Приложение №2 към чл. Информация за преценяване на необходимостта от овосжүктеу 141.38 Kb.
Дата12.07.2016
өлшемі141.38 Kb.
Приложение № 2 към чл. 6.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.


І. Информация за контакт с инвеститора:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице:

Фикри Фикрет Сюлейман, ЕГН:7801202604, област Кърджали, община Момчилград, с. Груево, ПК 6809, ул. „Десета” 8, български гражданин

2. Пълен пощенски адрес:

област Кърджали, община Момчилград, с. Груево, ПК 6809, ул. „Десета” 8

3. Телефон , факс и имел: 0885 398 911

4. Лице за контакти и адрес за кореспонденция:

Фикрет Сюлейман – тел. 0885 398 911


ІІ. Характелистики на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение е за изграждане на стопанска псотройка – кравеферма, в която ще се отглеждат до 20 броя млечни крави, и която да отговаря на санитарните изисквания за производство на сурово мляко, на изискванията за хуманно отношение при отглеждането на кравите и на изискванията за опазване на околната среда и водите. Произведната в стопанството продукция – сурово мляко ще се оползотвоярва на вътрешния пазар.

Общата площ на имот № 019010, в който ще бъде изградена стопанската постройка е 2 000 кв. м., находящ се в землището на с. Свобода с ЕКАТТЕ 65797, община Момчилград. Същият имот е образуван от имот №019006, който е бил с площ от 6000 кв.м. Тече процедура за смяна на предназначението на имот № 019010 от земеделска на неземеделска.

Проектът за изграждане на крафермата ще е съобразен с всички Европейски изисквания и нормативни актове действащи в Република България – Наредба № 44 от 20.04.2006г. за Ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, издадена от Министерството на земеделието и горите.

С реализацията на инвестиционното предложение и въвеждането на съвременна технология на отглеждане, съответстваща на европейските изисквания и норми ще се постигнат оптимален обем на производство, който да задоволи нарастващото потребителско търсене, производство щадящо околната среда, нови работни места, висок производствен капацитет, повишаване на конкурентоспособността, установяване на стабилни пазарни позиции. Тези фактори ще доведат до реализиране на качествена продукция с по-ниска себестойност и по-добро качество, показатели предпочитани и търсени на пазара.

Реализацията на инвестицията изключва негативно въздействие върху компонентите на околната среда, осигурява здравословни и безопасни условия на труд и е в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна и работна среда.

Предвижда се изграждане на торище с цел: опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г.. В проекта ще има сграда за крави, битови помещения, санитарен възел, сеновал, склад за фураж и торова площадка.

Оборската тор не се третира като отпадък, защото ще се използа за наторяване на земеделски площи след съхранение в специално изградено за целта торище за период от 6 месеца. Торовата площадка ще бъде с обем, който е достатъчен да поеме отделеното от животните количество торова маса най-малко за 4 месеца. Торището ще се изпразва три пъти годишно.

В прилежащия район няма защитени природни територии като елементи на Националната екологична мрежа. Реализацията на проекта няма да наложи промяна в наличната инфраструктура на района.
2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Целта на инвестицията – изграждане на нова кравеферма за 20 млечни кирави е да се постигне стандарт покриващ санитарните изисквания за производство на сурово мляко първа категория, да отговаря на изискванията за хуманно отношение при отглеждането на животните и на изискванията за опазване на околната среда и водите.

Технологията на отглеждане на кравите ще е свободно боксово в индивидуални боксове. При този начин на отглеждане кравите показват поведенчески реакции, каквито съответстват на привичките им от пасището, могат да се придвижват свободно и да осъществяват контакт с другите животни. При свободното отглеждане са обособени зони за почивка, движение, доене и хранене, вътре в сградата. Всяка крава може свободно да отиде до чист, сух и мек бокс за лежане, до място за водопой или до местата за хранене.

Проектното решение изключва негативно въздействие върху компонентите на околната среда, осигурява здравословни и безопасни условия на труд и тяхната реализация ще бъде в съответствие с изискванията на нормативната уредба по околна и работна среда.

Ще бъде изградено торище с цел: опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г., склад за фураж , стаичка за съхранение на мляко и стая за обслужващия персонал, ще бъдат осигурени хуманно отношение към живитните, безопасни условия на труд и чистота на суровината.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.4. Подробна информация за разглеждани алтернативи:

Характеристиките на терена на имота не позволяват разглеждане на повече от една алтернатива за изграждане на стопанска постройка с конкретното предназначение, поради която не са и разглеждани други възможности.

Изборът на инвеститора по отношение на технология и оборудване е направен въз основа на собствени проучвания и сравнителен технико-икономически анализ на съществуващите практики в областта на млечното говедовъдство.

Като критерии за оценка са използвани - доказан опит, капитални, производствени разходи, поддръжка, необходим и наличен терен, инфраструктура, въздействие върху околната среда, свързано с процесите.

5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Строителната площадка ще се открие на имот с №019010, с площ от 2000 кв.м. в землището на с. СВОБОДА, с ЕКАТТЕ 65797, общ. МОМЧИЛГРАД, обл. КЪРДЖАЛИ. Същият имот е достатъчен за изпълнение на всички временни по време на строителството. По време на строителството на имота в специални контейнери ще се съхраняват отпадъците от строителна дейност, консумативи от машини и други битови отпадъци.


6. Описание на основните процеси /по проектни данни/, капацитет:

Кравефермата ще има постоянна ограда с височина не по-малка от 150см осигуряваща безопасността на обекта и здравното благополучие на животните. На входа на кравефермата са разположени дезинфекционна площадка за транспортни средства с дължина 700см и с дълбочина на ваната за дезинфекционен разтвор 30см, дезинфекционна пътека за хора, представена от пътека с дължина не по-малка от 80 см и мивка за измиване и дезинфекция на ръцете, контейнер за СРМ – специфично рискови материали /служи за временно съхранение на труповете на умрели животни до предаването им на екарисажната кола/.

Кравите ще се отглеждат свободно боксово в индивидуални боксове. При този начин на отглеждане кравите показват поведенчески реакции, каквито съответстват на привичките им от пасището, могат да се придвижват свободно и да осъществяват контакт с другите животни. При свободното отглеждане са обособени зони за почивка, движение, доене и хранене, вътре в сградата. Всяка крава може свободно да отиде до чист, сух и мек бокс за лежане, до място за водопой или до местата за хранене. Телетата ще се отглеждат свободно групово, като в сградата за телета са предвидени родилни и изолационни боксове.

Храненето на животните ще е съобразено с тяхната възраст, физиологично състояние и начин на отглеждане. Предвидено е хранене с основна дажба и допълнително раздаване на комбиниран фураж, според млечната продуктивност и физиологичното състояние на животните.

Здравето и продуктивността на животните в голяма степен зависи от редовното им задоволяване с достатъчни количества и отговаряща на санитарно-хигиенните изисквания вода. Осигурен е постоянен и неограничен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето е на воля по всяко време на денонощието.

7. Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктора:

В предвид естетвото на дейността не възниква необходимост от изграждане на нова пътна инфраструктура. Ще бъде използвана наличната инфраструктура в района на стопанството. Електрозахранването на обекта ще се осъществис 12 kW мощност, външно от ТНН на МТП с. Свобода до поземления имот, посредством мачтов трансформатор. Дължината на електропровода от мачтовия трансформатор до поземления имот е 300 м. Водоснабдяването на фермата ще се извършва от сондажен кладенец, който ще покрие хигиенно-битовите нужди на стопанството. В района на инвсетиционното предложение няма съществуваща канализационна мрежа. Битовите отпадъчни води ще се заустят в септична яма, която ще се изгради в двора на стопанството и която периодично ще се изчерпва или изгребва. Сградното канализационно отклонение е предвидено да се изпълни с ПЕ двуслойни, гофрирани канализационни тръби с диаметър ф 60. Диаметърът на канализационните тръби може да претърпи и корекция, в зависимост от броя на ползвателите.8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използуване:

След приключване на част или на цялата разрешена дейност, инвеститорът ще обезопаси или премахне всички замърсени почви, сгради и оборудване, както и всички материали и отпадъци на площадката, които могат да доведат до замърсяване на околната среда.9. Предлагани методи за строителство:

Пътят в района е съществуващ и няма да се изгражда нов. Рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с провеждане на предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна работа. Периодично ще се почистват районите около работните участъци. Ще се извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите заграждения. Стриктно спазване на противопожарни и санитарно-хигиенни изисквания и норми.10. Природни ресурси, предвидени за използуване по време на строителството и експлоатацията:

По време на строително-ремонтните работи на обекта не се предвижда използуване на природни ресурси, освен стандартните строителни материали (бетон, арматурно желязо, хоросан, изолационни материали и др.). Няма да се влагат инертни материали, свързани с негативни промени в околната среда при териториите от където се изземват. По време на строителството на инвестиционното предложение ще бъдат използувани инертни материали и вода.11. Отпадъци, които се очакват да се генерират, видове, количества и начин на третиране:

Отпадъците от кравите и телетата – течна и твърда тор/твърдата и течната тор не са отпадък/ ще се събират в торохранилище за отлежаване и от там за транспортиране на полето.

Строителните и битовите отпадъци ще се събират разделно и ще се извозват периодично на съответните депа за строителни и битови отпадъци.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

В кравефермата ще се събира и складира т.нар течна тор, т.е при отглеждането на кравите няма да се използва сламена постеля.

Размерът на торохранилището ще е 6 метра ширина, 3,5 метра дължина и 2.00 метра дълбочина. Вместимостта на торохранилището е около 42 кубични метра.

Мерките за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда, които са взети са:1. Кравефермата е съобразена с минималните разстояния между различните видове животновъдни обекти, като за съседна ферма за отглеждане на говеда min разстояние е 15м, съседна ферма за отглеждане на овце min разстояние е 100м, съседна ферма за отглеждане на птици min разстояние е 200м, съседна ферма за отглеждане на свине min разстояние е 500м, разстояние, което е измерено между оградите на животновъдните обекти.

2. За съхранение на твърдия оборски тор ще се използва торище с правоъгълна форма, обема на което е определен от вида и броя на животните, от продължителността на оборния период на отглеждане, от ефективността на използване на средствата за механизация, също и от необходимата степен на узряване на торовата маса преди тя да се внесе в почвата.

С изграждането и въвеждането в експлоатация на торохранилището се постига:

- Съхраняване на торовата маса за да могат да протекат процесите на ферментация и минерализация, които водят до отстраняване на причинителите на заболявания по животните и хората и до по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията.

- Съхраняване на торовата маса в периода, когато съществува забрана за внасяне на азотсъдържащи торове в почвата – от 1 ноември до 15 февруари.

- Съхраняване на торовата маса в периода, когато климатичните условия са неблагоприятни – дъжд, сняг, замръзване на почвата и не е възможно извозването и оплзотворяването на торовата маса.

- Подобряване на организацията на работа и хигиената във фермата.

Торохранилището ще се изгради от неводопропускливи под и стени /бетон/, и ще се изгради по начин, който да не позволява проникване на течност в почвата или замърсяване на водоизточниците.

3. Предвидено е торохранилище за торова маса, която ще се разположи в рамките на имота и с размери достатъчни да съхрани животинския отпадък за минимум 4 месеца.

Торохранилището се освобождава от торовата маса съхранявана в него механизирано. Изпразването на торохранилището може да става ежедневно или сезонно в зависимост от метеорологичните условия, състоянието и развитието на културите върху земеделските площи като се спазват и забранените за торене периоди. С помощта на подходяща техника торовата маса ще се транспортира и разпръсква до собствени или арендувани земеделски площи.4. Експлоатирането на проекта няма да оказва отрицателно въздействие върху околната среда, при правилна експлоатация и поддръжка на всички системи, спазване на технологичните инструкции и правилно управление на генерираните отпадъци.

13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на електроенергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води/:

Няма да има други дейности, свързани с инвестиционното предложение14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

Няма


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

С реализацията на обекта не се очаква генериране на емисии, отпадъци и замърсяване в количества, които да окажат отрицателно въздействие и дискомфорт на околната среда. Характеристиките на предлаганата дейност не предполагат негативно въздействие върху компонентите на околната среда. От дейността се очаква да се получи мляко, което за консумация на хората и ще се извозва със специализиран транспорт от фермата до пункта за изкупуване на мляко. Възможно е да има трупове на умрели животни, за съхранението, на които е предвиден навес, под който ще има контейнер за съхранение на умрели животни до пристигане на екарисажна кола.16. Риск от инциденти:

Инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на емисии във въздуха, водите и почвата.

Риска от възникване на инциденти е минимизиран.ІІІ.Местоположение на инвестиционното предложение:

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение , даващи информация за физическите, природните и атропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа:

Прилагам актуална скица.

Направеното проучване в съответствие със Закона за биологичното разнообразие (ДВ бр.77 от 09.08.2002 г.) показва, че имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Близко разположена до мястото на инвестиционното предложение е Защитена зона «Родопи Източни» с код BG 0001032, за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна. Инвестиционното предложение не е в противоречие с основните цели на националната екологична мрежа – дългосрочно опазване на биологичното, геологичното и ландшафното разнообразие, а така също и осигуряването на достатъчни по площ и качество места за размножаване, хранене и почивка, включително при миграция и зимуване, на дивите животни, както и условията за генетичен обмен между разделени популации и видове.

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

Проектът ще се реализира на територия - собственост на инвестотора и няма отношение към сегашните или бъдещи планирани ползватели на земи в района, поради което не се налага и приспособяването им към площадката на проектираните обекти.

Дейността ще бъде ограничена върху разглежданата площадка, поради което не се очаква въздействие върху земеползуването и почвите в района. Площадката за извършване на дейността по инвестиционното предложение ще бъде оградена с ограда с височина 1.50 м. от всички страни.

3. Зониране или земеползване съгласно одобрени планове:

Проектът ще се реализира на територията на имот - собственост на инвестотора, така че няма връзка и не налага изменения в наличните, одобрени планове за земеползването в района.4. Чувствителни територии, в т. ч. Чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони санитарно охранителни зони и др., Национална екологична мрежа:

4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси:

Въпреки близостта си до Защитена зона «Родопи Източни» с код BG 0001032, характерът на инвестиционното предложение – „Изграждане на кравеферма за 20 броя млечни крави” няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в близко разположената защитена зона.

Не се засягат регенеративните способности на природните ресурси в района.

5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

Не са разглеждани други алтенативи за местоположение на площадката за обособяване на инвестиционното предложение.

В предложения начин за постигане целите на проекта няма по-добра алтернатива по отношение на местоположение.
ІV.Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползуването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра , ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и атропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергиини източници – шумове, вибрации, както и някои генетично модифицирани организми:

Не се очаква генериране на газови, прахови и други вредни емисии, които да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района.2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционно предложение:

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. При извършване на дейността по инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитените зони. Отпадъците генерирани от предмета на дейността, ще се извозват след отлежаване за наторяване на земеделски земи. Битовите отпадъци ще се събират в подходящи за целта съдове и ще се предават на сметище, а отпадъчните води ще се заустват в изгребна яма, която периодично ще се почиства.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да засегне пряко или косвено природни местообитания и местообитания на видове от флората и фауната и на дивите птици предмет на опазване в защитени зони.

3. Вид на въздействието /пряко, непряко вторично кумоланивно краткотрайно, средно и дълготрайнo, постоянно и временно, положително и отрицателно/:

Предложението не е с характер на производствена дейност. Не се очаква проява на кумулативни въздействия. В предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални.4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места /наименование, вид , град, село, курортно селище, брой жители и др./:

Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на разглеждания имот. Не се очаква живущите в околния район да бъдат засегнати в негативен аспект.5. Вероятност на поява на въздействието:

В предвид естеството на дейността вероятността за поява на въздействие е минимална.6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

Продължителността на въздействие зависи от срока на извършване на дейността по инвестиционното предложение и ще бъде постоянно.7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда:

Транспортният достъп в района е съществуващ и няма да се изграждат нови. Рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с провеждане на предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна работа. Периодично ще се почистват районите около работните участъци. Ще се извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите заграждения. Стриктно спазване на противопожарни и санитарно-хигиенни изисквания и норми.8. Трансграничен характер на въздействията:

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид характера на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет