Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнемжүктеу 119.05 Kb.
Дата20.07.2016
өлшемі119.05 Kb.


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

навчально-науковий інститут права та психології

кафедра психології та педагогіки

ПСИХОЛОГІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Програма


навчальної дисципліни

для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

за спеціальністю 8.03010201 «Психологія»

галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки»

(шифр за ОПП ПП НЗ 2.1.1.1.)

Київ


2014 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національною академією внутрішніх справ

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Власенко Софія Борисівна, викладач кафедри психології та педагогіки Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ, кандидат психологічних наук
Обговорено та схвалено Вченою радою НАВС
___.___.2014 року, протокол № ___

Вступ


Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія пізнавальної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності «Психологія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості пізнавальної діяльності особистості.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія, практикум з психології, психофізіологія, основи спеціальної психології.

Забезпечувані дисципліни: методика викладання психології та педагогічна майстерність.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Психологічна природа пізнавальної діяльності особистості. Види та форми пізнавальної діяльності молодших школярів – 36 годин;

2. Особливості пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Прийоми активізації пізнавальної діяльності – 36 годин.1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Метою вивчення дисципліни «Психологія пізнавальної діяльності» є актуалізація, закріплення, розширення та поглиблення знань студентів щодо психологічних особливостей пізнавальної діяльності особистості. Формування компетентності студентів в галузі психології пізнавальної діяльності та практичної готовності до здійснення психологічної діагностики особливостей пізнавальної діяльності та корекційного впливу при порушенні чуттєвого та раціонального пізнання.

1.2. Основними завданнями вивчення вибіркового курсу «Психологія пізнавальної діяльності» є:  • вивчення теоретичних основ психології пізнавальної діяльності, її структури, мотивації, особливостей формування;

  • вивчення основних методів та методик спрямованих на визначення особливостей пізнавальної діяльності особистості;

  • розробка методичних рекомендацій щодо покращення пізнавальної діяльності особистості.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

  • ключові поняття, теорії та закономірності, що складають категорійний апарат психології пізнавальної діяльності;

  • психофізіологічні основи пізнавальної діяльності особистості;

  • особливості пізнавальної діяльності особистості;

  • особливості пізнавальної діяльності студентів ВНЗ;

  • умови підвищення ефективності пізнавальної діяльності та основні психологічні та педагогічні прийоми підвищення пізнавальної діяльності.

вміти:

  • аргументовано викладати власні погляди на актуальні проблеми психології пізнавальної діяльності;

  • визначати особливості пізнавальної діяльності особистості, виділяти проблемні моменти;

  • застосовувати на практиці основні прийоми активізації пізнавальної діяльності.

На вивчення дисципліни «Психологія пізнавальної діяльності» заплановано /2 кредити ECTS / 2 змістові модулі / 72 години.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Психологічна природа пізнавальної діяльності особистості. Види та форми пізнавальної діяльності молодших школярів

Тема 1. Психологічна природа пізнавальної діяльності особистості

Визначення поняття «пізнавальна діяльність». Структура пізнавальної діяльності – чуттєвий та раціональний рівні. Роль відчуттів та сприймань у процесі чуттєвого пізнання.

Раціональний рівень пізнавальної діяльності особистості: пам’ять, мислення, увага, уява. Роль мовлення в процесі пізнання оточуючої дійсності. Емоційно-вольова сфера особистості та процес пізнання. Пізнавальні здібності: сенсорні, репродуктивні, вербальні, перцептивні, мнемічні, інтелектуальні. Пізнавальний інтерес та його роль у процесі пізнавальної діяльності особистості. Цілі та мотиви пізнавальної діяльності.

Структури головного мозку, що беруть участь у роботі пізнавальних процесів та у емоційно-вольовій регуляції особистості.

Діагностика особливостей пізнавальних процесів особистості.
Тема 2. Види та форми пізнавальної діяльності молодших школярів

Особливості чуттєвого пізнання у дітей молодшого шкільного віку. Роль сенсорної інтеграції в процесі чуттєвого пізнання дитини.

Раціональне пізнання молодших школярів: особливості пам’яті, уваги та мислення.

Сформованість мотиваційної сфери та пізнавальний інтерес дитини молодшого шкільного віку.

Особливості пізнавальної діяльності молодшого школяра з вадами психофізичного розвитку. Порівняльна характеристика особливостей розвитку пізнавальних процесів у дітей молодшого шкільного віку в нормі та при патології розвитку.

Діагностика пізнавальних процесів дитини молодшого шкільного віку.


Змістовий модуль 2. Особливості пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Прийоми активізації пізнавальної діяльності

Тема 3. Особливості пізнавальної діяльності студентів ВНЗ

Психологічна характеристика студентства. Професійна та соціально-психологічна адаптація до навчання у вузі. Співвіднесення системи пізнавальної діяльності студента з цілісною педагогічною системою (О. Гушко). Компоненти пізнавальної діяльності студентів вузів. Рівні сформованості пізнавальної діяльності у студентів (за Т. Тернавською), характеристика рівнів пізнавальної діяльності студентів ВНЗ.

Особливості пізнавальної діяльності студентів з обмеженими фізичними можливостями.

Визначення особливостей пізнавальної діяльності студентів вузів.


Тема 4. Прийоми активізації пізнавальної діяльності

Активізація пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку: проективний метод як варіант інтеграції пізнавальної діяльності у дошкільників: типи проектів. Моделювання як прийом активізації пізнавальної діяльності: варіанти моделювання.

Вправи для розвитку пізнавальної активності дитини молодшого шкільного віку. Ігровий тренінг.

Проблема активізації пізнавальної діяльності в дидактиці вищої школи. Особистісно-орієнтоване навчання як основа активізації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Основні умови вироблення мотивації до навчання у студентів вищих навчальних закладів. Критерії мотивації навчально-педагогічної діяльності студентів. Психолого-педагогічні методи активізації пізнавальної діяльності студентів вузів.3. Рекомендована література


Основна (базова) література

 1. Айрес Э. Дж. Ребёнок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем развития / Э. Дж. Айрес; [пер. с англ. Ю. Даре]. – 3-е изд. – М.: Теревинф, 2013. – 272 с.

 2. Ананьев Б.Г. Психология и проблемы человекознания. М.-Воронеж, 1996.

 3. Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і педагогіки: Підручник. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр.справ, 2003.

 4. Богоявленская Д. Н. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов-на-Дону: РГУ. – 1983.

 5. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – М., 1968. – 464 с. - Шифр – Ю9Б76.

 6. Бондаренко С. М. Психология развития дошкольников. – Минск, 1980.

 7. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. М., 1988.

 8. Брунер Дж. Психология познания. М., 1977.

 9. Венгер Л. А. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного возраста. – М., 1986.

 10. Воспитание и обучение детей раннего возраста: Книга для воспитателя детского сада. Под редакцией Л.М. Павловой. – М.; Просвещение, 1986.–176с.

 11. Волошина В.В., Волинська Л.В., Савицька С.О., Темрук О.В. Загальна психологія: Практикум: Навч.посібн. 2-е вид. – К.: Каравела, 2008.

 12. Величковский Б.М., Зинченко В.П., Лурия А.Р. Психология восприятия. М., 1973

 13. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991.

 14. Выготский Л. С. Умственное развитие детей в процессе обучения. – М., 1935.

 15. Глуханюк Н.С. Практикум по психодиагностике. – М.: МПСИ; Воронеж: МОДЄК, 2006.

 16. Елисеев О.П. Практикум по психологии личности. – СПб.: Питер, 2013. –514 с.

 17. Зинченко В.П. Образ и деятельность. М., 1997.

 18. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1975.

 19. Леонтьев А.Н. Ощущения и восприятие как образы предметного мира.// Познавательные процессы: ощущения, восприятия. М., 1982.

 20. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1972, 1981.

 21. Максименко С.Д. Загальна психологія. Видання 3-є, перероблене та доповнене. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 272 с. – Шифр 88.3я73 М17.

 22. Мармазинська П.Є., Тарновська О.С. Практикум з психодіагностики. Пізнавальні процеси: Посібник для студентів педагогічних факультетів і практичних психологів. – Чернівці: Рута, 2000.

 23. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. – К.: Вища шк., 2001.

 24. Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології: посібник. – К.: Знання, 2000. – 204 с. – Шифр 88.3я7 П22.

 25. Поддьяков Н.Н. Творчество и саморазвитие детей дошкольного воз­раста. Концептуальный аспект. — Волгоград: Перемена, 1995.

 26. Практикум з психодіагностики / Укл.: О.О. Музика, В.М. Остринька, В.В. Остринський. – 2-ге вид., випр. і допов. – Житомир, 2000.

 27. Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2008.

 28. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности: Учеб. пос. / Под общ. ред. В. А. Бодрова. – М., 2003.

 29. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии / Под общ. Ред. А.А. Крылова, С.А.Маничева. – Питер, 2006.

 30. Практикум по психологии состояний: Учебное пособие / Под ред. А.О. Прохорова. – СПб.: Речь, 2004.

 31. Психология глухих детей / Под ред. И. М. Соловъёва, Ж. И. Шиф, Т. В. Розановой, Н. В. Яшковой. – М.: «Педагогика», 1971. – 448 с.

 32. Психологічна енциклопедія /Автор-упорядник О.М.Степанов. – К.: „Академвидав”, 2006.

 33. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты. Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002.

 34. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології XX сто­річчя.- К.: Либідь, 1999.- 988 с.

 35. Рубинштейн С. Л. Основи общей психологии. – СПб.: Питер, 2000.

 36. Синьов В. М. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка: Підручник. – К.: НПУ М. П. Драгоманова, 2007. – Ч 1. – 238 с.

 37. Синьова Є. П. Тифлопсихологія : підручник / Є. П. Синьова. – К : Знання, 2008. – 365 с.

 38. Тихомирова Л. Ф. Развитие познавальных способностей у детей: Популярное пособие для родителей и педагогов. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 240 с.

 39. Тхостов А. Ш. Психология телесности / А. Ш. Тхостов. – М. : Смысл, 2002. – 287 с.

 40. Фадина Г. В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей старшего дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие / Г. В. Фадина. – Балашов: «Николаев», 2004. – 68 с.

 41. Хозиев В.Б. Практикум по общей психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

 42. Цимбалюк І.М. Психологія: Навчальний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.

 43. Цимбалюк І.М., Яницька О.Ю. Загальна психологія. – К.: ВД „Професіонал”, 2004.

 44. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Харків: Прапор, 2005.

 45. Щукина Г. И. Проблема познавательных интересов в педагогике. – М., 1971.

 46. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин ; [под ред. Давыдова В. В., Зинченко В. П.]. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.

 47. Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии.— М.: Политиздат,1974.

Додаткова (допоміжна) література

 1. Бажанюк В.С. Умови розвитку пізнавальної діяльності майбутніх юристів // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у ВНЗ: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – 102с.

 2. Батищев Г. С. Познание и творчество // Природа. – 1986. – №6.

 3. Бодрова Е. В., Юдина Е. Г. Проблема творческого мышления в обучении дошкольников // Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста. – М., 1987.

 4. Верекса Н. Е., Булычева А. И. Развитие умственной одарённости в дошкольном возрасте // Вопросы психологии, 2000. - № 1.

 5. Власенко С. Б. До проблеми навчання осіб з особливими потребами у вищих навчальних закладах. // Сучасні інновації в педагогіці вищої школи» : Зб. мат. науково-теорет. конференції (29 листопада 2013 р., ННІПП НАВС) – К: НАВС, 2013. – С. 11-13.

 6. Гушко О. А. Розвиток мотивації як умова організації пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі навчання гуманітарних дисциплін // Педагогіка вищої та середньої школи. – 2012. – Вип. 35. – С. 8-16.

 7. Гушко О. А. Структура системи пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів // Педагогічні науки [зб. наук. праць]. – 2012. - № 62. – С. 62-65.

 8. Дідух М.М. Формування творчої активності в процесі навчальної діяльності // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах: зб.матеріалів круглого столу (Київ, 28 листопада 2013р.) – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – С.31-33.

 9. Дметерко Н. В. До проблеми професійного становлення психолога-практика // Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник. – Слов’янськ, 2004. – Вип. ХХІІІ. – С. 8-15.

 10. Дозорова О. Ю. Педагогічні технології в теорії і практиці вищої освіти // Гуманізація навчально-виховного процесу: Науково-методичний збірник. – Слов’янськ, 2004. – Вип. ХХІІІ. – С. 15-22.

 11. Клименко Н. О. Формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю // Автореф. дис.. канд.. педагог. наук. – Луганськ. – 2005.

 12. Клопотова Е. Е. Возможности развития познавательной активности дошкольников в нормальной ситуации // Психологическая наука и образование. – М., 2005. - № 2.

 13. Лопатин В. Стратегии познавательной деятельности в условиях неопределённости: [Электорнный ресурс]. – режим доступа: www.scaliger.ru.

 14. Прохорова Л.Н., Балакшина ТА. Детское экспериментирование — путь познания окружающего мира// Формирование начал экологичес­кой культуры дошкольников (из опыта работы детского сада № 15 «Подсолнушек» г. Владимира)/ Под ред. Л.Н. Прохоровой. — Владимир, ВОИУУ, 2001.

 15. Рыжова П. Игры с водой и песком// Обруч, 1997. — № 2.

 16. Рыжова Н. Опыты с песком и глиной// Обруч, 1998. — № 2.

 17. Тернавська Т. А. Формування пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін // Автореф. дис.. канд.. педагог. наук. – Кривий Ріг. – 2009.

 18. Троицкая Л. А. Нарушение познавательной деятельности у детей с эпилепсией и их коррекция / автореф. доктора психол. наук. – М., 2007.

 19. Тугушева Г.П., Чистякова А.В. Игра-экспериментирование для детей старшего дошкольного возраста// Дошкольная педагогика, 2001. — № 1.

 20. Штепина И. С. Особенности развития познавательной активности дошкольников / И. С. Штепина // Актуальные задачи педагогики: материалы междунар. заоч. научн. конф. (г. Чита, декабрь, 2011). – Чита: Издательство Молодой учёный, 2011. – С. 89-91.

 21. Хохліна О.П. До проблеми формування діяльності школярів в умовах спеціального освітнього закладу // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / [за ред. О.В.Гаврилова, В. І. Співака]. – Вип. XХШ в трьох частинах, частина 1. – Серія: соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Медобори-2006, 2013. – С.379-389.

Інформаційні ресурси

 1. http://www.ivalex.vistcom.ru/poznav.htm

 2. http://www.researcher.ru/methodics/rabota+s+detmi/a_3sx7gs.htm

 3. http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry

 4. http://malutka.net/deti-s-narusheniem-zreniya

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік.5. Засоби діагностики успішності навчання

Перевірка глибини засвоєння знань, рівня сформованості навичок та умінь студентів відбувається у формі поточного, проміжного та підсумкового видів контролю.

Поточний контроль здійснюється на кожному занятті в межах навчального модуля та має навчальний характер.

Проміжний контроль передбачає перевірку рівня засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу модулю і здійснення в межах семестру наприкінці планового вивчення спецкурсу.Підсумковий контроль проводиться у формі заліку після закінчення вивчення навчальної дисципліни.
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет