Құрастырушы: аға оқытушы Тулебаева ЖДата11.07.2016
өлшемі305 Kb.Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының білім және ғылым министлігі
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Жылуэнергетика кафедрасы

«Жылутехника» пәні бойынша

5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған
пәнді зерттеуге
ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

ПавлодарӘдістемелік нұсқауларды

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41
БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

Пфейфер Н.Ә.

________________________

2011 ж «___»_____________

Құрастырушы: аға оқытушы ____________ Тулебаева Ж. А

Жылуэнергетика кафедрасы
“ Жылутехника” пәні бойынша
5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттеріне арналған
пәнді зерттеу бойынша
әдістемелік нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды

20_ж. «___»____________, №_____Хаттама
Кафедра менгерушісі ___________ Глазырин С.А. 20_ж. «___»________
Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ж. «_____»______________№____ Хаттама


ОӘК төрағасы ______________ Кабдуалиева М.М. 20_ж. «___»________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ЖжӘҚБ бастығы __________________А.А.Варакута 20_ж. «___»________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған
2011 ж. «_____»______________№____ Хаттама

1 Жалпы мәліметтер


«Жылутехника» пәні 5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы" мамандығының студенттері үшін міндетті мамаңдықтың стандарты бойынша қойылған болып келеді.
Пәннің мақсаты - болашақ мамаңдарды теория және тәжрибе бойынша білім беріп, оларды жылуды алудың, бір күйден екінші күйге өзгеруінің және оны пайдалана білудің, жылу пайдаланатын құралдармен қондырғыларды бар мүмкіншілігінше пайдаланудың, отын мен жылу әнергияларын үнемдеудің, қайнар әнергия көздерін тауып оны қалық шаруашылығына пайдаланудың әдістерін үйрету.
Пәннің міндеті - студенттерге жылутехника терминдерін, жылу алу, жылудың бір күйден екінші күйге өзгеру заңдарын, жылу пайдаланатын жабдықтардың жұмыс тәсілдерін және ол жабдықтарды өндірістің қайсы саласында пайдалануды ұғындыру.
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

- құбылыс серпіні мен маңызы және жылуының таралу заңдарын;

- бірмәндік шарттардағы жылуөткізгіштік тендеуі мен біртекті ағынды жылуалмасу тендеулер жүйесінің шешілерін жөнініде түсініктері болуы;

- тектікүй (фазалық) түрленуі мен химиялық өзгерістердегі жылуалмасуын;

- маңызалмасудың негізгі түсініктері мен заңдарын және үштік сәйкестігін; бугазды қоспалардың жылуалмасуын анықтау әдістерін;

- сәулеленулік жылуалмасуын, сәулеленулік ағынның нәтижелігін есептеу әдістерін;

- жылуөтуді қарқындыру және жылуалмасу құралдарын есептеу әдістерін білуі;

Жылулық, жылуәнергетикалық жабдықтардың көрсеткіштерін тәжірибе жүзінде анықтауды үйрету практикалық машықтарды иемденуі қажет.Пәннің тақырыптық жоспары

Жалпы орта білім негізінде күндізгі оқу нысаны№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық

(сем)


зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

1

2

2

Термодинамиканың бірінші заңы

0,5

0,5

32

3

Термодинамиканың екінші заңы

0,5

0,5

32

4

Термодинамикалық процестер

1

1


2

5

Ылғалды ауа

0,5
34

6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

1

3,5

7

Букүшті қондырғылардың циклдары

1

4

8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

1

4

9

Жылуөткізгіштік

1

1

33

10

Ағымды жылуалмасу

1

1

33

11

Сәулелі жылуалмасу

1

1


2

12

Жылуберіліс

1

1


2

13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

1

0,5


4

14

Отың жану негіздері

1

0,5


3

15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

0,5

0,5


4

16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар

1

4

17

Өндірістік қазандық қондырғылары

1

4

барлығы :

15

7,5

1552,5

Сырттай орта кәсіби білім негізінде 2010 т.ж.

№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық (сем)

зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары
2

2

Термодинамиканың бірінші заңы
0,5

14

3

Термодинамиканың екінші заңы
0,5

14

4

Термодинамикалық процестер
4

5

Ылғалды ауа16

6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі
6

7

Букүшті қондырғылардың циклдары
6

8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері
6

9

Жылуөткізгіштік
0,5

25

10

Ағымды жылуалмасу
0,5

15

11

Сәулелі жылуалмасу
4

12

Жылуберіліс
0,5


4

13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері
4

14

Отың жану негіздері
0,5


3

15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау
4

16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар
4

17

Өндірістік қазандық қондырғылары
4

барлығы :
3

675

Сырттай орта кәсіби білім негізінде 2011 т.ж.№ п/п

Тақырыптардың атауы

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны

Дәріс

практи-калық

зерт

студиялық

жеке

СӨЖ

1

Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

0,5
2

Термодинамиканың бірінші заңы

0,5
3

Термодинамиканың екінші заңы

0,5
4

Термодинамикалық процестер

0,5
5

Ылғалды ауа6

Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

0,5
7

Букүшті қондырғылардың циклдары

0,5
8

Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

0,5
9

Жылуөткізгіштік

0,5
10

Ағымды жылуалмасу

0,5
11

Сәулелі жылуалмасу12

Жылуберіліс

0,5
13

Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері14

Отың жану негіздері

0,5
15

Әнерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау16

Әнергия сақтау негіздері. Екінші әнергетикалық ресурстар17

Өндірістік қазандық қондырғылары

0,5
барлығы :

6
5В072700 "Азық-түлік өнімдерінің технологиясы"мамандығының оқу жұмыс жоспарының көшірмеcіОқу нысаны

Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрлері

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі

кредиттер

Академиялық сағат

кредиттер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. сағат)барлығы

ауд

СӨЖ

емт.

сын.

КЖ-а

КЖ-с

барлығы

Дәр

пр.

зерт

барлығы

СОӨЖ

Күндізгі жалпы орта білім негізінде

2

90

37,5

52,5

3


3

2

37,5

15

7,5

15

52,5
Сырттай орта кәсіби білім негізінде

2

84

9

75

3


3


2


9
3

6

75
Сырттай орта кәсіби білім негізінде
6

6


6

6


2 Тәртіпті зерттеу бойынша әдістемелік нұсқаулар
Тақырып 1. Термодинамиканың негізгі түсініктері және анықтамалары

Зерттеу кезінде қарастыруға қажет техникалық термодинамиканы зерттеу әдістерін, термодинамикалық жүйені, негізгі күй параметірлерін, термодинамикалық процесс. Тепетеңдік және тепетеңдіксіз жүйе.. Айналымды проесстер.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу

- термодинамикалық процесстерді;

- негізгі ұғымдар және анықтамалар;

- қайтымды және қайтымсыз процесстер;

- жұмыстық денелердің қоспасының жылу сыйымдылығы..

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([1, 2], 1 тарау, 1.1-1.3 бөлімдер).


Тақырып 2. Термодинамиканың бірінші заңы

Зерттеу кезінде мына сұрақтарға назар аудару керек: термодинамиканың бірінші заңының мазмұны, термодинамиканың бірінші заңының анықтамалары, термодинамиканың бірінші заңының есепті түрі. Ішкі энергия. Энтальпия. Энтропия. РН- және ТS-диаграммалары. Ағым үшін термодинамиканың бірінші заңының теңдеуі.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


 • термодинамиканың бірінші заңының есепті түрі;

 • жұмыс және жылуды термодинамикалық күй параметрлері арқылы анықтау;

істеу білу керек

 • РН- және ТS-диаграммалары бойынша параметірледі анықтаын.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([1,2], 1 тарау, 1.4-1.5 бөлімдер).
Тақырып 3. Термодинамиканың екінші заңы

Тақырыпты зерттеу кезінде ерекше назар аудару керек келесілерге:

Термодинамиканың екінші заңының мазмүны.Термодинамиканың екінші заңының негізгі анықтамалары. Жылу машиналарының термодинамикалық циклдары. Тура және кері циклдар. Термодинамикалық ПӘК және тоңазытқыштық коәффициент.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:білу

- термодинамиканың екінші заңының негізгі анықтамалары;

- тура және кері циклдар;

- Карно циклы, оның қасиеттерін талдау;істеу білу керек

- термодинамикалық ПӘК және тоңазытқыштық коәффициентін анықтау.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([2], 1 тарау, 1.6-1.8 бөлімдер).
Тақырып 4. Термодинамикалық процестер

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет:

Процестерді, жүмыстық денелердін күй өзгеруін зерттеудін жалпы тәсілдері, Политропты процестердін негізгі сипаттамалары. РН- және ТS-координатарында келтіру.

Негізгі термодинамикалық процестер: изохорлы, изотермиялы, изобарлы және адиабадты — политропты процестің жеке түрлері.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу

- Негізгі термодинамикалық процестер: изохорлы, изотермиялы, изобарлы және адиабадты — политропты процестің жеке түрлері;істеу білу керек

 • Негізгі термодинамикалық процестердің көрсеткіштерін аңықтау.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([1,2], 1 тарау, 1.9-1.12 бөлімдер).
Тақырып 5. Ылғалды ауа

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет:

"Ылғадды ауа" түсінкті анықтау. Ылғалды ауаның күйін сипаттайтын негізгі көрсеткіштер және. Ылғалды ауаның НS-диаграммасы. Ылғалды ауаның негізгі процестерін есептеу (қыздыру, кептіру, ауаның әртүрлі булардың қоспалары).

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:білу

- Негізгі термодинамикалық процестер: изохорлы, изотермиялы, изобарлы және адиабадты — политропты процестің жеке түрлері;істеу білу керек

 • Негізгі термодинамикалық процестердің көрсеткіштерін аңықтау.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген ([1,2], 1 тарау, 1.9-1.12 бөлімдер).
Тақырып 6. Ағымның термодинамикасы. Газдардың, булардың ағып шығуы және иленуі

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: критикалық жылдамдықтан өту шарты. Лаваль саптамасы. Су буының ағып шығу процесісын НS-диаграммасының жәрдемімен есептеу. Нағыз ағып шығу процесі.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу

- Қайтымсыз сығым. Компрессордың салыстырмалы ішкі ПӘКі;істеу білу керек

Компрессорда өтетін термодинамикалық РН- және ТS-диаграммаларында келтіру

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [4, 5].
Тақырып 7. Букүшті қондырғылардың циклдары

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: букүшті қондырғылардың шарты нобайы. Ренкин циклі және оны талдау. Бастапқы және арқырғы параметрлердің Ренкин циклын термиялық ПӘК әсері. Циклді РН-, ТS - және НS-диаграммаларында келтіру. Букүшті қондырғылардың теңділігін арттыру жолдары.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу

- Бастапқы және арқырғы параметрлердің Ренкин циклын термиялық ПӘК әсері;істеу білу керек

- Циклді РН-, ТS - және НS-диаграммаларында келтіру.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [1, 2]
Тақырып 8. Жылуалмасу теориясының негізгі түсініктері

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: жылу алмасу теориясың мақсаты және маңызы. Негізгі түсініктер және анықтамалары. Өңдірістік процестерде жылуалмасудың маңызы. Күрделі жылу алмасу.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу

- Жылу тасымалдау түрлері: жылуөткізгіштік, ағымды жылу алмасу, сәулелі жылу алмасу;істеу білу керек

- жылу тасымалдау заңдылықтары бойынша есептерді шығару.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [3, 4].
Тақырып 9. Жылуөткізгіштік

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: түрақгы тәртіптегі жылу өткізгіштік. Бір қабатты және көп қабатты жазық қабырғаның, цилиндрилік жәе сфералық қабырғалардың жылу өткізгіштігі.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


 • Шектелмеген пластинаны, цилиндрді және шарды I, II және III шектелген жағдайда кыздыру (сыуыту).

 • Шекті өлшемді денелердегі тұрақсыз тәртіпті жылу өткізгіштік процесі.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [3, 4]
Тықырып 10. Ағымды жылуалмасу

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: ұқсастық теориясының негіздері. Негізгі анықтамалар. Физикалық қүбылыстардың ұқсастық шарты. Критериялық анықтамалары. Модельдеу тәсілдері. Негізгі ұқсастық критериялық физикалық мәні.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу

- Математикалық модельдеу жөнінде түсінік.;істеу білу керек

- жылу тасымалдау заңдылықтары бойынша есептерді шығару.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [3, 4].
Тақырып 11. Сәулелі жылуалмасу

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: сәулелі жылу алмасудың жылу балансы, жылы сәуле шығарудың негізгі зандары. Мөлдір ортамен бөлінген денелердің арасыңдағы сәулелі жьлуалмасу; сәулелену коәффициенті; кеңістікте еркін орналасқан денелердің арасындағы сәулелі жылу алмасу.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


 • Ошақтарды және отын жанатын камерларда сәулелі жылу алмасу;

 • Сәулеленуден қорғану. Газдардың сәуле шығаруы.

істеу білу керек

- сәулеленуді есептеу.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [3, 4].
Тема 12. Жылуберіліс

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: күрделі жылу алмасу, жазық, цилиндрлік, сфералық жэне қабырғапандырыпған қабырғалар арқылы жылу беріліс.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


 • күрделі жылу алмасу, жазық, цилиндрлік, сфералық жэне қабырғапандырыпған қабырғалар арқылы жылу беріліс;

 • Жьлулық оқшаулар.

істеу білу керек

 • Жылуберіліс коэффициентін есептеін.

 • Жылу беріліс процесін қарқындату.

 • Жылуды оқшаулайтын материалдарды тандау.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [3, 5].
Тақырып 13. Жылуалмасқыш аппаратарды есептеу негіздері

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: жылуалмасқыш аппараттардың мақсаты, желісі және оларды жіктеу. Жылуалмасқыш аппараттарды есептеу принциптері. Жылуалмасқыш аппараттардың қүрылымын және жылу алмасуын анықтау есебі.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


 • Жылуалмасқыш аппараттарды есептеу принциптері;

істеу білу керек

- Жылуалмасқыш аппараттарында модельдеу және жылуалмасу процестерін есептеу үшін ЭВМді қолдану

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [3, 5].
Тақырып 14. Отың жану негіздері

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: отынның элементарлық қүрамы, жану жылынығы, шартгы отын.

Жану теориясының негіздері және отынды жағуды үйымдастыру.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:білу

 • отынның элементарлық қүрамы, жану жылынығы, шартгы отын

 • Қатты, сүйық жэне газ тәріздес отыңды және өндіріс қалдықтарын жағу өзгешелегі

істеу білу керек

 • Түйінді газдарды тазарту.

 • Отының құрамың және жану өнімдерін есептеуін

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [1, 4].

Тақырып 15. Энерготехнология негіздері. Қоршаған ортаны қорғау

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: энерготехнологиялық мәні және маңызы, энерготехнологияны өндірісте пайдалану, энерготехнологиялық жүйелерді этропиялы және эксергетикалы талдау.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


 • Энерготехнологиялық жүйелерді термодинамикалы үйлестіру.;

 • Қоршаған ортаны отынның сыртқа шығатын жану өнімдерінен қорғау.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [3, 4].
Тақырып 16. Энергия сақтау негіздері. Екінші энергетикалық ресурстар

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: екінші энергетикаляқ ресурстар (ЕЭР), жалпы мағлуматтар және ЕЭРді талдау, ЕЭРді әртүрлі салаларда пайдалану мүмкіндігі.

Утилизация техникалық келешегі, утилизация тәсілдерін жетілдіру.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:білу

 • Әртүрлі салаларда отын және жылу пайдаланудаға ЕЭРді маңызы.

 • Салалардағы ЕЭРді көзі және оны пайдалану.

істеу білу керек

- Утилизациялайтын қондырғьлар, олардың жүмыс көрсеткіші есептеу.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [2].
Тақырып 17. Өндірістік қазандық қондырғылары

Зерттеу нәтижесінде келесі сұрақтарды қарастыруға қажет: қазаңдық қондырғылардың жылулық есептерінің негізі, жылулық есептіқ мағнасы және тәсілдері, қазандық агрегаттық жылу балансы және ПӘК.

Тап осы тақырып зерттеуі нәтижесінде студенттер тиісті:

білу


 • Қазаңдық қондырғының жылулық балансы және ПӘК;

 • Сәулеленуден қорғану. Газдардың сәуле шығаруы.

істеу білу керек

 • Отын шығыны. меншікті отын шығыны. Қазандық агрегаттың аэродинамикалық есебі.

Қарастырылған сұрақтар мына әдебиетте көрсетілген [1, 4].

Әдебиеттер тізімі
Негізгі:


 1. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник / Под. ред. Клименко А.В. – М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. - 630 с.

 2. Теплоэнергетика и теплотехника. Общие вопросы: справочник. / Под. общ. ред. Клименко А.В., В. М. Зорина – М.: Изд. Дом МЭИ, 2007. - 527 с.

 3. Тулебаева Ж.А. Жылумаңызалмасу теориясы: қысқаша дәрістер конспектісі. - Павлодар: Кереку, 2006. – 57 б.

4. Тулебаева Ж.А. Қазан агрегаттарының жұмыс қағидасы және құрылымы қысқаша дәрiстер конспектiсi / Павлодар: Кереку,2009.- 53 б
Қосымша:
4. Е. Нұрекен. Сұйық және газ механикасы.- Алматы: АЭЖБИ, 2005, 193б

5. А.К. Қадырбаев Сұйық және газ механикасы, гидропневможетектер.Оқулық. - Алматы.: Бастау, 2008 – 270 б.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет