Программа дисциплины для студентов Лист утверждения к программе дисциплины для студентовДата18.07.2016
өлшемі270.57 Kb.
түріПрограмма дисциплины

Программа дисциплины

для студентов


Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН

ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

«Электроника негіздері»

050716 «Аспаптар жасау»

мамандығының студенттері үшінПавлодар

Программа дисциплины

для студентовЛист утверждения

к программе дисциплины

для студентов
Форма


Ф СО ПГУ 7.18.2/11

БЕКІТЕМІН

Энергетика

факультетінің деканы

____________А.П.Кислов

«___»____200__ ж.

Құрастырушы: аға оқытушы Жумадилова А.С. _______


Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы


СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
«Электроника негіздері»

050716 «Аспаптар жасау»

мамандығының студенттері үшін
Бағдарлама «__»________200_ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасы негізінде әзірленді.

Кафедраның отырысында мақұлданды № хаттама, « ». .2008ж.

Кафедра меңгерушісі ___________________ Тастенов А.Д.

Энергетика факультетінің әдістемелік кеңесінде мақұлданды «__» ___. 200__ж. №___ хаттамаӘК төрағасы ____________ Кабдуалиева М.М.


КЕЛІСІЛДІ

Кафедра меңгерушісі _______________ Биболов Ш.К.

«___»__________200__ ж.1 ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Жумадилова Айгерим Сериковна, «Радиотехника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы (дәріс).

Жумадилова Айгерим Сериковна, «Радиотехника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы (зертханалық сабақтар).

Кафедрада (А-425) қабылдау уақыты әр топ үшін кеңес кестесі бойынша.


2 ПӘН БОЙЫНША МӘЛІМЕТТЕР

1.1 Пәннің мақсаты – қазіргі деңгейге сай электронды техникананы, жартылайөткізгішті аспаптардың жұмысы мен құрастыру принциптерін, электронды схемаларын, құрылысын және қолдану аймағын оқып білу.

1.2 Пәннің міндеттері:

- электронды аспаптардың жұмыс істеу принциптері туралы негізгі түсініктемелерін меңгеру;

- электронды схемаларды дайындаудың құралымы технологиясы.

1.3 Пәнді игеруде студент келесіні білу керек:

- жартылайөткізгішті аспаптардың электрөткізгіштік теориясы;

- жартылайөткізгішті аспаптарды дайындау технологиясының құрылысы.

1.4 Пәнді игеруде студент келесіні істей білу керек:

- электронды схемалардың жұмысы мен құрылысы, оларды техниканың әртүрлі салаларында қолдану;

- электронды схемалардың негізгі сипаттамаларын есептеу негізінде қойылған міндетке тәуелді әртүрлы электронды схемаларды моделдеу.

1.5 Пререквизиттері

Пәнді игеру үшін студенттер келесі пәндерді өқып білу керек:

1. Физика (электр, магнетизм тараулары).

2. Алгебра және геометрия

3. Математикалық талдау (дифференциалды және интегралды есептеулер, комплекстік айнымалылардың функциясы, дифференциалды теңдеулерді есептеу әдістері, есетерді комплекстік әдіспен шығару).

4. Электр тізбектерінің теориясы.

5. Инженерлік және компьютерлік графика (компьютерлік графиканың тараулары).

6. Шетел тілі (әсіресе – ағылшын тілі)

7. Ақпаратану (толық көлемде)

Сонымен қатар, тәжірибелік және зертханалық сабақтарда тиімді жұмыс істеу үшін студент жақсы деңгейде Microsoft Word, Microsoft Excel, Paint, Electronics Workbench 4.12 и 5.12, SPLAN 4 және т.б. компьютерлік бағдарламаларда жұмыс істей білу керек.Электроника негіздері пәнінің оқу және оқу-әдістемелік әдебиетпен қамытылуы


Негізгі және қосымша әдебиеттің тізімі

Семестр

Экземляр саны

С.Бейсембаев атындағы ҒК

Кафедра

Қажеттілігі

1

2

3

4

5

Негізгі әдебиет

Аваев Н.А. и др. Основы микроэлектроники: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связью. 1991.

4

53
-

Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. Учебник для ВУЗов.- Санкт-Петербург-Москва-Краснодар. 2003.

4

71
-

Прянишников В.А. Электроника. Полный курс лекций.- Санкт-Пе-тербург.: Корона-принт, 2004.

4

56
-

Щука А.А. Электроника. Учебное пособие.- Санкт-Петербург.: ПХВ-Петербург. 2005.

4

31
-

Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench: В 2 т. /Под общей ред. Д.И. Панфилова.- М.: ДОДЭКА, 1999.

4

55
-

Қосымша әдебиет

Андреев А.В., Горлов М.И. Основы электроники: Учебное пособие для средних специальных заведений.- Ростов на Дону.: Феникс. 2003.

4

32
-

Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

4

19
-

Зельдин Е.А. Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной техники. – Л.: Энергоатомиздат, 1986.

4

66
-

Манаев Е.И. Основы радиоэлектроники: Учебное пособие для вузов. – М.: Радио и связь, 1985.

4

63
-

Тастенов А.Д., А.Б. Аккабаков. Расчет усилителей импульсных сигналов. Методические указания. – Павлодар, 2005.

4

88
-Тематический план

дисциплиныФ СО ПГУ 7.18.2/07


Тақырыптардың атауы

Дәр.

Зер.

Тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе

0,5

1
-

2

Жартылай өткізгіштіктердің электр өткізгіштігі

1,5

-
7

3

Жартылай өткізгішті диодтар

1

6
7

4

Транзисторлар

1

7
7

5

Тиристорлар

1

2
7

6

Оптоэлектронды аспаптар

1

-
5

7

Интегралды микросхемалар

2

-
5

8

Күшейткіш құрылғылар

2

6
5

9

Логикалық элементтер

2

4
6

10

Триггерлік схемалар

1

4
6

11

Импульстік құрылғылар

2

-
5Жалпы пән бойынша


15

30

-

60


3 Аудиториялық сабақтардың мазмұны

3.1 Дәріс сабақтарының мазмұны
Дәріс тақырыбы

Мазмұны

1

2

3

1

Кіріспе

Курстың негізгі тарулары, техниканың, компьютерлік техниканың әртүрлі салаларында электрониканы қолдану аумағы. Электронды аспаптар мен схемаларды әлемдік және отан тәжірибесінде қолдану мен жасаудың негізгі жетістіктері.

2

Жартылай өткізгіштіктердің электр өткізгіштігі

2.1 Жартылай өткізгіштікті анықтау, жартылай өткізгіштіктердің қасиеттері. «электрон-тесік» жұбы, зарядтардың өзіндік тасымалдаушысын генерациялау, энергетикалық деңгейді рекомбинациялау түсінігі, негізгі және негізгі емес тасымалдаушылар.

2.2 Электронды-тесікті немесе р-n ауысу. Диффузионды, дрейфті токтар. Тура кернеу. Кері ығысу, кері тоқ. р-n ауысудың вольт-амперлік сипаттамасы, идеальды вентиль. Дифференциалды кедергі, ауыспалы процестер.3

Жартылай өткізгішті диодатр

3.1 Жартылай өткізгішті аспаптарды топтастыру. Жартылай өткізгішті диод. Құрылысы, вольт-амперлік сипаттамасы, жартылай өткізгішті диодтардың негізгі параметрлары.

4

Транзисторлар


4.1 Биполяр транзистор. Биполяр және өрістік транзисторлардың құрылғысы, жұмыс істеу принципі. Биполяр транзистордың негізгі сипаттамалары мен параметрлері, рекомбинация тогы, коллекторлық ауысудың кері тогы, шығыс вольт-амперлік (коллекторлық) сипаттамасы, кіріс сипаттамасы. МДЖ-типті өрістік транзистор. Өрістік транзисторлардың ағын сипаттамалары.

5

Тиристорлар


5.1 Тиристордың вольт-амперлік сипаттамасы, құрылысы, анықтамасы. Біроперационды және екіоперационды тиристор туралы түсінік. Тиристордың түрлері: динистор, симистор. Тиристордың параметрлары: импульстік кернеу, тура ток, тура кернеу, кері ток, ұстау тогы, ашудың басқару тогы, ашудың басқару кернеуі, қосылу уақыты.

6

Оптоэлектронды аспаптар


6.1 Оптоэлектрониканың анықтамасы. Оптоэлектрониканың элементтік базасы: оптосәулелендірулер, фотоқабылдағыштар, оптоэлектронды аспаптар, жарық диодтары.

7

Интегралды микросхемалар


7.1 Интегралды микросхеманың анықтамасы. Қаптау тығыздығы. Элемент және компонент – микросхеманың бөлігі сияқты. Микросхема күрделілігінің сыны. Сандық және аналогтік микросхемалар. Интегралды микросхемалардағы электронды аппаратуралардың жетістіктері.

7.2 Жартылай өткізгішті интегралды микросхемалардың ерекшеліктері. Интегралды микросхемалардың конструктивті-технологиялық түрлері: жартылай өткізгішті, біріктірілген және гибридтік микросхемалар.8

Күшейткіш құрылғылары


8.1 Күшейткіш, күшейткіш каскады. Инверттаушы күшейткіш. Биполяр транзистордағы күшейткіштер. Жалпы базасы (ЖБ) және жалпы эммиттері (ЖЭ) бар биполяр транзистордағы күшейткіштер. Өрістік транзистордағы күшейткіштер. Өрістік транзистордағы резисторлық күшейткіш. Күшейткіштердегі кері байланыс. Найквист диаргаммасы.

8.2 Кері байланыстың түрлері. Теріс және оң кері байланыс. Эммитерлік қайталауыш. Сызықты интегралдық микросхемалардағы дифференциалдық күшейткіш. Идеалды операционды күшейткіш, инверттамайтын операционды күшейткіш, инверттаушы операционды күшейткіш. Операционды схемалар. Таңдаушы күшейткіштер. Синусоидалы кернеудің генераторлары.9

Логикалық элементтер


9.1 Негізгі түсініктемелері. Логикалық функция, логикалық хабарлама түсініктемелері. Негізгі логикалық операциялар: ЕМЕС, НЕМЕСЕ, ЖӘНЕ. Логикалық микросхемалардың түрлері, НЕМЕСЕ-ЕМЕС, ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық элементтер негізінде схемалық шешімдер. Логикалық элементтердің синтезі.

9.2 Логика алгебрасының негізгі элементтері: қосу ережесі, де Морган қатынасын көбейту ережесі. Логикалық элементтердің параметрлары. Логиканың негізгі түрлері. Транзисторлы-транзисторлық логика (ТТЛ), МДЖ-логика, интегралдық инжекциялық логика (И2Л), эммитерлі-байланысқан логика (ЭБЛ). Комбинационды интегралдық микросхемалар: дешифраторлар, мультиплексорлар, қосындылаушылар, жартылай қосындылаушылар.10

Триггерлік схемалар


10.1 Триггерлердің анықтамасы мен тағайындалуы. Асинхронды RS-триггер: шындық кестесі, уақыт диаграммалары, схемалары. Синхронды триггерлер. JK-триггерлері: шындық кестесі, схема, уақыт диаграммалары. RS-триггер, санауыш Т-триггер, D-триггер. Импульстардың таратушылары мен санауыштары. Қосу және азайтудың бинарлы санауыштары, схемалары, уақыт диаграммалары. Регистрлер, анықтамасы. Параллель және бірізді регистр, схемалары, уақыт диаграммалары.

11

Импульстік құрылғылар


11.1 Ақпаратты импульс түрінде беру. Амплитудты-импульсті модуляция (АИМ), кең-импульсті модуляция (КИМ), жиілікті-импульсная модуляция (ЖИМ). Импульстардың түрлері мен негізгі параметрлары. Электронды кілттер, қанығу және отсечка қалпы, схемалар, жұмыс нүктесінің жүру жолы. Компараторлар, схемасы, беру сипаттамасы.

11.2 Импульсті сигналдарды түрлендіру: дифференциерлейтін және интегрирлейтін тізбектер, схемалар, уақыт диаграммалары.

Мультивибраторлар, анықтамасы, схемасы, уақыт диаграммалары. Бірвибратор, анықтамасы, схемасы, уақыт диаграммалары. Сызықты өзгеретін кернеулердің генераторы (СӨКГ), тағайындалуы, схемасы, уақыт диаграммалары.3.2 Зертханалық сабақтардың мазмұны

«Электроника негіздері» курсы бойынша зертханалық жұмыстар көлемі бойынша шағын эксперимент сияқты болады, олар Electronics Workbench 4.0 және Electronics Workbench 5.12. схемотехникалық моделдеу жүйесі көмегімен персонал компьютерлерде жасалады.п/п

Тақырыптар-дың атауы

Мазмұны

Бақылау түрі

Сағаттар саны

1

2

3

4

5

1

Кіріспе

Electronics Workbench 4.0 және Electronics Workbench 5.12. схемотехникалық моделдеу жүйесімен танысу, қауіпсіздік техникасы

Ауызша сұрау

1

2


Жартылай өткізгішті диодтар

Кернеуді өлшеу және диод арқылы өтетін токты есептеу. Диодтың статикалық кедергісін өлшеу. Осциллограф экранында диодтың ВАС алу.

Ауызша сұрау,

есеп


3

Кернеуді өлшеу және стабилитрон арқылы өтетін токты есептеу. Осциллограф экранында стабилитронның ВАС алу. Бір- және екі жартылай мерзімді және көпірлі түзеткішті зерттеу.

Ауызша сұрау,

есеп


3

3


Транзисторы

Транзистор тогының статикалық беру коэффициентін анықтау.

ЖЭ бар схемада транзистордың кіріс және шығыс сипаттамаларын алу.Ауызша сұрау,

есеп


4

Биполяр транзистордағы өтпелі процестерді зерттеу. Өрістік транзистордың статикалық сипаттамаларын зерттеу.

Ауызша сұрау,

есеп


3

4

Тиристор

Тиристор сипаттамаларын зерттеу

Ауызша сұрау,

есеп


2

5

Күшейту құрылғылары

Кіріс токтарын өлшеу.

Ығысу кернеуін өлшеу. Кіріс және шығыс кедергілерін өлшеу. ОҚ шығыс кернеуінің өсу уақытын өлшеу.Ауызша сұрау,

есеп


3


Инверттаушы және инверттаушы емес күшейткіштердің жұмыс режимдеріне схема параметрлерінің әсерін зерттеу.

Ауызша сұрау,

есеп


3


5

Логикалық элементтер

ЖӘНЕ логикалық функциясын зерттеу. ЖӘНЕ-ЕМЕС логикалық функциясын зерттеу. НЕМЕСЕ логикалық функциясын зерттеу. НЕМЕСЕ-ЕМЕС логикалық функциясын зерттеу.

Ауызша сұрау,

есеп


4

6

Триггерлік схемалар

RS-триггерін зерттеу.

RS-триггерін зерттеу.

D-триггерін зерттеу.

Қосатын және азайтатын санауышты зерттеу.Ауызша сұрау,

есеп


43.3 СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатпен көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалу
Сабаққа қатысу

115=15

2

Зертханалық сабақтарға дайындалу

Керекті кестелерді дайындау, керекті материалды оқу

ЗЖ жіберілу

0,530= 15

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына кірмеген материалды оқу

Конспект

Сұрақтарға жауап беру

111=11

4

Курстық жобаны орындау

курстық жоба, есеп

КЖ қорғау

15

5

Бақылау шараларына дайындалу
РК1, РК2


22=4
Жалпы60

Студенттерге өздігінен оқу үшін үсынылған тақырыптар

2 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Жартылай өткізгішті аспаптарды дайындау технологиясы туралы жалпы мәліметтер.

3 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Түзетуші, жоғары жиілікті және импульсті диодтар. Стабилитрондар, варикаптар.

4 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Транзисторлардың баламалы схемалары. Өрістік транзисторлардың параметрлары: отсечка,кернеуі, шығыс кедергісі, сипатаманың крутизнасы.

5 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Динистор, симистор. Біроперационды және екіоперационды тиристор.

6 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Оптосәулелендірудің жұмыс істеу принципі, фотоқабылдағыштар, жарық диодтары. Оптожұбы.

7 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Жартылай өткізгішті микросхемаларды дайындау технологиясы: эпитаксия, қоспалардың диффузиясы, ионды легирлеу, термиялық қышқылдану, жұқа пленкаларды орналастыру.

- Қосу өткізгіштері және жартылай өткізгішті микросхемалардағы түйіспелер. Литография. Жартылай өткізгішті микросхемаларды жинау. Гибридті микросхемаларды дайындау технологиясы.

8 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Екінші реттік қорек көздері. Сүзгілер. Кернеудің түзеткіштері. Қуатты күшейту каскадтары. В класты біртактілі күшейту каскады. В класты екітактілі күшейту каскады.
9 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Комбинационды интегралды микросхемалар: салыстырудың сандық схемалары, тұрақты есте сақтаушы құрылғылар (ТЕСҚ).

10 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Қосу және азайтудың бинарлы санауыштары, схемалары, уақыт диаграммалары. Параллель және бірізді регистр.

11 Тақырып Жаңа тақырыпты оқу:

- Сызықты өзгеретін кернеулердің генераторы (СӨКГ), тағайындалуы, схемасы, уақыт диаграммалары.

Пән бойынша курстық жобаның мазмұныКурстық жобаның мазмұны

Орындау үшін арналған уақыт, сағ.

1

Кіріс токтарын есептеу.

Ығысу кернеуін есептеу. Кіріс және шығыс кедергілерін есептеу. ОҚ шығыс кернеуінің өсу уақытын есептеу.5

2

Инверттаушы күшейткіштің кіріс кернедің шығыс кернеуіне тәуелділігін көрсететін қисықты салу. Жүктеме кедергісінің шамасын шығыс кернеуге әсерін көрсету.

3

3

Инверттаушы емес күшейткіштің кері теріс байланыстың әр түрлі кедергілері кезінде кіріс кернедің шығыс кернеуіне тәуелділігін көрсететін қисықты салу.

3

4

Есепті жазу және қорғау

4
Жалпы

15

4 Пән бойынша қорытындылық рейтингті есептеу әдістемесі
Бақылау түрлері бойынша сыбағалардың салмақтық үлестері

Пән бойынша қорытындылық бақылау құрамына емтихан және күнделікті үлгеруді бақылауы кіреді.


Сыбағалардың салмақтық үлестірілуі

№ п/п

Қортындылық бақылаудың түрі

Бақылау түрлері

Салмақ-тық үлесі

1

Емтихан

Емтихан

0.6

Күнделікті үлгеруді бақылау

0.4


Пәннің қортындылық рейтингі

Пән бойынша қорытындылық рейтинг балладармен өлшенеді де келесі формула бойынша есептелінеді

Қ=(Р1+Р2)/2*ВДту + Э*Вдэ,

мұнда – ВДту, ВДэ –күнделікті үлгерудін және емтиханның салмақтық үлестері;

Р1, Р2, Э – 1-ші және 2-ші межелік бақылауларда және емтиханда алған баллдар.

Пән бойынша қорытындылық рейтинг (шекаралық аттестацияның бағасы) баллдардан цифралық баламаға ауыстырылады, бағалар әріптермен және дәстүрлі түрде ведомостьқа, студенттің сынақ кітапшасына және кафедрада «Оқушылардың оқу жетістігі журналына» еңгізіледі.
КУРС САЯСАТЫ

1Жазалау шаралары келесі тәртіп бұзғандарға қолданылады:


  • дәріс сабағын дәлелсіз себеппен босатса, осы сабақ түріне қойылатын баллдардың барлығы шегеріледі, егер дәлелді себеппен босатса онда оқытушыға босатқан дәрістің қысқаша конспектісі көрсетіліп және сол тақырып бойынша оқытушымен қойылған сұрақтарға жауап беріп баллдарын қайтаруға болады;

  • дәріс сабағын дәлелсіз себеппен босатса баллдардың барлығы шегеріледі; үй жұмысы орындалмаса 2 балл алынады, ал егер дәлелді себеппен босатса, онда босатқан тақырып бойынша аудиторияда және үйде шығарылған есептер көрсетіліп және осы тақырып бойынша оқытушымен қойылған сұрақтарға жауап беріп баллдарын қайтаруға болады;

  • зертханалық сабағын дәлелсіз себеппен босатса баллдардың барлығы шегеріледі; зертханалық жұмысты өз уақытында орындамай және оны өз уақытында қорғамаса 2 балл шегеріледі;

  • сабаққа қалып қойса 1 балл алынады;

  • зертханалық және тәжірибелік сабақтарға белсенді қатысса 2 балл қосылады.

Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек. Сіздің дайындығыңыз ағымдық және межелік бақылау жұмыстарымен тексеріледі. Егер, бір себептен, сіз межелік бақылауға келмей қалсаңыз оқытушымен белгіленген уақыт кезінде тапсыруға болады. Семестр соңында емтихан болады. Ол тест түрінде өтеді.


Бақылау шаралардың күнтізбелік графигі
1рейтинг

Жалпы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

МБ

Максимал баллдар, оның құрамында:

10

8,5

10

8,5

10

8,5

10

8,5

25

100

Сабақтарға қатысу және дайындалу

дәріс

4

2,5

4

2,5

4

2,5

4

2,5
26

зертхана

6

6

6

6

6

6

6

7
49

Межелік бақылау

25

25
2 рейтинг

Жалпы

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

МБ

Максимал баллдар, оның құрамында:

10,5

9,5

11

9,5

12

10,5

12

25

100

Сабақтарға қатысу және дайындалу

дәріс

3

3

4

2,5

4

2,5

4
23

зертхана

7

7

7

7

8

8

8
52

Межелік бақылау


25

25

Лист согласования
рабочей программы
дисциплины
ФормаФ СО ПГУ 7.18.1/11

«Электроника негіздері» пәннің 2008-2009 оқу жылына жұмыс бағдарламасының келісу беті


КЕЛІСУ БЕТІ

Шығаратын кафедра

Кафедра меңгерушісінің аты-жөні

Қолы

Келісу күні

1

2

3

4

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет