Република Србија управа за заједничке послове републичких органа сектор за репрезентативне објекте и биротехничке пословеДата17.07.2016
өлшемі99.3 Kb.
Република Србија

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

Сектор за репрезентативне објекте и биротехничке послове

Број: 110-00-9/2013-04

29. август 2013. године

Б е о г р а д

На основу члана 5. став 1. Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/13), члана 140. став 1. и члана 171. став 3. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 – исправка и 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08 и 104/09), доносимП Р О Ц Е Д У Р У

о начину прераде воћа

Тачка 1.
Овом процедуром уређује се начин прерадe воћа, односно производња вина и ракије у Економији Смедерево.


Тачка 2.
Брање грожђа се свакодневно евидентира у Књизи бербе грожђа коју води инжењер производње и оверава начелник Одељења Економије у Смедереву. Најпре се мери грожђе са амбалажом, а затим по истовару мери се празна амбалажа, па се од бруто тежине одбија тежина амбалаже и добија нето тежина грожђа која се уписује у Књигу бербе. При истовару грожђа узима се просечан узорак грожђа и одређује садржај шећера, који се такође уписује у Књигу бербе грожђа.
Тачка 3.
На основу свакодневног вођења евиденције у Књизи бербе грожђа свакодневно се задужује магацин, налогом магацину да изврши пријем. По завршеној берби грожђа комисијски се сачињава Записник о количинама, врстама и квалитету грожђа убраног у сезони.

За сваку врсту убраног и складиштеног грожђа отвара се посебна картица.

Налог за пријем издат магацину прослеђује се књиговодству ради задужења магацина.

Настали кало се констатује комисијски записником који садржи количине и врсте грожђа које нису употребљене за прераду, а решење о калу и растуру доноси директор Управе, на основу Одлуке о калу, растуру, лому и квару.Производња вина
Тачка 4.
Муљање грожђа

Муљање грожђа је фаза у производњи белих и црвених вина и производњи кљука за Лозовачу. Муљањем грожђа добија се кљук који се одваја са петељки.


Тачка 5.
Цеђење кљука

Код производње белих вина се издваја шира (самоток) најквалитетнији и шира (прешевина) под притиском – две течне фазе и чврста фаза комина.

У течну фазу – ширу додаје се винобран, квасци као и сва помоћна средства предвиђена за производњу вина, а дозвољена Законом о производњи вина.
Тачка 6.
Алкохолна ферментација

При производњи белих вина обавља се алкохолна фементација шире.

При производњи црних вина врши се алкохолна ферментација кљука, измуљаног грожђа без петељки.

Након алкохолне ферметације добија се младо вино које се због нестабилних материја оставља да одстоји око 15 дана.


Тачка 7.
Физичко-хемијска стабилизација вина обухвата обраду вина са средствима за бистрење и филтрирање.

Тачка 8.
Претакање вина

При претакању вина утврђују се тачне количине добијеног вина и пропратних приизвода – редак вински талог.

Тачка 9.


Записник о производњи вина по врстама

 • Записником о преради грожђа који сачињава инжењер производње раздужује се утрошена сировина за прераду – грожђе, као и помоћна средства за производњу вина (вински квасац, винобран, активни угаљ, лимунска киселина, сода бикарбона и сл.) документом – налог магацину да изда, а задужује се магацин произведеном количином вина документом налог магацину да прими;

 • Свака промена се евидентира на књиговоственим картицама за сваку врсту грожђа које се употреби у производњи, као и на књиговодственим картицама вина;

 • Употребљена помоћна средства се раздужују на књиговодственим картицама. Пропратне производе (редак вински талог, комина и др.) записнички утврђује инжењер производње на основу којег директор Управе доноси решење о калу и растуру;

 • Налог магацину да изда сировину (грожђе, вински квасац, винобран, активни угаљ, лимунска киселина, сода бикарбона и сл.), налог магацину да прими готов производ (вино), као и Решење о настанку кала и растура у облику пропратних производа (редак вински талог и комина и др.) се прослеђује књиговодству, ради раздужења и задужења магацина.

Тачка 10.


Допуњавање вина

У току производне године неопходно је током чувања вина редовно допуњавање винских судова. О овој технолошкој операцији инжењер производње сачињава записник о врстама вина и количинама које се утроше за допуњавање винских судова.

Операција допуњавања винских судова се документује налогом магацину да изда количину вина која се допуњује као и налог магацину да прими.

Свака промена се евидентира на књиговоственим картицама одређеног вина.

Налози се прослеђују књиговодству ради прецизне евиденције количина и врста вина.
Тачка 11.
Купажирање вина

Купажирање вина је технолошка операција при којој се различита вина могу измешати да би се добио одговарајући тип вина, о чему инжењер производње сачињава записник о утрошеним количинама и врстама вина и произведеним врстама и количинама. На основу записника даје се: налог магацину да изда потребне количине вина и Налог магацину да прими прозведену количину вина.

Свака промена се евидентира на књиговоственим картицама вина.

Налози се прослеђују књиговодству ради књиговодствене евиденције количина и врста вина.ПРОИЗВОДЊА РАКИЈЕ ЛОЗОВАЧЕ

Тачка 12.


Производња ракије лозоваче обухвата следеће поступке:

 • Пријем грожђа погодног за производњу ракије у магацину на основу налога за пријем, а на основу дневне евиденције у књизи бербе грожђа. По завршеној берби грожђа комисијски се сачињава записник о количинама, врстама и квалитету грожђа убраног у сезони;

 • Издавање грожђа за поступак производње ракије лозоваче врши се на основу налога магацину да изда;

 • Муљање грожђа (овом технолошком операцијом добија се кљук и петељка) добија се произведена количина кљука за лозовачу;

 • Алкохолна ферментација кљука (овом операцијом добија се ферментисани кљук);

 • Из ферментисаног кљука се добија меки дестилат лозоваче;

 • Дестилација меког дестилата;

 • Добијање ракије лозоваче.

Тачка 13.


У свакој фази производње ракије инжењер производње води записник којим констатује:

 • Утрошене сировине (сорта грожђа, количина грожђа, као и све додатке утрошени у процесу производње ракије;

 • Произведене количине кљука за лозовачу;

 • Количине споредног производа – петељке које немају употребну вредност и избацују се као неупотребљиве;

 • Количине ферментисаног кљука;

 • Произведене количине меког дестилата лозоваче;

 • Утрошене количине меког дестилата на дестилацији;

 • Произведене количине ракије лозоваче.

Тачка 14.


На основу записника сачињава се пропратна документација и то:

 • Налог магацину да прими произведену количину кљука за Лозовачу;

 • Налог магацину да изда кљук;

 • Налог магацину да прими произведене количине меког дестилата (навођењем количине и јачине (% вол);

 • Утрошак меког дестилата евидентира се у налогу магацину да изда;

 • Произведена количина дестилата лозоваче евидентира се налогом магацину да прими;

 • На основу комисијски сачињеног записника директор Управе доноси решење о калу и растуру који настану у процесу производње лозоваче.

Тачка 15.


У свакој фази рада када се магацин раздужује са сировином или полупрозводом, као и са неким средством које је додатак у производњи, а задужује са неким следећим полупроизводом или производом, свака промена се води на књиговодственој картици сировине, полупроизвода или готовог производа.

Налози дати магацину се прослеђују књиговодству ради ажурне евиденције и праћења књиговодственог стања магацина.

Донето решење о калу и растуру од стране директора Управе се прослеђује књиговодству.

ЈАБУКЕ
Тачка 16.
Убране јабуке се свакодневно мере што се евидентира у Књизи бербе јабука. Најпре се мери бруто тежина, а затим тара, на основу чега се одређује нето тежина у килограмима.

На основу Књиге бербе јабука која се води сваког дана сачињава се записник о убраним јабукама на основу којег се магацин задужује налогом магацину да прими. По завршеној берби јабука комисијски се сачињава записник о количинама, врстама и квалитету јабука убраних у сезони.

За сваку врсту јабука се отвара посебна књиговодствена картица

Убране јабуке се класирају у класу за чување и класу за прераду.

Део јабука који је временом пропао инжењер производње записником утврђује, а на основу којег директор Управе доноси решење о калу.

Свака промена у количинама јабука се евидентира на књиговодственим картицама.

Налог магацину да прими јабуке као и Налог магацину да изда јабуке услед пропадања тј. кала заједно са решењем из става 5. ове тачке се прослеђују књиговодству ради евиденције стања јабука у магацину.

ПРОИЗВОДЊА РАКИЈЕ – ЈАБУКОВАЧЕ

Тачка 17.


Производња ракије јабуковаче обухвата следеће поступке:

 • Јабуке које се одреде као погодне за производњу ракије најпре се уситњавају;

 • Уситњавањем се добија комина, након чега се обавља алкохолна ферментација јабукове комине;

 • По завршеној ферментацији добија се ферментисана јабукова комина;

 • Врши се дестилација ферментисане јабукове комине. Прва фаза дестилације се обавља до меког дестилата;

 • Друга фаза дестилације се обавља до добијања ракије јабуковаче.

Тачка 18.


Током дестилације јабукове комине води се евиденција у Књизи процеса дестилације којом се дефинише утрошак јабукове комине. На основу књиге процеса дестилације изнжењер производње израђује записник о дестилацији по коме се раздужује магацин са јабуком, и то налогом магацину да изда, а задужује магацин ракијом – јабуковачом налогом магацину да прими.

Свака промена се води на књиговодственој картици сировине, полупроизвода или готовог производа.

Налози дати магацину се прослеђују књиговодству ради ажурне евиденције и праћења књиговодственог стања магацина.

Решење о калу и растуру донето од стране директора Управе се прослеђује књиговодству.МАГАЦИН СИРОВИНА, ПОЛУПРОИЗВОДА И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
Тачка 19.
Набавку, складиштење и издавање свих потребних средстава за одржавање винограда, воћњака, као и за производњу вина и ракије мора пратити одређена документација, и то:

 • Набавка свих средстава за одржавање винограда и воћњака (мазута, горива, репроматеријала и свог потребног еколошког материјала) се врши путем захтева за набавку који се упућује помоћнику директора Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке послове;

 • Набавка се обавља у оквиру Плана набавки;

 • Уколико је целокупан набављени материјал искључиво за потребе Економије Смедерево, тада се задужује магацин у Смедереву;

 • Магацин се задужује на основу отпремнице добављача потписане од стране издаваоца као и од стране магационера, или другог задуженог лица и врши се пријем у магацин;

 • Kопију документације о улазу и отпремницу одговорно лице је дужно да проследи Одсеку за финансијско рачуноводствене послове;

 • Приликом издавања робе из магацина магационер прима оверено требовање од стране начелника Одељења Економије у Смедереву и на тај начин се раздужује;

 • Магационер је у обавези да врши сравњење стања магацина са стањем издатих требовања;

 • Ако се врши пуњење флаширање готових производа, магацин готове робе се задужује на основу записника о флаширању, који сачињава инжењер производње;

 • У записнику се евидентира утрошак сировина у ринфузи које се испоручују за пуњење и утрошак репро материјала за флаширање на основу налога магацину да изда;

 • Готов производ се задужује налогом магацину да прими. У току лагеровања вина и ракије настаје кало лагеровања што се утврђује записником од стране инжењера производње. Такође, при технолошким операцијама (бистрење, филтрирање, пуњење) настаје кало који инжењер производње утврђује записник;

 • Свака промена се води на књиговодственој картици сировине, полупроизвода, или готовог производа;

  • Налози магацину се прослеђују књиговодству ради ажурне евиденције и праћења књиговодственог стања магацина;

  • Решења о калу и растуру донета од стране директора Управе се прослеђује књиговодству.ПОПИС МАГАЦИНА
Тачка 20.
Годишњи попис са стањем на дан 31.12. обухвата магацин Економије у Смедереву. Тим пописом се обухвата потрошни материјал, ситни инвентар, недовршена производња (подрум + хладњача).

Стање утврђено пописом на крају године мора се сложити са књиговодственим стањем магацина Економије Смедерево, што се и документује свим пратећим налозима за улаз магацину и налозима за излаз магацину као и решењима о калу, растуру, лому и квару.


Тачка 21.
О спровођењу ове процедуре стараће се помоћник директора Сектора за репрезентативне објекте и биротехничке послове и начелник Одељења Економије у Смедереву.
Тачка 22.
Ова процедура ступа на снагу даном доношења.ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Небојша Илић

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА

Ивица Здравковић

ДИРЕКТОР

Зоран Трнинић


Доставити:

– Сектору за репрезентативне објекте и биротехничке послове; • Сектору за финансијско-материјалне послове.Каталог: doc -> procedure
doc -> Регламенттерін бекіту туралы «Әкімшілік рәсімдер туралы»
doc -> Мазмұны: Қалыптасқан қазақстан -2050 стратегиясы
doc -> Қызылорда облысының 2015 жылғЫ Әлеуметтік-экономикалық даму нәтижелері
doc -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
doc -> Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет