Құрастырушы: аға оқытушы Кельдыбеков М. БДата29.06.2016
өлшемі189.5 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Тарих, археология және этнология кафедрасы

5В020300 Тарих мамандығының студенттеріне арналған


Қазақстандағы археологияның дамуы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Тарих және құқық деканы

___________ Акишев А.А.

20__ж. «___»___________Құрастырушы: _________ аға оқытушы Кельдыбеков М.Б.


Тарих, археология және этнология кафедрасы

5В020300 Тарих мамандығының студенттеріне арналған


Қазақстандағы археологияның дамуы пәні бойынша оқыту бағдарламасы

(Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


2010 ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған

№_____ хаттама.


Кафедра меңгерушісі ______________ Мамытова С.Н. 20__ж. «___» ________

Факультет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

20__ж. «____»____________№____ хаттама

ОӘК төрағасы ________________ Батталов Қ.Қ. 20__ж. «____»___________1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары
Кельдыбеков Манат Бейсенович – аға оқытушы

Тарих, археология және этнология кафедрасы Ломов к., 64 ү. А корпусында, 431 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны: 673685, 13-26


2 Пән туралы мәліметтер

XIX-XXғасырларда ғана қалыптасқан археология ғылымы біршама жас саналады. Археология тарих ғылымында зор төңкеріс жасады, оның таным көкжиегін кеңейтіп, өткен заман көрінісін жүз есе айқандап көрсетті.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

3

2

30

15

15


60

30

емтихан


Барлығы

5


4 Пәннің мақсаты мен міндеті
4.1 Курстың мақсаты - болашақ тарихшыларды Қазақстандағы археологиның дамуы пәнінің отан тарихында алатын орнымен, оның міндеттері, тәсілдері және қалыптасу тарихымен таныстыру. Сонымен қатар осы курстың мақсатына еліміздегі аса маңызды, ғылыми тұрғыдан ерекше құнды ескерткіштердін ашылу, зерттелу тарихы кіреді.

Курстың міндеттері: студенттерді Қазақстандағы археология ғылымының дамуымен, оның қалыптасуымен мен проблематикаларымен таныстыру, пәннің негізгі теориялық танымын көрсету болып табылады.
4.2 Пререквизиттер

Осы пәнді игеру үшін Археология, Этнология пәндерінің оқу барысындағы алынған білім, икем және дағдыстар қажет.


4.3 Постреквизиттер

Пәнді оқу барысындағы білім, икем және дағдыстар Ортағасырлық Қазақстан тарихы, Қазақстанның жаңа тарихы пәндерін игеруге қажет.


5. Пәннің тақырыптық жоспары

Пән бойынша тақырыптың жоспары

Сағат саны

Дәр.

Тәж.

Лаб.

СӨЖ

1

2

3

4

5

4

1.

Қазақстан археологиясының бастауы

2

2

-

6

2.

Археологияның дамуында академиктердің рөлі

3

3

-

12

3.

XX ғ.50- 60 жж. археологияның дамуы

2

2

-

8

4.

XX ғ. 70 жж. археологияның дамуы

2

2

-

8

5.

Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының құрылу тарихы

3

3

-

12

6.

Университеттерде Археология және этнология кафедраларының ашылуы

2

2

-

8

7.

ҚР ҒА-ның Археология мұражайы

1

1

-

6

Барлығы:

15

15

-

60


6. Тәжірибелік сабақтардың тізімі мен мазмұны
1-тақырып. Қазақстан археологиясының бастауы

Қазақстанды зерттеген шығыстанушы Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, П.Ч. Рычков, И.П. Фальк, М. Ушаков еңбектері және олардың аннотациясы. Қазақстандық археологияның қайнар бастауында орыстың В.В. Радлов, П.И. Лерх ғалымдарының рөлі.


2-тақырып. Археологияның дамуында академиктердің рөлі

Акакдемик М.Е. Массон, В.В. Бартольд, профессор С.П. Толстов, А.Н. Бернштам, М.П. Грязнов, С.С. Черников, Л.М. Левина зерттеген археологиялық ескерткіштер. Басты еңбектері және мазмұндамасы.


3-тақырып. XX ғ. 50-60 жж. археологияның дамуы

50 - 60-жылдар соңындағы ірі экспедициялар, тың және тыңайған жерлер аймағында жұмыс жүргізу. 1960-шы жылдардағы ірі экспедициялардың құрылуы. Зерттеуші А.М. Оразбаев, К.А. Ақышев, А.Г. Максимова, Е.И. Агеева, Т.Н. Қадырбаев, Х.А. Алпысбаев, К. М. Байпаков басты зерттеу бағыттары және Қазақстанды зерттеудегі қосқан үлестері.


4-тақырып. XXғ. 70 жж. археологияның дамуы

70 жылдардан бастап археология ғылымы жаңа археологиялық лабораториялар, орта ғасырлық археология бөлімін, Археология мұражайы ашылуымен сипатталады. Қосқорған, Шоқтас т.б. ескерткіштері. Әлемдік тарихта казақ жерінде алғашқы адамдардың өмір сүруінің дәлелденуі. Қызылту, Қосқорған, Бөріқазған, Тәңірқазған жөне Ш. Уәлиханов атындағы тұрақтар. Орталық Қазақстанның зерттелуі. А.Г. Медоев, М.Н. Клапчук, В.С. Волошин зерттеулеріндегі Батпақ 7, Қарабас 3, Мизар т.б. тұрақтары. Шульба, Қазақ-Ресей археологиялық экспедицияларынын зертгеулері. А.П. Деревянко, Ж.Қ. Таймағамбетов т.б. еңбектері.


5-тақырып. Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының құрылу тарихы

1991 жылы олар Қазақстан Республикасы Ғылым академиясында дербес Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институты ұйымдастырылды.

Қазіргі тандағы тас ғасырының зерттелуі. Қазақстанда тас ғасырының зерттелуі барысында әлемдік тарихтағы көне дәуірден бері қарай қазақ жерінің алатын орны. Көне көшпелілер және ортағасырлық қала мәдениетінде зерттеулердің жалғасын табуы. Соңғы кездегі кешенді археологиялық экспедициялар. Археологиялық қазбалар және қазақ тарихының жаңа беттері.

6-тақырып. Университеттерде Археология және этнология кафедраларының ашылуы

Ғылым академиясындағы Археологиялық орталықтан басқа университеттерде, педагогикалық жоғары оқу орындарында, мұражайларда жаңа орталықтар ашылуы және оладың зерттеу бағыттары. Қазақ мемлекеттік университетінің тарих факультетінде, Шымкент, Петропавл және Қостанай педагогикалық институттарында, Петропавл және Қарағанды облыстық мұражайларында археологиялық орталықтардың қалыптасуы. Осы орталықтардың зерттеушілері.


7-тақырып. ҚР ҒА-ның Археология мұражайы

1973 ж. құрылған мұражай. Мұражайдың фонды, бөлімдері, басты экспонаттары. Олардың арасында бүкіл әлемдік және ғылыми маңызы жоғары болып саналатын қазба кезінде қола дәуірінің қорымдарынан алынған материалдар, сақ-үйсін дәуірлеріне жататын алтыннан жасалған әшекейлер, Отырар, Тараз, Түркістан секілді орта ғасырлық қалалардан табылған өте сирек ұшырасатын заттар бар.


7. Студенттердің өздік жұмыстарының мазмұны

СӨЖ түрлерінің тізімі

п/п


СӨЖ түрі

Есеп беру

Бақылау түрі

Сағат көлемі

1.

Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы

15

2.

Тәжірибе сабақтарына дайындық

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысуы

25

3.

Қосымша материалдармен жұмыс

Баяндама

Баяндаманы тексеру

15

5.

Бақылау шараларға дайындық
МБ 1, МБ 2

5

Барлығы:

60Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі:
1-тақырып. Қазақстан археологиясының бастауы

Г.Ф. Миллер, П.С. Паллас, П.Ч. Рычков, И.П. Фальк, М. Ушаков еңбектері. В.В. Радлов, П.И. Лерх ғалымдарының рөлі.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 6, 11, 13, 14

2-тақырып. Археологияның дамуында академиктердің рөлі

Акакдемик М.Е. Массон, В.В. Бартольд, профессор С.П. Толстов, А.Н. Бернштам, М.П. Грязнов, С.С. Черников, Л.М. Левина.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 11, 12, 14

3-тақырып. XX ғ. 50-60 жж. археологияның дамуы

50 - 60-жж. ірі экспедициялар, тың және тыңайған жерлер аймағында жұмыс жүргізу. А.М. Оразбаев, К.А. Ақышев, А.Г. Максимова, Е.И. Агеева, Т.Н. Қадырбаев, Х.А. Алпысбаев, К. М. Байпаков басты зерттеу бағыттары және Қазақстанды зерттеудегі қосқан үлестері.

Ұсынылатын әдебиеттер: 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 15

4-тақырып. XXғ. 70 жж. археологияның дамуы

А.Г. Медоев, М.Н. Клапчук, В.С. Волошин зерттеулеріндегі Батпақ 7, Қарабас 3, Мизар т.б. тұрақтары. Шульба, Қазақ-Ресей археологиялық экспедицияларынын зертгеулері. А.П. Деревянко, Ж.Қ. Таймағамбетов т.б. еңбектері.

Ұсынылатын әдебиеттер: 4, 5, 10, 23, 35

5-тақырып. Ә.Х. Марғұлан атындағы Археология институтының құрылу тарихы

Көне көшпелілер және ортағасырлық қала мәдениетінде зерттеулердің жалғасын табуы. Соңғы кездегі кешенді археологиялық экспедициялар. Археологиялық қазбалар және қазақ тарихының жаңа беттері.

Ұсынылатын әдебиеттер:1, 2, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18

6-тақырып. Университеттерде Археология және этнология кафедраларының ашылуы

Университеттерде, педагогикалық жоғары оқу орындарында, мұражайларда жаңа орталықтар ашылуы. Осы орталықтардың зерттеушілері.

Ұсынылатын әдебиеттер:1, 2, 6, 9, 10, 11, 24, 36

7-тақырып. ҚР ҒА-ның Археология мұражайы

1973 ж. құрылған мұражай. Мұражайдың фонды, бөлімдері, басты экспонаттары. Олардың арасында бүкіл әлемдік және ғылыми маңызы жоғары болып саналатын қазба кезінде қола дәуірінің қорымдарынан алынған материалдар, сақ-үйсін дәуірлеріне жататын алтыннан жасалған әшекейлер, Отырар, Тараз, Түркістан секілді орта ғасырлық қалалардан табылған өте сирек ұшырасатын заттар бар.

Ұсынылатын әдебиеттер:1, 2, 6, 9, 36, 42

8. Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1 Акишев К.А., Байпаков К.М. Вопросы археологии Казахстана. Алма-Ата, 1992.

2 Байпаков К.М. Институт Археологии им. А.Х. Маргулан (краткая история, научные достижения, перспективы). Алматы, 1998.

3 Байпаков К.М. Средневековые города Казахстана на Великом Шелковом пути. Алматы, 1998.

4 Исмагулов О.И. Население Казахстана от эпохи бронзы до современности. А-Ата, 1970.

5 Таймагамбетов Ж.К. Палеолитическая стоянка им. Ч.Ч. Валиханова. Алма-Ата, 1990.


Қосымша әдебиеттер


6 Байпаков К.М., Таймагамбетов Ж.К., Жумагамбетов Т. Археология Казахстана. Алматы, 1993.

7 Гинзбург В.В., Трофимова Т.А. Палеоантропология Средней Азии. М.,1972

8 Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. М .,1966.

9 Мезолит СССР// Археология СССР. 20 т. М., 1989.

10 Средняя Азия в эпоху камня-бронзы. М., 1966.

11 Алпысбаев Х.А. Памятники нижнего палеолита Южного Казахстана. Алма-Ата, 1979.

12 Алпысбаев Х.А. Некоторые вопросы изучения памятников каменного века в Казахстане// По следам древних культур Казахстана. Алма-Ата, 1970.

13 Деревянко А.П., Аубекеров Б.Ж., Петрин В.Т. Таймагамбетов Ж.К., Артюхова О.А., Зенин В.Н., Петров В.Г. Палеолит Северного Прибалхашья (Семизбугы 2, ранни-поздний палеолит). Новосибирск, 1993.

14 Зайберт В.Ф. Атбасарская культура. Екатеринбург, 1992.

15 Медоев А.Г. Геохронология палеолита Казахстана. Алма-Ата, 1962.

16 Таймагамбетов Ж.К. Памятники каменного века // Археологические памятники в зоне затопление Шульбинской ГЭС. Алма-Ата, 1987.

17 Таймагамбетов Ж.К. Нохрина Т.Н. Комплексы пещера Караунг^р. Туркистан, 1998.

18 Деревянко А.П. Петрин В.Т. Таймагамбетов Ж.К. и др. Раннепалеолитические микроиндустриальные комплексы в травертинах Южного Казахстана. Новосибирск, 2000.

19 Зайберт В.Ф. Энеолит Урало-Иртышского междуречья. Петропавловск, 1993.

20 Калиева С.С. Логвин В.Н. Скотоводы Тургая в 3-м тысячелетии д.н.э. Кустанай, 1997.

21 Калиева С.С. Поселение Кожай. Алматы, 1998.

22 Энеолит СССР//Археология СССР. 20 т. М.,1982.

23 Вопросы археологии Западного Казахстана. Вып. 1 Самара, 1996.

24 Массон В.М. Алтын-депе. М., 1981.

25 Маргулан А.Х. Бёгазы-Дандыбаевская культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1979.

26 Маргулан А.Х., Акишев К.А., Кадырбаев М.К, Оразбаев A.M. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата, 1966.

27 Евдокимов В.В. Историческая среда эпохи бронзы степей Центрального и Северного Казахстана. Алматы, 2000.28  Кадырбаев М.К., Курманкулов Ж. Культура древних скотоводов и металлургов Сары-Арки. Алма-Ата, 1992.

29 Кадырбаев М.К., Марьяшев А.Н. Наскальные изображения хребта Каратау. Алма-Ата, 1977.

30 Самашев З.С. Наскальные изображения Верхнего Прииртышья. Алма-Ата, 1992.

31 Максимова А.Г. Эпоха бронзы Восточного Казахстана // ТИИАЭ АН КазСССР, 1959, т. 7.

32 Максимова А.Г Могильник эпохи бронзы в урочище Тау-тары // Археологические исследования на северных склонах Каратау. Алма-Ата, 1962.

33 Проблемы и сохранения исторического наследия. Алматы, 1998.

34 Акишев К.А. Курган Иссык. Алма-Ата, 1978.

35 Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины реки Или. А., 1963.

36 Байпаков К.М., Подушкин Л.Б. Памятники земледельческо-скотоводческой культуры Южного Казахстана А-Ата., 1989.

37 Маргулан А.Х., Акишев К.А., Карыбев М.К., Оразбаев A.M. Древняя культура Центрального Казахстана. А., 1966.

38 Оразбаев A.M., Омаров Г.К. Некоторые итоги археологического исследования Восточного Казахстана. // Проблемы изучения и сохранения исторического наследия. А., 1998.

39 Акишев К.А. Байпаков К.М., Ерзакович Л.Б. Древний Отырар: (Топография, стратиграфия перспективы). Алма-Ата, 1972.

40 Елеуов М. Шу мен Талас өңірінің ортагасырлық кал ал ары (V-XIII гг. басы) Алматы, 1998.

41 Маргулан А.Х. Из истории городов и строительного искусства древнего Казахстана Алматы, 1950.

42 Смаилов Ж.Е. Памятники архелогии Западной Сары-Арки. Балхаш. 1997.

Бағыт саясаты
Академиялық мінез-құлық саясат және оқытушы әдептанулары және студенттерді университет ішкі тәртібі ережелеріне тиісті талапқа сай болу. Оқулық процесте белсенді қатысу қажетті қабылдау (сұрақтардың орнатып қоюы оқылатын оқулық материалмен және өлшенген және қисынды жауаптардың беруі, оқуға арналған маңызды өз өзіне меншікті бақылауларымның келеді). оқытушыға және курстастарға орынды жату. Қашан дауыстап рұқсат етілмейді оқытушы, әңгімелер сөйлегенде, екінші ескертуден кейін студент дәрісханадан алыстатылады. Жұмыстар өткізбеу (ауру оқиғасында немесе басқа орынды себепке мәліметті қажетті пайдалануына беру), жіберілген жұмыстар оқытушымен айқын уақытқа жұмыспен өтеу . Жұмыстарға кешікпеу (кешігу мүмкін 5 минут, болмаған жағдайда студент жұмысқа рұқсат етілмейді. Алдын ала кешігу объективті себебін немесе кіргізуді қажетті хабарлау). үй тапсырмалар талапты орындау. Дайын жазбаша материалдар дер кезінде тапсыру. Бақылау жұмыс уақытына көшіру, тестілеулер, емтиханды тиым салынған. Оқытушы кеңестерінің қатысуы міндетті. Жұмыстардың уақытына кәрез телефондар тиісті сөндірілген болу. Тиым салынған жұмыстардың уақытына шайнайтын өшіргішті шайнау.

Бағалаулардың ұсыну белгісі бағыт бөлек компоненттілерімен.

Тапсырмалардың дәл және дер кезінде орындалуы жанында барынша көп бал ұсынылады және бағыт жұмыстарының жүз пайыздық қатысуында.

Қатысу учётесі жанында және лекцияларға студент жұмыстары, практикалық жұмыста:

- лекцияларға қатысу, материал конспектілеуі - 3 балл ( қатысу 2 балл, конспекті барысы 1 балл);

- қатысу практикалық жұмыста және топта белсенді жұмыс - 6 балл ( қатысу 2 балл, белсенді жұмыс тапсырма дұрыс орындалуы 4 балл);

- орындалу және үй тапсырма қорғанышы - 4 балл.

Бірінші 100 балл шекаралық бақылау құрастырады, екінші шекаралық бақылау - 100 балл. Тестілеу түрінде өткізілуге. 25 сұрақ алдын ала ескерілген: сұраққа жауап дұрыс - 4 балл.

Дұрыс жауаптардың саны қосындыланады.

Көрсетілген талаптардың орындалусызы жанында толықсыз немесе айып пұл балдарды ұсынылады

Айып пұл бал білімдердің бағалау схемасынан аралап шығуға орналастырады.

Барынша көп және айып пұл балдардың арақатынастары есепке ала бағыт аяқтайтын бағалау шығарылады. Бағыт тәртіп бойынша сынақ беруімен аяқталынады. Сынақта белгілер келесілер болуға ескеру: әрбір сұраққа анықталады 100 балл, олардан:

100 балл - қойылған сұрақтарға жүйелі және жеткілікті жауап береді;

85-75 балл – материалды толық біледі, және жетекші сұрақтарсыз жауап береді , проблемамен әдебиетте реттейді;

74-50 балл - біледі тек ең басты материал, проблемамен әдебиетте шатасады, жеткіліктісіз толық берілген сұрақтарға жауап береді;

49-0 балл - жеткілікті толық және дұрыс жауап бере алмайды, соның ішінде және берілген сұрақтарға, проблемамен әдебиетті білмейді.Жинағы емтиханада бағыт аяқтайтын 100 балл студент тиісті теріп алу/

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесінің үлгілері

СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Қазақстандағы археологияның дамуы» пәні бойынша 5В020300 Тарих мамандығыны бойынша


1 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Бар-лығы

Максималды балл

22

26

26

26

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

24

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

3

6

6

6

6

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

46

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

6

10

12

12

12

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТӨОҮТ2

 ӨОҮТ3

ӨОҮТ4

 ӨОҮТ5

ӨОҮТ6

ӨОҮТ7 

ӨОҮТ8

30

Бақылау нысаны

 

 КТ

 КТ

Т1 

КТ

 КТ

Т2

КТ  

КТ 

Макс.балл

 4

6

8

8

8

2 рейтинг (1 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15


Бар-лығы

Максималды балл

26

26

26

22

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 9,10

ДҮТ 11,12

ДҮТ 13,14

ДҮТ 15

21

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

3

6

6

6

3

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 9,10

ПҮТ 11,12

ПҮТ 13,14

ПҮТ 15

42

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

6

12

12

12

6

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ӨОҮТ

9


ӨОҮТ10


 ӨОҮТ

11


ӨОҮТ12

 ӨОҮТ

13


ӨОҮТ

14


ӨОҮТ15 

37

Бақылау нысаны

 

 КТ

 КТ

Т1 

КТ

 Т2

КТ

КТ, реферат

Макс.балл

4

8

8

8

13

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет