Пєнніњ маќсаты мен міндеттері, жєне ‰рдісінде алатын орны Пєнніњ маќсатыДата14.06.2016
өлшемі288.3 Kb.
түріТематический план

 1. Пєнніњ маќсаты мен міндеттері, жєне ‰рдісінде алатын орны


Пєнніњ маќсаты: Шыѓармалардыњ мєнін ашу,т‰рлі стильдердіњ, жарлардыњ, орындаушылыќ тембірлік дыбысыныњ µрнектік мєнін ой елегінен µткізу. Жоѓары кµркемдік дењгейдегі концерттік репертуарды шыѓаршылыќ т±рѓында игеру. Єртістік ќаблетті дамыту жєне жеке бойдаѓы дарын кµзін ашу. Педагогикалыќ психология негіздерін білу жєне психологиялыќ шеберлікті жетілдіру. Концерттік µнер.

Пєнніњ міндеті: Студенттердіњ орындау шеберліктерін арттыру; жоѓары кµркемдік талѓамын оятуѓа жєне µнер шыѓармаларын баѓалауѓа, онда бейнелеген т‰рлі к±былыстарды, музыкалыќ шыѓармалардыњ сипатын, стилін, жанрын т‰сінуге тєрбиелеу. Орындаушы – домбырашыларды шыѓармаѓа, к‰йѓе музыкалыќ талдау, динамикасына, екпініне, мазм±нына т.б. ж±мыс жасай білуге ‰йрету.

Пєнді игеруде студенттер білуге жєне істеуге тиісті:

- орындалатын шыѓармалардыњ композиторлар туралы;

- шыѓармалардыњ шыѓу тарихы, ќ±рылысы, формасы, бµлімдері;

- шыѓармаларда кездесетін музыкалыќ, техникалыќ жєне динамикалыќ белгілері;

- єрт‰рлі жанрды шыѓармаларды ойнау;

- жоѓары техникалыќ денгейдегі шыѓармаларды ойнау;

- к‰й сандыќ пен домбыранањ арасындаѓы музыкалыќ ‰ндестігін сезініп ойнау.

- домбыра аспабын жоѓары биік дєрежеге кµтеріп, сауаттыєрі білікті маман атанып шыѓармашылыќ дењгейін терендей т‰суі ќажет.

2. Пререквизиттер: Мамандандыру пєні студенттердіњ музыкалыќ ќаблеттерін дамыту жєне де басќа пєндерге, мысалы:

- полифония;

- квартеттік класс;

- фортепиано;

- камералыќ ансамбль;

- оркестрлік класс.

Тематический план Форма

дисциплины Ф СО ПГУ 7.18.2/07

3. Пәннің мазмұны


3.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптық аттары

Сағат саны (күндізгі орта білім)

5 – семестр

6 - семестр

жеке сабақ

сөж.

жеке сабақ

сөж.

1

Естай, Есір, Ќ±лшар, Абыл к‰йлерін ‰йрену.

4

6

-

-

2

Ќазанѓап к‰йлері

3

6

-

-

3

Сол ќолда кездесетін єдіс амалдар.

3

6

-

-

4

К‰йлердегі жан-жануарлар бейнесі

3

6

-

-

5

Психологиялыќ к‰йлер

4

6

-

-

6

Дєст‰рлі «Ќ±ймаќ±лаќтыќ» к‰й ‰йрету єдісі

3

5

-

-

7

Тєттімбет к‰йлері. Оњ жєне теріс б±раудаѓы к‰йлер

3

6

-

-

8

Кµне ањыз к‰йлер.

3

8

-

-

9

Домбырашыныњ ойнау шеберлігін арттыру. К‰рделі формадаѓы шыѓармалар.

4

10

-

-

10

К‰й тартыс.

-
3

6

11

Фортепиано с‰ймелдеумен домбырада шыѓарма орындау. ТМД жєне шетел композиторларыныњ шыѓармалары.

-

-

3

6

12

Мањѓыстау мектепб к‰йлері. Теріс б±раудаѓы к‰йлерді ‰йрену.

-

-

3

6

13

Ќазанѓап к‰й ‰йрену мектебі. К‰йлерініњ ойнау ерекшелігі.

-

-

3

6

14

Шертпе дєст‰рінде к‰й тартып ‰йрену.

-

-

3

6

15

Нотаны бірден оќып ойнап кету ‰шін жаттыѓулар. Ќ±йма – ќ±лаќ єдісімен к‰й тартып ‰йрену.

-

-

3

6

16

Т. Момбеков, Є.Хасенов к‰йлері, олардыњ ойнау ерекшеліктері

17

Жасанды фложелеттіњ орындалуы.

18

Сахна µнері. Сахна ќозѓалысы. Концерттік орындаушылыќ µнері.

-

-

3

6
Жалпы:

30

60

30

60

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Тақырыптық аттарыСағат саны (Сырттай орта кәсіби білім)

5 – семестр

6 - семестр

жеке сабақ

сөж.

жеке сабақ

сөж.

Естай, Есір, Ќ±лшар, Абыл к‰йлерін ‰йрену.

1

9

-

-

Пицикатоға арналған екі этюд

1

9

-

-

Қазақ композиторларының шығармалары

1

9

-

-

Әр түрлі дәстүрде төрт күй

1

9

-

-

Күрделі формалы бір пьеса

1

9

-

-

Мектеп репертуарынан бір ән

1

12

-

-

Екі октавалы гамма және арпеджио

-

-

1

9

Пицикато немесе тремолоға арналған бір этюд

-

-

1

9

Әр түрлі жанрда екі күй

-

-

1

9

Күрделі бір пьеса

-

-

1

9

Мектеп репертуарынан екі ән

-

-

1

9

Әр түрлі ойнау тәсіліне арналған екі күй

-

-

1

12

Жалпы:

6

57

6

57
3.2 ЖЕКЕ САБАЌТАРДЫЊ МАЗМ¦НЫ
Тақырыптық аттары

Мазм±ны

Баќылау т‰рі

1

Естай, Есір, Ќ±лшар, Абай к‰лерін ‰йрену.

Естай, Есір, Ќ±лшар, Абай к‰лерін ‰йрену, олардың күйлерінің ерекшелігі.

Жеке ж±мыс

2

Ќазанѓап к‰йлері


Ќазанѓап ќазаќтыњ аспапты музыкасын дамытуда µзіндік ‰лес ќосќан композитор. Ќазанѓаптыњ к‰й м±расы µте бай.
3

Сол ќолда кездесетін єдіс амалдар.

Сол ќолда кездесетін єдіс-амалдар сан алуан т‰рлі болып келеді. Ењ жиі кездесетін іліп тарту арќылы басќа (пернеден) дыбыс алу ‰шін керек.

Тєжірибелік ж±мыс

4

К‰йлердегі жан-жануарлар бейнесі

Ќазаќ ауыз екі мєдениетініњ барлыќ саласында – єнде де, к‰йде де тµрт т‰лік мал жырланѓан.

Ауысша ж±мыс

5

Психологиялыќ к‰йлер

XIX – ѓасырдаѓы жања сипаттаѓы, яѓни адамныњ ішкі д‰ниесін бейнелейтін лирико- психологиялыќ к‰йлер.

Кестелік ж±мыс

6

Дєст‰рлі «ќ±ймаќ±лаќтыќ» к‰й ‰йрету єдісі.

Дєст‰рлі «ќ±ймаќ±лаќтыќ» к‰й ‰йрету єдісініњ мањызы µте зор. Сонау ерте заманда ата-бабаларымыздан келе жатќан ќолдан-ќолѓа к‰й ‰йрету, бірініњ ойнаѓан к‰йін бірі ќаѓып алып, бірден ойнап беру к‰й-тартыс, осы кєзіргі заманымызѓа жетті.

‡й ж±мысы

7

Тєттімбет к‰йлері. Оњ жєне теріс б±раудаѓы к‰йлер

Ќазаќ аспапты музыкасында шертпе к‰йлер ењ кµп тараѓан дєст‰рлі к‰й мектебіне сµз болѓанда, Арќа к‰йшілерініњ шыѓармаларын аузѓа аламыз.

Тєжірибелік ж±мыс

8

Кµне ањыз к‰йлер.

Махамбет поэзияда ќандай дара болса, к‰йде де сондай оќшау. Оныњ к‰йлері адуын мінезімен, асќаќ сезімімен дараланады.

Ауысша ж±мыс

9

Табиѓи фложелеттіњ орындалуы

Табиѓи фложелет кµбіне ірі шыѓармаларда кездеседі. Екі т‰рлі єдіспен орындалады: Ќаѓыстан кейін сол ќол саусаѓын ішекке жењіл ѓана тигізіп ќалу арќылы ќажетті перне т±сынан оњќолдыњ с±ќ саусаѓымен бас бармаѓы арќылы ішекті іліп тарту арќылы орындалады.

‡й ж±мысы

10

К‰й тартыс

К‰й-тартыс немесе к‰й – айтыс деп те аталады, яѓни бір орындаушы бастаѓан к‰йді екінші орындаушы кез келген жерден іліп алып жалѓастырып одан соњ жања к‰й бастап кезектесіп жалѓастыра беруі.

Тєжірибелік ж±мыс

11

Фортепиано с‰ймелдеумен домбырада шыѓарма орындау. ТМД жєне шетел композиторларыныњ шыѓармалары.

Домбырада к‰й тартудыњ дєст‰рлік ерекшеліктерін саќтай отырып орындаушылыќ єдіс-амалдарды барынша ‰йрену. Шєкіртіњ шыѓармашылыќ белсенділігін, єсемдік сезімін тєрбиелеп µсіру.

Ауысша ж±мыс

12

Маңғыстау күй мектебі.

Шєкіртті жан-жаќты тєрбиелеуде ерекше орын алатын мєселе репертуар мєселесі. Маңғыстау күй мектебін ерекшелігі. Теріс бұраудағы күйлерді үйрену.

Кестелік ж±мыс

13

Ќазанѓап к‰й ‰йрену мектебі. К‰йлерініњ ойнау ерекшелігі.

Қазанғап – дєст‰рлі халыќ µнерінен сусындап, ‰лгі µнеге алѓан ±лы к‰йшілердіњ бірі. К‰йлерініњ ойнау ерекшелігі.

‡й ж±мысы

14

Шертпе дєст‰рінде к‰й тартып ‰йрену.

Ењ жиікездесетіні іліп тарту єдісі – ќаѓыссыз сол ќолдыњ саусаѓымен іліп тарту арќылы басќа (пернеден) дыбыс алу ‰шін керек.

Тєжірибелік ж±мыс

15

Нотаны бірден оќып ойнап кету ‰шін жаттыѓулар. Ќ±йма – ќ±лаќ єдісімен к‰й тартып ‰йрену.

Дєст‰рлі «ќ±ймаќ±лаќтыќ» к‰й ‰йрету єдісініњ мањызы µте зор. Сонау ерте заманда ата-бабаларымыздан келе жатќан ќолдан-ќолѓа к‰й ‰йрету және нотаны бірден оқып ойнау кету.

Ауысша ж±мыс

16

Т. Момбеков, Є.Хасенов к‰йлері, олардыњ ойнау ерекшеліктері

Т.Момбеков пен Є.Хасенов к‰йлері шертпе дєст‰рінде. Олардыњ к‰й желісі Орталыќ Ќазаќстанныњ єн сарынымен тамырласып, кµбінесе бір дауысты болып келеді де, ырѓаќтыќ µлшемдері єуенніњ µзіндей шалы0тап, ерк3н ж‰реді.


Кестелік ж±мыс

17

Жасанды фложелеттіњ орындалуы.

Оны орындаѓанда, єуелі ќажетті пернені тиісті саусаќпен басып т±рып,содан кейін бір октава жоѓары орналасќан аттас перне т±сынан оњ ќолдыњ с±ќ саусаѓымен бармаѓы арќылы ішекті іліптартып ќалады.

Ауысша ж±мыс

18

Сахна µнері. Сахна ќозѓалысы. Концерттік орындаушылыќ µнері.

Сахна µнерін игеру. Сахна ќозѓалысы. Концерттік орындаушылыќ µнері. Репертуар таңдау, оның ерекшеліктері,

Баќылау ж±мысы3. Пәннің мазмұны


4.1 ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
Тақырыптық аттары

Сағат саны (күндізгі орта білім)

7 – семестр

8 - семестр

жеке сабақ

сөж.

жеке сабақ

сөж.

1

Пьеса ойнаудаѓы кейбір аппликатуралыќ ерекшеліктер

3

6

-

-

2

Ырѓаќтын ерекше т‰рлері

3

6

-

-

3

Батыс Ќазаќстандыњ к‰й ‰йрену мектебі

3

6

-

-

4

Ќ±рманѓазы к‰йлері оныњ ойнау ерекшеліктері

3

6

-

-

5

Дєст‰рлі «Ќ±ймаќ±лаќтыќ» к‰й ‰йрету єдісі

3

6

-

-

6

Тєтінбеттін к‰йлері. Оњ жєне теріс б±раудаѓы к‰йлер.

3

5

-

-

7

Махамбет, Абай к‰лері

3

6

-

-

8

Табиѓи фложелеттіњ орындалуы.

4

8

-

-

9

Табиѓи фложелеттіњ орындалуы.

5

10

-

-

10

К‰й тартыс.

-
3

6

11

Орындаушыныњ жєне оќытудыњ жалпы ќаѓидалары мен єдістері

-

-

3

6

12

Єр жоѓарѓы кµркенмдік репертуарды шыѓармашылыќ т±рѓыда игеру.

-

-

3

6

13

Дина Н±рпеисованыњ к‰лері оныњ ойнау ерекшеліктері.

-

-

3

6

14

Сол ќолда кездесетін єдіс амалдар.

-

-

3

6

15

К‰йлерде жан-жануарлар бейнесі

-

-

3

6

16

Психологиялыќ к‰йлер

-

-

3

6

17

Жасанды фложелеттіњ орындалуы.

-

-

4

8

18

Т. Момбеков, Є.Хасенов к‰йлері, олардыњ ойнау ерекшеліктері

-

-

5

10
Жалпы:

30

60

30

604.2 ЖЕКЕ САБАЌТАРДЫЊ МАЗМ¦НЫ
Тақырыптық аттары

Мазм±ны

Баќылау т‰рі

1

Пьеса ойнаудаѓы кейбір аппликатуралыќ ерекшеліктер

Естай, Есір, Ќ±лшар, Абыл к‰лерін ‰йрену.

Жеке ж±мыс

2

Ырѓаќтын ерекше т‰рлері

Ырѓаќтын ерекше т‰рлері
3

Батыс Ќазаќстандыњ к‰й ‰йрену мектебі

Батыс Ќазаќстандыњ к‰й ‰йрену мектебі. Домбырада к‰й тартудыњ дєст‰рлік ерекшеліктері, орындаушылыќ єдіс-амалдарды.

Тєжірибелік ж±мыс

4

Ќ±рманѓазы к‰йлері оныњ ойнау ерекшеліктері

Ќ±рманѓазы домбырада к‰й тартудыњ ерекшеліктері, орындаушылыќ єдіс-амалдарды оныњ шыѓармашылыѓы аспаптыќ музыка мєдениетіміздіњ сан ѓасырлыќ к‰й формасыныњ жањаша µркендеп дамуына жол ашты.

Ауысша ж±мыс

5

Дєст‰рлі «Ќ±ймаќ±лаќтыќ» к‰й ‰йрету єдісі

Дєст‰рлі «ќ±ймаќ±лаќтыќ» к‰й ‰йрету єдісініњ мањызы µте зор. Сонау ерте заманда ата-бабаларымыздан келе жатќан ќолдан-ќолѓа к‰й ‰йрету, бірініњ ойнаѓан к‰йін бірі ќаѓып алып, бірден ойнап беру к‰й-тартыс, осы кєзіргі заманымызѓа жетті.

‡й ж±мысы

6

Тєтінбеттін к‰йлері. Оњ жєне теріс б±раудаѓы к‰йлер.

Ќазаќ аспапты музыкасында шертпе к‰йлер ењ кµп тараѓан дєст‰рлі к‰й мектебіне сµз болѓанда, Арќа к‰йшілерініњ шыѓармаларын аузѓа аламыз.

Тєжірибелік ж±мыс

7

Махамбет, Абай к‰лері

Махамбет поэзияда ќандай дара болса, к‰йде де сондай оќшау. Оныњ к‰йлері адуын мінезімен, асќаќ сезімімен дараланады.

Ауысша ж±мыс

8

Табиѓи фложелеттіњ орындалуы

Табиѓи фложелет кµбіне ірі шыѓармаларда кездеседі. Екі т‰рлі єдіспен орындалады: Ќаѓыстан кейін сол ќол саусаѓын ішекке жењіл ѓана тигізіп ќалу арќылы ќажетті перне т±сынан оњќолдыњ с±ќ саусаѓымен бас бармаѓы арќылы ішекті іліп тарту арќылы орындалады.

‡й ж±мысы

10

К‰й тартыс

К‰й-тартыс немесе к‰й – айтыс деп те аталады, яѓни бір орындаушы бастаѓан к‰йді екінші орындаушы кез келген жерден іліп алып жалѓастырып одан соњ жања к‰й бастап кезектесіп жалѓастыра беруі.

Тєжірибелік ж±мыс

11

Орындаушыныњ жєне оќытудыњ жалпы ќаѓидалары мен єдістері

Домбырада к‰й тартудыњ дєст‰рлік ерекшеліктерін саќтай отырып орындаушылыќ єдіс-амалдарды барынша ‰йрену. Шєкіртіњ шыѓармашылыќ белсенділігін, єсемдік сезімін тєрбиелеп µсіру.

Ауысша ж±мыс

12

Єр жоѓарѓы кµркемдік денгейдегі концерттік репертуарды шыѓармашылыќ т±рѓыда игеру.

Шєкіртті жан-жаќты тєрбиелеуде ерекше орын алатын мєселе репертуар мєселесі. Студентке репертуардыњ ±науы, оныњ оѓан тигізетін тєрбиелік ыќпалы, оќытушыныњ єдістемелік шеберлігіне байланысты.

Кестелік ж±мыс

13

Дина Н±рпейісованыњ к‰йлері оныњ ойнау ерекшеліктері

Дина – дєст‰рлі халыќ кєсіби µнерінен сусындап, ‰лгі µнеге алѓан ±лы к‰йшілердіњ соњѓы буыны.Оныњ шыѓармашылыѓы аспаптыќ музыка мєдениетіміздіњ сан ѓасырлыќ эволюциясын тємамдай келе, к‰й формасыныњ жањаша µркендеп дамуына жол ашты.

‡й ж±мысы

14

Сол ќолда кездесетін єдіс амалдар

Сол ќолда кездесетін єдіс-амалдар сан алуан т‰рлі болып келеді. Ењ жиікездесетіні іліп тарту єдісі – ќаѓыссызсол ќолдыњ саусаѓымен іліп тарту арќылы басќа (пернеден) дыбыс алу ‰шін керек.

Тєжірибелік ж±мыс

15

К‰йлердегі жан-жануарлар бейнесі.

Ќазаќ ауыз екі мєдениетініњ барлыќ саласында – єнде де,к‰йде де тµрт т‰лік мал жырланѓан.

Ауысша ж±мыс

16

Психологиялыќ к‰йлер

XIX – ѓасырдаѓы жања сипаттаѓы, яѓни адамныњ ішкі д‰ниесін бейнелейтін лирико-психологиялыќ к‰йлер.

Кестелік ж±мыс

17

Жасанды фложелеттіњ орындалуы.

Оны орындаѓанда, єуелі ќажетті пернені тиісті саусаќпен басып т±рып,содан кейін бір октава жоѓары орналасќан аттас перне т±сынан оњ ќолдыњ с±ќ саусаѓымен бармаѓы арќылы ішекті іліптартып ќалады.

Ауысша ж±мыс

18

Т.Момбеков, Є.Хасенов к‰йлері, олардыњ ойнау ерекшеліктері

Т.Момбеков пен Є.Хасенов к‰йлері шертпе дєст‰рінде. Олардыњ к‰й желісі Орталыќ Ќазаќстанныњ єн сарынымен тамырласып, кµбінесе бір дауысты болып келеді де, ырѓаќтыќ µлшемдері єуенніњ µзіндей шалы0тап, ерк3н ж‰реді.


Баќылау ж±мысы


3.3 Студенттердіњ µздік ж±мысыныњ мазм±ны

С¤Ж т‰рі

Есеп беру т‰рі

Баќылау т‰рі

Саѓат кµлемі

1

Жеке сабаќтарѓа дайындыќ

Ж±мыс дєптері

Сабаќќа ќатысу

60 (40*1,5)

2

Аудиторлыќ сабаќ мазм±нына кірмей ќалѓан материалмен ж±мыс жасау

Ж±мыс дєптері

Сабаќќа ќатысу

12 (3*4)

3

Межелік баќылауѓа дайындыќ

Баќылау ж±мысы

МБ1, МБ 2, МБ 3, МБ 4

18

Барлыѓы

120Адиторлыќ сабаќ мазм±нына кірмей ќалѓан материал тізімі


 1. Ќ‰рманѓазы к‰йлері оныњ ойнау ерекшеліктері. ¦сылатын єдебиет: [1], 40 – 48 б.

 2. Мањѓыстау к‰йлері. [1], 24 – 32 б.

 3. Махамбет к‰йлері: [1], 10 – 18 б.

 4. Шертпе к‰йлері [1], 42 – 48 б.


4.4 Студенттердіњ µздік ж±мысыныњ мазм±ны 7-8 семестр

С¤Ж т‰рі

Есеп беру т‰рі

Баќылау т‰рі

Саѓат кµлемі

1

Жеке сабаќтарѓа дайындыќ

Ж±мыс дєптері

Сабаќќа ќатысу

90 (40*1,5)

2

Аудиторлыќ сабаќ мазм±нына кірмей ќалѓан материалмен ж±мыс жасау

Ж±мыс дєптері

Сабаќќа ќатысу

12 (3*4)

3

Межелік баќылауѓа дайындыќ

Баќылау ж±мысы

МБ1, МБ 2, МБ 3, МБ 4

18

Барлыѓы

120Адиторлыќ сабаќ мазм±нына кірмей ќалѓан материал тізімі


 1. Ќ‰рманѓазы к‰йлері оныњ ойнау ерекшеліктері. ¦сылатын єдебиет: [1], 45– 51 б.

 2. Мањѓыстау к‰йлері. [4], 21 – 33 б.

 3. Махамбет к‰йлері: [4], 40 – 48 б.

 4. Шертпе к‰йлері [1], 58 – 62 б.


4.5 Студенттердіњ µздік ж±мысыныњ мазм±ны (сырттай орта білім негізінде)

С¤Ж т‰рі

Есеп беру т‰рі

Баќылау т‰рі

Саѓат кµлемі

1

Жеке сабаќтарѓа дайындыќ

Ж±мыс дєптері

Сабаќќа ќатысу

24 (16*1,5)

2

Аудиторлыќ сабаќ мазм±нына кірмей ќалѓан материалмен ж±мыс жасау

Ж±мыс дєптері

Сабаќќа ќатысу

124

3

Межелік баќылауѓа дайындыќ

Баќылау ж±мысы

МБ1, МБ 2,

8

Барлыѓы

156Адиторлыќ сабаќ мазм±нына кірмей ќалѓан материал тізімі


 1. Ќ‰рманѓазы к‰йлері оныњ ойнау ерекшеліктері. ¦сылатын єдебиет: [1], 45– 51 б.

 2. Мањѓыстау к‰йлері. [4], 21 – 33 б.

 3. Махамбет к‰йлері: [4], 40 – 48 б.

 4. Шертпе к‰йлері [1], 58 – 62 б.

Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.1/10

специальности
5. 050402 «Аспаптыќ орындау» мамандығына арналған жұмыс оқу жоспарынан алынған көшірме

Мамандық

Оқу түрі

Бақылау түрі

Студенттердің сағаттарға бөлінген жұмысы

Семестрге бөлінген сағаттар

(3 – курс)


емтихан

Сынақ

Барлығы

жалпы

ауд

сөж

5 семестр

6 семестр

жек. саб

осөж

сөж

жеке саб

осөж

сөж

Күндізгі орта біліммен ОКБ

6


-

180

60

120

30

15

45

30

15

453.5 050402 «Аспаптыќ орындау» мамандығына арналған жұмыс оқу жоспарынан алынған көшірме

Мамандық

Оқу түрі

Бақылау түрі

Студенттердің сағаттарға бөлінген жұмысы

Семестрге бөлінген сағаттар

(4 – курс)


емтихан

Сынақ

Барлығы

жалпы

ауд

сөж

7 семестр

8 семестр

жек. саб

осөж

сөж

жеке саб

осөж

сөж

Күндізгі орта біліммен ОКБ

6


-

180

60

120

30

15

45

30

15

45Негізгі єдебиет:

1. Домбыра үйрену мектебі. А.Жайымов, С.Бүркітов. А., “Өнер”, 1992

2. Домбыра үйрену мектебі. Л.Хамиди, Б.Ғизатов, А., “Өнер”, 1983

3. Домбыра үйрену мектебі. Ә.Спаков. А., “Өнер”, 1980

4. Домбыраға арналған пьесалар. Қ.Мұхитов. А., “Өнер”, 1980

5. Қазанғап.

6. К‰й ќайнары. А.Райымбергенов, С.Аманов. «¤нер», 1990
Қосымша әдебиет:
7. Ахмедияров Қ., Құрманғазы. Сарыарқа, Алматы «Өнер» 1995

8. Ахмедияров Қ., Шынарү, Алматы 19999. Есенұлы А., Послание Всевышнего, Алматы «Көкіл»1997

10. Мерғалиев Т., Домбыра сазы, Алматы «Жазушы»1972
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет