Република българия министерство на околната среда и водитежүктеу 21.59 Kb.
Дата12.07.2016
өлшемі21.59 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ В ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район ОБЯВЯВА: инициатива на “Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, гр. Шумен, за водовземане на подземни води от каптиран извор “Бойдана”1. Цел на заявеното използване на водите:

Питейно - битови нужди

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонтBG2G000K1hb036

Долнокреден водоносен хоризонт

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ


Каптаж “Бойдана”, намиращ се в ПИ № 000169, в землището на с. Църквица, община Никола Козлево, област Шумен.

78656

4. Място на използване на водите, населено място


За питейно-битово водоснабдяване на с. Църквица, община Никола Козлево, област Шумен.

5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното нивоСредноденонощен дебит: 0,39 л/с

Максимално експлоатационно понижение:

- конструктивно определено.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция за Черноморски район, Варна, ул.”Александър Дякович“ № 33.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ

Директор на Басейнова дирекция за Черноморски район

Варна 9000, ул. „Ал. Дякович” №33

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.org

©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет