Република българия министерство на околната среда и водитежүктеу 30.26 Kb.
Дата13.07.2016
өлшемі30.26 Kb.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка на “ХИМЕТ 2000” ЕООД, гр. Роман
Във връзка с осъществяване на текущ контрол и в изпълнение на Заповед №73/26.06.2012г. на Директора на РИОСВ-Враца за установяване степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство по отношение на компонентите на околната среда на 27.06.2012г. от експерти на РИОСВ-Враца е извършена комплексна проверка на “ХИМЕТ 2000” ЕООД, гр. Роман.

Дружеството стопанисва цех за производство на сярна киселина, чрез дестилация на принципа “отчистване” на сярната киселина, разположен в гр. Роман. В момента на проверката инсталацията за дестилация не работи, на територията на обекта се извършва предимно търговска дейност на химични продукти, доставени от други производители.


Резултатите и заключенията от извършената проверка по компоненти са следните:


  1. Води

Производствените отпадъчни води формирани от измиване на инсталацията за дестилация на сярна киселина се неутрализират с вар във водоплътна бетонова шахта, след което се заустват в шахтов кладенец. Към момента на проверката кладенеца е със свободен обем.

Обектът е включен в Графика за 2012г. на РИОСВ-Враца и АРЛ-Враца за пробовземане от отпадъчни води. По време на извършения контролен мониторинг през м. юни към шахтовия кладенец не е имало отток на отпадъчни води, констатирано е минимално количество в кладенеца и не са установени разливи и изтичане на отпадъчни води към съседни имоти.
  1. Опасни химични вещества

В момента на проверката на площадката на цеха са налични и се съхраняват следните химични вещества в количества, както следва: сярна киселина – 2 броя цистерни по 2 тона (зоната под цистерните е с обваловка), боракс – 20кг, нишадър – 20кг, мравчена киселина – 20л, азотна киселина – 20л, солна киселина – 50л (запечатана в туби и доставена от “Марвин” ООД, гр. Димитровград).

Извършена е предварителна регистрация и нотификация на класификацията пред Европейската агенция по химикали – ЕСНА. Спазват се изискванията по съхранение на опасните химични вещества (произлезли от дейността на цеха), съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011г.). Дружеството не е изготвило оценка за безопасно съхранение на вещества и смеси, съгласно изискванията на чл. 9 от горецитираната Наредба.


3. Екологична отговорност и екологични щети

Дейността на дружеството попада в Приложение 1 на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ, бр. 43/2008г.) и е включено в публичния регистър на операторите извършващи дейност по Приложение 1 от ЗОПОЕЩ. Не е изготвена собствена оценка, съгласно чл. 3 от Наредба №1 от 29.10.2008г. за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (обн. ДВ, бр. 96/2008г.). До момента не са констатирани случаи на екологични щети по смисъла на закона.


В резултат на направените констатации по отношение на опасни химични вещества, екологична отговорност и екологични щети на Управителя на дружеството са издадени две придписания:

1. Да се изготви собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и случаи на причинени такива, съгласно изискванията на чл. 3 от Наредба №1 към ЗОПОЕЩ (ДВ, бр. 96/2008г.).

2. Да се извърши оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества, съгл. чл. 9 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.)
От страна на РИОСВ-Враца ще бъде осъществен последващ контрол относно изпълнението на даденото предписание.


3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991374, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.net


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет