Құрастырушылар: аға оқытушы, магистр Е. К. Тастенов аға оқытушы, магистр Д. Ажүктеу 63.48 Kb.
Дата11.07.2016
өлшемі63.48 Kb.

Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Машина жасау және стандарттау кафедрасы

050506 Экономика мамандығының студенттеріне
ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР


Өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологияларының негіздері пәнін оқу үшін арналған

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстарды және нұсқауларды, әдістемелік ұсыныстарды, әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________ Пфейфер Н.Э.

2010 ж. «___»________Құрастырушылар: __________ аға оқытушы, магистр Е.К. Тастенов

__________ аға оқытушы, магистр Д.А. Искакова
Машина жасау және стандарттау кафедрасы
050506 – Экономика мамандығының студенттеріне
Әдістемелік ұсыныстар
Өнеркәсіптік кәсіпорындардың технологияларының негіздері пәнін оқу үшін арналған

2010 ж. «___»______ кафедра отырысында ұсынылған № _______ хаттама

Кафедра меңгерушісі ______________ Шумейко И.А.

(қолы)
Металлургия, машинажасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған __________________ 2010 ж. «__» __________ № ____ хаттама


ОӘК төрағасы ____________ Ахметов Ж.Е. «___»________2010ж.

(қолы) (күні)ҚҰПТАЛҒАН:

ЖжӘҚБ бастығы _________ Варакута А.А. «___»__________ 2010ж.

(қолы) (күні)
Университет оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

«___» ______________ 2010ж. № _____ хаттама.Пәннің тақырыптары мазмұны

1 тақырып. Кіріспе. Техникалық прогресті дамытудағы машина жасаудың орны. [1,2].

Машина жасау технологиясының тақырыбы. Пәннің мақсаты мен алдына қояр мәселелері, оның басқалай жалпы енжарлық пәндермен қатынаса байланысуы. Машина жасау технологиясы негіздерінің ғылым ретінде дамуы. Машина жасау теориясы мен практикасының негізін қалаушылар.


2 тақырып. Пәннің негізгі күні және ұғымдары терминалогиясы.[2]

Бұйым құрастыру бірлігі, тетіктер, комплектілер және комплекстер. Машина өндіріс объекті ретінде. Өндірісті технологиялық даярлау. Өндірістік және технологиялық үрдістер. Технологиялық операция.


3 тақырып. Өндіріс түрлері. Жалпы сипаттамасы мен анықтамасы.[3,4]

Технологиялық әрекеттер. Дара сериялы және жаппай өндірістердің технологиялық сипаты. Өндірісті тасқынды және тасқынсыз ұйымдастыру. Өндірісті топтап ұйымдастыру. Өндірісті арнайландыру және кооперациялау.


4 тақырып. Техникалық тұрғыдан негізделген нормалау уақыттары.[4,7]

Техникалық тұрғыдан негізделген нормалау уақыттары, мөлшерлеу негіздері. Даналық уақыт және оның құрамы. Дара, сериялы және жаппай өндіріс жағдайларында дайындаманы өндеудің жалпы машина жасау мөлшерлеу уақыты. Негізгі технологиялық уақыт. Оперативті уақыты. Қызмет уақыты, Сменалық, айлық, талдық өнім нормалары. Автоматты линияларды, әрбір операцияға жұмсалған уақыт. Лимитті операциядағы уақыты.


5 тақырып. Бұйым сапасы. Бұйым сапасын технологиялық қамту.[5,6]

Машина және құрастыру бірліктерінің сапа көрсеткіштері. Сапа көрсеткіштерінің өзара байланысы. Техникалық шарттар, дәлдік мөлшерлері, стандарттар.


6 тақырып. Машина тетіктерін жинау және жасауына берілген дәлдігіне жету.[7,9]

Бұйымды құрастыру дәлдігі. Құрастыру дәлдігін қамтамасыз ету тәсілдері: толық, ішінара және топтық өзара ауысымдылық, өндеу қондыру және реттеу тәсілдері.


7 тақырып. Математика статистика мен бұйым дәлдігін талдау.[8,9]

Бұйым сапасын зерттеудің статистикалық тәсілдері. Бұйым сапасының оған қойылатын мәндерінен ауытқу сипаттары. Жүйелі , ауыспалы жүйе және кездей соқ қателіктер. Сапа параметрлерінің сейілуі. Нүктелі диаграммалар. Сейілу мөлшері мен өрісі. Үлестірім қисықтары. Гистограмма мен практикалық үлестірім қисықтарын салу тәсілі. Үлестірім қисықтарының математикалық сипаттары.


8 тақырып. Дайындамаларды таңдау және реттеу. Припусктарды есептеу.[10]

Дайындама және машина тетіктері беттерінің сапасы. Бет сапасы және машина тетіктері сенімділігін арттырудың технологиялық тәсілдері. Бет сапасының стандарттырылған параметрлері: тегіс еместіктің бийіктігі, тегіс еместіктің адымы, салыстырмалы тірлеу ұзындығы. Дайындама материалының тыс қабатының физика-механикалық күйі. Кесу арқылы механикалық өндеудің, дайындама материалының құрамы және құрылымы, майлау-суыту сұйығының, кескіш аспап геометриясының технологиялық жүйе дірілінің тәсілдері мен режимдерінің беттің кедір-бұдырлығына тигізетін әсерлері. Кедір-бұдырлық және қалдық кернеулерінің машина тетіктерінің негізгі пайдалану (тозуға беріктік, қажу беріктігі, тотқа төзімділік және т.б.) қасиеттеріне тигізетін әсері.

Технологиялық мұралалық. Бет қабаттарының тозуға төзімділігін арттыру мақсатында жасалатын термиялық және термохимиялық өндеу. Бет сапасын өлшеу және бағалау тәсілдері.
9 тақырып. Машина жасаудың технологиялық үрдістердің жобалау негіздерінің бағыттары.[10]

Технологиялық үрдістерді жобалаудың әдістемесі. Өндірістің дәлдік және сапалық параметрлерінің арақатынасы. Өндірісті ұйымдастыру тәсілін таңдау. Дайындама жасау тәсілдері, олардың қолданылуы. Машина жасау технологиясын әрі дамытудың болашақ бағыттары мыналармен байланысты: жаңа материалдар табу, жеке тетіктерді жасағанда да, тұтас машинаны құрастырғанда да прогрестің жабдықтар мен құрал-саймандарды, аспаптарды қолдану, түйедектелген кесу аспаптарды жасау; беттерді өндеудің жаңа тәсілдерін қолдану; тозған беттерді қалпына келтіру тәсілдерін пайдалану; ЭЕМ мен машина жасауда тексерілген қолданбалы бағдарламаларды пайдаланып өңдеу режимдерін оптималдау.


10 тақырып. Әр өндірістегі сатылы біліктердің технологиялық процесстері.[1,9]

Білік классы тетіктерін өңдеудің типті технологиясы. Техникалық талаптары. Базалау, өңдеу маршруты. Термиялық өңдеу. Металкесу станоктарының шпиндельдері мен жүру винттерін жасау ерекшеліктері. Таратушы және иінді біліктерді жасау ерекшеліктері. Базалау. Қолданылатын жабдықтары. Тиісті дәлдік параметрлері мен сапасын қамтамасыз ету. Теңгеру, сапасын бақылау.


11 тақырып. Типтік және топ технологиялық процестерін жобалау.[2,9]

Машина жасау өндірісінің қазіргі күйі. Өндірісті механикаландыру мен автоматтандыру деңгейі. Технологиялық үрдістердің топтастырылуы: типтік, топтық, болашақтық, жұмыс жобалық, уақыттылы, стандартты және комплексті.

Машина жасау технологиясын жобалау негіздері. Машина құрастыру технологиясы жобалаудың бастапқы ақпараттары. Машина құрастыру үрдісін технологиялық жобалау кезеңдері.
12 тақырып. Машина жасау технологиясының өсу перспективасы. Икемді автоматтық өндірістері.[8,11,12]

Машина тетіктерін өндеудің прогресті тәсілдері. Электрофизикалық, электрохимиялық тәсілдері; пластикалық деформациялаумен өндеу, өндеудің құрама тәсілдері. Беттерді сәулемен өндеу тәсілдері. Синтетикалық, металлкерамикалық және жаңа материалдарды қолдануды іске асыру.


Әдебиет тізімі

Негізгі


1) Технология машиностроения: в 2-х т. Т.2. Производство машин. Учебник для вузов/под общей ред. Г. Н. Мельникова – М. : Издательство МГТУ, 1999 – 640 б.

2) Проектирование технологии/ под ред. Ю. М. Соломенцева – М. : машиностроение, 1990 – 288 б.

3) Основы технологии машиностроения: Учебник для вузов / Под ред. В. С. Корсакова – М. : Машиностроение, 1977 – 416 б.

4) Маталин А. А. Технология машиностроения – Л. : Машиностроение, 1985 – 486 б.


Қосымша

5) Новиков М. П. Основы технологии сборки машин и механизмов. М. : Машиностроение, 1980 – 592 б.

6) Справочник технолога-машиностроителя. В 2 т. / Под ред. А. Г. Косиловой – М. : Машиностроение, 1982 – 320 б.

7) Справочник технолога по автоматическим линиям / Под ред. А. Г. Косиловой – М. : Машиностроение, 1982 – 320 б.

8) Суслов А. Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей. М. : Машиностроение, 1987 – 208 б.

9) Технологичность конструкций изделий: Справочник / Под ред. Ю. Д. Амирова – М. : Машиностроение, 1990 – 786 б.

10) Размерный анализ технологических процессов. Матвеев В. В., Тверской и др. – М. : Машиностроение, 1982 – 264 б.

11) Митрофанов С. П. Групповая технология машиностроительного производства. В 2 т. – 1 т. : Машиностроение, 1983 б.12) Технологические основы роботизированной сборки. Корсаков В. С., Олжабаев Р. О. И др. – Фрунзе, «ИЛИМ», издательство АН Киргизской ССР 1986 – 296 б.


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет