлы мәдениеттер арасында қашықтықты алып тастаудың мәселелігі.

 4. Интертекстуалдық Ю.Кристеваның интерпретациясында көркем шығармашылықтың әдісі ретінде.

 5. И.Хассанмен ұсынылған постмодернисттік өнердің негізгі ерекшеліктері


Тақырып 2 Ж.Дерриданың «деконструкциясы».

 1. «Деконструкция» стратегия ретінде.

 2. Деконструкция шешушіліксіз ретінде.

 3. Деконструкция «екілік ым» ретінде – аудару және реконструкция. «Мимесис» концепцияның деконструкциясы.

 4. Бинарлық оппозициялардың, логоцентризмнің сынауы.

 5. Хат түсінігі, «ақиқатты» түсіндіру.


Тақырып 3 Ж.Бодрийардың симулякр эстетикасы.

 1. Ж.Бодрийар өнердің аяғы туралы, «эстетиканың құпия кодының» үзілуі туралы.

 2. Симулякрлардың концепциясы.

 3. Симулякрлардың үш деңгейі.

 4. Өнердің қазіргі заманғы жағдайы симуляцияның қалпы ретінде.

 5. Шындықтың орнын ауыстырған гипершындықтың ерекшеліктері.

 6. Түпнұсқа туралы ностальгия. Шындық пен елестетудің араласуы. Айналғаштық феномені мен тізбектіліктің аяғы. Қазіргі заманғы өнердің сыни талдауы.


Тақырып 4 Ж.Делез бен Ф.Гваттари өнерінің шизоанализі.

 1. Ж.Делезке сәйкес қайталаудың феномендері және инновациясы. «Ризома», «шизоанализ», «номадология», «сингулярлық» түсініктері.

 2. Аңыздық фрейдтік театрды және оның репрезентация жүйесін сынау. «Психоанализ» - «шизоанализ» дилеммасы.

 3. «Мүшелері жоқ дене».

 4. Капитализм және шизофрения.

 5. «Ағаш» мәдениеті және «тамырсабақ» мәдениеті

 6. Тізбекті емес байланыстарды іске асыратын шығармашылық пен оқудың жаңа түрін қалыптастыру.


Тақырып 5 Ж.Лаканның армандар құрылымы.

 1. Ж.Лакан эстетикасының психоаналитикалық концепциясы.

 2. «Шынайы - Елестетілген – Символикалық» болмыстың алғашқы негізі ретінде.

 3. Тілдің концепциясы.

 4. Метафора және метонимия.


Тақырып 6 Ф.Джеймисон постмодернизмнің өнер теориясы

 1. Америкалық постмодернизмнің ерекшеліктері.

 2. Қазіргі заманғы өнердегі «басқа».

 3. «Сәулеттің нөлдік деңгейінің»теориясы.

 4. Қазіргі заманғы әлемдік тәртіп тоталдық жүйенің концепциясы ретінде.

 5. «Постмодернизм және тұтыну қоғамы».

 6. Постмодерннің мәдениеті - «субъектінің өлімі», «шизофрения»


Тақырып 7 Өнер мен эстетикадағы виртуалды шындық

 1. «Виртуалдық» терминінің пайда болуы.

 2. «Виртуалды әлем» түсінігі екілік мағына ретінде.

 3. Интерактивтілік қазіргі виртуалдықтың ерекшелігі ретінде.

 4. Көркем объектінің трансформациясы.

 5. Виртуалдық артефакт.

 6. Теледидар мәдениетінің эстетикасы.

 7. Жанрлардың араласуы. «Ыстық мааскульт».


3.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

3.4.1 СӨЖ түрлерінің тізіміСӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

30

2

Практикалық сабақтарға

дайындалу (сабақ тақырыбы бойынша материалды меңгеру, тапсырмаларды шешу және т.б.)Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

25

3

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру

Конспект

(және т.б.)Коллоквиум

(және т.б.)25

4

Бақылау шараларына дайындалу
1 МБ, 2 МБ , коллоквиум, бақылау жұмысы, тестілеу және т.б.

10

Барлығы

90


3.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

 1. Мәдениетте постмодернизмнің қайнар көздері.

[1], 45-67 б., [4] 4-90 б.

 1. Мродернизмнен бастап постмодернизмге дейін.

[2], 45-67 б., [9] 5-19 б.

 1. Постмодерннің жаңа бағдарламасы, оның ерекшеліктері.

[3] 4-59 б., [ 5] 4-299 б.

 1. Постмодерн және философия.

[10], 45-67 б., [12] 5-19 б.

 1. Постмодерн және ғылым.

[12], 55-67 б., [14] 5-45 б.

 1. Постмодерн мәдениетінің параметрлері.

[9], 25-112 б., [6] 23-85 б.

 1. Постмодерннің мәдени-дүниетанымдық бағдарламаның ерекшеліктері.

[11], 4-67 б., [23] 5-45 б.

 1. Көркемдік постмәдениет.

[12], 5-27 б., [24] 5-56 б.

 1. Әдебиеттік авангард.

[13], 35-97 б., [25] 5-77 б.

 1. Өнердегі постмодернизм.

[14], 5-77 б., [26] 5-66 б.

 1. Постмодернизм және бұқаралық мәдениет.

[15], 5-64 б., [27] 3-105 б.

 1. Постпостмодернизм.

[16], 5-71 б., [28] 5-49 б.Мамандық(тардың) жұмыс оқу жоспарынан көшірме
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32050204-Мәдениеттану мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме«Постмодернизм эстетикасы» пән атауы


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

емт

сын

КЖ-а

КЖ-с

бар-

лығы


дәр

пр.

зерт

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

3

135

45

90

3


7

3

135

30

15
90

45
Кафедра меңгерушісі _________ Ахметова Г.Ғ. 2011 ж. «___» ________(қолы)

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі:

 1. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.

 2. Деррида Ж. Эссе об имени. М., 1988.

 3. Зыбайлов Л.К., Шапинский В.А. Постмодернизм. М., 1993.

 4. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

 5. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., 1996.

 6. Ильин И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.

 7. Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998.

 8. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки. Итоги XX столетия. М., 2000.

 9. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.

 10. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб., 2000.

 11. Маньковская Н.Б. Париж со змеями (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995.

 12. Постмодерн в философии, науке, культуре. Хрестоматия. Харьков, 2000.

 13. Силичев Д.А. Постмодернизм: экономика, политика, культура. М., 1998.

 14. Федорова Л.Ф. Философские основания эстетики постмодернизма. М., 1993.

 15. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996.

 16. Диссеминация/ Ж.Деррида; пер. с франц. Д.Кралечкина. – Екатеринбург: У-Фактория, 2007.- 608с.

 17. Бодрийар Ж. Америка. СПб., 2000.

 18. Бодрийар Ж. Символический обмен и смерть. СПб., 2000.

 19. Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998.

 20. ДелезЖ., Гватарри Ф. Капитализм и шизофрения: Анти-Эдип. М., 1990.

 21. Лакан Ж. Функция и поле речи и языка в психоанализе. — М: Гнозис, 1995.

 22. Лакан Ж. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. — М: Русское феноменологическое общество/Логос, 1997.

 23. Лакан Ж. Семинары. Книга 1: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/54). — М.: Гнозис/Логос, 1998.

Қосымша:

 1. Лакан Ж. Семинары. Книга 2: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/55). — М.: Гнозис/Логос, 1999.

 2. Лакан Ж. Семинары. Книга 5: Образования бессознательного (1957/58). — М.: Гнозис/Логос, 2002.

 3. Лакан Ж. Семинары. Книга 7: Этика психоанализа (1959/60). — М.: Гнозис/Логос, 2006.

 4. Лакан Ж. Семинары. Книга 11: Четыре основные понятия психоанализа (1964). — М.: Гнозис/Логос, 2004.

 5. Лакан Ж. Семинары. Книга 17: Изнанка психоанализа (1969/70). — М.: Гнозис/Логос, 2008.

 6. Лакан Ж. Имена — Отца. — М: Гнозис/Логос, 2005.

 7. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранное эссе. М., 1996.

 8. Бодрийар Ж. Фрагмент из книги “О соблазнең// Иностранная литература. 1994. № 1.

 9. Вайнштейн О. Леопарды в храме (Деконструкционизм и культурная традиция)// Вопросы литературы. 1989. № 12.

 10. Гальцева Р. Борьба с Логосом. Современная философия на журнальных страницах// новый мир. 1994. № 9.

 11. Генис А. Вавилонская башня. (Искусство настоящего времени)// Иностранная литература. 1996. № 9.

 12. Гройс Б. Новое в искусстве// Искусство кино. 1992. №3.

 13. Жак Деррида в Москве. Деконструкция одного путешествия. М., 1993.

 14. Козина Ж. Музыкальный постмодернизм – химера или реальность?// Советская музыка. 1989. № 9.

 15. Курицин В. Книга о постмодернизме. Екатиринбург, 1992.

 16. Малахов В. Парадоксы мультикультуризма// иностранная литература. 1997. № 11.

 17. Силичев Д.А. Деррида: деконструкция, или философия в стиле постмодерн// Философские науки. 1992. № 3.

 18. Силичев Д.А. Методологические основы структуралистской эстетики// Вестник МГУ. Сер. 7. Философия. 1988. № 3.

 19. Якимович А. Утраченная Аркадия и разорванный Орфей. Проблемы постмодернизма// Иностранная литература. 1991. № 8.

 20. Якимович А. О лучах Просвещения и других световых явлениях (культурная парадигма авангарда и постмодернизма)// Иностранная литература. 1994. №

 21. Эко У. Заметки на полях «Имени Розы» // Эко У. Имя Розы. СПб., 1997.

 22. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии. 1992, №4.

 23. Маньковская Н.Б. «Париж со змеями» (Введение в эстетику постмодернизма). М., 1995.

 24. Постмодернизм и культура (Материалы «круглого стола») // Вопросы философии, 1993, №3.

 25. Философия эпохи постмодерна. Антология текстов. Минск. 1996.

 26. Фуко М. Воля к истине. М., 1996

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет