Регламент за радиационен контрол на терени в района на промишлената площадка на аец "Козлодуй"; Програма за радиационен контрол на битово-фекалната канализация на площадката на аец "Козлодуйжүктеу 53.31 Kb.
Дата14.06.2016
өлшемі53.31 Kb.


П Р И Л О Ж Е Н И Е
РАЗРАБОТКИ ЗА АЕЦ”КОЗЛОДУЙ” за периода 1992 -2006 г. от бивши и настоящи членове на катедра Атомна физика и колектива на СУ.
Оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС) (3)

 • Оценка на въздействието върху околната среда на хранилището за отработено гориво на АЕЦ”Козлодуй” ;

 • Оценка на въздействието върху околната среда на блокове № 5 и № 6 на АЕЦ”Козлодуй”;

 • Техническа обосновка на безопасността на Хранилище за отработено ядрено гориво в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД.


Регламенти и програми за радиационен контрол (9)

 • Регламент за радиационен контрол на терени в района на промишлената площадка на АЕЦ “Козлодуй”;

 • Програма за радиационен контрол на битово-фекалната канализация на площадката на АЕЦ “Козлодуй

 • Регламент за радиационен контрол на помещения и оборудване (извън ЗСР) в АЕЦ “Козлодуй”;

 • Регламент за радиационен контрол на транспортни средства и товари;

 • Регламент за радиационен контрол и управление на твърди отпадъци и почви;

 • Програма за радиационен контрол на метални вторични суровини;

 • Програма за осигуряване на качеството и контрол на качеството на радиационния контрол ;

 • Регламент за контрол на горещи частици на територията на промишлената площадка на АЕЦ “Козлодуй” ;

 • Процедура за освобождаване от регулиращ контрол на метали от инсталацията за дезактивация на метални РАО.


Пряк радиационен контрол (14)

 • Анализ на състоянието на радиационния контрол на промишлената площадка на АЕЦ”Козлодуй” и обосновка за разработване на нови регламенти и програми за радиационен контрол на: пътища и терени; помещения и оборудване; транспортни средства; отпадъци-битови и радиоактивни; метални вторични суровини и битово-фекална канализация”;

 • Разработване на проект за третиране на замърсени с техногенни радионуклиди земни маси на територията на АЕЦ “Козлодуй” и на района на фекалната канализация;

 • Радиационен контрол и авторски надзор при реализиране на техническо решение Nо НБ-ОС-02/27.12.96 г. за третиране на замърсени с техногенни радионуклиди земни маси;

 • Пълно обследване на промишлената площадка на АЕЦ”Козлодуй” ;

 • Изследване на проблема “високоактивни частици” в АЕЦ”Козлодуй”;

 • Изследване на аерозолната радиоактивност на въздуха на площадката на аец и радиоактивно замърсяване на околната среда от АЕЦ “Козлодуй” по въздушен път;

 • Изследване на радиоактивни замърсявания в отводнителен канал;

 • Изследване на състоянието на радиационната безопасност в АЕЦ”Козлодуй” ;

 • Изследване на някои радиационни характеристики на V енергоблок на АЕЦ “Козлодуй ;

 • Неутронно-дозиметрични измервания на блок № 5 на АЕЦ”Козлодуй” ;

 • Неутронно-дозиметрични изследвания на блокове 1 – 4 и ХОГ на АЕЦ”Козлодуй”;

 • Изследване на дозиметрични характеристики на горещи частици от АЕЦ ;

 • Прилагане на термолуминесцентните дозиметри на базата на CaSO4 (Dy) за целите на радиационния контрол в АЕЦ “Козлодуй”;

 • Изследване на радиоактивни замърсявания в отводнителен канал на АЕЦ “Козлодуй” ;


Методики за радиационен контрол и метрологичното му осигуряване (19)

 • Метрологично осигуряване на вода и пара в АЕЦ “Козлодуй;

 • Създаване на газов еталон за метрологичен контрол на радиометрите за измерване на благородни газове в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД;

 • Предложения и дозова обосновка на норми за замърсеност с техногенни радионуклиди (прагове за освобождаване) на метални вторични суровини от АЕЦ за рециклиране;

 • Изследване на проблема “горещи частици” в АЕЦ”Козлодуй”, разработване на методи за контрол, дезактивация и на мероприятия за предотвратяване на разпространението им ;

 • Методика за откриване и прибиране на горещи частици от различни замърсени обекти в АЕЦ ;

 • Методика за препариране на горещи частици в лабораторни условия;

 • Техническо задание за разработване на проект на “Наредба за норми за освобождаване от контрол на метални вторични суровини от АЕЦ, замърсени с техногенни радионуклиди” ;

 • Метрологично осигуряване на СИЧ;

 • Метрологично осигуряване на СИЧ и MAB-902SR;

 • Национално калибриране на нискофоновите гама-спектрометрични системи с обемни еталонни радиоактивни източници в Република България;

 • Изготвяне на обемни стандартни модули (фантом) за калибриране на гама-спектрометрични системи (целотелесен брояч) с германиеви детектори ;

 • Входящ метрологичен контрол на радиометрични системи, които се доставят в ИДМРАО в цех ПРАО АЕЦ “Козлодуй”. Първоначална метрологична проверка на радиометричните системи /след тяхното монтиране/.Разработване на необходимите методики за калибриране/измерване на радиометричните системи. Изготвяне на “фантом” за калибриране на системата за входящ радиационен контрол на модул 5 блок Б в АЕЦ “Козлодуй”. Калибриране на системата с помощта на изготвения “фантом” ;

 • Предварителна експресна оценка на състоянието на мобилна лабораторна система SYME 10 на МОС на АЕЦ Козлодуй ;

 • Методика за първоначална и периодична проверка на гама-спектрометри;

 • Методика за калибриране на гама-спектрометър “S400 GENIE-PC” ;

 • Методика за калибриране на гама-спектрометрична система CANBERRA WAS ;

 • Методика за гама-спектрометрични измервания на ниско радиоактивни отпадъци във варели ;

 • Обосновка и процедура за отчитане на денонощни газоаерозолни изхвърляния от вентилационните тръби на АЕЦ “Козлодуй”.

 • Предпроектни проучвания (идеен проект) на мобилна установка за откриване и маркиране на точкови радиоактивни замърсявания;


Поддържане на системи за радиационен контрол в АЕЦ (4)

 • Сервизно обслужване, поддържане и ремонт на оборудване и апаратура за радиационен и дозиметричен контрол в АЕЦ “Козлодуй” ЕАД ;

 • Техническа помощ при въвеждане в експлоатация на системите за радиационен контрол на Ц „ПРАО” ;

 • Сервизно и абонаментно-техническо поддържане на дозиметрична и радиометрична апаратура от система “EBERLINE”;

 • Извънгаранционно техническо поддържане на “Установка за контрол на радиоактивното замърсяване на специално облекло” (Eberline Laundry Monitor Conveyor ;


Учебен център на АЕЦ (разработка на материали и четене на лекции) (3)

(Курс по радиационна защита и дозиметрия - ІІ ниво)
Изследване на състоянието на корпусите на реакторите (6)

 • Оценка на състоянието на корпуса на реактор №1, 1995, 1996 год.; Елементен анализ на проби от шев №4 на блок №1 на АЕЦ “Козлодуй” по време на ППР-пролет'96;

 • Извършване на дейности от “Работната програма за изпитване на образци-свидетели от блок №5 на АЕЦ “Козлодуй”

 • Определяне активностите на образци-свидетели от ВВЕР-1000 в зоната на равнината на разрушаване с използване на Методиката на Институт “Курчатов”;

 • Гама-спектрометричен анализ на микросрезове и неутронни детектори от образци-свидетели;

 • Физико-статистически модели за разрушаване на материалите в ядрената енергетика под влиянието на експлоатационни фактори и методика за диагностичен контрол ;

 • Оценка на риска от крехко разрушаване на корпусите на реакторите на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”.


Реализирани инженерингови проекти (3)

 • Система за радиационен контрол в Ц “ПРАО” на АЕЦ “Козлодуй”;

 • Инсталация за дезактивация на метални РАО в ППРАО в АЕЦ”Козлодуй”;

 • Модернизация на системата за радиационен контрол в ХОГ на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

09.05.2006 г.

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет