Құрастырған: Калиева Мейрамгүл Құстайбековна Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданыжүктеу 0.63 Mb.
бет2/4
Дата17.06.2016
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3   4

06 нұсқа

1. Күрделі зат

A) ағаш көмірі B) күкірт ұнтағы C) қант D) оттек E) темір ұнтағы

2. Натрий атомының ядросында протон және нейтрон саны

A) 11 және10 B) 11 және 12 C) 11 және 11 D) 12 және 9 E) 12 және 11

3. Иондық байланысы бар қосылыс

A) Cl2 B) H2O C) NaF D) H2S E) HBr

4. Диссоциация кезінде катион ретінде сутек пен металл иондары түзілетін заттар:

A) қышқыл тұздар B) сілтілер C) орта тұздар D) негізгі тұздар E) қышқылдар.

5. Әрқайсысының көлемі 50 литр болатын мына газдардың ең жеңілі

A) N2 B) O2 C) H2 D) He E) Cl2

6. Амфотерлі оксид

A) SO2 B) CuO C) ZnO D) BaO E) CaO

7. Алюминий электрондарының энергетикалық деңгейлерге бөлінгенін көрсететін сызба-нұсқа:

A) 281 B) 288 C) 283 D) 27 E) 2883

8. Органикалық қосылыстардың химиялық құрылыс теориясын ашқан:

A) Марковников В.В. B) Менделеев Д.М.

C) Бутлеров А.М. D) Бертло М. E) Лебедев С.В.

9. Синтетикалық талшық

A) мақта B) жібек C) капрон D) жүн E) ацетатты талшық


10. Температураны төмендеткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі ...

A) жылу сіңіре жүретін реакция жағына ығысады.

B) жылу бөле жүретін реакция жағына ығысады.

C) газ молекулалары санының азаю реакциясы жағына ығысады.

D) түзілген заттар реакциясы жағына ығысады.

E) әрекеттесуші заттар реакциясы жағына ығысады

11. Калий хлоридінің 250 г 6 %-ті ерітіндісіне 50 г су қосқанда алынған ерітіндідегі KCl-дың массалық үлесі ...

A) 1 %. B) 2 %. C) 5 %. D) 4 %. E) 3 %.

12. 0,2 моль фтор (қ. ж.) сумен әрекеттескенде, алынатын оттектің массасы:

A) 2 г B) 1,2 г C) 3,2 г D) 2,4 г E) 1,6 г

13. Күкіртті қышқыл түзілетін реакция:

A) SO3 + H2O  B) H2S + O2

C) S + H2O  D) SO2 + H2O  E) Na2SO4 + H2O 

14. Калийдің дигидроортофосфаты алынатын реакция:

A) 3KOH + H3PO4  B) 2KOH + H3PO4

C) K + P2O5  D) KOH + H3PO4  E) K2SO4 + H3PO4

15.

тепе-теңдікті оңға ығыстыратын жағдай

A) температураны көтеру және қысымды төмендету

B) температураны төмендету және катализатор

C) CO концентрациясын арттыру

D) температураны төмендету және қысымды көтеру

E) температураны көтеру және қысымды арттыру

16. Егер бір зат күкірт қышқылымен әрекеттесіп ерімейтін ақ тұнба түзетіні, фенолфталеиннің түсін таңқурай түске өзгертетіні, көміртек (ІV) оксидімен ақ тұнба беретіні белгілі болса, онда заттың формуласы

A) PbO B) Ba(OH) 2 C) BaCl2 D) Pb(NO3) 2 E) Fe(OH) 2

17. Атомының электрондық формуласы 1s22s22p63s23p63d24s2 болатын металл

A) Cu B) Ti C) Zn D) Fe E) Cr

18. 42 г этиленнен 34 г этанол алынған болса, этанолдың шығымы:

A) 76 % B) 73,8 % C) 49,3 % D) 74,2 % E) 75 %

19. Күміс оксидінің аммиактағы ертіндісін сірке альдегидімен тотықсыздандырғанда 54 г күміс алынды. Тотыққан альдегидтің массасы:

A) 44 г B) 11 г C) 22 г D) 54 г E) 27 г
20.

тізбегіндегі А, Д, Е заттары

A) сутек, оттек, мыс (ІІ) оксиді

B) мыс, күкірт (VІ) оксиді, азот (ІV) оксиді

C) сутек, күкірт (ІV) оксиді, азот (ІІ) оксиді

D) мыс, күкірт (ІV) оксиді, азот (ІІ) оксиді

E) мыс (ІІ) оксиді, күкірт (ІV) оксиді, азот (V) оксиді

21. 80 г 1,2 % бром суын 200 мл (қ.ж.) метан мен этилен қоспасы түссіздендірді. Қоспадағы метанның көлемдік үлесі (%)

A) 3,32 B) 32,8 C) 3,84 D) 38,9 E) 30,3

22. Егер 10,5 г көмірсутек 5,6л бромсутекті қосып алатын болса, осы алкеннің молекулалық формуласы

A) C3H6 B) C6H12 C) C4H8 D) C5H10 E) C2H4

23. Егер реакция өнімінің шығымы 75 % болса, 18 г глюкоза күміс оксидінің аммиактағы ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін күмістің массасы:

A) 162 г B) 165 г C) 163 г D) 16,2 г E) 164 г

24. Метиламмоний хлоридіндегі электрондардың жалпы саны:

A) 67,5 B) 66,5 C) 36 D) 49 E) 42

25. Құрамында 90 % - CH4 бар 100 л (қ.ж.) табиғи газдан крекингілеуден алынған ацетиленді жағуға жұмсалатын ауаның(оттек - 20 %) көлемі:

A) 535,5 л B) 652,5 л C) 562,5 л D) 585,5 л E) 630,5 л

07 нұсқа

1. Алмасу реакцияларында газдың түзілуі.

A) Қайтымдылықтың белгісі. B) Қайтымсыздықтың белгісі.

C) Экзотермиялықтың белгісі. D) Эндотермиялықтың белгісі.

E) Айырылудың белгісі.

2. S-орбиталдың сыйымдылығы

A) 1е B) 2е C) 3е D) 4е E) 5е

3. Cl - дың ең төменгі тотығу дәрежесі

A) +2 B) -1 C) +3 D) -2 E) +1

4. Қысқартылған иондық теңдеу 2Н+ + 2ОН-  2Н2О осы ерітінділер әрекеттесуіне сәйкес.

A) NaOH + H2SiO3. B) KOH + H2SO4.

C) Cu(OH)2 + H2SO4. D) Cu(OH)2 + H2CO3. E) Fe(OH)2 + H2SO4.

5. Активті металдармен қышқылдар әрекеттескенде бөлінетін газ:

A) Оттек B) Сутек C) Күкіртсутек D) Азот оксиді E) Хлор

6. Қосхром қышқылының формуласы

A) HNO3 B) H2S2O3 C) H2Сr2O7 D) H2 SO3 E) H2CrO4

7. Амфотерлі оксидтің формуласы

A) Al2O3 B) CrO C) P2O3 D) WO3 E) CaO

8. “Витализм” теориясы жақтаушыларының түсінігі бойынша органикалық заттар

A) тек өсімдіктерден алынады.

B) тек бейорганикалық заттардан

C) тек органикалық заттардың бір-біріне айналуынан

D) тек “тіршілік күші” әсерінен түзіледі

E) тек жануарлардан

9. Беріктігі жоғары термореактивті синтетикалық шайырмен толтырылған маталардан қабаттап жасалған пластик:

A) волокнит B) гетинакс C) текстолит D) карболит E) стеклопласт

10. Келесі қатарда гидроксидтердің негіздік қасиеттерінің өзгеруі:

Be(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2

A) кемиді B) кемиді содан соң артады

C) артады D) артады содан соң кемиді E) өзгермейді

11. Галогендердің жоғарғы тотығу дәрежесі

A) +1 B) -1 C) +5 D) +7 E) 1

12. Күкірт қышқылы түзілетін реакция:

A) Na2SO4 + H2O = B) SO2 + H2O =

C) H2S + O2 = D) SO3 + H2O = E) S + H2O =

13. Аммиакты өнеркәсіпте синтездеу үшін қолданылатын катализатор:

A) никель B) темір ұнтағы калий оксиді араласқан

C) ванадий оксиді D) марганец оксиді E) платина
14. Алмаз бен графитте болатын гибридизация

A) sp және sp2 B) sp және sp3


C) sp2 және sp2 D) sp3 және sp2 E) sp және sp


15. 1 моль алюминий оттекпен тотыққанда түзілетін алюминий оксидінің зат мөлшері
A) 4 B) 0,5 C) 2 D) 3 E) 1


16. Егер реакция нәтижесінде тек темір (ІІІ) гидроксиді түзілген болса, онда реакцияға қатысқан заттар:

A) Fe2O3 және H2O B) Fe(OH)2 және H2O2


C) FeO және H2O D) Fe3O4 және H2O E) Fe және H2O2


17. Темір (ІІІ) хлоридімен анықталатын зат:

A) C2H4(OH)2. B) C6H5-OH.


C) CH3-NO2. D) C6H5-NO2. E) C3H5(OH)3.

18. Сірке альдегиді әрекеттесетін заттар жұбы:

A) сутекпен және сумен B) мыс (ІІ) гидроксидімен және кальций оксидімен

C) Ag2О-нің аммиактағы ерітіндісімен және оттекпен

D) натрий гидроксидімен және сутекпен

E) тұз қышқылымен және күміспен

19. Изомерлерге жататын заттар жұбы:

A) Формальдегид және құмырсқа қышқылы. B) Этанол және сірке қышқылы

C) Бензол және фенол D) Пентан және диметилпропан

E) Гексан және циклогексан


20. 500С температурада реакция 3 минут 20 секундта жүреді. Реакцияның температуралық коэффициенті 3-ке тең. 300С-да бұл реакцияның аяқталу уақыты

A) 30 минуттан соң B) 35 минуттан соң

C) 25 минуттан соң D) 20 минуттан соң E) 40 минуттан соң

21. 16 г темір (III) оксидін толық тотықсыздандыру үшін қажет сутегінің мөлшері тең:

A) 0,3 моль B) 5 моль C) 2 моль D) 3 моль E) 0,1 моль

22. R1 және R2 радикалдары: R1Cl + R2Cl + 2Na  изопентан.

A) пропил, метил B) изопропил, этил

C) изобутил, этил D) этил, этил E) этил, метил

23. 39 г бензолды гидрлеу нәтижесінде 45мл циклогексан (ρ = 0,78 г/мл) алынды. Түзілген өнім шығымы (%)

A) 83,57 B) 87,22 C) 84,85 D) 86,46 E) 81,92

24. Сірне дегеніміз:

A) целлюлоза мен глюкоза қоспасы B) фруктоза мен глицерин қоспасы

C) декстрин мен фруктоза қоспасы D) декстрин мен глюкоза қоспасы

E) фруктоза мен глюкоза қоспасы


25. Құрамында 7,7 % сутегі бар, 13г алкин (қ.ж) 11,2л көлем алады. Алкиннің молекулалық формуласы

A) C6H10 B) C2H2 C) C4H6 D) C5H8 E) C3H408 нұсқа

1. Беймолекулалық құрылысты зат

A) оттек B) азот C) құм D) мұз E) спирт

2. 35Cl мен 37Cl атомдарының айырмашылығы

A) протондардың санында B) электрондардың санында

C) изотоптардың санында D) нейтрондардың санында

E) иондардың санында

3. Тұрақты тотығу дәрежесі +1 болатын элемент ...

A) бром B) азот C) рубидий D) алтын E) сутек

4. Суда ерігенде хромат-ион түзетін заттың атауы

A) мыс хроматы B) күміс хроматы

C) барий хроматы D) литий хроматы E) мырыш хроматы

5. Кальций оксидімен әрекеттесетін зат

A) аммиак B) натрий гидроксиді

C) көмір қышқыл газы D) калий гидроксиді E) барий гидроксиді

6. Na2SO3-атауы

A) натрий сульфаты. B) натрий сульфиті.

C) натрий сульфиді. D) натрий гидросульфиды.

E) натрий гидросульфаты.
7. Темір ... периодта орналасқан

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 3

8. Органикалық заттар құрамындағы көміртегі элементінің валенттілігі

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9. Газ толтырылған пластик:

A) силикон B) пенопластар

C) аминопластар D) целлулоид E) полиэтилен

10. Термохимиялық теңдеуі S + O2 = SO2 + 297 кДж болса, 16 г күкірт жанғанда бөлінетін жылу мөлшері(кДж)

A) 135,5 B) 178,5 C) 148,5 D) 182,5 E) 124,5

11. 450 г 8 %-ті ерітінді дайындау үшін қажет натрий фосфатының массасы:

A) 30 г B) 32 г C) 36 г D) 38 г E) 34 г
12. Фтор мен хлор ауадан ... ауыр:

A) 2,8 және 9,66 есе B) 1,3 және 2,45 есе

C) 2,6 және 2,45 есе D) 1,5 және 1,22 есе E) 3,9 және 5,22 есе

13. Барий хлориді мен калий сульфаты әрекеттескендегі толық иондық теңдеудегі барлық коэффициенттер қосындысы

A) 12 B) 8 C) 10 D) 11 E) 9

14. 10,7 г аммоний хлоридін қыздырғанда бөлінген газды азот қышқылына сіңіргенде алынған тұз массасы:

A) 80 г. B) 1,6 г. C) 16 г. D) 160 г. E) 8 г.

15. Кремний атомындағы электрон қабаттарының саны:

A) 3 B) 2 C) 5 D) 4 E) 1

16. Калий бромиді ерітіндісі электролизінің қорытынды теңдеуінің екі жағындағы коэффициенттердің жалпы саны:

A) 8 B) 10 C) 6 D) 9 E) 7

17. 11,2л ацетиленді жағу үшін қажет оттегінің көлемі (л)

A) 24 B) 34 C) 30 D) 28 E) 32

18. Құрамында 54,54 көміртек, 9,1 сутек, 36,36 оттек бар альдегид

A) сірке B) валериан C) пропаналь D) май E) құмырсқа

19. Пестицидтер дегеніміз

A) дақылдарды зиянкестермен күресуге

B) өсімдік зиянкестерін қорғайтын

C) өсімдіктер зиянкестерімен күресуге қолданылатын зат

D) саңырауқұлақ ауруларымен күресуге

E) арамшөптермен күресуге

20. Өзгерісте Х затын табыңыз:A) H3PO4. B) Ca(HSO4)2. C) Ca(OH)2. D) Ca3(PO4)2. E) CaSO4.


21. Калий мен концентрлі күкірт қышқылы әрекеттесуінің толық иондық теңдеуіндегі барлық коэффициенттерінің қосындысы (S түзіледі)

A) 31 B) 30 C) 28 D) 32 E) 27

22. 8,4 г циклогександы дегидрлегенде және 5,2 г ацетиленді тримерлегенде алынатын бензол массаларының қатынасы

A) 53 B) 31 C) 32 D) 41 E) 43

23. Егер пропанол -1 дегидратациялап, алынған қосылысқа хлорсутекпен әсер етсек түзілетін өнім

A) 2-хлорпропан. B) Пропилхлорид.

C) Хлорлы этил. D) Винилхлорид. E) 1,2-дихлорпропан

24. Егер шығымы 75 % болса, 1620 г крахмалды гидролиздегенде түзілген, глюкозаның спирттік ашуынан түзілетін этанол массасы:

A) 630 г B) 720 г C) 690 г D) 650 г E) 700 г

25. Анилиннің сұйытылған судағы ерітіндісіне бром артық мөлшерде қосылғанда 3,3 г тұнба алынды. Реакцияға түскен анилиннің массасы:

A) 0,93 г B) 1,3 г C) 1,4 г D) 0,75 г E) 1,2 г

09 нұсқа

1. Тотығу-тотықсыздану реакциясы

A) Mg (OH)2 + 2HBr = MgBr2 + 2H2O B) CuSO4 + BaCl2 = CuCl2 + BaSO4

C) 2KClO3 = 2KCl + 3O2 D) CaO + SiO2 = CaSiO3

E) MnSO4 + 2KOH = Mn(OH)2 + К2SO4

2. Осы элементің электрондық формуласы ... 4

A) Mg B) Be C) Ca D) Sr E) Ba

3. Хлор молекуласындағы химиялық байланыстың типі

A) иондық B) ковалентті полюссіз

C) ковалентті полюсті D) сутекті E) металдық

4. Диссоциация кезінде гидроксид-ион түзетін заттар:

A) қышқылдар B) сілтілер

C) қышқыл тұздар D) орта тұздар E) суда ерімейтін негіздер

5. Күкіртпен реакцияға түспейтін зат

A) H2 B) Na C) O2 D) H2O E) C

6. Қос тұз:

A) K2 NaPO4 B) Mg(OH)Cl C) MgSO4 D) Na[Al(OH)4] E) KHSO4

7. Алюминийдің оттек пен реакциясы теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының алдына қойылатын коэффициент:

A) 1 B) 2 C) 4 D) 5 E) 3
8. Бейорганикалық заттардан ең алғаш рет органикалық заттарды алған

A) Кекуле B) Бертло C) Велер D) Зинин E) Бутлеров

9. Полиэфирлі талшық:

A) Нитрон B) Капрон C) Жібек D) Лавсан E) Вискоза

10. 4,35 литр (қ.ж.) метанды жаққан кезде 173 кДж жылу бөлінетін болса, реакцияның Q жылу эффектісі CH4 (г) + 2O2 (г) = CO2(г)+ 2H2O +Q

A) 173,0 кДж B) 225,5 кДж C) 445,0 кДж D) 890,9кДж E) 227,5 кДж

11. Күкірт қышқылының 18%-тік 300 г ерітіндісіне 300 мл су қосылды. Алынған ерітіндідегі Н2SO4-тің массалық үлесі

A) 9% B) 7% C) 5% D) 6% E) 8%


12. Басқа галогендерден фтордың айырмашылығы, ол мына затпен де әрекеттеседі:

A) кремний (IV) оксиді B) су C) темір D) метан E) сутек

13. Күкірт қышқылы молекуласындағы барлық электрондар саны:

A) 32 B) 49 C) 98 D) 50 E) 64

14. Құрамында 9,8 г фосфор қышқылы және 12 г кальций гидроксиді бар ерітінділерді араластырғанда түзілетін тұнбаның массасы:

A) 20,5 г B) 15,5 г C) 17,5 г D) 18,5 г E) 16,5 г

15. Адам тәулікте тыныс алу кезінде 1100 г көмірқышқыл газын шығарса, оған сәйкес келетін көлем (л)

A) 480 B) 500 C) 520 D) 560 E) 540

16. Металдарға тән емес тұжырым

A) электртерістіктері жоғары; B) иілгіш, майысқақ және соғуға төзімді.

C) иондану энергиясының мәндері төмен;

D) тотықсыздандырғыш қасиеттері бар; E) электрөткізгіштігі жоғары


17. Заттың 1 молі сутектің көбірек мөлшерін қосып алады

A) пропан B) этен C) гексен D) бензол E) циклогексан
18. А және Б заттары

А + H2O  пропанол-2  Б + NaOH.

A) Пропан, 1-хлорпропан. B) Пропен, 2-хлорпропан.

C) 2-аминопропан, 1, 2-дихлорпропан. D) Ацетилен, пропан қышқылы.


E) Пропаналь, 2-хлорпропан.

19. Массасы 132 г этанальдің (қ.ж.) көлемі

A) 67,2 л. B) 22,4 л. C) 4,48 л. D) 44,8 л. E) 89,6 л.

20. Өзгерістер схемасы берілген:

Cu CuO Cu Cu(NO3)2 Cu(OH)2

тізбек орындалу үшін берілген реагенттердің дұрыс реті

A) H2, O2, N2O5, H2O. B) O2, H2, HNO3, H2O

C) O2, H2, HNO3, KOH. D) Al2O3, H2, HNO3, KOH

E) O2, H2O, N2O5, NaOH

21. Құрамында мырыштың массалық үлесі 37 % болатын қосылыс:

A) ZnO B) ZnS C) K2ZnO2 D) ZnSiO3 E) Zn(OH)2

22. Циклопентанның тұйық тізбекті изомерлерінің саны:

A) 5 B) 1 C) 3 D) 4 E) 2


23. Картоптағы крахмалдың массалық үлесі 20 % , өнім шығымы 50 %, сыйымдылығы 50 кг 5 қап картоптан алынған глюкозаның массасы
A) 27,28 кг B) 27,18 кг C) 27,38 кг D) 27,78 кг E) 27,48 кг

24. Массасы 78 г бензолды нитрлегенде іс жүзінде 105 г нитробензол алынды, өнімнің шығымы:

A) 85,4 % B) 8,54 % C) 42,7 % D) 0,427 % E) 4,27 %

25. Бутан симметриялы түрде крекингленген. 580 г бутаннан бөлінген крекинг компонентіне қосылған бромның массасы:

A) 3 кг B) 2 кг C) 0,1 кг D) 1,6 кг E) 2,6 кг


  1. нұсқа

1. Алмасу реакциясы

A) 2H2 + O2  2H2O B) 2KClO3  2KCl + 3O2

C) Fe + CuCl2  FeCl2 + Cu D) CuO + 2HCl  CuCl2 + H2O

E) N2 + 3H2  2NH3

2. Атомның соңғы энергетикалық деңгейінің алдындағы деңгейі электрондармен толтырылатын химиялық элемент

A) Cr B) Ca C) Cl D) Ge E) K

3. Натрий галогенидтердің NaF, NaCl, NaBr, NaI молекуласындағы химиялық байланыстың түрі

A) иондық B) ковалентті полюсті

C) ковалентті полюссіз D) металдық E) сутектік

4. Барий нитраты диссоциациясын мына теңдеу көрсетеді:

A) B)

C) D)

E)

5. Өнеркәсіпте оттекті алу жолы

A) калий хлоратынан B) калий перманганаты

C) ауадан D) сутек пероксидінен E) судан

6. Алюминий хлормен әрекеттескенде түзілетін заттың формуласы:

A) AlCl3. B) Al(OH)3. C) Al2O3. D) AlJ3. E) AlHCl2.


7. Хлороформның халықаралық номенклатура бойынша атауы

A) хлорметан B) дихлорметан

C) трихлорметан D) дихлорэтан E) тетрахлорметан

8. Целлюлоза азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін өнім

A) нитроқосылыс B) белоктар

C) моносахарид D) дисахарид E) аминдер

9. Синтетикалық каучукті алғаш синтездеген ғалым

A) Э.Фишер B) А.Я.Данилевский

C) С.В.Лебедев D) Д.И.Менделеев E) Н.Д.Зелинский

10. Термохимиялық теңдеу бойынша: 2Н2О = 2Н2 + О2 – 572 кДж

286 кДж энергия жұмсалса, айырылған судың зат мөлшері

A) 1 B) 4 C) 2 D) 3 E) 0,5

11. 290 г 20 %-ті ерітінді дайындау үшін қажет натрий бромидінің массасы:

A) 48 г. B) 58 г. C) 29 г. D) 14 г E) 43 г.

12. Калий атомының электрондық конфигурациясы

A) 1s22s22p63s1 B) 1s22s1

C) 1s22s22p63s23p64s1 D) 1s22s22p1 E) 1s22s22p63s23p63d54s1
13. Тұз қышқылы тотықсыздандырғыш болатын реакция:

A) ZnO+HCl B) MnO2+HCl

C) CaO+HCl D) NaOH+HCl E) Al2O3+HCl

14. Фосфор тотықтырғыш болатын химиялық теңдеу:

A) 4Р+5О2=2Р2О5. B) 4Р+3О2=2Р2О3.

C) 2Р+3Ва=Ва3Р2. D) 6Р+5КСlО3=5КСl+3Р2О5. E) 2Р+3Сl2=2РСl3.

15. Оксидіндегі көміртектің массалық үлесі 27,27 болса, онда көміртектің валенттілігі:

A) 1 B) 0 C) 4 D) 3 E) 2

16. Сыртқы электрондық деңгейінің формуласы ...3d104s2 болатын элемент

A) Cr B) Cu C) V D) Zn E) W

17. Массасы 156 г бензол массасы 193,5 г хлорэтанмен әрекеттескенде шығымы 80 % болады, түзілген этилбензол массасы

A) 161,6 г B) 168,9 г C) 192,9 г D) 169,6 г E) 193, 7 г

18. 1,2,3-трихлорпропаннан глицерин алу үшін қажет зат:

A) C3H6 B) CH3COOH C) H2O D) Nа E) HBr

19. Төменде көрсетілген қосылыстардың ішінен күрделі эфирлердің формулалары. Олар нөмірлерінің өсу ретімен орналасқан:

A) 1 2 3 B) 2 3 5 C) 2 4 5 D) 1 4 5 E) 1 3 5

20. Еріген заттың массалық үлесі 50%–дық 200 г H2SO4 ерітіндісін әзірлеу үшін 60%–дық және 20%–дық ерітінділердің массасы

A) 15г; 50г B) 10г; 50г C) 150г; 20г D) 150г; 50г E) 1500г; 50г


21. 35%-ті күкірт қышқылының молярлық концентрациясы

A) 3,2 М B) 4,5 М C) 5,6 М D) 8,8 М E) 2,8 М

22. 680 г күміс нитраты бар ерітіндіге 150 г мырыш қосқанда бөлінген күмістің массасы

A) 108 г B) 216 г C) 324 г D) 432 г E) 540 г

23. 48 г 2-бромбутан мен 6,9 г натрийді қыздырғанда алынған органикалық қосылыстың массасы (г)

A) 15,8 B) 16,7 C) 17,1 D) 18,2 E) 19,5


24. 100 л ауада оттектің көлемдік үлесі – 20% болса, толық жанатын бутиламиннің массасы

A) 15,6 г B) 9,65 г C) 9,7 г D) 16,6 г E) 17,6 г


25. Өзгерістер схемасындағы А және В заттары:

A) C3H4 және C4H9OH. B) CH3CH2-COH және C2H5COH.

C) C3H6 және C4H9OH. D) C2H5OH және C4H9OH.

E) C3H6 және C4H9COOH.

1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет