Құрастырушы: аға оқытушы Омарова Г. ТДата19.06.2016
өлшемі348.5 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы -экономика факультеті
Салалық экономика кафедрасы

050724 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының студенттеріне арналған

Экономика және өндірісті басқару

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38
БЕКІТЕМІН

Қаржы-экономика факультетінің деканы

_______________ЭрназаровТ.Я.

2011 ж. «___»_________


Құрастырушы: аға оқытушы ________________ Омарова Г.Т.

Салалық экономика кафедрасы

050724 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының

(мамандықтың толық атауы және шифрі)күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған

(оқу нысаны)Экономика және өндірісті басқару

(жұмыс оқу жоспары бойынша пәннің толық атауы)пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
Бағдарлама 20__ж. «___» _________бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді.
Кафедра отырысында ұсынылды 2011ж. «___ »____________№_____ Хаттама

Кафедра меңгерушісі_____________С. Е. Сарсембекова 2011 ж. «___» ________

(қолы) (аты-жөні)

Қаржы-экономикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2011 ж. «_____»____________ №____ Хаттама


ОӘК төрағасы ______________ А. Б. Темиргалиева 2011 ж. «___»___________

(қолы) (аты-жөні)1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Аты-жөні ______Омарова Гульнара Темиртаевна_____________________

Ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі ___аға оқытушы____________________

_салалық экономика_ кафедрасы _А_ корпусында (Ломов көш.64), __523__ аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны __67-36-56__.2 Пән туралы мәліметтер

Курстын мақсаты экономикалық ой - өрісті қалыатау, және студентке өндірістік – шаруашылық мәселерді шешу кезенде экономикалық крителийлер мен көрсеткіштерді: еңбек өнімділігін, өнімнің өзіндік құны мен бағасын, қаржысиымдылыгын пайданы, рентабелдік пен басқа да нарықтық категорияларды талдау және қолдануды үйрету шикізатты қорларды, өондірістік қорлармен еңбек корларын, ғылыми – техникалық процестердін бағғыттардын қолдануды бағалаудың негізгі әдістерін үйрету.
3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысан

дары


барлы-ғы

дәріс

практи-ка

зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СОӨЖ

050724 «Технологиялық машиналар және жабдықтар»

ЖОБ негізінде күндізгі оқу түрі

7

3

45

15

30


90

45

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Курстын мақсаты экономикалық ой - өрісті қалыатау, және студентке өндірістік – шаруашылық мәселерді шешу кезенде экономикалық крителийлер мен көрсеткіштерді: еңбек өнімділігін, өнімнің өзіндік құны мен бағасын, қаржысиымдылыгын пайданы, рентабелдік пен басқа да нарықтық категорияларды талдау және қолдануды үйрету шикізатты қорларды, өондірістік қорлармен еңбек корларын, ғылыми – техникалық процестердін бағғыттардын қолдануды бағалаудың негізгі әдістерін үйрету.

Пәннің мақсатына жету үшін төмендегідей міндеттерді шешу қажет:


 • өндірісті ұйымдастыру әдісі және түрі;

 • металлургиялық кәсіпорындарда өндірістік ұйымдастыру барысы;

 • металлургиялық кәсіпорындарда өндірістік құрылым барысы;

 • техникалық қызмет көрсету ұйымдастыру;

 • техникалық нормаға кетіру және еңбек ұйымдастыру негіздері;

 • кәсіпорынның әлеуметтік дамуы және экономикалық жоспарлау индикатиивтік сұрақтары;

 • өнімді өткізу және өндіріс жоспары;

 • шығарылатын өнімді бақылау техникалық ұйымдастыру сұрақтары;

 • еңбек ақы төлеу, еңбекті жоспарлау;

 • ішкі фирмалық жоспарлау және болжам;

 • бизнес – жоспар құру негіздері;

 • өндірістің өзіндік құнын жоспарлау;

 • өндіріс экономикалық тиімділігінің жоғарлау жоспарлау;

 • өндірісті – шаруашылық қызметін талдау әдісі және т.б.


5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

 • экономикалық зерттеулерді жүргізу әдістемесін: негізгі кезеңдерін, әдістерін, ақпаратты жинау және талдау құралдарын, нәтижелерді ұсыну әдістерін;

 • ақпарат жинаудың кейбір әдістері мен құралдарының артықшылықтары және кемшіліктерін: пікірсұрау, бақылау, тәжірибе, фокус-топ, сауалдама, механикалық құрылғылар жөнінде түсініктері болуы;

 • жаңа кезеңге байланысты өндірісті ұйымдастыру әдісі және түрі;

 • өндірістік ұйымдастыру құрылысы;

 • металлургиялық кәсіпорнында өндірістік топтастыру және мінездеме;

 • өндірістік типтері;

 • өндірісті техникалық ұйымдастыру қызмет көрсету;

 • түсті металлургия кәсіпорнына техникалық норма және еңбек ұйымдастыру негізі;

 • еңбек ақы ұйымдастру қағидаларының негіздері;

 • нарық қатнас негізінде ішкі зауыттық жоспарлау және болжау талабы;

 • кәсіпорын металлургиясында өнімнің өзіндік құнын құру және құрылымы;

түсті металлургия кәсіпорын қызметінің міндеттерін талдау негіздері білуі;

 • металлургиялық кәсіпорында өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау тәжрибелік сұрақтары;

 • еңбек ақы төлеу жүйесі және рационалдық түрін;

 • әр бөлімдердегі өнімді өндіруге шыққан шығынды есептеу;

 • әр бөлімдерде өндірісті – шаруашылық қызметіне мінездеме, техника–экономикалық көрсеткіштерін есептеу;

 • әр бөлімнің өндірісті жоспарлау және өндіріс қуатын есептеу;

 • өндіріс циклының ұзақтығын есептеу;

 • ішкі цехы бойынша жүк топтарын және жүк айналымын есептеу;

 • инновацияның бизнес – жоспарын жоспарлау практикалық машықтарды иемденуі қажет.


6 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар қажет: экономикалық теория («Меншіктік қатынастар және олардың экономикадағы рөлі», «Экономикалық жүйенің типтері және ауыспалы экономиканың құқықтары», «Нарықтық экономиканы функциялаудың механизмі және мәні», «Фирманың (кәсіпорынның) шығындары мен табысы», «Қоғамдық жаңару мақсаты сияқты экономикалық өсу», «Нарықтық экономикадағы мемлекет» бөлімдері); Қазақстан тарихы («Қазіргі уақыттағы Қазақстан» бөлімі ); саясаттану («Мемлекет және азаматтық қоғам» бөлімі ); әлеуметтану («Басқару мен ұйымның әлеуметтануы» бөлімі ).


7 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағдымашықтар келесі пәндерді меңгеруі қажет: «Металлургиялық цехті жобалау», «Металлургия кәсіпорынының технологиялық пpoцecтepi». 1. Тақырыптық жоспар

050724 «Технологиялық машиналар және жабдықтар» мамандығының жалпы орта білім негізіндегі, күндізгі оқу түрі тақырыптық жоспары

№ р/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

дәрістер

практи-калық (сем)

зертханалық

студия-лық

жеке

СӨЖ

1

Металлургиялық өндірістің өркендеуі
6

2

Қоғамдық өндірістің тиімділігі
6

3

Өндірістік капитал

2

8


6

4

Саланың шикізатты және отынды – энергетикалық базасы
6

5

Еңбек ресурстарын қолдану мәселелері
6


6

6

Өнімнің өзіндік құны

2

8


6

7

Металлургиядағы бағаның құралу мәселелері
6

8

Табыс, пайда және рентабелділік

2

6

9

ҒТП өндіріс тиімділігін жоғарылатушы фактор ретінде
6

10

Саладағы концентрация және комбинациялау, мамандыру және кооперациялау

1

6

11

Шаруаландыру нарықты әдістеріне өту мәселелері
6

12

Өндірістік процестерді ұйымдастыру

3

8


6

13

Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

1

6

14

Фирма ішіндегі жоспарлау

2

6

15

Кәсіпорынның қаржылық жоспары

2

6

БАРЛЫҒЫ:

15

30


909 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Кәсіпорын экономиканың негізгі бастапқы буыны болып табылады, және кәсіпорын экономиканың негіздерін білу - білікті нысандарды дайындаудың міндетті шарты.

Бұл курсты оқу барысында Қазақстан экономикасын одан әрі жаңарту мен әртараптандыруды ескере отырып студенттерді қалыптасқан қүқықтық, экономикалық, қаржылық және әкімшілік ортада кәсіпорынның қызмет етуінің жаңа механизмінің білімімен студенттерді қаруландыру мүмкіндігін береді.
10 Курстың компоненттері
10.1 Дәріс сабақтарының тізімі
Тақырып 1 Металлургиялық өндірістің өркендеуі

Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік құрылымы. Салалар жүйесіндегі қара металлургиялық рөлі. Металлтұтыну құрылымы. Қара металлургияның технико-экономикалық ерекшеліетері.

Қара металлургия өнімінің түсінігі мен құрамы. Өнім номенклатурасы мен оның классификациясы. Өнімнің натуралды, шартты-натуралды және құндық көрсеткіштері. Өнім сапасының көрсеткіштері. Өнімді өндірудің бағалық көрсеткіштерін жетілдіру.
Тақырып 2 Қоғамдық өндірістің тиіміділігі

Өндіріс тиімділігінің мәні, критерийлері және көрсеткіштері. Өндірістік қорлар, біруақытты және күнделікті шығындар, өндірістік эффект пен тиімділік түсінігі өркендеудің экстенсивті және қарқынды жолдары. Өндіріс тиіділігінің жеке және жалпылаушы көрсеткіштері. Саладағы өндіріс тиімділігін жоғарытатудың негізгі факторлары мен бағыттары. Саладағы экономикалық өсімнің түсінігі.

Күрделі қаржылар (инвестициялар), олардың мәні, түрлері, құрамы мен қаражаттау көэдері. Күрделі қаржы тиімділігі мен ұдайы өндерісінің көрсеткіштері. Келтірілген щығындар, салғастыру шарттары. Экономикалық есептеулердегі уақыт факторларды есептеу. Жылдық экономикалық эффектін есептеу эдістемесі. Жаңа техниканың тиімділігін анықтыу. Салыстыру базасын таңдау. Қайта жобалауға кететін шығындардың тиімділігін есептеу ерекшеліктері. өндірістік инфроқұылымның тиімдігін анықтауды әдістемелік негіздері.
Тақырып 3 Өндірістік капитал

Негізгі қорлардың мәні, құрамы, классификациясы және құрылымы. Негізгі қорларды есептеу және бағалау. Оларды бағалау әдістері. Негізгі құрлардың тозуы және тозудың орнын толтыру. Амортизация, амортизация нормаларын орнату әдістері. Қорберудың қолдану жолдарын жақсарту, өзгеру тенденциялары.

Саланың айналым құралдырының мағынасы, құрамы және қурылымы. Айналым құралдарының айналымы. Айналым құралрдындағы тұтынуды жабу көздері. Айналым құралдарын нормалау. Құралдарды қолдануды жақсарту жолдары.


Тақырып 4 Саланың шикізатты және отынды-энергиялық базасы

Металлургиялық өндірістегі шикізат рөлі. Шикізат қорлары мен олардың классификациясы. Кенорындарының бағалануы. Саланың теміркендік базасы. Шикізатты дайындау және кешенді қолданылуы. Шикізаттың марганецкенді және хромдікені базалары. Кенсіз шикізаттың сипаттамасы.Металлды лом, оның құрылымы және қолдану мәселелері. Саланың отынды – энергетиқалық базасы. Отынды энергетиқалық баланстын құрулумы. Екінші ретті ресурстардын қолдану. Қазақстандағы металлургия үшін шикізатты базаның рөлі.


Тақырып 5 Еңбек ресурстарын қолдану мәселелері

Сала кадрлерінің сипаттамасы, саны және құрылымы. Еңбек өнімділігі және оларды өлшеу әдістері. Еңбек өнімділігін жоғарылатудың негізгі факторлары резервтері мен жоғарылату жолдары. Саладағы еңбек төлемі. Еңбек төлемінің жаңа жүйесіне өту. Қазақстандағы тарифтік бірлік жүйесі және оны қолдану тәжірбиесі. Еңбек туралы жаңа зандылық.


Тақырып 6 Өнімнің өзіндік құны

Өзіндік құн түсінігі, өнімді өндіру шығынының құрамы мен мөлшері. Щығын элементтері, өндіріс шығынының сметасы. Өзіндік құнның калькуляциясы. Өнімді өндіру шығындарының калькуляциясы және құрылымы. Қара металлургияның негізгі өндірістері бойынша шығындарды пішінде. 1 теңге тауар өндірісіне кететін шығын. Өнімнің өзіндік құның төмендетудың негізгі факторлары мен жолдары. Ғылыми-техникалық прогресті өнімнің өзіндік құнына әсері.


Тақырып 7 Металлургиядағы бағаның құралу мәселелері

Сұраныс және ұсыныс заңдар. Нарықтық баға. «Еден» және «төбе» бағалары. Сұраныс пен ұсыныс эластикалығы. Металлургиядағы бағаныңқұрылуы. Сапаны есепке алу. Қосымша төлем және жеңілдік. Саладағы бағаның құрылуын жетілдірудің негізгі бағыттары.


Тақырып 8 Табыс, пайда және рентабелдік

Валды табыс, таза табыс. Табыстың құрылуы және бөлінуі. Саладғы пайда және рентабелдік. Пайданың пішінделу көздері. Жұмыстын пайдалылығын анықтайтын факторлар. Пайданы бөлу және қолдану. Өндіріс рентабелділігі, оның мәңі және өндіріс тиімілігінің көрсеткіші ретіндегі мәні, өндіріс рентабелділігің жоғарлату жолдары.


Тақырып 9 ҒТП өндіріс тиімділігінің тиімділігін жоғарылатушы фактор ретінде

ҒТП мәні және оның негізгі бағыттары. ҒТП домна, болатбалқыту және таптау өндірістеріңде. Өндіріс құралдары, еңбек құралдарын дайындау, металлургиялық өндіріс технологиясында техникалық прогрестің экономикалық тиімділігі. Домна, болатбалқыту және таптау өндірістеріңдегі салыстырмалы техника ө экономикалық баға. Жаңа Технологиялық процестерді құру және енгізу. Металл сапасын жақсарту.


Тақырып 10 Саладағы концентрация және комбинациялау, мамандандыру және кооперациялау

Өндіріс концентрациясы және металлургиялық кәсіпорынның өлшемі. Өндіріс концентрациясының түсінігі және көрсеткіштері. Өндіріс концентрациясының динамикасы мен деңгейі: Кәсіпорын өлшемдерің анықтайтын факторлар. Жекеменшік үлгілерінің әртүрлік жағдайларында кәсіпорын өлшемдерінің үйлесуі. Комбинациялау үлгілері. Әртүрлі комбинациялау үлгілерінің тиімділігі.


Тақырып 11 Шаруаландыру нарықты әдістеріне өту мәселелері

Елдің экономикасын басқару негіздері. Өнеркіспіт басқару органдарының құрылымы. Индиктивті жоспарлау принциптері. Өнеркәсіптегі жекешелендіру. Әртүрлі жекеменшік үлгілеріндегі кәсіпорындарының үйлесуі. Өнеркәсіптер кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру үлгілері ( акционерлі, холдингтер, арала компаниялар, мемлекеттік және жекеменшік кәсіпорындары). Шағын,ортағ және кәсіпорындардының үйлесуі. Өнеркәсіпорындарын басқару үлгілерін жетілдіру жолдары.


Тақырып 12 Өндірістік процестерді ұйымдастыру

Өндірістік процесстер және классификациясы. Өндірістік процесстерді ұйымдарысту принциптері. Процесстердің құрылымы мен түрлері. Өндірісті к ағымдарды ұйымдастыру. Өндірістік процестерде «тар орындарды» жою жолдары. Өндірістік процестерде шектеу және құжаттау. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау.


Тақырып 13 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

Еңбек процесі, оның құрылымы және зерттеу әдістері. Еңбекті ұйымдастыру және еңбекті ғылыми ұйымдастыру, олардың міндеттері. Еңбекті бөлу және кооперациялау. Еңбек шарттары. Еңбекті нормалау негіздері. Уақыт нормасы және айлық өнім нормалары. Еңбек ақыны ұйымдастыру.Тақырып 14 Фирма ішіндегі жоспарлау

Жоспарлық нормалар мен нормативтер түсініктері. Жоспарлау әдістері. Іскерлік ортаны болжау. Бизнес – жоспар. Қызметтік фирма ішіндегі жоспарлау. Күнделікті және оперативті жоспарлау. Жоспарлаудың тораптық әдістері.


Тақырып 15 Кәсіпорынның қаржылық жоспары

Өндіріс шығындарының сметасы. Кірістер мен шығыстардың балансы. Іскерліктің қаржылық және экономикалық көрсеткіштерін талдау. Кәсіпорынның күнделікті жұмысын талдау әдістемесі. Опертивті, бухгалтерлік және статистикалық есеп.10.2 Практикалық сабақтардың мазмұны және тізімі

Тәжірибелік сабақтың мақсаты – теориялық материалдарды неғұрлым тереңдетіліп оқуы және маркетингтік зерттеулерді өткізуде тәжірибелік дағды алу.Тақырып 3 Өндірістік капитал

Біркелкілік, тездетілген және өндірістік тәсілдермен амортизациялық шығарлымының қосындысын есептеу; негізгі фондтарды қолдану көрсеткіштері: енгізу және шығару коэффициенті, жүктеме коэффициенті, қайтаберу қоры, сыйымдылық қоры, қарулану қоры.

Айнамалы құралдардың бағасын анықтау; бұрылу ұзақтылығы және бұрмалау коэффициенті; металдарды пайдалану тиімділігі.

Негізгі қаражаттың (қордың) құрылымы мен бастапқы құнын анықтау; 2005 жылдың 1 қаңтарына ортадан тепкіш қозғалтқышы бар қоюлатқыштың баланстық құнын анықтау; илем цехының негізгі өндірістік қорлардың жылдық орташа құнын анықтау; цех өнімінің нақты шығарылуының ақшалай түрін анықтау; қорды беру көрсеткіші; жабдықты пайдаланудың интенсивті коэффициенті; өндірістік қордың шамасы мен илем цехының болатты пайдалану коэффициентін анықтау; шамасы мөлшерленген айналмалы қаржысы – 100000 теңге болғандағы бір айналым уақыт күнінің қаншаға қысқаратынын есептеу; аяқталмаған өндірістегі айналмалы қаржылардың нормативын анықтау, кәсіпорынның айналмалы қаржылардың айналмалдылығын есептеу.

Жағдайлық есепті талдау.

Тақырып 5 Еңбек ресурстарын қолдану мәселелері

Кәсіпорында отынның жылдық қажеттілігін, шихталық аулада тиеу қоры, темір рудасын сақтау үін бункирді белгілеу

Кәсіпорындағы еңбек ұйымдастырудың мәні, мазмұны және мақсаты. Еңбекті бөлу және кооперациялау. Еңбекті ережелендіруді жақсарту. Жұмыс орынды ұйымдастыру және қызметтеу. Жұмыс уақытын шығындарын топтау. Жұмыс уақытын шығындарын қараумен зерттеу. Түсті металлургияда пайдаланатын ережелердің негізгі түрлері

Тасқалаушы – оттөзімділік және домналық цехтың шөміштерді жөндеу депосының жұмыскерлерінің тәуліктік штатын анықтау; жұмыскерлердің тізімдік штаты, домналық пештердің ауажылытқыштарымен қызмет ететін көріктері; темір кеңін сақтау шанабының ұзындығы және мартен цехының шикіқұрам ауласындағы әктас; жұмыс күнінің фотосуреті көмегімен (моментті бақылау әдісімен) мартен цехының шикіқұрам ауласындағы крандардың орташа салуын; блюмингке қызмет ету бригадалар үшін жоспарлау кезіңінің шығу графигін құру; әр бригадалардың бір айда жұмыс істелген сағат уақытын анықтау, және график бойынша қайтақорыту уақытын анықтау.

Жағдайлық есепті талдау.

Тақырып 6 Өнімнің өзіндік құны

Өнімнің бірлік өндірісіне және жылдық шығарылымға кететін шығынды есептеу; өніріс сыйымдылығының қанша пайызы өзгертілгенін есептеу.

Жылдық тонналардың (79200+n) шығарылуы кезіндегі ферроқорытпаларды ФС 75 шығаруының жалпы шығынын анықтау; Цехтық өзіндік құндылығының минимум критериі бойынша екі нұсқаның үздігін таңдау.

Жағдайлық есепті талдау.


Тақырып 12 Өндірістік процестерді ұйымдастыру

Доменалық цехтың рудалық бөлімінің көлемін белгілеу, бункер көлемінде темір рудасын сақтайды, шихтылар алаңында босату, отын кәсіпорынында жылдық қажеттілікАйналымды қайта жабу бар процесстің графигін құру, графикте айналым шамасын есепетеу және көрсету, қайта жабу ырғағын және процестің сағаттық өнімділігін анықтау.

Жағдайлық есепті талдау.


10.3 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
Тақырып 1 Металлургиялық өндірістің өркендеуі

Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік құрылымы. Қара металлургия өнімінің түсінігі мен құрамы. Өнім номенклатурасы мен оның классификациясы. Өнімнің натуралды, шартты-натуралды және құндық көрсеткіштері. Өнім сапасының көрсеткіштері. Өнімді өндірудің бағалық көрсеткіштерін жетілдіру.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [10], 5-9 бет.; [15], 8-14 бет


Тақырып 2 Қоғамдық өндірістің тиіміділігі

Өндірістік қорлар, біруақытты және күнделікті шығындар, өндірістік эффект пен тиімділік түсінігі өркендеудің экстенсивті және қарқынды жолдары. Өндіріс тиіділігінің жеке және жалпылаушы көрсеткіштері. Саладағы өндіріс тиімділігін жоғарытатудың негізгі факторлары мен бағыттары. Саладағы экономикалық өсімнің түсінігі.

Күрделі қаржы тиімділігі мен ұдайы өндерісінің көрсеткіштері. Келтірілген щығындар, салғастыру шарттары. Экономикалық есептеулердегі уақыт факторларды есептеу. Жылдық экономикалық эффектін есептеу эдістемесі. Жаңа техниканың тиімділігін анықтыу. Салыстыру базасын таңдау. Қайта жобалауға кететін шығындардың тиімділігін есептеу ерекшеліктері. өндірістік инфроқұылымның тиімдігін анықтауды әдістемелік негіздері.

Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [12], 12-29 бет.; [15], 20--28 бетТақырып 3 Өндірістік капитал

Амортизация, амортизация нормаларын орнату әдістері. Қорберудың қолдану жолдарын жақсарту, өзгеру тенденциялары.

Айналым құралрдындағы тұтынуды жабу көздері. Айналым құралдарын нормалау. Құралдарды қолдануды жақсарту жолдары.

Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [12], 56-75 бет.; [15], 38-49 бет;[8], 12-44 бет.


Тақырып 4 Саланың шикізатты және отынды-энергиялық базасы

Металлургиялық өндірістегі шикізат рөлі. Шикізат қорлары мен олардың классификациясы. Кенорындарының бағалануы. Саланың теміркендік базасы. Шикізатты дайындау және кешенді қолданылуы. Шикізаттың марганецкенді және хромдікені базалары. Кенсіз шикізаттың сипаттамасы.Металлды лом, оның құрылымы және қолдану мәселелері. Саланың отынды – энергетиқалық базасы. Отынды энергетиқалық баланстын құрулумы. Екінші ретті ресурстардын қолдану. Қазақстандағы металлургия үшін шикізатты базаның рөлі.

Әдебиет: [17], 60-75 б.; [25], 50-65 б;[10], 54-62 б.
Тақырып 5 Еңбек ресурстарын қолдану мәселелері

Еңбек өнімділігі және оларды өлшеу әдістері. Еңбек өнімділігін жоғарылатудың негізгі факторлары резервтері мен жоғарылату жолдары. Саладағы еңбек төлемі. Қазақстандағы тарифтік бірлік жүйесі және оны қолдану тәжірбиесі. Еңбек туралы жаңа зандылық.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [13], 58-71 б.; [5], 73-82 б


Тақырып 6 Өнімнің өзіндік құны

Өнімді өндіру шығындарының калькуляциясы және құрылымы. Қара металлургияның негізгі өндірістері бойынша шығындарды пішінде. 1 теңге тауар өндірісіне кететін шығын. Өнімнің өзіндік құның төмендетудың негізгі факторлары мен жолдары. Ғылыми-техникалық прогресті өнімнің өзіндік құнына әсері.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [12], 226-293б.; [15], 112-124 б.;[16], 302-318б


Тақырып 7 Металлургиядағы бағаның құралу мәселелері

Сұраныс және ұсыныс заңдар. Нарықтық баға. «Еден» және «төбе» бағалары. Сұраныс пен ұсыныс эластикалығы. Металлургиядағы бағаныңқұрылуы. Сапаны есепке алу. Қосымша төлем және жеңілдік. Саладағы бағаның құрылуын жетілдірудің негізгі бағыттары.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [12], 135-156 б.; [15], 280-302 б.Тақырып 8 Табыс, пайда және рентабелдік

Табыстың құрылуы және бөлінуі. Саладағы пайда және рентабелдік. Пайданың пішінделу көздері. Жұмыстын пайдалылығын анықтайтын факторлар. Пайданы бөлу және қолдану. Өндіріс рентабелділігі, оның мәңі және өндіріс тиімілігінің көрсеткіші ретіндегі мәні, өндіріс рентабелділігің жоғарлату жолдары.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [12], 135-156 б.; [15], 280-302 б.


Тақырып 9 ҒТП өндіріс тиімділігінің тиімділігін жоғарылатушы фактор ретінде

ҒТП мәні және оның негізгі бағыттары. ҒТП домна, болатбалқыту және таптау өндірістеріңде. Өндіріс құралдары, еңбек құралдарын дайындау, металлургиялық өндіріс технологиясында техникалық прогрестің экономикалық тиімділігі. Домна, болатбалқыту және таптау өндірістеріңдегі салыстырмалы техника ө экономикалық баға. Жаңа Технологиялық процестерді құру және енгізу. Металл сапасын жақсарту.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [13], 295-306 б.


Тақырып 10 Саладағы концентрация және комбинациялау, мамандандыру және кооперациялау

Өндіріс концентрациясы және металлургиялық кәсіпорынның өлшемі. Өндіріс концентрациясының динамикасы мен деңгейі: Кәсіпорын өлшемдерің анықтайтын факторлар. Жекеменшік үлгілерінің әртүрлік жағдайларында кәсіпорын өлшемдерінің үйлесуі. Әртүрлі комбинациялау үлгілерінің тиімділігі.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [13], 30-39 бет


Тақырып 11 Шаруаландыру нарықты әдістеріне өту мәселелері

Елдің экономикасын басқару негіздері. Өнеркіспіт басқару органдарының құрылымы. Индиктивті жоспарлау принциптері. Өнеркәсіптегі жекешелендіру. Әртүрлі жекеменшік үлгілеріндегі кәсіпорындарының үйлесуі. Шағын,ортағ және кәсіпорындардының үйлесуі. Өнеркәсіпорындарын басқару үлгілерін жетілдіру жолдары.

Әдебиет: [12], 263-276 б.
Тақырып 12 Өндірістік процестерді ұйымдастыру

Өндірістік процесстерді ұйымдарысту принциптері. Өндірісті к ағымдарды ұйымдастыру. Өндірістік процестерде «тар орындарды» жою жолдары. Өндірістік процестерде шектеу және құжаттау. Еңбекті ұйымдастыру және нормалау.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [11], 480-504 б., [12], 177-253 б.Тақырып 13 Еңбекті ұйымдастыру және нормалау

Еңбек процесі, оның құрылымы және зерттеу әдістері. Еңбекті ұйымдастыру және еңбекті ғылыми ұйымдастыру, олардың міндеттері. Еңбекті бөлу және кооперациялау. Еңбек шарттары. Еңбекті нормалау негіздері. Уақыт нормасы және айлық өнім нормалары. Еңбек ақыны ұйымдастыру.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [11], 70-71 б.


Тақырып 14 Фирма ішіндегі жоспарлау

Жоспарлық нормалар мен нормативтер түсініктері. Жоспарлау әдістері. Іскерлік ортаны болжау. Қызметтік фирма ішіндегі жоспарлау. Күнделікті және оперативті жоспарлау. Жоспарлаудың тораптық әдістері.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [21], 70-71 б.


Тақырып 15 Кәсіпорынның қаржылық жоспары

Өндіріс шығындарының сметасы. Кірістер мен шығыстардың балансы. Іскерліктің қаржылық және экономикалық көрсеткіштерін талдау. Кәсіпорынның күнделікті жұмысын талдау әдістемесі.Бақылау түрі - конспект жазу, ауызша жауап, емтихан

Әдебиет: [23], 20-22 бетСӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және «Маркетингтік зерттеулер» пәні бойынша 050511 «Маркетинг» мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған

Бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

1 Рейтинг

Қорытынды балл

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Бақылау түрлері бойынша жинауға тиісті ең жоғарғы балл

9

9

9

19

9

9

19

17

100

Дәріс сабақтары

Қатысу

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Бақылау түрі

дк

дк

дк

дк

дк

дк

дк

дк
Тәжірибелік сабақтар

Қатысу

1

1

1

1

1

1

1

1

8

Дайындалу

4

4

4

14

4

4

14

4

52

Бақылау түрі

ас

жд


ас

жд


ас

жд


бж

жд


ас

жд


ас

жд


бж

жд


ас

жд

Қосымша материалды дайындау

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

3

24

Бақылау түрі

кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл

Дәріс конспекті


8

8

Межелік бақылау

Макс. балл

100

Бақылау түрі

т
2 Рейтинг

Қорытынды балл

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Бақылау түрлері бойынша жинауға тиісті ең жоғарғы балл

11

11

11

25

11

11

20

100

Дәріс сабақтары

Қатысу

1

1

1

1

1

1

1

7

Бақылау түрі

дк

дк

дк

дк

дк

дк

дк
Тәжірибелік сабақтар

Қатысу

1

1

1

1

1

1

1

7

Дайындалу

6

6

6

20

6

6

6

56

Бақылау түрі

ас

жд


ас

жд


ас

жд


бж

жд


ас

жд


ас

жд


ас

жд

Қосымша материалды дайындау

Макс. балл

3

3

3

3

3

3

3

21

Бақылау түрі

кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл


кт

гл

Дәріс конспекті9

9

Межелік бақылау

Макс. балл


100

Бақылау түрі


т

Шартты белгілер: дк – дәріс конспекті, ас – ауызша сұрау, жд – жұмыс дәптері, бж – бақылау жұмыс, кт – конспектті тексеру, гл – глоссарий, т – тест.

СӨЖ орындау мерзімі сабақ кестесімен сәйкес өзгеруі мүмкін.
Кафедра отырысында ұсынылған 2011 ж. «___» __________ № __ хаттама.

Кафедра меңгерушісі _________ С. Е. Сарсембекова 2011 ж. «___» __________6 Курстың саясаты
Оқу үрдісіне қатысу – бұл сабаққа қатысу, сабақта белсенді болу, орындалған жұмыстар мен үй тапсырмаларын уақытында орындап, тапсыру. Сабаққа кешікпеу керек. Сабақтағы тәртіп ережелерін бұзғандар жазаланады.

Сабаққа қатыспағандары үшін төмендегідей айыптық санкциялар қолданылады: • дәріс сабақта себепсіз қатыспағандары үшін – 1 балға төмендетіледі;

 • үй тапсырмасын уақытында тапсырмағандары үшін - 1 балға төмен бағаланады;.

 • тәжірибелік сабақты уақытында қорғалмағаны/тапсырмағандары үшін - 1 балл төмендетіледі.

Барлық аудиторлық уақыт дәріс пен тәжірибе сабақтарына бөлінген. Әр сабаққа міндетті түрде дайындалу керек. Дайындықтарыңыз бақылау жұмыстарымен, сұрақтармен тексеріледі. Барлық тапсырмалар бекітілген мерзімге сәйкес орындалуы керек.

Емтиханда немесе жазбаша жұмыстарды орындаған кезде көшіруге тыйым салынады. Егер сіз белгілі бір себептерге байланысты бақылауға қатыспасаңыз, онда сізге келесі сабақтың басында тапсыруға мүмкіншілік беріледі.

Семестрде екі межелік бақылау жүргізіледі. Олар тест түрінде өткізіледі. Межелік бақылау өткен блок мағұлыматтарына сәйкес өткізіледі.

Қорытынды бақылау емтихан тест түрінде жүргізіледі. Тест тапсырмаларының әрбір нұсқасы 30 сұрақтан тұрады. 1-20 сұрақтар бойынша дұрыс жауап 3 балмен бағаланады, ал 21-30 сұрақтар бойынша дұрыс жауап 4 балмен бағаланады.

Межелік бақылауды бағалау (МБ) 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша межелік бақылауға ағымдағы үлгерімдері (АҮ) бойынша балдары бар студентер жіберіледі.

Ағымдағы үлгерім және межелік бақылау бағалау нәтижесі арқылы пән бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады
Р1(2)=АҮ1(2)*0,7+МБ1(2)*0,3.
Егер де студент межелік бақылау өтпесе немесе межелік бақылау бойынша 50 балдан төмен алса, онда рейтинг анықталмайды.

Семестр үшін пән бойынша студенттің жіберілу рейтингісінің бағасы тең


ЖР=(Р1+Р2)/2.
Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) жұмыс оқу жоспарының барлық талаптарын орындаған (СӨЖ бойынша жұмыстар мен тапсырмаларды орындау және тапсыру) және жіберу рейтингісін жинаған (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

Пән бойынша студенттердің оқу жетістіктерінің деңгейі жіберілу рейтингі мен қорытынды бақылау, олардың үлес салмақтарын (ЖРҮС және ҚБҮС) ескере отырып, бағаларынан тұратын қорытынды бағамен (Қ) анықталады


Қ=ЖР*ЖРҮС+ҚБ*ҚБҮС.
Үлес салмақтар жыл сайын оқу кеңесімен бекітіледі және жіберілу рейтингісі үшін 0,6 кем емес, ал қорытынды бақылау үшін 0,4 көп емес болуы қажет.

Студент жіберілу рейтингі бойынша да, қорытынды бақылау бойынша да оң бағаларға ие болған жағдайда ғана пән бойынша қорытынды баға есептелінеді. Қорытынды бақылауға негіссіз себеппен келмеу «қанағатанарлықсыз» бағаға теңеледі. Пән бойынша аралық аттестациялау мен емтиханның нәтижелері студенттерге тапсырылған күні немесе, егер емтихан күннің екініші жартысында өткізілсе, келесі күні айтылады.


Әдебиеттер тізімі

Негізгі

Негізгі

    1. Послание Президента страны народу Казахстана, Астана, Назарбаев Н.А., 2011, 96 с.

    2. Конституция (основной закон) Республики Казахстан, - Алматы, 2011

    3. «О труде в Республике Казахстан» закон РК. Практическое пособие. – Алматы, ТОО «Баспа», 2004. – 32 с.

    4. Зайцев Н.С. Экономика промышленного предприятия. – М. 2004

    5. Сергеев И.С. Экономика промышленного предприятия. – М. 2006

    6. Волков О.И. Экономика предприятия. Курс лекций - М. – 2007, 280 с.

    7. Бухалков М.И. Внутрифирменное планированеи: Учебник – М.:ИНФРА, 2008, 392 с.

    8. Швандер В.П. Экономика предприятия - М.2001, 254 с.

    9. Степанов И.Г. Организация производства на предприятиях в черной металлургии – М.: Металлургия, 1992

    10. Метс А.Ф., Штец К.А., Бельгольский Б.П. и др. Организация и планирование предприятий черной металлургии. – М.: Металлургия, 1986, 560 с.

    11. Медведев И.А. и др. Организация и планирование производства на металлургических преджприятиях. – Киев: Вища школа, 1975, 448 с.

    12. Современный Казахстан: цифры и факты. Астана, 2011

    13. Максимова Н.Ф. Микроэкономика. – М.: - Алматы, 2004

    14. Метс А.Ф. Организация производства в прокатных цехах. М.: Металлургия 1969, 315 с.

    15. Котел К. Организация производства на предприятии. М., 1984

    16. Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства: Учебное пособие – Мн.: ИП «Экоперспектива», 1998, 334 с.

    17. Банный Н.П., Федоров А.А. и др. Экономика черной металлургии. – М.: Металлургия, 1978, 468 с.

    18. Нурсеитов Б.Н.Экономика металлургического предприятия – Алматы, 2005, 287 с.


Қосымша

    1. Справочник экономиста промышленного предприятия/ Под ред. С.Е. Каменицера. – М.: Экономика, 1974, 633 с.

    2. Нурсеитов Б.Н. и др. Типовые технико – экономические расчеты в черной металлургии. – Алматы, 1997, 174 с.

    3. Нурсеитов Б.Н., Фет Е.П. Технико – экономическое обоснование инвестиционных проектов в металлургии (учебно – методическое пособие), Респуб. изд. каб. по уч. и метод. лит-ре, 2005, 98 с.

    4. Шокобаев Т.Д. Повышение эффективности микроэкономики цветной металлургии. – Алматы, 1993, 212 с.

    5. Зайцев Н.С. Практикум по экономике промышленного предприятия. – М.: 2006, 198 с.

    6. Скляренко В.К., Прудников В.М., Экономика предприятия. – М.: Инфра, 2004, 208 с.

    7. Чепчугов Ю.Л. Себестоимость проката и пути ее снижения. – М.: Металлургия, 1989

    8. Лифшиц Е.Ю. Себестоимость стали и пути ее снижения – М.: Металлургия, 1989

    9. Юзов О.В., Шлеев А.Г., Чаплыгин В.А. Эффективность производства легированной стали в конвертерах. М.: Металлургия, 1983. – 111 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет