Република българия висш адвокатски съветжүктеу 0.86 Mb.
бет1/5
Дата20.07.2016
өлшемі0.86 Mb.
  1   2   3   4   5
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ул. „Цар Калоян” № 1-а, 1000 София, тел. 986-28-61, 987-55-13,

факс 987-65-14, e-mail: arch@vas.bg

Изх. ………………

Дата ………………2015 г.

(Моля, цитирайте при отговор)


Д О

ВЕЛИН ИВАНОВ АСЕНОВ

гр. София 1282, р-н Нови Искър

ул. „Враня” № 16


копие:АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ – СОФИЯ
копие: адв. ВЛАДИМИР ИВ. ГРИГОРОВ

гр. София, ул. „Чарлз Дарвин” №27, ап.17

В заседанието си на 16 януари 2015 г. Висшият адвокатски съвет разгледа Велин Иванов Асенов, вх. № 3373/29.12.2014г ., и въз основа на данните по преписката и закона
Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалбата на Велин Иванов Асенов и оставя в сила решението на Софийския адвокатски съвет, обективирано в протокол 43/02.12.2014 г., с което се прекратява преписката и отказва образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат Владимир Иванов Григоров от Софийската адвокатска колегия.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
М О Т И В И

Уважаеми колеги, натоварен съм да съставя доклад и да дам становище по жалба вх. №15/7.01.2015 г. от Велин Иванов Асенов срещу решението на Софийския адвокатски съвет, обективирано в протокол №43/2014 г., с което се отказва образуване на дисциплинарно производство против адвокат Владимир Иванов Григоров.С настоящата втора жалба от Велин Асенов против решението на Софийския адвокатски съвет, с което се отказва образуване на дисциплинарно производство против адвокат Григоров, като същият моли в новата си жалба Висшият адвокатски съвет да реши по същество за клевети и обиди. Това е неговото искане.

Последната, втора жалба, тоест нова, е с почти същото съдържание, а именно „лъжи, клевети и обиди от страна на адвоката спрямо жалбоподателя”. В новата жалба е приложена част от съдебно решение, установяващо квоти на имоти при делба, постановена по гражданско дело 4688/2002 г. на СРС 61-ви състав. След извършената проверка се установи, че цитираните нови доказателства са били представени от Велин Асенов още в първата му жалба до Софийския адвокатски съвет, като същите са били разгледани и обсъдени при вземане на решенията както от Софийския адвокатски съвет, така и от Висшия адвокатски съвет.

Дисциплинарното производство по отношение на твърдяното за извършено от адвокат Григоров нарушение е погасено по давност - минали са повече от 3 години - на основание чл. 134, ал. 1 от Закона за адвокатурата.

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 134, ал. 1 от Закона за адвокатурата, във връзка с чл. 137, ал. ал. 2 и 5 от Закона за адвокатурата жалбата следва да бъде оставена без уважение и да бъде оставено в сила решението на Софийския адвокатски съвет, с което се прекратява преписката срещу адвокат Владимир Григоров от Софийската адвокатска колегия. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Уважаеми колеги, някой има ли желание да вземе отношение по така докладваната преписка?

Който е съгласен Висшият адвокатски съвет да остави без уважение жалбата и да потвърди решението на Софийския адвокатски съвет, моля да гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:


РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ул. „Цар Калоян” № 1-а, 1000 София, тел. 986-28-61, 987-55-13,

факс 987-65-14, e-mail: arch@vas.bg

Изх. ………………

Дата ………………2015 г.

(Моля, цитирайте при отговор)


Д О

ЛЮДМИЛА ИВАН ИВАНОВА

гр. София, ул. „Скайлер” №60
копие: АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
копие: адв. ЛЮДМИЛ ЧОЧЕВ

гр. Плевен, ул. „Ресен” №2, ет.2


В заседанието си на 16 януари 2015 г. Висшият адвокатски съвет разгледа молбата на Людмила Иван Иванова, вх. № 2657/6.11.2014 г., и въз основа на данните по преписката и закона
Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалбата на Людмила Иван Иванова от град София, като потвърждава решение 82/22.10.2014 г. на Адвокатския съвет – Плевен, с което е отказано образуване на дисциплинарно производство срещу Людмил Чочев адвокат от Адвокатска колегия Плевен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
М О Т И В И

Преписка вх. №1700/2014 г. във връзка с №2825/20.11.2014 г. по описа на Висшия адвокатски съвет.

Във Висшия адвокатски съвет е постъпила молба от Людмила Иван Иванова от град София, с която се иска Висшият адвокатски съвет да се запознае със съдържанието и формата на протокол №12/22.10.2014 г. на Адвокатска колегия – Плевен, като заявява, че не е съгласна с този протокол. Не било взето мнението й, не били взети под внимание фактите в нейна полза и по този начин бива опорочена истината.

Искането на молителката било адвокат Людмил Чочев от Адвокатска колегия – Плевен да й върне остатъка от 200 лв., без сумата по връщането на документите и парите й, като му признава разходи в размер на общо 8,20 лв. При така изложените факти, моли най-учтиво да й бъде оказано съдействие адвокат Чочев да върне още 100 лв., а разходите да останат за негова сметка, поради изключителната му некоректност и за да се забрави случаят, по който той я вкарал, заблудил и й загубил толкова време.

Предвид това изложение предлагам да приемем, че всъщност и фактически е постъпила жалба срещу решение №82/22.10.2014 г. на Адвокатския съвет – Плевен, с което на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата е отказано образуването на дисциплинарно производство срещу адвокат Чочев във връзка с жалбата на Иванова срещу същия.

Жалбата на Иванова срещу адвокат Чочев е от 3.07.2014 г. Решението по същата е обективирано в протокол от 22.10.2014 г. по описа на Плевенската адвокатска колегия. Жалбоподателката е получила уведомлението на 29.10., а молбата й до нас е от 6.11.2014 г. Следователно приемаме, че жалбата е подадена в срок.По повод жалбата на Людмила Иванова Адвокатският съвет – Плевен е извършил задълбочена проверка, определен е докладчик член на Адвокатския съвет, снето е обяснение и от адвокат Чочев. В жалбата на Иванова се излагат твърдения, че е изпратила на Чочев 200 лв. с пощенски запис и един и половина килограма документи. Документите за земи на майка й в Кнежа и в селото, за да й каже какво може да постигне. В резултат на този разговор адвокат Чочев е изпратил пълномощно, за да го подпише нейната майка, която той да представлява. Жалбоподателката обаче била вече недоволна, че Чочев не е извършил работата по реда, за който го е помолила, не му върнала разписано пълномощното. Направила искане Чочев да й върне за нейна сметка документите и остатъка от 200 лв.

При извършената проверка и във връзка с представените писмени доказателства, безспорно е установено, че адвокат Чочев е върнал документите и половината от получената сума, като остатъкът от 100 лв., задържан от адвокат Чочев, включва минималния размер на адвокатско възнаграждение за писмена консултация, тъй като той е изготвил писмен отговор по гражданско дело №285/2013 г. по описа на Районен съд – Кнежа, както и пътни разноски до град Кнежа, тъй като получените документи са свързани с образуването на това дело за делба.

Съобразявайки тези обстоятелства, Адвокатският съвет е приел, че в случая следва да намери приложение разпоредбата на чл. 4 от Наредба №1/2004 г. на Висшия адвокатски съвет, при което Адвокатският съвет в този по същество спор между адвокат и клиент за възнаграждение дължи връщане на половината от изплатената сума. Това всъщност, което адвокат Чочев е спорил, като при това и на основание чл. 137, ал. 5 от Закона за адвокатурата е отказал да образува дисциплинарно производство.

Предлагам да приемем, че решението на Адвокатския съвет – Плевен е обосновано, законосъобразно, правилно и справедливо, при което следва жалбата да бъде оставена без уважение.

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Някой колега да има желание за изказване? Няма.

Който е съгласен да приемем решение, с което да оставим без уважение жалбата и да потвърдим решението на Съвета на Адвокатската колегия в Плевен, моля да гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:


РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ул. „Цар Калоян” № 1-а, 1000 София, тел. 986-28-61, 987-55-13,

факс 987-65-14, e-mail: arch@vas.bg

Изх. ………………

Дата ………………2015 г.

(Моля, цитирайте при отговор)


Д О

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ВЪРБАНОВ

гр. Плевен, ж.к.”Сторгозия”,бл.131а,

вх.В,ап.4


копие:АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ – ПЛЕВЕН
копие: адв. ДИДА СТОЯНОВА СЪБЕВА

гр. Плевен, ул. „Бъкстон” №5, ет.3,кант.20


В заседанието си на 16 януари 2015 г. Висшият адвокатски съвет разгледа жалбата на Георги Димитров Върбанов, вх. № 2952/5.12.2014 г., и въз основа на данните по преписката и закона


Р Е Ш И:

Оставя без разглеждане поради просрочие жалбата на Георги Димитров Върбанов от град Плевен против решение на Адвокатския съвет – Плевен, обективирано в протокол №12/22.10.2014 г., с което е отказано да бъде образувано дисциплинарно производство срещу адвокат Диди Стоянова Събева от адвокатска колегия Плевен.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
М О Т И В И

Преписка вх. №2952/05.12.2014 г. по описа на Висшия адвокатски съвет.

Уважаеми колеги, постъпила е жалба от Георги Димитров Върбанов от град Плевен срещу решение на Адвокатския съвет – Плевен, обективирано в протокол №12/22.10.2014 г., с което се отказва образуване на дисциплинарно производство против адвокат Ина Стоянова Събева от Адвокатска колегия – Плевен, поради изтичане на преклузивен давностен срок за дисциплинарно преследване.

Освен това при извършената проверка е установено, че адвокат Ина Събева е изпълнила своите задължения по договора за правна помощ с жалбоподателя, както и, че няма основание по чл. 35 от Закона за адвокатурата или за друго за връщане на полученото възнаграждение, за което молителят съответно е направен иск.

Жалбоподателят е уведомен за решението на Адвокатския съвет, като видно от приложеното известие за доставяне, същият е получил уведомлението на 30.10.2014 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 6 от Закона за адвокатурата отказът за образуване на дисциплинарно производство може да се обжалва от заинтересуваното лице в 14-дневен срок от получаване на съобщението. Следователно срокът за обжалване изтича на 13.11.2014 г.

Жалбата е входирана във Висшия адвокатски съвет на 5.12.2014 г., пощенското клеймо на изпращането й сочи дата 2.12.2014 г., а и самата жалба е датирана от 1.12.2014 г. Следователно жалбата е подадена извън законоустановения срок, който е преклузивен.

Водим от изложеното, предлагам да приемем, че жалбата е недопустима и да я оставим без разглеждане.

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Колеги, някой желае ли да вземе отношение? Колегата Илковски предлага следното решение: „Висшият адвокатски съвет оставя без разглеждане поради просрочие жалбата на Георги Димитров Върбанов от град Плевен против решение на Адвокатския съвет – Плевен, обективирано в протокол №12/22.10.2014 г.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:


РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ул. „Цар Калоян” № 1-а, 1000 София, тел. 986-28-61, 987-55-13,

факс 987-65-14, e-mail: arch@vas.bg

Изх. ………………

Дата ………………2015 г.

(Моля, цитирайте при отговор)


Д О

ПЕНКА ЗЛАТЕВА КОЛЕВА

гр. Варна, ж.к.”Младост”,бл.152, ап.44
копие: АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ – ВАРНА
копие: адв. АНГЕЛА ИВ. КОСТАДИНОВА

гр. Девня, бул. „Съединение”76


В заседанието си на 16 януари 2015 г. Висшият адвокатски съвет разгледа Пенка Златева Колева, вх. № 2924/3.12.2014 г., и въз основа на данните по преписката и закона


Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба вх. №2924/3.12.2014 г. срещу решение №11.13 на Адвокатския съвет – Варна по протокол №16/2014 г., с което се отказва образуване на дисциплинарно производство против адвокат Ангела Иванова Костадинова от адвокатска колегия Варна.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
М О Т И В И

Преписката е образувана по жалба №2924/3.12.2014 г. срещу решение №11.13 на Адвокатския съвет – Варна, по протокол №16/2014 г., с което се отказва образуване на дисциплинарно производство против адвокат Ангела Костадинова.Преписката е образувана пред адвокатския съвет Варна по жалба на Пенка Златева колева срещу адвокат Ангела Костадинова от АК Варна. В жалбата са изложени твърдения, че дъщерята на жалбаподателката Галина Колева Господинова имала дело за делба, Другата от съделителките е била представлявана от адвокат Ангела Костадинова. Делото за делба е приключило с разпределение на имотите, като съдържа и осъдителен диспозитив, с което жалбоподателката и третата съделителка, нейна дъщеря, са били осъдени да заплатят на доверителката на адвокат Ангела Костадинова разноски по делото, за което е издаден и изпълнителен лист. Адвокат Ангела Костадинова си е позволила след приключване на делото чрез есемес да информира и да попита жалбоподателката Колева дали ще заплатят доброволно сумите, които дължат или ще следва да образува изпълнително дело, с което те ще бъдат натоварени допълнително със съдебни и деловодни разноски по самото изпълнение.

Това оповестяване чрез есемес е прието от жалбоподателката като форма на тормоз, и то системен, защото се твърди, че е имало и лични посещения от адвокат Ангела Костадинова, че сумата е била доброволно заплатена, но, видите ли, адвокат Ангела Костадинова не знаела, че било извършено доброволно плащане с пощенски запис. Все твърдения, които по никакъв начин не са защитени от материалите по преписката. Нито има данни за извършено доброволно плащане на тази сума, нито други доказателства, че адвокат Ангела Костадинова е излязла извън своите професионални задължения във връзка с доброволното претендиране на тази сума.

Адвокатският съвет – Варна е отказал да образува производство, като е приел, че няма каквото и да е удостоверение за дисциплинарно провинение, нарушение или нарушение на Етичния кодекс на адвоката.

Предлагам да бъдат споделени фактическите и правни съображения на Адвокатския съвет – Варна. Липсват каквито и да е данни за извършено дисциплинарно нарушение или нарушение на Етичния кодекс.

Предлагам жалба вх. №2924/3.12.2014 г. срещу решение №11.13 на Адвокатския съвет – Варна по протокол №16/2014 г., с което се отказва образуване на дисциплинарно производство против адвокат Ангела Костадинова, да бъде оставена без уважение, а решението на Адвокатския съвет – потвърдено.

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Има ли желаещи за становище? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:


РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ

ул. „Цар Калоян” № 1-а, 1000 София, тел. 986-28-61, 987-55-13,

факс 987-65-14, e-mail: arch@vas.bg

Изх. ………………

Дата ………………2015 г.

(Моля, цитирайте при отговор)


Д О

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ КОЛЕВ

гр. Сливен, ж.к.”Ст.Заимов” бл.70, вх.В,ап.4
копие: АДВОКАТСКИЯ СЪВЕТ – ЯМБОЛ
копие: ВКС

В заседанието си на 16 януари 2015 г. Висшият адвокатски съвет разгледа жалбата на Николай Минчев Колев, вх. № 11/06.01.2015 г., и въз основа на данните по преписката и закона


Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалбата на Николай Минчев Колев с адрес – град Сливен, ж.к. „Стоян Заимов” 70, вх. В, ет. 4, срещу решението на Адвокатския съвет – Ямбол по т. 2 от протокол №19/20.11.2014 г., с което е отказано вписването му в Адвокатска колегия – Ямбол.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и Висшия контролен съвет.

Председателят на Висшия контролен съвет е уведомен от днес.
М О Т И В И

Колеги, имам една преписка, която ще Ви докладвам. Жалбата е с вх. №11/6.01.2015 г., подадена от Николай Минчев Колев, срещу решение на Адвокатския съвет – Ямбол по т. 2 от протокол №19/20.11.2014 г. за отказ за вписване в Адвокатска колегия – Ямбол.

Към жалбата си Николай Колев твърди, че решението на Адвокатския съвет е неправилно, незаконосъобразно и иска отмяната му. Към жалбата прилага допълнителни доказателства – протокол от 25.03.2009 г. по наказателно административен характер дело №311/2009 г. по описа на Сливенския районен съд, типова длъжностна характеристика на длъжността началник сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР, типова длъжностна характеристика на длъжността началник група „Отчет на ПТП”, сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция”, ОДМВР и 3 броя заповеди на директора на ОДМВР – Сливен.

Твърди, че съласно заповед №1-227/1999 г. на министъра на вътрешните работи е определен като дознател по смисъла на чл. 48, ал. 1 от НПК.

Тъй като едно от съображенията за отказ за вписване в Адвокатска колегия – Ямбол е, че няма данни докога е действала въпросната заповед, той счита, че са налице две хипотези, като по-благоприятната за него – заповедта продължава да действа до момента на неговото пенсиониране, при което е придобил 6 години и 3 месеца юридически стаж като дознател. И втората хипотеза – твърди, че има 4 години и 6 месеца юридически стаж, който с натрупване за изпълняваните от него впоследствие длъжности, е стигнал до 8 години, 4 месеца и 16 дни.

С обжалваното решение Адвокатският съвет – Ямбол е отказал вписване на Колев с мотиви, че кандидатът за адвокат не притежава изискуемите от чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата 5 години юридически стаж. В решението подробно са анализирани длъжностите, на които Колев е работил, сроковете, през които е упражнявал съответната дейност и изискванията за заемането им. Прието е, че с оглед разпоредбата на чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата следва да се анализират само длъжностите, заемани от Колев след датата на придобиването му на юридическа правоспособност, а именно 25.05.2005 г.

Посочено е, че след придобиване на юридическа правоспособност на 25.05.2005 г. Колев е работил на следните длъжности.

За периода 1.12.2004 г. до 1.09.2006 г. – временно изпълняващ длъжността началник група „Отчет на ПТП, на административно-наказателната дейност и информационно-аналитичната дейност в сектор „Пътна полиция – КАТ” в РДВР – Сливен.

За периода от 1.09.2006 г. до 15.05.2010 г. – началник група „Отчет на ПТП”, сектор „Пътна полиция – КАТ”.

За периода 15.05.2010 г. до 31.08.2011 г. – началник група „Отчет на ПТП”, сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР – Сливен.

И за периода 31.08.2011 г. – 6.01.2014 г. – началник сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР – Сливен.

Адвокатският съвет – Ямбол е приел, че заеманите от Колев и посочени по-горе длъжности не са такива, за които се е изисквало притежаването на висше юридическо образование и юридическа правоспособност, поради което е отказал да впише Колев като адвокат в Адвокатска колегия – Ямбол.

След извършена от мен проверка на материалите, приложени към жалбата, установих следното.

За да се приеме, че е налице юридически стаж по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата се изисква завършено висше юридическо образование и образователна степен магистър, съответно юридическа правоспособност.

Видно от представените към жалбата на Колев длъжностни характеристики за заемане на длъжността началник сектор началник сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” – Сливен е изисквано минимална образователно квалификационна степен бакалавър и професионално направление „Икономика, педагогика, администрация и управление, социология, комуникационна и компютърна техника, национална сигурност, военно дело” и др. Съответно за длъжността началник група „Отчет на ПТП”, сектор „Пътна полиция”, отдел „Охранителна полиция” се изисква минимално образователно-квалификационна степен бакалавър и професионално направление „Администрация и управление, право, национална сигурност, Академия на МВР” и др.

От горното следва, че посочените по-горе и изпълнявани от жалбоподателя длъжности след придобиването му на юридическа правоспособност на 25.05.2005 г. и описани в представеното от него удостоверение – цитирам № 14330/08.09.2014 г. на ОДМВР Сливен, не са такива по §1 от Допълнителните разпоредби на Закона за адвокатурата.

Ето защо не може да се приеме, че жалбоподателят може да бъде вписан като адвокат по реда на чл. 6, ал. 3 от Закона за адвокатурата, тъй като не притежава повече от 5 години юридически стаж. Преките му задължения, видно от длъжностните характеристики, не са се изразявали в правни по своя характер дейности и за заемането им не се изисква задължително висше юридическо образование и образователна степен магистър, съответно юридическа правоспособност.

С оглед изчерпателност, следва да се посочи, че представените от жалбоподателя и обсъдени по-горе длъжностни характеристики са с дата 16.05.2013 г. Ето защо не би могло да бъде направена преценка какви точно са били изискванията за заемане на конкретните длъжности към момента на заемането им от жалбоподателя.

Представените от жалбоподателя 3 броя заповеди на директора на ОДМВР – Сливен (отварям една скоба – същите заповеди са такива, с които директорът на МВР – Сливен е упълномощавал жалбоподателя да представлява ОДМВР – Сливен, съответно РПУ – Сливен пред съдилища и прокуратура по наказателни административен характер дела).

Горните заповеди №186/02.02.2009 г. на Директора на ОДМВР Сливен, №607/03.04.2013 г. на Директора на ОДМВР Сливен не променят направените от мен изводи за липса на юридически стаж по смисъла на §1. Със същите на жалбоподателя е възложено да представлява ОДМВР – Сливен по наказателни дела с административен характер. Наличието на посочените заповеди не променя изискванията, въведени от МВР, за заемане на длъжностите, на които е работил жалбоподателят, а също и преките му права и задължения по посочените длъжностни характеристики.

Преди да прочета какво предлагам, отварям една скоба. (Жалбоподателят, преди да подаде документи за вписване в Адвокатската колегия – Ямбол, е сторил същото в Адвокатска колегия – Сливен. С аналогични мотиви колегите от Сливен са отказали вписването на жалбоподателя Колев, но там не се е стигнало до обжалване, като са пренасочени директно документите към Адвокатска колегия – Ямбол.)

С оглед горното и събраните по преписката доказателства считам, че решението на Адвокатския съвет – Ямбол е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Предлагам Висшият адвокатски съвет да вземе следното решение: „Оставя без уважение жалбата на Николай Минчев Колев с адрес – град Сливен, ж.к. „Стоян Заимов” 70, вх. В, ет. 4, срещу решението на Адвокатския съвет – Ямбол по т. 2 от протокол №19/20.11.2014 г., с което е отказано вписването му в Адвокатска колегия – Ямбол. Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.”

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви. Колегата Костов.

ТОДОР КОСТОВ: (Без включен микрофон, не се чува).

…… Този кандидат кандидатства при нас миналата година. Ние изискахме допълнително документи и се оказа, че той няма необходимия юридически стаж……

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря. Други колеги?

СТОЯН ЖЕЛЕВ: Аз не чух как е уреден въпросът в Единния класификатор за тези длъжности, които е заемал, дали става дума за длъжности, които изискват юридически стаж по смисъла на нашия закон, и именно в този Единен класификатор попадат ли в категорията на тези длъжности.

ЮРИЙ БОШНАКОВ: Веднага Ви отговарям. За заеманите от жалбоподателя Колев длъжности не се изисква нито юридическо образование, нито юридическа правоспособност по класификатора, съответно и по приложените от него длъжностни характеристики. Те биха могли да се изпълняват от множество от лица, придобили различни специалности във висши учебни заведения, като изрично зачетох, че изискването е за минимум бакалавърска степен. Наясно сме всички, че в България висшето образование по специалист право не може да бъде с квалификационна степен бакалавър, а е само и единствено магистър.

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Колегата Петров.

ПЕТЪР ПЕТРОВ: На колегата ще отговоря. Гледал съм класификатора по друг повод преди няколко месеца. Там са разделени правните длъжности на две. Едната са съдии, прокурори и т. н. в правораздавателния процес, а другите са юрисконсултите, адвокатите. Няма ги тези длъжности, които той изпълнява, сигурен съм.

ПРЕДС. ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ: Благодаря Ви.

Колеги, предлагам да допълним още едно изречение към решението, че „председателят на Висшия контролен съвет е уведомен от днес”, тъй като присъства в заседанието.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИСШИЯ

АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:


РАЛИЦА НЕГЕНЦОВА
  1   2   3   4   5


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет