Q-бап. Улы7ма режелер q-статья. Усы Нызамны4 ма3сетижүктеу 196.26 Kb.
Дата19.06.2016
өлшемі196.26 Kb.


#АРА№АЛПА№СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ; НЫЗАМЫ

@АЛАБА ХАБАР №УРАЛЛАРЫ *А№№ЫНДА

(жа4а редакция)

Бул редакция 0t.q0.w00u-ж. qyq/III-санлы №Р Нызамы менен тастыйы3лан2ан


Q-БАП. Улы7ма режелер
q-статья. Усы Нызамны4 ма3сети

Усы Нызамны4 ма3сети 2алаба хабар 3уралларыны4 ш5лкемлестирили7и, жумыс алып бары7ы 81м жумысыны4 сапластырылы7ы саласында2ы 3атнасы3ларды т1ртиплестири7ден ибарат.


w-статья. Усы Нызамны4 3олланылы7ы саласы

Усы Нызам №ара3алпа3стан Республикасында ш5лкемлестирилету2ын 81м жумыс алып барату2ын 2алаба хабар 3уралларына, сондай-а3 сырт ел 2алаба хабар 3уралларына оларды4 5нимлерини4 №ара3алпа3стан Республикасы айма2ында тар3атылы7ына байланыслы б5легинде 3олланылады.


e-статья. @алаба хабар 3ураллары 8а33ында2ы нызам 86жжетлери

@алаба хабар 3ураллары 8а33ында2ы нызам 86жжетлери усы Нызам 81м бас3а да нызам 86жжетлеринен ибарат.

Егер %збекстан Республикасыны4 халы3аралы3 ш1ртнамасында №ара3алпа3стан Республикасыны4 2алаба хабар 3ураллары 8а33ында2ы нызам 86жжетлеринде н1зерде тутыл2анынан бас3аша 3а2ыйдалар белгиленген болса, халы3аралы3 ш1ртнаманы4 3а2ыйдалары 3олланылады.
r-статья. @алаба хабар 3ураллары

@алаба хабарды д17ирли тар3аты7ды4 тура3лы атама2а ийе бол2ан 81м баспа т1ризде (газеталар, журналлар, хабарнамалар, бюллетеньлер 81м бас3алар) 81м (ямаса) электрон т6рде (теле-, радио-, видео, кинохроникалы3 ба2дарламалар, улы7ма пайдаланы7да2ы телекоммуникация тарма3ларында2ы веб сайтлар) алты айда кеминде бир м1рте басылату2ын ямаса эфирге берилету2ын (буннан былай текстте шы2арылату2ын деп алынады) формасы 81м 2алаба хабарды д17ирли тар3аты7ды4 бас3а да формалары 2алаба хабар 3уралы болып табылады.

№ара3алпа3стан Республикасында 2алаба хабар 3ураллары 5з жумысын «М1млекетлик тил 8а33ында»2ы №ара3алпа3стан Республикасы Нызамына му7апы3 1мелге асырады.
t-статья. @алаба хабар 3уралларыны4 еркинлиги

№ара3алпа3стан Республикасында 2алаба хабар 3ураллары еркин болып, 5з жумысын усы Нызам2а 81м бас3а да нызам 86жжетлерине му7апы3 1мелге асырады.

*1р бир адам, егер нызамда бас3аша 3а2ыйда н1зерде тутылма2ан болса, 2алаба хабар 3уралларында шы2ы7, 5з пикирин 81м исенимлерин ашы3 т6рде билдири7 8у3ы3ына ийе.

@алаба хабар 3ураллары Нызам 86жжетлерине му7апы3 м1лимлеме излестири7, алы7, тар3аты7 8у3ы3ына ийе 81м тар3атылып атыр2ан м1лимлемени4 8а3ый3атлы2ы ж1не дурыслы2ы ушын белгиленген т1ртипте жу7апкер болады.


y-статья. @алаба хабар 3ураллары еркинлигин пайдаланы7да 3ыянет ети7ге жол 3ойма7

@алаба хабар 3уралларынан`

№ара3алпа3стан Республикасыны4 Конституциялы3 д6зимин, айма3лы3 п6тинлигин зорлы3 пенен 5згерти7ге ша3ыры7~

урыс, зорлы3 81м терроризмди, сондай-а3 диний экстремизм, сепаратизм 81м фундаментализм идеяларын 6гит-н1сиятла7~

м1млекетлик сыр бол2ан ма2лы7матларды ямаса нызам менен 3ор2алату2ын бас3а да сырды ж1рия ети7~

миллий, расалы3, этник ямаса диний 5шпенлиликти 3оз2а7шы м1лимлеме тар3аты7~

егер нызамда бас3аша 3а2ыйда н1зерде тутылма2ан болса, гиябентлик затлар, психотроп н1рселер 81м прекурсорларды 6гит-н1сиятла7~

порнографияны 6гит-н1сиятла7~

нызам2а му7апы3 жынаятлы 81м бас3а да жу7апкершиликке себеп болату2ын бас3а да 81рекетлерди исле7 ма3сетинде пайдаланылы7ына жол 3ойылмайды.

@алаба хабар 3ураллары ар3алы пу3араларды4 намысы 81м 31дир-3ымбатына ямаса исше4лик абыройына шек келтири7, жеке турмысына араласы7 3ада2ан етиледи.

Прокурор, терге7ши ямаса сорастыры7шыны4 жазба рухсатысыз сорастыры7 ямаса д1слепки терге7 материалларын ж1рияла7, белгили бир ис бойынша судты4 3арары шы3пастан алдын ямаса судты4 3арары нызамлы к6шке кирместен алдын оны4 н1тийжелерин болжа7 ямаса суд3а бас3аша жол менен т1сир жаса7 3ада2ан етиледи.
u-статья. Цензура2а жол 3ойма7

№ара3алпа3стан Республикасында 2алаба хабар 3ураллары цензурасына жол 3ойылмайды. Ж1рияланып атыр2ан хабарлар 81м материаллар алдын-ала келисип алыны7ын, сондай-а3 оларды4 тексти 5згертили7ин ямаса п6ткиллей баспадан алып тасланы7ын (эфирге берилме7ин) талап ети7ге 8еш ким 8а3ылы емес.


II-БАП. @алаба хабар 3ураллары жумысын ш5лкемлестири7
i-статья. @алаба хабар 3уралын ш5лкемлестири7 8у3ы3ы

№ара3алпа3стан Республикасыны4 юридикалы3 81м физикалы3 шахслары 2алаба хабар 3уралларын ш5лкемлестири7 8у3ы3ына ийе.

@алаба хабар 3уралы бир неше ш5лкемлестири7ши т1репинен де ш5лкемлестирили7и м6мкин.

Т5мендегилер 2алаба хабар 3уралыны4 ш5лкемлестири7шиси (буннан былай текстте ш5лкемлестири7ши деп алынады) болы7ы м6мкин емес`

Qi жас3а толма2ан шахс~

3астан ислеген жынаяты ушын судлан2анлы3 жа2дайы тамамланба2ан ямаса судлан2анлы2ы алып тасланба2ан яки суд т1репинен 81рекет 3атнасы3ларына у3ыпсыз деп табыл2ан шахсf

жумысы нызам менен 3ада2ан етилген м1млекетлик емес коммерциялы3 емес ш5лкем.

Устав 3орында сырт ел инвестицияларыны4 6леси отыз 81м оннан да аслам процентти 3ура2ан юридикалы3 шахслар т1репинен 2алаба хабар 3ураллары ш5лкемлестирили7ине жол 3ойылмайды.


o-статья. Ш5лкемлестири7 86жжетлери

@алаба хабар 3уралыны4 ш5лкемлестири7 86жжетлери ш5лкемлестири7 ш1ртнамасы 81м 2алаба хабар 3уралы редакциясыны4 (буннан былай тексте редакция деп алынады) уставынан (режесинен) ямаса тек 2ана редакцияны4 уставынан (режесинен) ибарат болады.


Q0-статья. Ш5лкемлестири7 ш1ртнамасы

Ш5лкемлестири7 ш1ртнамасы бир неше ш5лкемлестири7ши арасында д6зиледи.

Ш5лкемлестири7 ш1ртнамасында т5мендегилер н1зерде тутыладыF

ш5лкемлестири7шилерди4 атамасы (фамилиясы, аты, 1кесини4 аты) 81м жайлас3ан орны (почта м1нзили)f

ш5лкемлестирилип атыр2ан 2алаба хабар 3уралыны4 т6ри, атамасы, тили, ма3сети, 31нигелеси7и 81м шы2ы7 жийилигиf

редакцияны4 ш5лкемлестири7-8у3ы3ый формасыf

редакцияны4 уставлы3 3орыны4 му2дары 81м 31липлестири7 т1ртибиf

редакцияны 3аржыландыры7 д1реклериf

ш5лкемлестири7шилерди4 редакция жумысында 3атнасы7ы бойынша 8у3ы3 81м миннетлемелериf

редакцияны4 бас3ары7 уйымларын 31липлестири7 т1ртибиf

пайданы б5листири7 81м зыянларды4 орнын толтыры7 т1ртибиf

2алаба хабар 3уралы шы2арылы7ын то3татып туры7 ямаса то3таты7 т1ртибиf

нызам 86жжетлерине му7апы3 бас3а да ш1ртлер.
qq-статья. Редакция уставы (режеси)

Редакция нызам 86жжетлерине му7апы3 3абыл етилген 81м ш5лкемлестири7ши т1репинен тастыйы3лан2ан устав (реже) тийкарында жумыс алып барады.

Редакция уставында (режесинде) т5мендегилер белгиленедиF

2алаба хабар 3уралыны4 т6ри, атамасы, тили, ма3сети, 31нигелеси7и, шы2ы7 жийилиги 81м к5лемиf

редакцияны4 жайлас3ан жери (почта м1нзили)f

ш5лкемлестири7ши 81м редакцияны4 8у3ы3 81м миннетлериf

редакцияны 3аржыландыры7 дереклериf

редакцияны4 бас3ары7 уйымларын 31липлестири7 т1ртибиf

пайданы б5листири7 81м зыянларды4 орнын толтыры7 т1ртибиf

2алаба хабар 3уралы шы2арылы7ын то3татып туры7 ямаса то3таты7 тийкарлары 81м т1ртибиf

редакцияны 3айта ш5лкемлестири7 81м сапластыры7 т1ртибиf

уставты (режени) 3абыл ети7 81м о2ан 5згерислер киргизи7 т1ртибиf

нызам 86жжетлерине му7апы3 бас3ада 3а2ыйдалар.
Qw-статья. Ш5лкемлестири7ши 81м редакция арасында2ы ш1ртнама

Ш5лкемлестири7ши 81м редакция арасында2ы ш1ртнамада т5мендегилер белгиленедиF

ш5лкемлестири7ши 81м редакцияны4 8у3ы3 81м миннетлериf

2алаба хабар 3уралын таярла7 81м шы2ары7 ш1ртлериf

редакцияны4 жумысын 3аржыландыры7 т1ртибиf

редакция хызметкерлерини4 5ндирислик 81м социаллы3-турмыслы3, мийнет шараятларын д6зи7 т1ртибиf

6шинши шахслар менен 5з-ара 3атнасы3лар т1ртибиf

т1реплерди4 жу7апкершилигиf

нызам 86жжетлерине му7апы3 бас3а да ш1ртлер.

Егер ш5лкемлестири7ши 81м редакция сыпатында бир шахс жумыс алып барса, ш1ртнама д6зи7 талап етилмейди.


Qe-статья. Ш5лкемлестири7шини4 8у3ы3лары

Ш5лкемлестири7шиF

2алаба хабар 3уралыны4 дизимнен 5ткерилген атамасынан пайдаланы7 81м о2ан бийлик ети7f

редакцияны4 бас3ары7 уйымларын 31липлестири7де ш5лкемлестири7 ш1ртнамасы, редакция уставы (режеси) 81м нызам 86жжетлеринде белгиленген т1ртипте 3атнасы7f

пайданы б5листири7де 81м зыянны4 орнын 5те7де 3атнасы7f

е4 6лкен к5леми 81м шы2арылату2ын м6ддети редакция уставына (режесине) ямаса ш5лкемлестири7ши 81м редакция арасында2ы ш1ртнама2а му7апы3 белгиленету2ын, реклама т6ринде болма2ан хабар ямаса материалды 5з атынан 2алаба хабар 3уралында бийпул жайластыры7f

редакцияны4 жумысы то3татыл2ан жа2дайда кредиторлар менен есаплас3аннан со4 3ал2ан м6лкти ямаса оны4 3унын нызам 86жжетлеринде н1зерде тутыл2ан т1ртипте алы7 8у3ы3ына ийе.

Ш5лкемлестири7ши нызам 86жжетлерине му7апы3 бас3а да 8у3ы3лар2а ийе болы7ы м6мкин.


Qr-статья. Ш5лкемлестири7шини4 миннетлери

Ш5лкемлестири7шиF

редакцияны ш5лкемлестири7иf

редакция уставын (режесин) тастыйы3ла7ыf

редакция менен ш1ртнама д6зи7иf

2алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын т1мийинле7иf

2алаба хабар 3ураллары 8а33ында2ы нызам 86жжетлерине бойсынылы7ын т1мийинле7иf

ш5лкемлестири7шини4 уставлы3 3оры 5згергенлиги 8а33ында, егер уставлы3 3орында сырт ел инвестициялары 6леси усы Нызамны4 i-статьясыны4 т5ртинши б5лиминде н1зерде тутыл2ан шегарадан асып кеткен болса, 71килликли м1млекетлик уйымды (буннан былай текстте дизимнен 5ткери7ши уйым деп алынады) хабардар ети7и ш1рт.

Ш5лкемлестири7шини4 жу7апкершилигинде нызам 86жжетлерине му7апы3 бас3а да миннетлер болы7ы м6мкин.
Qt-статья. Редакция

Редакция 2алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын 1мелге асыры7шы юридикалы3 шахс ямаса юридикалы3 шахсты4 структуралы3 б5лимшеси болып табылады.

Редакция нызам 86жжетлеринде н1зерде тутыл2ан 81р 3андай ш5лкемлестири7 – 8у3ы3ый формада д6зили7и м6мкин.

Редакция 5з к1сиплик жумысында 21резсиз болып табылады.

Редакция бас редактор 81м редакция хызметкерлеринен ибарат болы7ы м6мкин.

Редакция 2алаба хабар 3уралы м1млекетлик дизимнен 5ткерилгеннен кейин 5з жумысын басла7ы м6мкин.

Редакцияны4 жумысын 3аржыландыры7 нызам 86жжетлеринде белгиленген т1ртипте 1мелге асырылады.
Qy-статья. Бас редактор

Бас редактор ш5лкемлестири7ши т1репинен ла7азым2а тайынланады 81м ла7азымынан босатылады.

Бас редактор редакция2а басшылы3 етеди, 2алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ы 8а33ында шешим 3абыл етеди 81м оны4 жумысы ушын нызам 86жжетлерине му7апы3 жу7апкер болады.

Нызам 86жжетлери 81м ш5лкемлестири7 86жжетлерине му7апы3 бас редактор 2алаба хабар 3уралыны4 ш5лкемлестири7шиси, тар3аты7ышысы, м1млекетлик 81кимият 81м бас3ары7 уйымлары ж1не бас3а да юридикалы3 81м физикалы3 шахслар менен 3атнасы3ларда, сондай-а3 судта редакцияны4 атынан ис ж6ргизеди.


Qu-статья. Редакция хызметкери

Редакция штатында тур2ан, материалды топла7, талла7, редакторла7 81м таярла7 менен шу2ылланы7шы шахс редакция хызметкери болып табылады.


Qi-статья. @алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ына байланыслы ма2лы7матлар

*1р бир мезгилли басылымны4 шы2арылы7ында т5мендеги ма2лы7матлар к5рсетили7и ш1рт`

мезгилли басылымны4 атамасы~

м1млекетлик дизимнен 5ткерилген с1неси 81м саны~

ш5лкемлестири7шини4 атамасы (фамилиясы, аты, 1кесини4 аты)~

бас редакторды4 фамилиясы, аты, 1кесини4 аты~

81р бири мезгилли басылым шы2арылы7ы ушын жу7апкер бол2ан редакция хызметкерини4 фамилиясы, аты, 1кесини4 аты~

т1ртип саны 81м шы2арыл2ан с1неси, ал, мезгилли баспа басылымлар ушын болса басы72а рухсат берилип, 3ол 3ойыл2ан 7а3ыт (графикте белгиленгени 81м 8а3ый3атта2ысы)~

мезгилли баспа басылымлар ушын – индекси, тиражы, ба8асы ямаса «Келисилген ба8ада», «Бийпул» деген жазы7лар~

редакция 81м баспахананы4 жайлас3ан орны (почта м1нзили).

Теле - , радио -, видео -, кинохроникалы3 ба2дарламалар2а 81м 2алаба хабарды мезгилли тар3аты7ды4 бас3а электрон формаларына байланыслы ма2лы7матлар нызам 86жжетлери менен белгиленеди.


III-БАП. @алаба хабар 3уралларын м1млекетлик дизимнен 5ткери7
Qo-статья. @алаба хабар 3уралын м1млекетлик дизимнен 5ткери7 т1ртиби

@алаба хабар 3уралы дизимнен 5ткери7ши уйым т1репинен м1млекетлик дизимнен 5ткериледи (буннан былай тексте дизимнен 5ткери7 деп алынады).

@алаба хабар 3уралларын дизимнен 5ткери7 т1ртиби %збекстан Республикасы Министрлер Кабинети т1репинен белгиленеди.

@алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7 8а33ында2ы арза дизимнен 5ткери7ши уйым2а белгиленеген т1ртипте ш5лкемлестири7ши т1репинен бериледи.

Ш5лкемлестири7шини4 2алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7 8а33ында2ы арзасы дизимнен 5ткери7ши уйым т1репинен бир ай м6ддет ишинде 3арап шы2ылы7ы керек.

@алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткергенлиги 81м 3айта дизимнен 5ткергенлиги ушын нызам 86жжетлеринде белгиленген т1ртипте 81м му2дарда дизимнен 5ткери7 жыйымы алынады.W0-статья. @алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7 8а33ында арза

@алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7 8а33ында2ы арзада т5мендегилер к5рсетили7и тийис`

ш5лкемлестири7ши 8а33ында2ы ма2лы7матлар~

2алаба хабар 3уралыны4 атамасы, тили 81м т6ри~

ма3сет 81м 7азыйпалары~

31нигелеси7и~

тар3атылы7 айма2ы~

жийилиги~

3аржыландыры7 дереклери~

редакцияны4 жайлас3ан орны (почта м1нзили) 81м редакция 8а33ында2ы бас3а да ма2лы7матлар~

к5леми~

ш5лкемлестири7ши 81м редакция бас3а 3айсы 2алаба хабар 3уралына ш5лкемлестири7ши, исенимли бас3ары7шы, басып шы2ары7шы, тар3аты7ышы екенлиги 8а33ында2ы (барлы3 аффилленген шахсларды4 81м оларды4 81р бирини4 редакцияны4 уставлы3 3орында2ы 6леси му2дарлары к5рсетилген) ма2лы7матлар.@алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7 8а33ында2ы арза2а 2алаба хабар 3уралыны4 ш5лкемлестири7 86жжетлери 3осымша етиледи.

Егер ш5лкемлестири7ши бир шахстан ибарат болса, дизимнен 5ткери7ши уйым2а усынылату2ын 2алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7 8а33ында2ы арза2а тек 2ана редакция уставы (режеси) 3осымша етиледи.

@алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7де усы статьяда н1зерде тутыл2аннан бас3аша талаплар 3ойы7 3ада2ан етиледи.

Усы статьяны4 биринши б5лимини4 екинши-бесинши абзацларында, сондай-а3 екинши б5лиминде к5рсетилген ма2лы7матлар 81м 86жжетлерге 2алаба хабар 3уралы дизимнен 5ткерилгеннен со4 5згерислер киргизилген жа2дайда, ол белгиленген т1ртипте 3айта дизимнен 5ти7и ш1рт. №ал2ан жа2дайларда ш5лкемлестири7ши ямаса редакция киргизилген 5згерислер 8а33ында дизимнен 5ткери7ши уйымды бир ай м6ддет ишинде жазба т6рде хабардар ети7и ш1рт.Wq-статья. Дизимнен 5ткерилмейту2ын 2алаба хабар 3ураллары

Т5мендегилерди4 дизимнен 5ткерили7и талап етилмейди`

тек 2ана 5з р1смий хабарлары 81м материалларын, сондай-а3 нормативлик 8у3ы3ый 86жжетлерди ж1рияла7 ушын м1млекетлик 81кимият 81м бас3ары7 уйымлары т1репинен ш5лкемлестирлету2ын 2алаба хабар 3ураллары~

к1рхана, м1кеме, ш5лкемни4 (соны4 ишинде о3ы7 81м илимий м1кемени4) 5з з1р6рликлерин 3анаатландыры7 ушын тиражы ж6зге шекемги нус3ада шы2арылату2ын мезгилли баспа басылымлар~

кабель тарма3лары ар3алы алып берилету2ын (к5рсетилету2ын) теле -, радио-, видео-, кинохроникалы3 ба2дарламалар, сондай-а3 тар3атылы7ы бир к1рхана, м1кеме, ш5лкем (соны4 ишинде о3ы7 81м илимий м1кеме) имараты 81м (ямаса) айма2ы менен шекленету2ын аудио -, аудиовизуал хабар 81м материаллар.

ww-статья. @алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7ден бас тарты7

@алаба хабар 3уралын дизимге алы7дан т5мендеги жа2дайларда бас тартылы7ы м6мкин`

2алаба хабар 3уралыны4 ма3сет 81м 7азыйпалары нызам 86жжетлерине 3айшы келсе~

2алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7 8а33ында2ы арза усы нызам2а му7апы3 2алаба хабар 3уралын ш5лкемлестири7 8у3ы3ына ийе болма2ан юридикалы3 ямаса физикалы3 шахсты4 атынан берилген болса~

2алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7 8а33ында2ы арзада к5рсетилген ма2лы7матлар 8а3ый3ат3а ту7ры келмесе~

буннан алдын д1л усындай ямаса алжастырып жибери7 д1режесинде у3сас атамада2ы 2алаба хабар 3уралы дизимнен 5ткерилген болса.

@алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7ден бас тартыл2ан жа2дайда, бас тарты7 тийкарлары к5рсетилген жазба хабарнама шешим шы2арыл2аннан кейин он к6н ишинде арза ийесине жибериледи.

Ш5лкемлестири7ши дизимнен 5ткери7ши уйымны4 2алаба хабар 3уралын дизимнен 5ткери7ден бас тарты7 8а33ында2ы шешими 6стинен суд3а ша2ым ети7и м6мкин.


We-статья. @алаба хабар 3уралы дизимнен 5ткерилгенлиги 8а33ында2ы г67алы3ты 8а3ы3ый емес деп табы7

@алаба хабар 3уралы дизимнен 5ткерилгенлиги 8а33ында2ы г67алы3 тек 2ана суд т1репинен 8а3ый3ый емес деп табылы7ы м6мкин.

@алаба хабар 3уралы дизимнен 5ткерилгенлиги 8а33ында2ы г67алы3ты4 31лбеки 86жжетлерден пайдаланыл2ан 8алда алын2анлы2ы 2алаба хабар 3уралы дизимнен 5ткерилгенлиги 8а33ында2ы г67алы3ты 8а3ый3ый емес деп табылы7ы ушын тийкар болады. Бунда дизимнен 5ткери7ши уйым 2алаба хабар 3уралы дизимнен 5ткерилгенлиги 8а33ында2ы г67алы3ты 8а3ыйы3ый емес деп табы7 8а33ында2ы арза менен суд3а м6р1жат ети7и ш1рт.

@алаба хабар 3уралы 5ткерилгенлиги 8а33ында2ы г67алы3ты 8а3ый3ый емес деп табы7 ту7ралы ма2лы7мат 2алаба хабар 3уралларында ж1рияланы7ы тийис.


Wr-статья. @алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын то3татып туры7 ямаса то3таты7

@алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын то3татып туры7 ямаса то3таты7 дизимнен 5ткери7ши уйымны4 арзасы тийкарында судты4 3арарына му7апы3 1мелге асырылады.

Ш5лкемлестири7ши 2алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын редакция уставында (режесинде) ямаса ш5лкемлестири7ши 81м редакция арасында д6зилген ш1ртнамада н1зерде тутыл2ан жа2дайларда 81м т1ртипте то3татып туры7 ямаса то3таты72а 8а3ылы.

Ш5лкемлестири7ши 2алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын то3татып туры7 ямаса то3таты7 8а33ында шешим 3абыл етилгеннен кейин 5з шешими 8а33ында дизимге алы7шы уйымды 6ш к6н ишинде жазба т6рде хабардар ети7и ш1рт. Усы хабарнама бул 2алаба хабар 3уралы шы2арылы7ыны4 то3татып турылы7ы ямаса то3татылы7ынан алдын со42ы шы2арылы7ыны4 бирине жайластырылы7ы керек.

@алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын судты4 шешимине му7апы3 то3татып туры7 дизимге алы7шы уйым т1репинен редакция2а 3атнаслы шы2арыл2ан ескерти7ге себеп бол2ан нызам 86жжетлери бузылы7ы т1кирарлап, жазба ескерти7ден кейин бир ай ишинде сапластырылма2ан жа2дайда 1мелге асырылады.

@алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын 3айта басла7 дизимге алы7шы уйым аны3ла2ан нызам 86жжетлери бузылы7ы сапластырыл2анлы2ын тастыйы3ла7шы ма2лы7матлар ш5лкемлестири7ши 81м (ямаса) редакция т1репинен суд3а усыныл2аннан кейин судты4 шешимине му7апы3 1мелге асырылады.

@алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын то3таты7 8а33ында суд т1репинен шешим шы2арылы7ы ушын т5мендегилер тийкар болы7ы м6мкин`

2алаба хабар 3ураллары 8а33ында2ы нызам 86жжетлери талаплары редакция т1репинен тура3лы р17иште бузып келингенлиги, бул 8а33ында дизимге алы7шы уйым т1репинен ш5лкемлестири7ши 81м (ямаса) редакция атына бурын жазба ескерти7лер жиберилгенлиги~

судты4 2алаба хабар 3уралын шы2ары7ды то3татып туры7 8а33ында2ы шешими орынланба2анлы2ы~

2алаба хабар 3уралыны4 алты айдан аслам 7а3ыт да7амында шы2арылма2анлы2ы~

нызам 86жжетлеринде белгиленген бас3а да жа2дайлар.

2алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын то3таты7 оны4 дизимнен 5ткерилгенлиги 8а33ында2ы г67алы3ты4 81рекет ети7и то3татылы7ына себеп болады.

@алаба хабар 3уралыны4 шы2арылы7ын то3таты7 8а33ында ш5лкемлестири7ши т1репинен шешим 3абыл етилген жа2дайда, редакция ш5лкемлестири7шини4 рухсаты менен д1л усындай атамада2ы 2алаба хабар 3уралын белгиленген т1ртипте ш5лкемлестири7ге 8а3ылы. Бундай жа2дайда 2алаба хабар 3уралын 3айта дизимнен 5ткери7 талап етиледи.

IV-БАП. @алаба хабар 3ураллары 5нимин тар3аты7. @алаба хабар 3ураллары базарын монополияластыры72а жол 3ойылма7ы
Wt-статья. @алаба хабар 3ураллары 5ними

Д17ирли баспа басылымны4 5з алдына саныны4 тиражы ямаса тиражыны4 бир б5леги яки теле-, радио-, видео-, кинохроникалы3 ба2дарламаларды4 81м 2алаба хабарды мезгилли тар3аты7ды4 бас3а да электрон т1риздеги 5з алдына шы2арылы7ы 2алаба хабар 3уралларыны4 5ними болып табылады.Wy-статья. @алаба хабар 3ураллары 5нимин тар3аты7

@алаба хабар 3уралы 5нимин тар3аты7 тиккелей редакция т1репинен, сондай-а3 белгиленген т1ртипте юридикалы3 81м физикалы3 шахслар т1репинен ш1ртнама тийкарында 1мелге асырылы7ы м6мкин.

Баспа 2алаба хабар 3ураллары 5нимин тар3аты7 олар2а жазылы7ды ш5лкемлестири7, сондай-а3 уса3лап саты7 тарма2ы ар3алы 1мелге асырылады. Дизимнен 5ткерилген мезгилли баспа басылымлар тиражын уса3лап са7да ар3алы, соны4 ишинде 3олда саты7 басылымларды4 редакцияларыны4 штатта2ы тар3аты7шылары т1репинен ямаса са7да тарма2ына ийе бол2ан юридикалы3 шахслар, сондай-а3 жеке т1ртиптеги исбилерменлер т1репинен, нызам 86жжетлеринде белгиленген т1ртипте 1мелге асырылады.

@алаба хабар 3уралыны4 81р бир 5з алдына шы2арылы7ыны4 тар3атылы7ына бас редактор оны4 шы2арылы7ы ушын рухсат бергеннен со4 2ана жол 3ойылады.

К5рсети7 81м еситтири7 6зиликсиз да7ам еткенде 2алаба хабар 3уралы 5нимини4 тар3атылы7ына бас редактор д1слепки рухсат берген пайыттан баслап ж1не к5рсети7 81м еситтири7деги т1неписке дейин жол 3ойылады.

Wu-статья. Мезгилли баспа басылымны4 электрон версиясы

Мезгилли баспа басылымны4 электрон версиясы мезгилли баспа басылымды тар3аты7 усылларынан бири болып табылады.

Тийисли мезгилли баспа басылымны4 баспа 81м электрон версияларыны4 мазмуны бир 3ыйлы бол2ан 81м нызам 86жжетлери талапларына бойсыныл2ан жа2дайда, мезгилли баспа басылым редакциясы мезгилли баспа басылымны4 электрон версиясын 5з алдына 2алаба хабар 3уралы сыпатында дизимнен 5ткерместен тар3аты72а 8а3ылы.

Мезгилли баспа басылымны4 баспа версиясында бар бол2ан реклама хабарларыны4 электрон версиядан алып тасланы7ы 81м (ямаса) п6ткиллей яки бир б5легинде алмастырылы7ы, сондай-а3 электрон версияда берилген материаллар к5лемини4 баспа версияда2ы2а салыстыр2анда 3ыс3артылы7ы мазмуныны4 бир 3ыйлылы2ы бузылы7ы деп 3аралмайды.

Мезгилли баспа басылымны4 редакциясы мезгилли баспа басылымны4 электрон версиясы тар3атылы7ы 8а33ында дизимнен 5ткери7ши уйымды жазба т6рде хабардар ети7и ш1рт.

Wi-статья. Мезгилли баспа басылымлар2а 3осымшалар

Мезгилли баспа басылымлар 3осымшалар менен шы2арылы7ы м6мкин.

№осымшалар 3айсы мезгилли басылым2а тийисли болса, оларда усы тийкар2ы мезгилли баспа басылымны4 атамасы к5рсетили7и керек.

мезгилли баспа басылымны4 5з алдына атама2а ийе бол2ан 3осымшаларына 5з алдына 2алаба хабар 3уралы сыпатында 3аралады 81м ол улы7ма тийкарларда дизимнен 5ткерили7и тийис.Wo-статья. №ада2ала7 нус3алары 81м м1жб6рий нус3алар

Мезгилли баспа басылымны4 3ада2ала7 нус3алары редакция2а, ш5лкемлестири7шиге 81м дизимнен 5ткери7ши уйым2а бийпул жибериледи.

Мезгилли баспа басылымны4 м1жб6рий нус3алары жиберилету2ын м1кемелер 81м ш5лкемлерди4 дизими %збекстан Республикасы Министрлер Кабинети т1репинен белгиленеди.

E0-статья. @алаба хабар 3ураллары базарын монополияластыры72а жол 3ойма7

@алаба хабар 3ураллары базарын монополияластыры72а жол 3ойылмайды.

*еш бир юридикалы3 ямаса физикалы3 шахс 2алаба хабар 3уралларыны4 тийисли орайлы3 ямаса жергиликли базарына шы2арылату2ын 2алаба хабар 3уралларыны4 жигирма бес процентини4 асламына ш5лкемлестири7ши (биргеликтеги ш5лкемлестири7ши) болы72а 81м (ямаса) оларды усындай му2дарда 5з м6лкинде, ийелигинде, пайдаланы7ында, бийлигинде, ж6ргизи7инде ямаса бас3ары7ында (тиккелей ямаса аффилленген шахслар ар3алы) са3ла72а 8а3ылы емес.

Eq-статья. №ара3алпа3стан Республикасы айма2ында сырт ел 2алаба хабар 3ураллары 5нимлерин тар3аты7

№ара3алпа3стан Республикасы айма2ында сырт ел 2алаба хабар 3ураллары 5нимлерин тар3аты7 %збекстан Республикасы Министрлер Кабинети белгилейту2ын т1ртипке, сондай-а3 %збекстан Республикасыны4 халы3аралы3 ш1ртнамаларына му7апы3 1мелге асырылады.

Сырт ел 2алаба хабар 3ураллары т1репинен 2алаба хабар 3ураллары 8а33ында2ы нызам 86жжетлери талаплары бузыл2ан жа2дайда, оларды4 5нимин №ара3алпа3стан Республикасы айма2ында тар3аты7 то3татылы7ы м6мкин.

V-БАП. @алаба хабар 3уралларыны4 пу3аралар 81м ш5лкемлер

менен 3атнасы3лары
Ew-статья. Авторлы3 материаллардан 81м хатлардан пайдаланы7

@алаба хабар 3уралларында авторлы3 материаллардан, илим, 1дебият 81м к5ркем 5нер шы2армаларынан нызам 86жжетлерине му7апы3 пайдаланылы7ына жол 3ойылады.

Редакция2а келген хатларды ж1рияла72а таярла7 пайытында оларды4 мазмунын бузба2ан 8алда текстин 3ыс3арты7 81м редакторла72а жол 3ойылады.

Редакция нызамлы тийкарда 3айтар2ан материалды 2алаба хабар 3уралында м1жб6рлеп ж1риялаты72а 8еш ким 8а3ылы емес.


ee-статья. М1лимлеме д1регин ж1рия етпе7

Редакция 5з атын ж1рия етпе7 ш1рти менен берилген м1лимлеме, ма2лы7матлар, фактлар ямаса д1лиллер дерегини4 атын, сондай-а3 ла3абын 3ой2ан авторды4 атын оларды4 жазба т6рдеги келисимисиз ж1рия ети7ге 8а3ылы емес.

Редакция м1лимлеме дерегини4 ямаса ла3абын 3ой2ан авторды4 талабына му7апы3 оларды4 атынан судта 3атнасы7ы м6мкин.

Er-статья. Бийкарла7 ямаса жу7ап 3айтары7 8у3ы3ы

Юридикалы3 ямаса физикалы3 шахс 2алаба хабар 3уралында ж1риялан2ан, 8а3ый3ат3а ту7ры келмейту2ын 81м 5зини4 абырайына ж1не ар-намысы яки исше4лик абыройына шек келтири7ши ма2лы7матлар ушын бийкарла7 бери7ди редакциядан талап ети7ге 8а3ылы.

Ж1риялан2ан материал себепли 8у3ы3лары 81м нызамлы м1плери бузыл2ан юридикалы3 81м физикалы3 шахслар усы 2алаба хабар 3уралында бийкарла7 ямаса жу7апты ж1рияла72а 8а3ылы. Жу7ап ямаса бийкарла7 жу7ап берили7ине себеп бол2ан материал басыл2ан д1л усы бетте арна7лы рубрика астында ж1рияланы7ы тийис.

Бийкарла7 ямаса жу7ап газеталарда олар алын2ан к6ннен баслап бир ай м6ддет ишинде, бас3а д17ирли басылымларда гезектеги санда ж1рияланы7ы ш1рт.

Теле-, радио-, видео-, кинохроникалы3 ба2дарламалар 81м 2алаба хабарды мезгилли тар3аты7ды4 бас3а да электрон версиялары редакциясы т1репинен алын2ан бийкарла7 ямаса жу7ап усы ба2дарлама ямаса д6ркимде, келген к6ннен баслап бир айдан кешиктирмей эфирге бериледи.

Егер бийкарла7 ямаса жу7апты ж1рияла7 к5леми 81м 7а3ты 2алаба хабар 3уралыны4 жумысына зыян келтири7и м6мкин болса, текстти м1лимлеме дереги ямаса автор менен келисилген 8алда тийкары редакторла72а жол 3ойылады.

@алаба хабар 3уралы бийкарла7ды, жу7апты ж1рияла7дан бас тартса ямаса оларды ж1рияла7 ушын белгилеп 3ойыл2ан м6ддетти бузса, юридикалы3 ямаса физикалы3 шахс да7а арза менен суд3а м6р1жат ети7ге 8а3ылы.
Et-статья. Р1смий хабарлар 81м м1лимлемелерди ж1рияла7

М1млекетлик 81кимият 81м бас3ары7 уйымлары т1репинен ш5лкемлестирилген 2алаба хабар 3ураллары усы уйымларды4 р1смий хабарлары 81м материалларын, сондай-а3 нормативлик – 8у3ы3ый 86жжетлерди ж1рияла7ы ш1рт.

Айыры3ша жа2дайлар 8а33ында2ы 3ыста7лы хабарлар ямаса 71килликли м1млекетлик уйымлар т1репинен ж1мийетшиликке тезлик пенен билдири7 ма3сетинде берилген хабарлар барлы3 2алаба хабар 3уралларында ж1рияланады.

Судты4 д1л усы 2алаба хабар 3уралында ж1рияла7 8а33ында2ы к5рсетпеси бол2ан, нызамлы к6шке кирген шешимин редакция суд шешиминде к5рсетилген м6ддетте бийпул ж1рияла7ы ш1рт.

Усы статьяны4 биринши – 6шинши б5лимлеринде н1зерде тутыл2анынан бас3а 81р 3андай м1лимлеме, хабар 81м да2аза редакция менен д6зилету2ын ш1ртнама тийкарында ж1рияланады.
VI-БАП. Жу7ма3ла7шы режелер
Ey-статья. М1лимлеме агентликлери

Усы Нызам м1лимлеме агентликлерине 3олланыл2ан жа2дайда, олар2а бир 7а3ытты4 5зинде 2алаба хабар 3уралыны4 редакциясы, басып шы2ары7шысы, тар3аты7ышысы статусы 81м 8у3ы3ый режими 3олланылады.

М1лимлеме агентликлери т1репинен ш5лкемлестирлету2ын, тура3лы атама2а ийе бол2ан бюллетень, хабарнама, бас3а да басылым ямаса ба2дарлама усы Нызамда белгиленген т1ртипте дизимнен 5ткериледи.

М1лимлеме агентлигини4 хабарлары 81м материаллары бас3а 2алаба хабар 3уралы т1репинен тар3атыл2ан жа2дайда, м1лимлеме агентлигини4 атамасы к5рсетили7и ш1рт.Eu-статья. Халы3аралы3 бирге ислеси7

@алаба хабар саласында2ы халы3аралы3 бирге ислеси7 халы3аралы3 8у3ы3ты4 улы7ма т1н алын2ан принциплери 81м нормалары, сондай-а3 %збекстан Республикасыны4 халы3аралы3 ш1ртнамалары 81м нызам 86жжетлери тийкарында 1мелге асырылады.Ei-статья. Сырт ел 2алаба хабар 3уралларыны4 71килханалары 81м 71киллерин аккредитацияла7

Сырт ел 2алаба хабар 3уралларыны4 71килханалары 81м 71киллери %збекстан Республикасы Сырт3ы ислер министрлигинде аккредитациялан2аннан кейин %збекстан Республикасында 5з жумысын 1мелге асырады.

Сырт ел 2алаба хабар 3уралларыны4 №ара3алпа3стан Республикасында аккредитациялан2ан 71килханалары 81м 71киллерини4 8у3ы3ый статусы 81м к1сиплик жумысын 1мелге асыры7 ш1ртлери нызам 86жжетлери менен белгиленеди.

Eo-статья. Тартысларды шеши7

@алаба хабар 3уралларыны4 ш5лкемлестирили7и, жумыс алып бары7ы 81м жумысыны4 то3татылы7ы саласында ж6зеге келету2ын тартыслар нызам 86жжетлеринде белгиленген т1ртипте шешиледи.


R0-статья. @алаба хабар 3ураллары 8а33ында2ы Нызам 86жжетлерин буз2анлы2ы ушын жу7апкерлик

@алаба хабар 3ураллары 8а33ында2ы нызам 86жжетлерин буз2анлы3та айыплы бол2ан шахслары белгиленген т1ртипте жу7апкер болады.

Бас редактор, сондай-а3 журналист 2алаба хабар 3уралларында 8а3ый3ат3а с1йкес келмейту2ын материалларды тар3ат3анлы2ы ушын т5мендеги жа2дайларда жу7апкер болмайды`

егер бул ма2лы7матлар р1смий хабарлардан, нормативлик – 8у3ы3ый 86жжетлерден ямаса р1смий статистика есабатлары ма2лы7матларынан ямаса м1лимлеме агентликлери яки м1млекетлик 81кимият 81м бас3ары7 уйымларыны4 баспас5з хызметлери ар3алы алын2ан болса~егер бул ма2лы7матлар алдын-ала жазып алынбастан эфирге берилету2ын авторлы3 шы2ы7ларда бар болса ямаса шы2ы7ларды4 с5збе-с5з т1кирарланы7ы (стенография-, аудио-, видеожазы7ы) болса.
©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет