Представянежүктеу 48.22 Kb.
Дата20.07.2016
өлшемі48.22 Kb.
П Р Е Д С Т А В Я Н Е

Н А П Р О Е К Т „З Е Л Е Н А Е Н Е Р Г И Я”
Партньори:

Бенефициент: Община Брезово

Партньор 1: Община Марица

Партньор 2: Национално сдружение на малкия и среден бизнес/НСМСБ

Партньор 3: Провинция Бергамо, Италия
Обща цел

Да развие партньорство за сътрудничество и за трансфер на ноу-хау и най-добри практики при привличането на инвеститори в областта на възобновяемите енергийни източници от провинция Бергамо, Италия към общините Брезово и Марица чрез междурегионално сътрудничество.Специфична цел 1:

Идентифициране, установяване на контакт и развиване на трайни партньорски отношения с местни институции, организации и фирми, имащи отношение към процеса на изграждане на ВЕИ в Италия.Специфична цел 2:

Създаване на нов и иновационен подход и практики в привличането на инвеститори и създаването на партньорство в изграждане на ВЕИ в общините Брезово и Марица чрез прилагането на бенчмаркингов анализ на най-добрите практики от Италия.


Целеви групи:

  • Кметовете на общините

  • Общинските съвети

  • Общинските администрации

  • Гражданите

  • Частният бизнес и бизнес организации

  • Частният бизнес и бизнес организациите от Провинция Бергамо, Италия;


Бенефициенти:

Преки бенефициенти

Фирми, частни лица, бизнес организации - потенциални инвеститори  • от България (вкл.членовете на НСМСБ) и

  • от Италия – провинция Бергамо

Непреки бенефициенти:

Финансиране (в лв.)

Обща стойност на проекта 287 830.00

Национално съфинансиране 43 174.50 - 15%

Съфинансиране от ЕФРР 244 655.50 - 85%


Дейности по проекта:
Работен пакет 1: „Управление на проекта”, включващ:

1.1. Начало на проекта

1.2. Техническо и финансово управление и съгласуване между партньорите

1.3. Мониторинг, оценка и отчетност


Работен пакет 2: „Бенчмаркингово проучване на добри практики в привличане на инвеститори и създаване на партньорства в изграждането на ВЕИ в Германия и Италия”, включващ:

2.1. Проучване на нормативната база, за ВЕИ в България, и секторен анализ

2.2. Идентифициране на теоретичния и технически потенциал за ВЕИ в общините Брезово и Марица

2.3. Национален доклад “Условия и състояние на изграждане на ВЕИ в Италия”

2.4. Кабинентно проучване “Добри практики в изграждане на ВЕИ в Италия”

2.5. Изготвяне на план, методика и въпросник за теренното бенчмаркингово проучване в Италия

2.6. Теренно проучване в Италия и заключителен етап на бенчмаркинга
Работен пакет 3. „Усвояване на добрите практики в привличането на инвеститори и създаването на партньорства в изграждането на ВЕИ”, включващ:

3.1. Изготвяне на пакет от мерки за насърчаване на инвестиции в изграждане ВЕИ

3.2. Брошура с добри практики за привличане на инвестиции в изграждане ВЕИ в Италия

3.3. Изработване на типови бизнес планове за изграждане на ВЕИ

3.4. Изработване на типови идейни инвестиционни проекти за изграждане на ВЕИ
Работен пакет 4. „Пилотна кампания по привличане на инвеститори”, включващ:

4.1. Информационна брошура на български и английски език за възможностите за инвестиране в изграждане на ВЕИ

4.2. Идентифициране на потенциални инвеститори и осъществяване на контакт с тях

4.3. Семинар “Възможности и ограничения за инвестиране във ВЕИ в общини Брезово и Марица


Целта на семинара е да запознае детайлно с възможностите и ограниченията за инвестиране в района на общини Брезово и Марица в производство от ВЕИ максимално широк кръг от потенциални инвеститори.

Предвижда се участие на потенциални инвеститори от България и Италия и италиански експерти експерти.

На семинара ще бъде показан снимков материал от терена за изграждане на производствени комплекси от ВЕИ в Италия, Брезово и Марица.

С оглед икономия на време и ресурси семинарът ще е комбиниран с Националната конференция и с едноседмичните консултации .
4.4. Консултации от италиански експерти относно изграждане на ВЕИ

4.5. Учебно посещение в Италия на перспективни инвеститори и представители на общините Брезово и Марица


Работен пакет 5: Разпространение на дейностите и валоризация, включващ:

5.1. Пресконференции

5.2. Визуализация

5.3. Интервюта, статии и реклами в масмедии и Интернет

5.4. Секции на английски език на сайтовете на общините Брезово и Марица

5.5. Национална конференция по проблемите и възможностите за инвестиране в производство на енергия и горива от ВЕИ


Националната конференция ще надвиши рамките на останалите дейности по проекта, който са насочени към реализирането на мерки в тази посока в един малък регион – общините Брезово и Марица. Целта ще бъде да се обменят знания и опит с другите региони в страната и да се направи сравнение с постигнатото в тях.
Дейност 5.6. Подписване на споразумение за междуобщинско сътрудничество за подкрепа на инвестициите в използване на ВЕИ


Този документ е създаден в рамките на проект “Зелена енергия: Усвояване на добри практики в привличането на инвеститори и изграждането на партньорства за ефективно използване на възобновяеми енергийни източници в общините Брезово и Марица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Брезово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет