Приложение №1 До Дирекция на Природен парк „Сините камъни” Гр. Сливен площад “Александър Стамболийски” 1 Сграда “Печ”, етаж 5жүктеу 73.92 Kb.
Дата07.06.2016
өлшемі73.92 Kb.

Приложение № 1

До

Дирекция на

Природен парк „Сините камъни”

Гр. Сливен площад “Александър Стамболийски” 1

Сграда “Печ”, етаж 5

ЦЕНОВА (ФИНАНСОВА) ОФЕРТА
за избор на изпълнител на обществена поръчка, която се провежда по реда и условията на Глава 8а от Закона за обществените поръчки – чрез публична покана с предмет: „Поставяне на специализирани цифрови камери за наблюдение по установени животински пътеки, с цел обобщаване на информацията за бозайници, обект на опазване в природния парк (численост, миграция, хранене, размножаване): вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), златка (Martes martes), белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra)“, по проект № DIR- 5113326-3-95 „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни”, финансиран с договор № DIR- 5113326-С-009 по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, открита с Публична покана № ID 9020033 /17.09.2013 г. на Възложителя

________________________________________________________________Наименование на участника

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:

 • Страна, код, град, община

 • Квартал, ул., №,

 • Телефон, факс,

 • E-mail:
Единен идентификационен код
БУЛСТАТ
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки

Обслужваща банка • Град, клон, офис

 • Титуляр на сметката

 • Банкова сметка (IBAN)

 • Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния представител/ пълномощника:

 • Трите имена

 • Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

 • Длъжност

 • Телефон / факс / e-mail:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Поставяне на специализирани цифрови камери за наблюдение по установени животински пътеки, с цел обобщаване на информацията за бозайници, обект на опазване в природния парк (численост, миграция, хранене, размножаване): вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), златка (Martes martes), белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra)“, която се провежда по реда и условията на Глава 8а от Закона за обществените поръчки и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на Възложителя и при условията, обявени в поканата и приети от нас. Декларираме, че сме запознати с условията в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП.Ще изпълним дейностите, предмет на настоящата поръчка за цена ……………. /словом/ лева без включен ДДС или ………………./словом/ лева с включен ДДС, разпределена по години , дейности и единични цени, съгласно чл.74 , ал. 4 от Общи условия ДБФП DIR-5113326-С-009 , както следва:

Основни дейности

2013 год.


2014 год.

цена без ДДС


цена с ДДС


цена без ДДС


цена с ДДС


Организиране и провеждане на полеви проучвания, анализи и поставяне на специализирани цифрови камери / фотокапани/ на цялата територия на ПП ,,Сините камъни“ гр. Сливен - обща площ на изследвана територия - (11380,1 ха )

1.1. идентифициране на приоритетните райони за поставяне на специализираните цифрови камери според биологията и екологията на целевите видове.


1.2 набелязване на приоритетните местообитания, дивечови пътеки и ниви, леговища, площадки за изкуствено подхранване на хищни птици, солища и хранилки за копитен дивеч, лалугерови колонии, маркировъчни места, калища, потоци, реки и изкуствени водоеми

2. Физическо поставяне на специализираните цифрови камери в определените през първия етап по приоритетни райони и последващи проверки. Анализ и визуализиране на теренните проучвания.


2.1. Изработване на карта с 10 райони на парка, всеки по около 1200 ха , в които ще бъдат поставени специализираните цифрови камери.

2.2 Анализ на информацията от поставените специализирани цифрови камери и визуализация в подходяща среда и картен носител.

2.3 Изработване на карта с разположение на видовете, тяхната миграция и хранене

3. Изготвяне на доклад от полевите проучвания за наличието на видове вълк (Canis lupus), лисица (Vulpes vulpes), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa), благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), златка (Martes martes), белка (Martes foina), пъстър пор (Vormela peregusna), видра (Lutra lutra) - обекти на проучването

3.1. При възможност се съставя картотека за фотоидентификация по отличителни белези на всеки регистриран индивид от даден вид.

3.2 Изработване на междинен доклад на шестият месец след стартиране на дейността относно текущи дейности, свързани с напредъка на работата, постигнатото до момента

3.3. Изготвяне на 10 /десет/ броя финални доклади / по един за всеки от целевите видове/ въз основа на получените теренни данни, като всеки доклад да включва най-малко следната информация:

- опис на приоритетната зона за вида - обект на проучването

- картирани животински пътеки характерни за вида.

- изработване на насоки и предложения за намаляване безпокойството и смъртността на животни, в зависимост от степента на опасност за конкретния вид.

- статистика за относителната численост, миграция, хранене и размножаване на целевия вид, на базата на теренните изследвания от различните зони.


 • Отпечатване и предаване на всички доклади и анализи в подходящ формат (електронен и хартиен вариант).
ОБЩА КРАЙНА ЦЕНА ЗА ЦЯЛАТА УСЛУГА, БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС:

Забележка: 1. Декларирам, че настоящото ценово предложение включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката;

2. Приемаме предложената от Възложителят в проекта на договор /Приложение № 8/ схема на плащания в полза на Изпълнителя.

3. Запознат съм и приемам условието на Възложителя - стойността на ценовото предложение на участниците не трябва да надхвърлят 27 722 лв. /двадесет и седем хиляди седемстотин двадесет и два лева/, без включен ДДС и че ако участник представи оферта с по-висока цена от посочената стойност, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

4. Декларираме, че сме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за срок от 90 /деветдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

5. Декларираме, че на основание чл. 101е, ал. 2 от ЗОП при сключване на договор, в качеството си на определени за изпълнител ще представим документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Настоящата ценова оферта да бъде подписана и подпечатана от лицето, което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно.

Настоящата ценова оферта се представя задължително на хартиен носител и на електронен носител.

Дата: _________2013 г.

Име и фамилия:_____________________

Длъжност:__________________________

Подпис и печат:_____________________


Име на проекта: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“Бенефициент: Дирекция Природен парк „Сините камъни”

Референтен номер:BG 161PO005/11/3/3.2/06/27

Идентификационен № на проекта: DIR-5113326-3-95

Договор №DIR-5113326-C-009

Адрес : 8800 гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски” 1

Тел./факс: 044/66 29 61 тел.: 044/62 46 32

e-mail : dppsinite_kamani@abv.bg, dppsinite_kamani@dag.bg

www.dppsk.org
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет