Решение №1097/25. 03. 2015г на Обс-свиленград нарежда мжүктеу 120.3 Kb.
Дата02.07.2016
өлшемі120.3 Kb.
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
О Б Щ И Н А С В И Л Е Н Г Р А Д
З А П О В Е Д

1285Свиленград 31.03.2015г.
на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.53, ал.1 и чл.72, ал.2 от НПУРОбИ на ОбС - Свиленград и Решение №1097/25.03.2015г. на ОбС-Свиленград
Н А Р Е Ж Д А М:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти /ЧОС/, представляващи земеделски имоти, находящи се на територията на Община Свиленград, подробно описани по обекти както следва:

Обект №1 – представляващ земеделски имот с № 124029 от КВС на землище с.Щит /ЕКАТТЕ 84036/, местност ”Солана”, начин на трайно ползване - „нива”, категория IV /четвърта/ с площ 11.327дка., АОС №3995/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 3 851.00 /три хиляди осемстотин петдесет и един/лева.

Обект №2 – представляващ земеделски имот с № 051026 от КВС на землище гр.Свиленград /ЕКАТТЕ 65677/, местност ”Канаклийска ува”, с начин на трайно ползване - „др.терен нестоп.”, категория IV /четвърта/ с площ 2.792дка., АОС №3191/08.04.2009г. при начална тръжна цена в размер на 950.00 /деветстотин и петдесет/лева.

Обект №3 - представляващ земеделски имот с № 004095 от КВС на землище с.Капитан Андреево /ЕКАТТЕ 36110/, местност ”Бъз дере”, с начин на трайно ползване - „нива” , категория VI /шеста/ с площ 3.608 дка., АОС №4023/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 007.00 /хиляда и седем/лева.

Обект №4 - представляващ земеделски имот с имот № 004064 от КВС на землище с.Капитан Андреево /ЕКАТТЕ 36110/, местност ”Бъз дере”, с начин на трайно ползване - „нива” , категория VI /шеста/ с площ 4.414 дка., АОС №4024/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 232.00 /хиляда двеста тридесет и два/лева.

Обект №5 - представляващ земеделски имот с № 005071 от КВС на землище с.Капитан Андреево /ЕКАТТЕ 36110/, местност ”Мешелика”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория VI /шеста/ с площ 5.654 дка., АОС №4021/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 579 /хиляда петстотин седемдесет и девет/лева.

Обект №6 - представляващ земеделски имот с № 010025 от КВС на землище с.Капитан Андреево /ЕКАТТЕ 36110/, местност ”Сухия кавак”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория VI /шеста/ с площ 2.187 дка., АОС №4025/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 611.00 /шестотин и единадесет/лева.

Обект №7 - представляващ земеделски имот с № 005011 от КВС на землище с.Капитан Андреево /ЕКАТТЕ 36110/, местност ”Мешелика”, с начин на трайно ползване - „нива” , категория VI /шеста/ с площ 6.952 дка., АОС №4020/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 941.00 /хиляда деветстотин четирдесет и един/лева.

Обект №8 - представляващ земеделски имот с № 005104 от КВС на землище с.Капитан Андреево/ЕКАТТЕ 36110/, местност ”Мешелика”, с начин на трайно ползване - „нива” , категория VI /шеста/ с площ 5.405 дка., АОС №4022/28.05.2012г при начална тръжна цена в размер на 1 508 /хиляда петстотин и осем/лева.

Обект №9 - представляващ земеделски имот с № 048022 от КВС на землище с.Райкова могила /ЕКАТТЕ 61844/, местност ”Бахча дере”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IV /четвърта/ с площ 3.000 дка., АОС №4018/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 020.00 /хиляда и двадесет/лева/.

Обект №10 - представляващ земеделски имот с № 048002 от КВС на землище с.Райкова могила /ЕКАТТЕ 61844/, местност ”Бахча дере”, с начин на трайно ползване - „нива” , категория IX /девета/ с площ 2.095 дка., АОС №3999/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 420.00 /четиристотин и двадесет/ лева.

Обект №11 - представляващ земеделски имот с № 063022 от КВС на землище с.Райкова могила/ЕКАТТЕ 61844/, местност ”Сърогау”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория V /пета/ с площ 2.437 дка., АОС №4019/28.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 759.00 /седемстотин петдесет и девет/лева.

Обект №12 - представляващ земеделски имот с № 053011 от КВС на землище с.Левка/ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Желюви бурми”, с начин на трайно ползване - „полска култура”, категория VIII /осма/ с площ 3.000 дка., АОС № 8554/05.03.2015г. при начална тръжна цена в размер на 659.00 /шестотин петдесет и девет/лева.

Обект №13 - представляващ земеделски имот с № 055009 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Стипцата”, с начин на трайно ползване - „врем.неизп.нива”, категория IX /девета/ с площ 10.270 дка., АОС № 8555/05.03.2015г. при начална тръжна цена в размер на 2 059.00 /двехиляди петдесет и девет/лева.

Обект №14 - представляващ земеделски имот с № 053017 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Желюви бурми”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория VIII /осма/ с площ 7.058 дка., АОС № 8556/05.03.2015г. при начална тръжна цена в размер на 1 552.00 /хиляда петстотин петдесет и два/лева.

Обект №15 - представляващ земеделски имот с № 053013 от КВС на землище с.Левка/ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Желюви бурми”, с начин на трайно ползване - „полска култура”, категория VIII /осма/ с площ 4.141 дка., АОС № 8557/05.03.2015г. при начална тръжна цена в размер на 910.00 /деветстотин и десет/лева.

Обект №16 - представляващ земеделски имот с № 053014 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Желюви бурми”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IX /девета/ с площ 3.508 дка., АОС № 8558/05.03.2015г. при начална тръжна цена в размер на 703.00 /седемстотин и три/лева.

Обект №17 - представляващ земеделски имот с № 101024 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Читашка кория”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IV /четвърта/ с площ 3.999 дка., АОС № 8476/16.02.2015г при начална тръжна цена в размер на 1 360.00 /хиляда триста и шестдесет/лева.

Обект №18 представляващ земеделски имот с № 011014 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”В село”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IX /девета/ с площ 2.485 дка., АОС № 4054/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 498.00 /четеристотин деветдесет и осем/лева.

Обект №19 представляващ земеделски имот с № 011018 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”В село”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IX /девета/ с площ 3.047 дка., АОС № 4055/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 611.00 /шестотин и единадесет/лева.

Обект №20 представляващ земеделски имот с № 014017 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Стратиев баир”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория VIII /осма/ с площ 5.498 дка., АОС №4088/18.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 209.00 /хиляда двеста и девет/лева.
Обект №21 представляващ земеделски имот с № 014026 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Стратиев баир”, с начин на трайно ползване - „полска култура”, категория VIII /осма/ с площ 3.999 дка., АОС № 4060/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 879.00 /осемстотин седемдесет и девет/лева.

Обект №22 представляващ земеделски имот с № 024040 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Дешпудака”, с начин на трайно ползване - „полска култура”, категория VIII /осма/ с площ 2.701 дка., АОС № 4040/30.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 594.00 /петстотин деветдесет и четири/лева.

Обект №23 представляващ земеделски имот с № 032009 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Димова кашла”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория VIII /осма/ с площ 7.547 дка., АОС № 4051/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 660.00 /хиляда шестотин и шестдесет/лева.

Обект №24 представляващ земеделски имот с № 032016 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Димова кашла”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория VIII /осма/ с площ 5.866 дка., АОС № 4052/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 290.00 /хиляда двеста и деветдесет/лева.

Обект №25 представляващ земеделски имот с № 032019 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Димова кашла”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория VIII /осма/ с площ 6.676 дка., АОС № 4053/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 1 467.00 /хиляда четиристотин шестдесет и седем/лева.

Обект №26 представляващ земеделски имот с № 060027 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Димитр.кория”, с начин на трайно ползване - „врем.неизп.нива”, категория VIII /осма/ с площ 18.385 дка., АОС № 4057/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 4 042.00 /четири хиляди четиридесет и два/лева.

Обект №27 представляващ земеделски имот с № 092001 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/ , местност ”Иля баир”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IX /девета/ с площ 2.245 дка., АОС №7845/01.09.2014г. при начална тръжна цена в размер на 451.00 /четиристотин петдесет и един/лева.

Обект №28 представляващ земеделски имот с № 094005 от КВС на землище с.Левка/ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Иля баир”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IX /девета/ с площ 0.460 дка., АОС № 7846/01.09.2014г. при начална тръжна цена в размер на 93.00 /деветдесет и три/лева.

Обект №29 представляващ земеделски имот с № 114002 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Трахането”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IX /девета/ с площ 3.107 дка., АОС № 4058/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 622 /шестотин двадесет и два/лева.

Обект №30 представляващ земеделски имот с № 120002 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Боаза”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IX /девета/ с площ 3.610 дка., АОС № 4061/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 724.00 /седимстотин двадесет и четири/лева.

Обект №31 представляващ земеделски имот с № 208090 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Узун алча”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория V /пета/ с площ 1.096 дка., АОС № 4041/30.05.2012г. при начална тръжна цена в размер на 342.00 /триста четирдесет и два/лева.

Обект №32 представляващ земеделски имот с № 053009 от КВС на землище с.Левка /ЕКАТТЕ 43205/, местност ”Желюви бурми”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория VIII /осма/ с площ 3.200 дка., АОС № 4056/01.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 704.00 /седемстотин и четири/лева.
Обект №33 представляващ земеделски имот с № 022074 от КВС на землище гр.Свиленград /ЕКАТТЕ 65677/ , местност ”Карантините”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория V /пета/ с площ 0.722 дка., АОС № 3833/28.03.2012г. при начална тръжна цена в размер на 224.00 /двеста двадесет и четири/лева.

Обект №34 представляващ земеделски имот с № 022280 от КВС на землище гр.Свиленград/ЕКАТТЕ 65677/, местност”Карантините”, с начин на трайно ползване - „изост.тр.насаждения”, категория VI /шеста/ с площ 0.515 дка., АОС № 4086/12.06.2012г. при начална тръжна цена в размер на 144.00 /сто четирдесет и четери/лева.

Обект №35 представляващ земеделски имот с имот № 689056 от КВС на землище гр.Свиленград/ЕКАТТЕ 65677/, местност ”Мумнево”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория VI /шеста/ с площ 0.445 дка., АОС № 2533/25.11.2003г. при начална тръжна цена в размер на 125.00 /ста двадесет и пет/лева.

Обект №36 представляващ земеделски имот с имот № 689057 от КВС на землище гр.Свиленград /ЕКАТТЕ 65677/, местност ”Мумнево”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория VI /шеста/ с площ 1.129 дка., АОС № 2534/25.11.2003г. при начална тръжна цена в размер на 316.00 /триста и шестнадесет/лева.

Обект №37 представляващ земеделски имот с № 051009 от КВС на землище с.Мезек /ЕКАТТЕ 47737/, местност ”Дивижи куна”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория V /пета/ с площ 3.000 дка., АОС № 8559/06.03.2015г. при начална тръжна цена в размер на 934.00 /деветстотин тридесет и четери/лева.

Обект №38 представляващ земеделски имот с № 336056 от КВС на землище с.Димитровче /ЕКАТТЕ 21078/, местност ”Частните лозя”, с начин на трайно ползване - „лозе”, категория VI /шеста/ с площ 0.711 дка., АОС № 8401/05.02.2015г. при начална тръжна цена в размер на 199.00 /сто деветдесет и девет/лева, която да бъде начална тръжна цена при провеждането на публичен търг с явно наддаване.

Обект №39 представляващ земеделски имот с имот № 044002 от КВС на землище с.Сладун /ЕКАТТЕ 67146/, местност ”Арпалъка”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория IV /четвърта/ с площ 2.000 дка., АОС № 8560/06.03.2015г. при начална тръжна цена в размер на 679.00 /шестотин седемдесет и девет/лева.

Обект №40 представляващ земеделски имот с № 694024 от КВС на землище с.Пъстрогор /ЕКАТТЕ 59183/, местност ”Край село”, с начин на трайно ползване - „нива”, категория V /пета/ с площ 2.803 дка., АОС № 8561/06.03.2015г. при начална тръжна цена в размер на 872.00 /осемстотин седемдесет и два/лева.

Заповедта да се изложи на информационното табло, находящо се във фоайето на сградата на ОбА-Свиленград и се публикува на сайта на Община Свиленград-www.svilengrad.bg.

Търгът да се проведе на 17.04.2015г. от 10.00 часа в малката зала на Общинска администрация гр.Свиленград.

Цената на тръжната документация в размер на 10.00 лв. /без ДДС/ се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация, след получаване на документ за плащане от ст.312, до 16.00 часа на 16.04.2015г.

Оглед на обектите, предмет на настоящата заповед се извършва до 16.00 часа на 16.04.2015г.,след закупуване на тръжна документация и направена заявка.

Депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена, да се внесе по банкова сметка IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744, BIC-DEMIBGSF в Търговска банка „Д”АД-Свиленград до 16.00 часа на 16.04.2015г.

Заявление за участие по образец лично или чрез пълномощник, се подава в ст.302 до 17.30 часа на 16.04.2015г., ведно с оригинала на документа за внесен в срок, депозит за участие по посочената по-горе банкова сметка на Община Свиленград.

В случай, че участник участва за няколко обекта, същия следва да подаде заявление за всеки един поотделно.

Не се допуска до участие в търга участник, който има финансови задължения към Общината, /като удостоверението, че няма задължения се издава в тридневен срок от ОбА-Свиленград / и не отговаря на условията за участие, предвидени в тръжната документация.

При явяване на един кандидат или при неявяване на кандидати насрочвам повторен търг на 27.04.2015г. на същото място в същия час и при същите условия. При повторния търг кандидатите за участие в непроведения първи търг не следва да закупуват нова тръжна документация и да внасят депозит. При участие на повторен търг тези лица само подават заявление за участие, съобразно издадената заповед на кмета на общината.

Тръжната документация за повторния търг се предоставя на кандидатите за участие до 16.00 часа на 24.04.2015г. в стая 312 на Общинска администрация- Свиленград след закупуване, удостоверено с платежен документ.

Цената на тръжната документация в размер на 10.00 лв. /без ДДС/ се заплаща в брой, в касата на Общинска администрация, след получаване на документ за плащане от ст.312, до 16.00 часа на 24.04.2015г.

Оглед на обектите за повторния търг се извършва до 16.00 часа на 24.04.2015г.,след закупуване на тръжна документация и направена заявка.

Депозит в размер на 50 % от началната тръжна цена, да се внесе по банкова сметка IBAN-BG 27 DEMI 92403300034744, BIC-DEMIBGSF в Търговска банка „Д”АД-Свиленград до 16.00 часа на 24.04.2015г.

Заявление за участие в повторния търг по образец лично или чрез пълномощник, се подава в ст.302 на ОбА-Свиленград до 17.30 часа на 24.04.2015г., ведно с оригинала на документа за внесен в срок депозит за участие по посочената по-горе банкова сметка на Община Свиленград.

Утвърждавам тръжната документация на търга – Приложение №1.

Организацията по провеждането на търга възлагам на Отдел ” Общинска собственост”.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на Отдел „Общинска собственост”.ИНЖ.ГЕОРГИ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД .....................................
ни/нп


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет