Правилник за устройството и дейносттаДата16.06.2016
өлшемі146 Kb.
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ЗЛАТНА НИВА” - ГРАД АЙТОС

ПРАВИЛНИКЗа устройството и дейността


на Професионална гимназия по селско стопанство “Златна нива” гр.Айтос

ГЛАВА І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1 С този правилник се уреждат онези положения от устройството, дейността и вътрешния ред на ПГСС”Златна нива” гр.Айтос, които не са регламентирани от по-висок ранг.

Чл.2 Правилникът е задължителен за директора, помощник директорите, учителите, учениците и служителите на гимназията, както и всички други лица намиращи се на територията и.


ГЛАВА ІІ.УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ
Чл.3 (1) ПГСС”Златна нива” е професионална гимназия по селско стопанство от традиционен тип с четиригодишен курс на обучение.

(2) Наред с общообразователната подготовка в професионалната гимназия се дава и професионална такава, която осигурява придобиването на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания за професионалното образование и обучение за придобиване на квалификация по професии и правоспособност за професии, за които се изисква.

Чл.4 Взаимодействието между гимназията и Центъра се осъществява на ниво РИО гр.Бургас и МЗХ гр.София.

Чл.5 ал.(1) Училището осигурява самостоятелно и задочно обучение, което се осъществява на базата на действащите учебни планове за професионално образование по специалности застъпени в гимназията.

ал.(2) Организацията на обучението в самостоятелна и задочна форма се определя с Правилник за дейността на училището.

I. Самостоятелна форма на обучение

т.1 В самостоятелна форма на обучение се обучават

съгласно чл.84, ал.2 ППЗНП

- лица навършили 16 – годишна възраст

- ученици в задължителна училищна възраст, който по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение

- даровити деца в задължителна училищна възраст, след решение на педагогическия съвет

- ученици за който придобиването 3-степен на професионална квалификация е предвидено в учебния план за съответната специалност в 13 клас.

Съгласно чл.139 и сл. ППЗНП

- ученици на който е наложено наказание „преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение”

т.2 Ученици, обучавани в дневна форма могат да променят

формата си на обучение в началото на учебната година. Промяната на формата на обучение се допуска и по време на учебните занятия.

т.3 Учениците, които следва да се обучават в самостоятелна форма подават писмено заявление до директора на училището.

т.4 С писмено заявление ученикът може да изяви желание да премине от дневна в самостоятелна форма на обучение. Заявлението се разглежда на Педагогически съвет и се резолира от директора.

т.5 За промяна на формата на обучение директорът издава заповед.

т.6 Условията и реда за организиране и провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение се определя със заповед на директора на училището.

т.7 Учениците от самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити в рамките на една учебна година, както следва:

1-ва редовна сесия – през месец декември – до ½ от изпитите;

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 15.11.2012г.

2-ра редовна сесия през месец април – до ½ от изпитите;

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 15.03.2013г.

И две поправителни сесии:

1-ва поправителна сесия –през месец май;

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 25.04.2013г.

2-ра поправителна сесия –през месец август;

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 28.06.2013г.

т.8 Учениците, обучаващи се в самостоятелна форма при повтаряне на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка Слаб(2), или на изпитите на който не са се явили, но на не повече от 2 редовни сесии – декемврийска и априлска, като задължително посещават консултации до завършване на съответния клас.

т.9 Учениците, които се обучават в самостоятелна форма придобиват втора (трета) степен на професионална квалификация след полагане на държавни изпити по теория и практика на професията в съответствие с учебния план, по който са били обучавани.

ал.(3) Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпит пред комисия, определена със заповед на директора на училището. Учениците могат да полагат изпит за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

ал.(4) Ученик, който е започнал обучението си в професионалното училище в дадена форма на обучение по определена професия /специалност/ и премине в самостоятелна форма на обучение по същата професия/специалност, продължава обучението си по учебния план по който е започнал.

ал.(5) Ученици от минали години, прекъснали обучението си в ПГСС „Златна нива” по причина, продължават обучението си по действащия учебен план за дневна форма на обучение за съответния клас. Ако е необходимо се явяват на приравнителни изпити, както следва:

- приравняване на 9 и 10 клас – през декемврийска и априлска редовна сесия на текущата година.

- приравняване на 9, 10 и 11 клас – 9 и 10 клас през декемврийска и априлска редовна сесия на текущата година, а 11 клас – през октомврийска сесия на следващата учебна година. През декемврийска и априлска редовна сесия се явяват на изпити за 12 клас.

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити през октомврийска сесия - до 28.09.2012г.

ал.(6) Условията и реда за организиране и провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение се определя със заповед на директора на училището съгласно чл.84, ал.2,3 ППЗНП и в съответствие с Наредба №3 от 15.04.2003г. на МОН за системата на оценяване.

- В един ден не могат да се провеждат изпити по повече от един учебен предмет;

- Учениците полагат изпити върху цялото учебно съдържание на учебния предмет за съответния клас по учебно-изпитна програма, разработена и предоставена от преподавателите по съответната учебна дисциплина, в съответствие с учебния и училищните планове и материално – техническата база на училището.

- На учениците се посочва литература за самоподготовка и критерии за оценка в съответствие с ДОИ. Провеждат се консултации с преподавателите по график изготвен в началото на учебната година.

- Обучението по всички учебни предмети завършва с полагане на изпити. Учениците могат да полагат изпити за следващия клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

- Ученик, който не е подал заявление за явяване на изпити не се допуска до съответната сесия и не се вписва в изпитните протоколи

- Ученик, който е подал заявление за явяване на изпити на редовна сесия, но не се е явил на тях, полага изпитите на поправителните сесии.

- Комисия в състав ПДУД и класен ръководител изготвят график за редовните сесии

ал.(7) Ученикът завършва клас, ако по учебните предмети от ЗП, ЗИП, ЗПП има годишна оценка най-малко среден 3.

ал.(8) Ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение, която съдържа Управление кат.”Т” , по желание вземат съответните часове срещу заплащане.

ал.(9) Производствената практика е задължителен елемент от учебния процес в професионалните училища.Тя се отнася за всички ученици от застъпените форми на обучение.

ал.(10) За ученик, който не е провел производствената си практика по уважителни причини в редовния график, директорът определя условията и реда на провеждането и.

ал.(11) Ученик, който е получил слаба оценка по производствена практика я провежда отново при условия и по ред, определени от директора.

ал.(12) На група ученици от самостоятелна форма на обучение директорът със заповед определя учител, който да бъде класен ръководител на групата. Ръководителите на групи попълват задължителна училищна документация, проследяват всяка изпитна сесия и информират ръководството за резултатите от проведената сесия.

ал.(13) Задължителна училищна документация, в която се вписват учениците в самостоятелна форма на обучение:

- Книга за резултатите от изпитите на самостоятелна форма на обучение (чл.64 от Наредбата №4 от 16.04.2003г. за документи за системата на народната просвета)

- Личен картон, в който се записват личните данни, година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си, резултати от обучението на ученика за всяка учебна година и др. Всички задължителни реквизити, който се вписват в личния картон са определени в чл.30,ал.2,т.1-10 от Наредба №4 от 16.042003г. за документите за системата на народната просвета. Личният картон се води от класен ръководител.


II. Задочна форма на обучение – обучението се осъществява съгласно чл.82 от ППЗНП

- Задочната форма на обучение включва учебни занятия, самостоятелна

подготовка и изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

- Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.

- Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответния

учебен предмет и насоки за самостоятелна подготовка за изпитите.

- Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

В задочна форма на обучение се обучават:

т.1 Лица навършили 16 – годишна възраст

т.2 Учениците, които следва да се обучават в задочна форма подават

писмено заявление до директора на училището.

т.3 Учебните занятия се провеждат в събота и неделя по седмично разписание утвърдено в началото на учебната година със заповед на директора в две сесии:

- Първа редовна сесия (учебни занятия) - включва ½ от хорариума по учебен план и ½ от учебните предмети и започва първата събота на м. октомври.

- Втора редовна сесия (учебни занятия) - включва ½ от хорариума по учебен план и ½ от учебните предмети и започва първата събота на м. януари след коледната ваканция.

т.4 Условията и реда за организиране и провеждане на изпитите в задочна форма на обучение се определя със заповед на директора на училището съгласно чл.84, ал.2,3 ППЗНП и в съответствие с Наредба №3 от 15.04.2003г. на МОН за системата на оценяване.

- Първа редовна сесия (изпити) - през м. януари

- Втора редовна сесия (изпити) - през м. април/май

И две поправителни сесии

- Първа поправителна сесия (изпити) - през м. юли, подаване на заявления до 20 юни 2013 г.

- Втора поправителна сесия (изпити) - през м. септември, подаване на заявления до 5 август 2013 г.

т.5 Учениците, обучаващи се в задочна форма при повтаряне на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка Слаб(2), или на изпитите на който не са се явили, но на не повече от 2 поправителни сесии – юлска и септемврийска, като задължително посещават консултации до завършване на съответния клас.

т.6 Учениците, които се обучават в задочна форма придобиват втора (трета) степен на професионална квалификация след полагане на държавни изпити по теория и практика на професията в съответствие с националните изпитни програми за съответната професия/специалност.

ал. (14) Ученикът завършва клас, ако по учебните предмети от ЗП, ЗИП, ЗПП има годишна оценка най-малко среден 3.

ал.(15) Производствената практика е задължителен елемент от учебния процес в професионалните училища.Тя се отнася за всички ученици от застъпените форми на обучение.

ал.(16) За ученик, който не е провел производствената си практика по уважителни причини в редовния график, директорът определя условията и реда на провеждането и.

ал.(17) Ученик, който е получил слаба оценка по производствена практика я провежда отново при условия и по ред, определени от директора.

ал.(18) На клас ученици от задочна форма на обучение директорът със заповед определя учител, който да бъде класен ръководител на класа. Класните ръководителите попълват задължителна училищна документация, проследяват всяка изпитна сесия и информират ръководството за резултатите от проведената сесия.

ал.(19) Задължителна училищна документация, в която се вписват учениците в задочна форма на обучение:

- Дневник

- Личен картон, в който се записват личните данни, година на утвърждаване на учебния план, по който ученикът е започнал обучението си, резултати от обучението на ученика за всяка учебна година и др. Всички задължителни реквизити, който се вписват в личния картон са определени в чл.30,ал.2,т.1-10 от Наредба №4 от 16.042003г. за документите за системата на народната просвета. Личният картон се води от класен ръководител.

Чл. 6 Ученици със средно образование могат да се обучават в квалификационни курсове за придобиване на професионална квалификация срещу заплащане по ред установен със заповед на директора.

Чл.7 ал.(1) Обучаващите се ученици получават диплом за средно образование и втора степен на професионална квалификация след успешно завършен 12 – ти клас и положени държавни зрелостни и държавни изпити по специалност.

ал.(2) Дипломата за средно образование и свидетелството за професионална квалификация се издават независимо едно от друго при изпълнение на условията за издаването им.

ал.(3) Учениците, успешно завършили 13-ти клас получават свидетелство за трета степен на професионална квалификация след успешно положени държавни изпити по специалността.

Чл.8 ал.(1) Училището се управлява от Директор, подпомаган от Помощник директор по производствената дейност и Помощник директор по учебната дейност.

ал.(2) Колективен орган за управление на училището е Педагогическият съвет.Той се представлява от Директора. В състава му влизат помощник директорите и учителите. С право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице.

ал.(3) В началото на всяка учебна година се избира училищно настоятелство в състав от 5 души.Статута на тези органи и техните правомощия се регламентират с отделни документи.

Чл.9 ал.(1) Професионална гимназия по селско стопанство “Златна нива” е държавно учебно заведение.

ал.(2) Министерството на земеделието и горите предоставя материалната база на училището за ползване и стопанисване.

Чл.10 Училището се финансира от: Субсидии от МЗХ и собствени приходи.ГЛАВА ІІІ. ВЪТРЕШЕН РЕД

Чл.10 ал. (1) В 9-ти клас се приемат ученици завършили основно образование по ред и начин определен с Наредба на МОН.

ал. (2) Ученици могат да се приемат само след завършен учебен срок или година или при наличието на свободни места, като се полагат приравнителни изпити, съобразно разликата в учебните планове за всяка специалност. Приемането става с решение на Директора на училището.

ал. (3) За приемане в самостоятелна или задочна форма на обучение, ученикът подава писмена молба, удостоверяваща основанието. Решението се взема от Педагогическия съвет и резолира от Директора.

Чл.11 ал. (1) Срокът за приема на учениците за дневна форма на обучение се определя от директора на училището.

ал. (2) Разпределението на учениците по класове се извършва от комисия на база бала и желанието на ученика и всички необходими документи за прием в ПГСС “Златна нива” гр. Айтос по Наредба на МОН за прием в държавните училища.

ал. (3) Определянето на годишните норми на преподавателска работа се прави от Директора и пом.директорите, съгласува се на ПС и се утвърждава от Директора не по-късно от 15.09.

ал. (4) В началото на учебната година директорът определя със заповед класното ръководство на всички класове.

Чл.12 ал. (1)Дневното обучение в ПГСС се провежда по учебен план, приет от ПС въз основа на типов учебен план за професионалните училища, не по-късно от 12 Септември.

ал. (2) В съответствие с учебните планове и програми, учителите съставят годишни разпределения и ги представят за утвърждаване от Директора не по-късно от 15 Септември.

Чл.13 Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо - физичните особености и възможности на учениците.То се разработва в съответствие с изискванията на Наредбата на Министъра на здравеопазването и се утвърждава от Директора на училището не по-късно от три дни преди началото на всеки учебен срок.

Чл.14 ал. (1) Учебните занятия започват и завършват по график утвърден от Директора.

ал. (2) Учениците носят отличителни знаци- банери, на които са отбелязани училището, името на ученика и класа в който учи.

ал. (3) Първият учебен час започва в 7,30 часа.

ал. (4) Началото на учебния час се оповестява от два звънеца – първи за учениците и втори за учителите.

ал. (5) Края на учебния час също се оповестява със звънец.

ал. (6) Биенето на звънеца се извършва от определено от Директора лице.

ал. (7) Промени в графика за деня се правят само с разрешение на Директора.

Чл.15 ал. (1) Учениците са длъжни между първия и втория звънец да се подредят пред кабинета.

(2) Отсъствията на ученик от час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

ал. (3) Закъснение до 15 мин. за учебен час се регистрира като 1/3 неизвинено отсъствие, а над 15 мин. като 1 неизвинено отсъствие.

ал.(4) Закъснението до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се считат за един учебен час неизвинено отсъствие.

Чл.16 ал. (1) Учителите идват на училище не по-късно от 10 минути преди първия учебен час.

ал. (2) Учителят влиза в кабинета не по-късно от 1 минута след биенето на втория звънец.

ал. (3) За точното изпълнение на седмичното разписание на графика на учебните занятия и на изискванията посочени в ал.1 и 2 на този член отговаря пом.директора по учебната дейност.

ал. (4) При три нарушения по ал.1 и 2 на този член в два последователни календарни месеца щатните учители се наказват по КТ

Чл.17 ал. (1) По време на учебните занятия учениците изпълняват възложените от учителя задачи и съблюдават неговите изисквания.

ал. (2) Учениците от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб(2) по предмети от задължителната, ЗИП или профилирана подготовка се явяват на извънредна поправителна сесия през месец май, преди провеждането на държавните зрелостни и държавните квалификационни изпити. Ученици от 12 клас от минали години, желаещи да се явят на поправителни изпити, подават заявление до директора в срок до 15.04.2013г. За явяване на поправителен изпит през м.август, учениците от 12 клас подават заявление до 05.08.2013 г.

ал. (3) За освобождаване на учениците от часовете по физическо възпитание и спорт за определен период от време се представя медицинска бележка, издадена от личния или лекуващия лекар, в която са отразени здравословното състояние на ученика, мотивът за освобождаването и срокът за освобождаване.

ал. (4).Учениците могат да бъдат освободени по здравословни причини от изучаване на предмета “Физическо възпитание и спорт” за учебен срок или година чрез протокол на лекарска консултативна комисия /ЛКК/ по профила на заболяването или експертно решение на Районна експертна лекарска консултативна комисия /РЕЛКК/, която има предназначение да определя инвалидността на деца до 16 години, ако ученикът е освидетелстван вече от РЕЛКК по друг повод и с други документи.

ал. (5) Документите по т.3 и т.4 се предоставят на медицинската сестра, която установява достоверността им и изготвя становище за всеки освободен ученик в три екземпляра и ги предава на директора, класния ръководител и на съответния учител по физическо възпитание и спорт.

ал. (6) Освободените ученици по реда на т.3 и т.4 присъстват в часовете по физическо възпитание и спорт, но не участват в тях.Те само наблюдават обучението по предмета и съответните дейности.

ал. (7) Въвеждат се степени на поведение на учениците в ПГСС „Златна нива” както следва:

Примерно - за ученици, спазващи Правилника за вътрешния ред и дейността в училището

Добро - за ученици допуснали 10 неизвинени отсъствия, лишаване от стипендия за отличен успех и нарушаващи Правилника за вътрешния ред и дейността в училището.

Незадоволително - при 15 неизвинени отсъствия или при системно и грубо нарушаване Правилника за вътрешния ред и дейността в училището.

ал.(8) При нарушаване на дисциплината в час, неспазване Правилника за вътрешния ред и дейността в училището да се полага труд в полза на училището,в извънучебно време, който да се конкретизира от класния ръководител и ПДУПД и който да не уронва достойнството на ученика.

ал. (9) Учениците от 11 клас, които не са провели по уважителни причини лятната производствена практика ще отработят дните по график спуснат от директора. В случаите, в които учениците не спазят и допълнително спуснатия график на ПС се решава начина за провеждане на лятната производствена практика.

ал. (10) Ученик не провел целодневно дежурство по уважителни причини в редовния график (10 дни) през учебната година го провежда при условия и по ред определен от директора.

ал. (11) За всички наказания класните ръководители уведомяват родителите писмено.

ал. (12) Извиняването на отсъствията по болест на учениците става въз основа на медицинска бележка издадена от личния лекар и заверена от медицинското лице в училището.Същата трябва да се представи на класния ръководил до вторник на следващата седмица, за да могат да бъдат извинени своевременно.

(13) Медицинските документи се съхраняват от класния ръководител до края на учебната година.

(14) Отсъствията от учебни занятия на активно спортуващи ученици се удостоверяват с бележка от спортния клуб, в който членуват.

Чл.18 (1) Приравнителните изпити и изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение се провеждат по реда на поправителните изпити.

ал. (2) Резултатите от изпитите по предходната алинея се вписват в специална книга.

ГЛАВА ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ

Чл.19. Учителят има следните права:

ал. (1) Свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

ал.(2) Да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

ал. (3) Да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

ал. (4) Да повишава образованието и професионалната си квалификация;

ал. (5) Да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището, детската градина и обслужващото звено;

ал. (6) Да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения."

Чл. 20. Учителят има следните задължения:

ал.(1) Да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

ал. (2) Да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно езиковите норми;

ал. (3) Да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

ал. (4) Да участва в работата на педагогическия съвет и да изпълнява неговите решения;

ал. (5) Да изпълнява предписанията и препоръките на органите, осъществяващи методическа дейност и контрол в системата на народната просвета;

ал. (6) Да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно - възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището, детската градина или обслужващото звено;

ал. (7) Да поддържа и повишава професионалната си квалификация;

ал. (8.) Да информира писмено и на индивидуални срещи родителите за успеха и развитието на детето или ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда, да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на детето или ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

ал. (9) Да не ползва мобилен телефон по време на час;

ал. (10) Да не пуши, да не внася и да не употребява алкохол в училището, детската градина или обслужващото звено, както и извън тях - при провеждане на мероприятия и дейности, в които участват деца или ученици;

ал. (11) Да се явява на работа с облекло и във вид, които съответстват на положението му на учител и на добрите нрави;

ал. (12) Да не внася в училището огнестрелно оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

ал. (13) Индивидуалните срещи с родителите се провеждат в приемното време на учителя или в друго удобно за двете страни време.

Чл. 21. Учител, който е и класен ръководител, има следните допълнителни задължения:

ал. (1) Да следи за успеха и развитието на учениците от съответната паралелка в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда, като периодично и своевременно информира родителите;

ал. (2) Да анализира и оценява рисковите фактори върху учениците от паралелката и да предприема превантивни и корективни мерки за справяне с тях;

ал. (3) Да контролира посещаемостта на учебните часове от учениците от паралелката;

ал. (4) Своевременно да уведомява родителите, ако ученикът отсъства от учебни часове, както и когато спрямо него ще започне процедура за налагане на наказание или други мерки по този правилник;

ал. (5) Да консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;

ал. (6) В края на всяка учебна година класният ръководител изготвя характеристика за всеки ученик от паралелката, в която прави преценка за развитието на ученика в образователно-възпитателния процес и за спазването на училищната дисциплина. В характеристиката се посочват както положителните, така и отрицателните страни в развитието на ученика. Характеристиката се предоставя на родителя срещу подпис.

ал. (6) т.1. При завършване на основно и на средно образование класният ръководител изготвя цялостна характеристика за развитието на ученика. Характеристиката е неразделна част от свидетелството за основно образование, съответно от дипломата за средно образование.

ал. (6) т.2 Характеристика се изготвя и в случаите на преместване на ученици в друго училище.

ал.(7) Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки. Класният ръководител уведомява родителя за наложените на ученика наказания и мерки.

ал. (7)т.1 Наложените наказания и мерки се отразяват в ученическата книжка, в личния картон и в характеристиката на ученика.

ал.(7) т.2 Наложеното наказание по се обявява от класния ръководител пред класа.

ал.(8) Да организира и да провежда родителски срещи;

ал.( 9) Периодично да организира индивидуални срещи с учениците от паралелката, да организира и провежда часа на класа и да работи за развитието на паралелката като общност;

ал.(10) Да участва в процедурите за налагане на наказания и мерки по отношение на учениците от паралелката в случаите и по реда, предвидени в този правилник;

ал.(11) Да осъществява връзка с учителите, които преподават на паралелката, и периодично да се информира за успеха и развитието на учениците от паралелката по съответния учебен предмет, за спазване на училищната дисциплина, за уменията им за общуване и интегриране в училищната среда;

ал.(12). Да осъществява постоянна връзка с останалите класни ръководители с оглед усъвършенстване и намиране на нови форми за общуване с учениците и родителите;

ал.(13). Да осъществява връзка и да подпомага специалистите, които работят с ученици от паралелката;

ал.(14). Да води редовно и да съхранява учебната документация за паралелката.

ал.(15) По време на родителските срещи се обсъждат и се вземат решения по основни въпроси, свързани с развитието и възпитанието на учениците, включително с участието на специалисти. Класният ръководител не може да обсъжда публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

ал.(16) На първата родителска среща за учебната година класният ръководител предоставя на родителите информация за графика на приемното време на учителите в училището, запознава родителите срещу подпис с правилника за дейността на училището и правилника за вътрешния ред.

ГЛАВА V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ

Чл. 22. Ученикът има следните права:

ал.(1). Да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

ал.(2). Да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

ал.(3). Да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

ал.(4). Да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

ал.(5). Да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование при условия и по ред, определени в нормативен акт;

ал.(6). Да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

ал.(7). Да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

ал.(8). Да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

ал.(9). Да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

ал.(10). Да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

ал.(11).Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

т.1. при представяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува;

т.2. до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя;

т.3. до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмена молба от родителя.

- Броят на отсъствията по уважителна причина на учениците със специални образователни потребности не се отразява на формирането на срочна оценка.

Чл.23. Ученикът има следните задължения:

ал.(1) Да съхранява авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

ал.(2) Да не отсъства от учебните часове без уважителна причина - за присъствените форми на обучение;

ал.(3) Да се явява в училище с облекло и във вид, които съответстват на положението му на ученик и на добрите нрави:

За момчетата - тъмносини, черни или кафяви панталони/ дънки/ и в същия цвят-тениски, ризи или пуловери.

За момичетата - тъмносини, черни или кафяви панталони/ дънки/ или поли с прилична дължина и в същия цвят-тениски, ризи или пуловери.

Анцузите са спортно облекло и с тях да се посещават само часовете по физическо възпитание.

При провеждане на ДЗИ и Държавни квалификационни изпити учениците да се явяват с облекло във вид, посочен в правилника.

ал.(4) Да носи отличителни знаци на училището - баджове: за девети клас - червени, за десети клас - сини, за единадесети клас – жълти и за дванадесети клас - зелени , като на тях се обозначава името, класа и училището.

ал.(5) Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

ал.(6) Да не участва в хазартни игри, да не пуши, да не употребява наркотични вещества и алкохол;

ал.(7) Да не ползва мобилен телефон и други технически и електронни средства по време на час без разрешение на учителя;

ал.(8) Да не пречи на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения, както и на съучениците си по време на учебните часове;

ал.(9) Да не носи оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

ал.(10) Да не бъде на обществени места без придружител в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето;

ал.(11)Да опазва материално-техническата база и чистотата на територията на училището. При повреждане или унищожаване на материално имущество (столове, чинове, прозорци, щори, брави, дъски, ключове, контакти, осветителни тела, знамена и символи ) да възстанови щетите в 5-дневен срок или да внесе левовата равностойност на повреденото имущество с транспортни разходи и ремонт в касата на гимназията. В случай, че не се установи конкретен извършител, учениците от класа поемат разходите солидарно.

ал.(12) Тетрадките и учебните пособия на учениците да възпитават в естетика и да не съдържат агресивни послания;

ал.(13) Да носи ученическата си книжка в училище и да я представя при поискване на учителя или директора;

ал.(14) Да носи ученическата си лична карта в училище и извън него.

Чл.24 Учебните часове в училище са открити за посещение от страна на: ал.(1)


 • Организационен експерт от РИО на МОН

 • Експерт-предметник от РИО но МОН (във връзка с преподаването и усвояването на учебния материал)

 • Директора на гимназията (във връзка с контролната дейност)

 • Помощник-директора по учебната дейност и Помощник-директора по производствената дейност(за часовете по практика).

ал. (2) При желание да посетят учебно занятие лицата, упоменати

по ал.1 на този член е необходимо:

т.1 – да не влизат в класната стая преди учителя

т.2 – да не напускат класната стая преди края на учебното занятие, освен ако са получили предварително съгласието на учителя за това.

т.3 – да не нарушават установения в учебния час ред.

ал. (2) Констатациите от посещението се обсъждат най-напред с учителя.

ал. (3) Неспазилите изискванията по ал.1 и 2 могат да не бъдат приемани от учителя.

Чл.25. Н А К А З А Н И Я: За неизпълнение на задълженията си, определени с този правилник по Правилника за дейността на училището, ученикът се наказва със:

ал.1 При 5 неизвинени отсъствия ученикът се наказва със забележка със Заповед на Директора по предложение на класния ръководител .

ал.2 При 10 неизвинени отсъствия ученикът се наказва с отнемане на стипендията и предупреждение за преместване в друго учебно заведение със заповед на Директора по предложение на ПС. Поведението му се определя на „добро”и се отразява в характеристиката на ученика. Родителят и ученикът подписват декларация.

ал.3 При 15 неизвинени отсъствия и като крайна мярка при тежки нарушения, ученикът се наказва с преместване в друго училище до края на учебната година със Заповед на Директора по предложение на ПС, поведението му се определя на „незадоволително” и се отразява в характеристиката на ученика.

ал.4 Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време. Дейностите в полза на училището не трябва да са такива, които с оглед на естеството или интензивността си не са съобразени с възрастовите особености и здравословното състояние на учениците или унижават тяхното достойнство.


 • Окопаване и поливане на цветните лехи на територията на училището.

 • Уборка и почистване на парковите алеи.

 • Почистване на класните стаи, спортната площадка, училищните коридори и двора на гимназията.

 • Боядисване на пейки в парка, оградата на училището и др.

 • Грижа и поливане на декоративната растителност в сградата на училището.

ал.5 Процедура за наказанието „Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” :

 • Наказанието се налага по предложение на класния ръководител, учител или служител, съгласувано с ръководството на училището.

 • Наказанието се налага със заповед на Директора, като се посочват мотивите за налагането му.

 • Наложеното наказание се обявява от класния ръководител пред класа и се вписва в училищната документация.

 • Срокът за наказанието е от 1 до 5 дни, в зависимост от степента на провинението.

ал.6 Когато ученикът се яви в училище с облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището, както и когато състоянието му не му позволява да участва в образователно-възпитателния процес, той се отстранява от училище до отпадане на основанието за отстраняването му, за което класният ръководител уведомява родителя.

Чл.26 Срокът на наказанието по чл.25, ал.т. 1,2 и 3 е до края на учебната година, а когато наказанията по чл. чл.25, ал. 1,2 и 3 са наложени до 30 учебни дни преди края на втория учебен срок, те влизат в сила от началото на следващата учебна година.

ал.(2) Класният ръководител писмено уведомява родителя за извършеното от ученика нарушение и за правата на родителя в процедурата по налагане на наказание.

ал. (3) За всяко производство за налагане на наказание по чл. 23 се определя докладчик. Докладчик е класния ръководител или учител, който преподава на ученика.

ал. (4) Преди налагане на наказанията по чл. 25 ал.2 и 3 директорът , съответно педагогическият съвет изслушва ученика и проверява фактите и обстоятелствата, свързани с конкретното нарушение.

ал. (5) Родителят има право да присъства на изслушването и да изрази мнение.

ал. (6) За изясняване на фактите и обстоятелствата на изслушването могат да бъдат поканени и да бъдат изслушани учители, които преподават на ученика, както и ученици.

ал. (7) Преди налагане на наказанията по чл.25, т. ал. 2 - 4 задължително се уведомява дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес на ученика, представител на която може да присъства на изслушването с оглед защита на правата и на интересите на ученика. По желание на ученика и на неговите родители дирекция "Социално подпомагане" може да го консултира преди налагане и на останалите наказания и мерки.Неизпълнението на задълженията, предвидени в този правилник и в правилника за дейността на училището, е нарушение на училищната дисциплина.

ГЛАВА V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ


Чл. 27. ал. (1) ПГСС „ Златна нива” осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

ал. (2) Родителите имат следните права:

т.1. Периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

т.2. Па се срещат с класния ръководител и учителите в определеното приемно време или в друго удобно за двете страни време;

т.3. Па участват в родителските срещи;

т.4. Да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на детската градина, училището или обслужващото звено;

т.5. Да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на детето или ученика;

т.6. Да участват в училищното настоятелство, когато такова е създадено;

т.7. Да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от специалист, за което училището им оказва необходимото съдействие.

ал. (3) Родителите имат следните задължения:

т.1. Да осигуряват присъствието на ученика в училище;

т.2. Да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището в началото на учебната година или при записване на ученика;

т.3. Да не допускат явяването на ученика в училище с облекло или във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

т.4. Редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно-възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за уменията му за общуване с учениците и учителите и интегрирането му в училищната среда;

т.5. Да се явяват в училището и обслужващото звено, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

Съгласуван: 1. СО на СБУ при ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

Председател:…………………….

С. Енева


2. СО към КТ Подкрепа при ПГСС „Златна нива” гр. Айтос

Председател:…………………….С. Павлова


Каталог: pravilnici


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет