Құрастырған: Калиева Мейрамгүл Құстайбековна Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданыжүктеу 0.63 Mb.
бет3/4
Дата17.06.2016
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3   4

11 нұсқа

1. Протон заряды

A) теріс B) бейтарап C) оң D) бейтарап және оң E) теріс және оң

2. Ковалентті полюссіз байланысқа жататын зат:

A) Fe(OH)3 B) Cl2 C) SO3 D) Al E) Na2O

3. Ерітіндіде диссоциацияланғанда сутек катионына және қышқыл қалдығы анионына ыдырайтын қосылыстың аты:

A) Тұз. B) Қышқыл.

C) Қышқылдық оксиді. D) Негіз. E) Негіздік оксиді.


4. Бейметал оксиді

A) Na2O B) Р2O5 C) ZnO D) BeO E) Al2O3

5. Алюминий мен күкірт әрекеттесуінің реакция теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

A) 2 B) 5 C) 6 D) 3 E) 4

6. Француз ғалымы П.Бертло синтездеген органикалық зат:

A) қымыздық қышқылы B) көмірсулар

C) ақуыз D) май E) сірке қышқылы

7. Сұйық күйде кездесетін жануар майы

A) қой майы B) шошқа майы C) сиыр майы

D) балық майы E) жылқы майы

8. Дисахаридтің формуласы

A) (С6Н10О5)n B) С6Н12О6 C) С12Н22О11 D) С5Н10О5 E) С6Н7О2(ОН)3

9. Жоғары молекулалық қосылыстарды алатын реакция:

A) Тотықтыру B) Изомерлеу

C) Бейтараптау D) Полимерлеу E) Гидролиздеу

10. Термохимиялық теңдеу бойынша: 4Р + 5О2 = 2Р2О5 + 3010 кДж

62 г фосфор жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

A) 1485 кДж B) 1450 кДж C) 1505 кДж D) 1400 кДж E) 1350 кДж

11. Екеуі де сумен әрекеттесетін заттар қатары:

A) SO2, CH4 B) CO2, Р2O5 C) SіO2, C2H4 D) NO2, SіH4 E) NO2, C2H6

12. Термохимиялық ыдырау нәтижесінде оттек түзетін тұз

A) NH4NO3 B) Na3PO4 C) (CuOH)2CO3 D) Cu(NO3)2 E) CaCO3


13. Натрий хлоратындағы химиялық байланыс

A) ковалентті полюссіз және полюсті B) ковалентті полюсті және иондық

C) иондық және сутектік D) иондық және металдық

E) ковалентті полюсті және металдық

14. Фосфор мен калий хлораты әрекеттескенде тотықтырғыш алдындағы коэффициент:

A) 1 B) 5 C) 3 D) 4 E) 2

15. Кальций оксидіне көмір қосып қатты қыздырғанда түзілетін газ

A) N2 B) СО2 C) О2 D) СО E) Н2

16. Тұздар ерітіндісінен никельдің ығыстырып шығаратын металы

A) темір B) қорғасын C) алюминий D) магний E) калий

17. 16 г мыс (ІІ) сульфаты ерітіндісіне 4,8 г темір ұнтағын салды. Түзілетін заттар мен олардың массалары:

A) 5,49г Cu, 13,03г FeSO4 B) 5 г Cu, 11г FeSO4

C) 7,8г Cu, 15,2г FeSO4 D) 7г Cu, 12г FeSO4 E) 6г Cu, 14г FeSO4

18. Натрий фенолятының судағы ерітіндісі арқылы көміртек (ІV) оксидін жібергенде ерітіндінің лайлану себебі:

A)газ бөлінеді B) газ суда ериді

C) фенол бөлінеді D) су түзіледі E) тұздың тұнбасы түзіледі

19. Схемадағы Х заты:

A) гексанол B) гексан гидроксиді

C) калий гидроксиді D) циклогексанол E) фенол

20. Қалыпты жағдайда 160 г күкірт (ІV) оксидінің алатын көлемі 40 г күкірт (VІ) оксидінің алатын көлемінен ...

A) 3 есе үлкен. B) 4 есе үлкен. C) 5 есе үлкен. D) 2 есе үлкен. E) 6 есе үлкен

21. 5,6 г кальций оксидін 0,6 моль азот қышқылымен өңдегенде түзілген тұздың шығымы 80% болса, онда түзілген тұздың массасы

A) 14,2 г B) 13,1 г C) 12,6 г D) 16,4 г E) 7,9 г

22. 360 г пиритті (FeS2) күйдіргенде түзілетін күкірт (ІV) оксидінің массасы:

A) 376 г B) 350 г C) 324 г D) 384 г E) 346 г

23. Циклопарафиндердегі көміртектің массалық үлесі (%)

A) 95,7 B) 55,7 C) 75,7 D) 85,7 E) 65,7

24. 39 г бензол және 39 г азот қышқылы өзара әрекеттескенде түзілген нитробензолдың массасы:

A) 78 г. B) 62,5 г. C) 61,5 г. D) 74 г. E) 58,5 г.

25. Қанға қызыл түс беретін

A) гемоглобиндегі азотты негіздері

B) гемоглобиндегі көмірсулар

C) гемоглобиндегі ІІ валентті темір атомы бар гемдер

D) гемоглобиндегі фосфор қышқылы қалдықтары

E) гемоглобиндегі аминотоптар
12 нұсқа

1. Химиялық қасиеттері ұқсас элементтер

A) Li және Be B) Li және Na

C) Na және Ag D) Be және B E) Be және Ba

2. Ковалентті полюсті байланысқа жататын зат:

A) Al2O3 B) O3 C) PH3 D) NaOH E) Ag

3. Әлсіз қышқыл

A) CH3COOH B) H2SO4 C) HNO3 D) HCl E) NaOH

4. HCl мен әрекеттестіріп сутек алу үшін қолдануға болатын заттар жұбы:

A) Zn, Mg. B) Cu, Hg. C) C, Sі. D) Ag, Au. E) O2, S.

5. Өзгерістер тізбегіндегі Э элементін анықтаңыз:

Э → Э2О5 → Н3ЭО4 → Са3(ЭО4)2

A) Азот B) Көміртек C) Кальций D) Фосфор E) Магний

6. Алюминийдің табиғи қосылысы

A) әктас B) фосфорит C) каолинит D) сильвинит E) ғаныш

7. Құрамында 20 сутек атомы бар қаныққан көмірсутектің молярлық массасы

A) 128 г/моль B) 86 г/моль C) 100 г/моль D) 114 г/моль E) 72 г/моль

8. Пентозаға жататын зат

A) фруктоза B) глюкоза C) рибоза D) сахароза E) лактоза

9. Белоктың құрамында бола алатын аминқышқылдар саны

A) 5 B) 20 C) 15 D) 25 E) 10

10. Гетерогенді реакция

A) 2HBr = H2 + Br2 B) 4H2O + 3Fe = 4H2 + Fe3O4

C) N2O4 = 2NO2 D) 2CO + O2 = 2CO2 E) N2 + 3H2 2NH3

11. Кальцийдің сумен әрекеттесуінен түзілген күрделі заттың мольдік массасы

A) 70 г/моль. B) 80 г/моль. C) 76 г/моль. D) 74 г/моль. E) 78 г/моль

12. Күміс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде, газ түрінде SO2 түзілген болса, теңдеудегі барлық коэффициенттердің қосындысы

A) 9 B) 10 C) 8 D) 11 E) 12

13. Реакция нәтижесінде хлордың тотығу дәрежесінің өзгеруі:

MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2  + 2H2O.

A) 0 ден -1 дейін. B) -1 ден 0 дейін. C) 0 ден +1 дейін.

D) +1 ден 0 дейін. E) 0 ден +7 дейін.

14. 126 г 50 %-ті азот қышқылымен әрекеттесетін кальций оксидінің массасы:

A) 56 г. B) 63 г. C) 126 г. D) 28 г. E) 26 г.

15. Оттектің массалық үлесі көп зат

A) PbO2 B) CO2 C) SnO­2 D) GeO2 E) SіO2

16. Темір тотықсыздандырғыш болатын жағдай:

A) FeCl2+ H2S = FeS + 2HCl. B) 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3.

C) 2FeCl3 + 2HJ = 2FeCl2 + J2 + 2HCl. D) Zn + FeSO4 = ZnSO4 + Fe.

E) Fe2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Fe.

17. Мына өзгерістегі «Х» заты

CH4 C2H2 X C6H5NO2

A) этилен B) циклогексан C) бензол D) толуол E) хлорбензол

18. Егер шығымы 75% болса, онда 23 г құмырсқа қышқылы мен пропанол әрекеттескенде түзілген эфирдің массасы (г)

A) 43 B) 34 C) 33 D) 23 E) 35

19. Егер құрылым буынының саны 6700 болса, онда полистиролдың макромолекуласының массасы

A) 430600 B) 696800 C) 566800 D) 480900 E) 626800

20. Электрондарының саны көп бөлшек

A) Br B) S6+ C) Cl+7 D) І+7 E) Br+5

21. Концентрлі күкірт қышқылы мырышпен ережеге сай күкірт (ІV) оксидіне дейін тотықсызданады. 245 грамнан тұратын күкірт қышқылы мырышпен толық әрекеттескенде түзілетін күкірт (ІV) оксидінің массасы:

A) 64,0 г. B) 80,0 г. C) 128 г. D) 160 г. E) 240 г.

22. Ванадийді (V) оксидінен кальциймен тотықсыздандыру арқылы алады. Құрамында 80 % осындай оксиді бар 40 г концентраттан алынатын металдың массасы:

A) 16 г B) 18 г C) 40 г D) 20 г E) 19 г

23. Ауа бойынша тығыздығы 2,414-ке тең, құрамындағы көміртектің массалық үлесі 0,857 болатын циклоалканның формуласы:

A) C3H6 B) C5H10 C) C7H14 D) C6H12 E) C4H8

24. 48 г метил спиртінен 22 г диметил эфирі алынған болса, өнімнің шығымы:

A) 88,44 B) 63,77 C) 68,77 D) 78,02 E) 58,26

25. C2H4C2H5BrC2H5OHC2H5  O  C2H5

өзгерістер тізбегіндегі жай эфир түзілетін реакцияның нөмірі және

7,4 г эфир алуға қолданылатын спирттің массасы

A) 3 және 9,2 г B) 1 және 8,9 г

C) 2 және 8,7 г D) 2 және 9,2 г E) 1 және 4,6 г13- нұсқа

1. VІІ топ элементтерінің ұшқыш сутекті қосылысының формуласы

A) RH3 B) RH2 C) RH4 D) RH E) R2H

2. Теріс электрлігі аз ажыратылатын элементтер атомдарының арасындағы байланыс:

A) иондық B) сутектік C) донорлы-акцепторлы механизм

D) ковалентті полюсті E) ковалентті полюссіз

3. Соңына дейін жүретін ион алмасу реакциясын көрсетіңіз.

A) Na2CO3 + 2KOH  K2CO3 + 2NaOH. B) CaO + H2O  Ca(OH)2.

C) NaOH + HCl  NaCl + H2O. D) NaNO3 + KCl  NaCl + KNO3.

E) LiNO3 + KCl  LiCl +KNO3.

4. Атмосферадағы оттектің массалық үлесі (%)

A) 40 B) 25 C) 21 D) 35 E) 30

5. Қос тұздар-

A) сутек атомы мен қышқыл қалдығынан тұрады.

B) катионмен байланысқан гидроксотоп және қышқыл қалдығынан тұрады.

C) қышқыл қалдығының анионы және екі әр түрлі металл катионынан тұрады.

D) комплекс түзуші және лиганды бар ішкі, сыртқы сфералардан тұрады.

E) қышқыл қалдығынан және металл катионынан тұрады.

6. Сілтілік-жер металдарға жатады:

A) Lі. B) K. C) Na. D) Mg. E) Cs.

7. Алкандар қатарына жататын көмірсутек

A) С10Н22 B) С8Н16 C) С5Н10 D) С6Н12 E) С8Н14

8. Фенолдар дегеніміз-

A) бензол ядросымен байланысқан карбоксил (-СООН) тобы бар заттар

B) бензол ядросымен байланысқан гидроксил (-ОН) тобы бар заттар

C) бензол ядросымен байланысқан карбонил (-СОН) тобы бар заттар

D) бензол ядросымен байланысқан 2 карбоксил (-СООН) тобы бар заттар

E) бензол ядросымен байланысқан метил(-СН3) радикалы бар заттар

9. Полимерлер алыну әдісіне байланысты ... болады.

A) тек химиялық B) тек табиғи

C) тек жасанды D) әрі табиғи, әрі химиялық

E) тек синтетикалық

10. Барий ортофосфатының молярлық массасы

A) 220 г/моль B) 110 г/моль C) 601 г/моль D) 408 г/моль E) 510 г/моль

11. Қысымды арттырғанда тепе-теңдіктің солға ығысуын көрсететін реакция теңдеуі

A) B)

C) D)

E)

12. Күкірт қышқылының 320 г 10 %-ті ерітіндісіне 80 г су қосқанда

алынған ерітіндідегі H2SO4 -тің массалық үлесі:

A) 6 %. B) 9 %. C) 8 %. D) 7 %. E) 10 %.

13. Берілген генетикалық қатарда тұз түзбейтін оксид қатысатын сатысы1 2 3 4

N2 → NO → NO2 → HNO3 → Mg(NO3)2

A) 2, 3 B) 2 C) 3 D) 4 E) 1

14. Құрамында 10 қоспасы бар 6,5 г ас тұзынан алынатын хлорсутектің (қ.ж.) көлемі (л)

A) 0,56 B) 1,12 C) 2,49 D) 2,24 E) 5,6

15.


2NO +O2 ↔ 2NO2 + Q реакциясында тепе- теңдікті оңға ығыстыратын жағдай:

A) температураны төмендету және қысымды арттыру

B) температураны төмендету және концентрацияны төмендету

C) температураны арттыру және қысымды арттыру

D) температураны арттыру және концентрацияны арттыру

E) температураны көтеру және қысымды төмендету

16. Көміртекпен қосылысы этинді алуға қолданылатын металл:

A) Ca. B) Mg. C) K D) Na. E) Ba.

17. Магниймен барлығы әрекеттесетін заттар тобы

A) HCl, CO2, FeSO4 B) HBr, H­2O, MgCl2 C) HNO3, KOH, O2

D) H­2SO4, H2O, KCl E) H2SO4, NaOH, H2O

18. Артығымен алынған сірке қышқылы мен мырыш арасындағы реакцияның молекулалық теңдеуіндегі коэффициенттердің қосындысы

A) 9 B) 5 C) 7 D) 8 E) 6

19. Винилхлоридтің формуласы

A) CH3Cl B) C2H5Cl C) CH2Cl2 D) CH2=CHCl E) C2H4Cl2

20. 1 моль SO2 мен 3 моль H2S әрекеттескен кезде түзілетін күкірттің массасы

A) 65 B) 24 C) 96 D) 80 E) 48

21. Темірдің массалық үлесі 0,95 болатын металдан жасалған 3,54 г бұйым бөлшегін ерітуге қажет 14,6% -тті тұз қышқылы ерітіндісінің массасы

A) 45г B) 49 г C) 30 г D) 25 г E) 50 г

22. Егер реакцияның шығымы 80% болса, 40 грамм метанды толық хлорлағанда түзілетін тетрахлорметанның массасы:

A) 279 г. B) 308 г. C) 320 г. D) 315 г. E) 285 г.

23. Нитрлену реакциясы арқылы бензолдан 24,6 г нитробензол алынды. Реакцияға жұмсалған бензолдың массасы:

A) 24,6 г. B) 15,6 г. C) 18,6 г. D) 12,6 г. E) 21,6 г.

24. Егер шығымы 90 болса, 36 г глюкозадан алынатын сүт қышқылының массасы

A) 28,4 г B) 30,4 г C) 32,4 г D) 34,6 г E) 36,6 г

25. ДНК-ның кеңістіктегі орама тәрізді моделін ұсынған ғалымдар

A) Д.Уотсон және Ф.Крик B) Ф.Мишер мен Ф Крик

C) Л. Полинг мен Д. Уотсон D) Ф.Мишер мен Л. Полинг

E) М.Бертло мен Э. Шеврель

14 нұсқа

1. Орынбасу реакциясы

A) Zn + 2HCl → B) Сu (ОH)2 t

C) ZnO + H2SO4→ D) Ca (OH)2 + 2HCl →

E) Fe + S →

2. Электрондық формуласы 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2

болатын элементтің реттік нөмірі.

A) 30 B) 40 C) 35 D) 25 E) 20

3. Балқу температурасы ең жоғары қосылыс:

A) NaІ B) NaF C) NaCl D) HCl E) NaBr

4. Негіздерге тән диссоциациялану теңдеуі

A) Mg2+ + ОН- + Cl- B) Аl(ОН)2+ + Cl-

C) 2Na+ + SO42- D) Na+ + OH- E) Mg2+ + SO42-

5. Оттек ........... сұйылады

A) – 196 ºС B) – 200 ºС

C) – 151 ºС D) – 183 ºС E) – 253 ºС

6. Метилоранж түсінің сарыға өзгеруі:

A) натрий гидроксиді әсерінен болады B) мыс (І) гидроксиді әсерінен болады

C) темір (ІІІ) гидроксиді әсерінен болады D) мыс (ІІ) гидроксиді әсерінен болады

E) темір (ІІ) гидроксиді әсерінен болады

7. Калий атомының электрондық конфигурациясы

A) 1s22s22p63s1 B) 1s22s1

C) 1s22s22p63s23p64s1 D) 1s22s22p1 E) 1s22s22p63s23p63d54s1

8. Органикалық заттар құрамында болатын көміртегі элементінің таңбасы

A) О B) С C) S D) Fe E) Н

9. Фенолформальдегид жаңа лак смоласының пішіні -

A) табиғи B) тармақты

C) сызықтық D) торлы E) жасанды полимер

10. Осы реакцияда сутек концентрациясын арттыру тепе-теңдікті солға ығыстырады

A) Аммиакты жай заттарға айыру.

B) Сутектің хлормен әрекеттесуі.

C) Жай заттардан су буының түзілуі.

D) Темір (ІІ) оксидін сутекпен тотықсыздандырғанда.

E) Жай заттардан аммиакты синтездеу.

11. 1г сутекпен 11,2л оттек (қ.ж.) әрекеттескенде түзілген судың зат мөлшері

A) 0,35 моль B) 0,5 моль C) 0,75 моль D) 1 моль E) 0,25 моль

12. 3 моль оттекпен әрекеттесетін натрийдің зат мөлшері (моль)

A) 6 B) 12 C) 9 D) 3 E) 15

13. Аммиак және фосфинмен бірдей гибридизациясы бар зат

A) этан B) этанол C) этин D) этилен E) этаналь

14. Термохимиялық теңдеу бойынша СаСО3 СаО + СО2 – 178 кДж , 20 г кальций карбонаты ыдырағанда жұмсалатын жылу мөлшері

A) 37,6 кДж B) 39,6 кДж C) 33,6 кДж D) 35,6 кДж E) 31,6 кДж

15. NaOH балқымасын электролиздегенде түзілетін заттар:

A) Na2O, H2 B) Na, H2 C) Na, O2 D) Na22O, O2 E) H2, O2

16. Темір (ІІІ) оксиді әрекеттесетін зат:

A) H2SіO3 B) H2O C) CaO D) HNO3 E) AgOH

17. Егер 33 г 3-метилбутанол-1-ден 18 г 3-метилбутаналь алынған болса, онда альдегидтің шығымы:

A) 58,5 % B) 55,8 % C) 51,8 % D) 52,5 % E) 50,5 %

18. Нәтижесінде сабын түзілетін химиялық реакция:

A) C3H5 (OCOC17H35)3+ NaOH  B) C3H7OH + NaOH 

C) C2H5COH + NaOH  D) C3H5(OCOC15H31)3+ Ba(OH)2

E) C3H7COOH + NaOH 

19. Құрамында тек - байланыстары бар заттар тобы

A) C3H8; CH3OH B) C2H6; HCOH C) C4H10; HCOOH

D) C3H4; C2H5OH E) C3H6; HCOH

20. Тізбектегі ’’А’’, ’’Г’’, ’’Д’’ заттары

Ca3(PO4)2 A Б В + Г Д

A) Фосфор (V) оксиді, фосфин, фосфоний иодиді.

B) Фосфор (ІІІ) оксиді, магний фосфиді, фосфоний иодиді.

C) Фосфор, фосфин, фосфоний иодиді.

D) Фосфор, магний фосфиді, фосфоний иодиді.

E) Фосфор (V) оксиді, магний фосфиді, фосфоний иодиді

21. Хлор (І) оксиді мына қышқылдың ангидриді:

A) Хлорлылау қышқылдың. B) Хлорлы қышқылдың.

C) Тұз қышқылының. D) Хлорлау қышқылдың.

E) Хлор қышқылының.

22. Сутек бойынша тығыздығы 49-ға тең 19,6 г циклоалканды жаққанда жұмсалатын (қ.ж.)ауаның көлемі (аудағы оттектің үлесі 20%):

A) 235,2 л B) 242,7 л C) 220,6 л D) 230,7 л E) 225,8 л

23. Массасы 10,8 бутадиенді (СH2=CH-CH=CH2) катализатор қатысында гидрленгенде түзілген бутен-2 мен бутан қоспасы 160г 4% бром суын түссіздендірген. Қоспадағы бутанның массасы

A) 8,06 г B) 9,28 г C) 4,28 г D) 6,25 г E) 7,32 г

24. Метанның ыдырауы кезінде алынған сутегі 36 г глюкозаны тотықсыздандыру үшін қолданылды. Реакцияны жүргізуге қажетті метан массасы;

A) 1,6 г B) 8 г C) 6 г D) 5,2 г E) 3 г

25. Белоктың қайтымды тұнуына әсер ететін зат

A) HNO3 B) CH3OH C) H2SO4 D) NaCl +спирт E) HCl15 нұсқа

1. 2HgO  2Hg+O2реакция типі

A) қосылу B) орын басу C) алмасу D) айырылу E) бейтараптану

2. Кіші период элементтерінде атом радиусы бірінші элементтен соңғы элементке қарай өзгеруі

A) Артады B) Кемиді

C) Өзгермейді D) Максимум арқылы өтеді E) Минимум арқылы өтеді

3. Тотығу дәрежесі "-4" болатын элемент ...

A) Азот B) Көміртек C) Хлор D) Күкірт E) Фосфор

4. Иондық алмасу реакциясының нәтижесінде көміртек (ІV) оксидің түзетін заттар:

A) Fe(NO3)2 және NaCl. B) HCl және Al(OH)3.

C) K2SO4 және BaCl2. D) Na2CO3 және H2SO4.

E) CuCl2 және KOH.

5. Іс жүзінде жүрмейтін реакция теңдеуінің үрдісі:

A) H2 + H2O ® B) H2 + Cl2 ® C) H2 + S ®

D) H2 + C ® E) H2 + O2 ®

6. Күшті негіз

A) Cu(OH)2 B) Fe(OH)2 C) KOH D) Al(OH)3 E) Mg(OH)2

7. Осы реакция нәтижесінде натрий бромиді түзіледі:

A) Br2 + NaF → B) NaOH + KBr → C) NaOH + HBr →

D) NaOH + KBrO → E) NaOH + KВrO3

8. Органикалық заттың құрамына міндетті түрде кіретін элемент

A) кремний B) азот C) сутек D) көміртек E) оттек

9. Полиэтилен  ... полимер болады.

A) әрі табиғи, әрі химиялық B) химиялық, синтетикалық

C) табиғи, өсімдік текті D) табиғи, жануар текті

E) химиялық, жасанды

10.

реакциясының жылдамдығы қысымды 2 есе төмендеткенде

A) 8 есе кемиді B) 8 есе артады C) 4 есе кемиді

D) 4 есе артады E) 2 есе кемиді

11. 200г 15%-ті калий хлоридінің ерітіндісіне 300г 10%-ті осы заттың ерітіндісі құйылды. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі:

A) 32% B) 18% C) 12% D) 10% E) 20%

12. Хлормен барлығы бірдей әрекеттесетін заттар тобы

A) C2H2, MgO, H2O B) CH4, H2O, NaBr

C) C2H2, NaF, H­2O D) CH3OH, KJ­, O2 E) C2H4, O2, NaF

13. Күкірттің қасиетін сипаттамайтын теңдеу:

A) Fe + S  B) H2 + S  C) S + H2O 

D) Cu + S  E) S + O2

14. Құрамында 98 г ортофосфор қышқылы бар ерітіндіден 44,8 л аммиак жібергенде пайда болған тұз:

A) аммоний дигидрофосфаты. B) аммоний метафосфаты.

C) аммоний гидрофосфаты. D) аммоний пирофосфаты.

E) аммоний ортофосфаты.

15. Көміртек  тотықтырғыш болатын реакцияда әрекеттесетін заттар тобы

A) О2, H2, CuO B) H2, Fe, Sі C) O2, Fe, Cl2

D) O2, CaO, Br2 E) H2, Al, F2

16. Тек қыздырғанда сумен әрекеттесетін металл

A) К B) Na C) Cs D) Fe E) Fr

17. Таза никель алуға болатын тәсіл:

A) Металлотермия. B) Көміртектітермия.

C) Электрометаллургия. D) Сутектітермия. E) Алюмотермия

18. 3м3 этиленнен (қ.ж.) шығымы 70 болса, алынатын этанолдың массасы:

A) 8,3 кг B) 4,3 кг C) 6,3 кг D) 7,3 кг E) 5,3 кг

19. 48 г магний сірке қышқылымен әрекеттескенде бөлінген сутегінің (қ.ж.) көлемі:

A) 44,8 л B) 22,4 л C) 67,2 л D) 33,6 л E) 11,2 л

20. A және E заттары

A) KOH және KNO2. B) KOH және K2O. C) K және KNO2.

D) K2O және KNO2. E) K және KNO3

21. 13 г пропенмен қосылу реакциясына түсетін бромның массасы:

A) 52,4 г B) 49,5 г C) 45,6 г D) 32 г E) 48 г

22. 42 л ацетиленнен 38,22 г бензол алынған болса, оның шығымы:

A) 79,4 B) 75,4 C) 77,4 D) 78,4 E) 76,4

23. 16 г метил спиртін толық жаққанда түзілетіндей газ алу үшін спирттік ашитын глюкозаның массасы:

A) 4,5 г B) 46 г. C) 4,6 г D) 45 г E) 47 г

24. Сутекпен салыстырғандағы тығыздығы 22,5, ал массалық үлестері:

C = 0,535, H = 0,155, N = 0,312 болатын заттын аталуы:

A) Метиламин. B) Бутиламин. C) Пропиламин.

D) Этиламин. E) Фениламин.

25. Берілген қосылыстардың ішінен тұз қышқылымен тұз түзетін зат:

а) Диметиламин. б) -амин май қышқылы. в) Құмырысқа қышқылы. г) Этан.

д) Метанол. е) Анилин. ж) Ацетилен.

A) а, в, е. B) а, б, е. C) б, г, е. D) в, е, ж. E) а, б, в.

1   2   3   4


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет