Республикасының білім жөне ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағыжүктеу 2.17 Mb.
бет12/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Жүмысты орындау бойынша нүсқау

 1. Гальванометрдің ауыстырып қосқышын «Арретир»
  қалпына қою. Гальванометрдің қабырғасының бетінде орналасқан
  тұтқасының кемегімен аспаптың тілін нөлдік белгіге орналастыру.


 2. Гальванометрдің ауыстырып қосқышын хІО қалпына қою.

 3. Өлшеу кедергісінің мөніне қарап шамалап мөнін қою.

 4. «Өрескел» жөне «Тынышталу» пернесін қосып, одан кейіи
  салыстырмалы ыйықтын
  декада түтқасын айналдырып көпірдің тепе-
  теңдік күйіне жеткізу.
  (гальванометр тілі нөлдік белгіде болу керек)

 5. Мөнін жазу.

 6. «Нақты» жоне «Тынышталу» пернесін басу, одан кейін
  көпірдің тепе-теңдік күйіне қайта жеткізу керек.


 7. Д, мәнін жазып еңгізу.

 8. Өлшеу кедергісінің мәнің есептеу.

 9. Өлшеу мәндерін ендеу:

  1. а) Есептеу формулалары

  2. Л- = * 4^ (9Л°)

  3. К з  4. Қатысты қателігінің өлшемі


    1. (9.11)
   fi=rt*r2*r„

  5. мұндағы үх,уг,уъ - кепірдің сөйкес ыйықтарының қатысты
   қателіктері
   (у3 = у3 =±0.015%)

  6. (9.12)

  7. П анықтау үшін, басында Rj кедергісінің абсолют қателігін есептейді.
   ч кедергісі , кедергілер дүкенің қүрайды, сондықтан оның
   абсолют
   Ікедергісі бөлек декадтардың қателіктерінен түрады

  8. 8 * R


    1. (9.13)
   ДЯ( = І>/ЛЯ( =!>,*-“-

  9. <=і 1UU

  10. мүнда / - декаданын ретпк нөмірі;

  11. nt - декада кедергілердің саны;

  12. Қ - декада белімінің бағасы;

  13. S, - ербір декаданың кедергілерінің катысты қателігі (9.5
   кестесінде орналасқан).


    1. 9.5 кесте — Анықгама мөліметтері

    1. 1 Декаданың реттік
     нөмірі


    1. 1

    1. 2

    1. 3

    1. 4

    1. 5

    1. 1 Декада бөлімінің
     бағасы


    1. 100 Ом

    1. 10 Ом

    1. 1 Ом

    1. 0,1 Ом

    1. 0,01 Ом

    1. 1 Декаданың бір
     кедергісінің
     қатысты қателігі


    1. 0,015%

    1. 0,015%

    1. 0,16%

    1. 0,55%

    1. 1,0%  1. Мысалы, erep Rj- 538.400, онда AR( (9.13) формуладан мынаган


    1. 100

    1. 100

    1. 100

    1. 100


  1. Rxy өлшемінің абсолют қателігі

  1. (9.14)

  2. (9.15

  1. )  1. б) Өлшемнің қатысты қателігі


    1. (9.16)
   = 0.015%

  2. = 0.015%

  3. Rx* елшемінің абсолют қателігі


    1. (9.17)

    2. (9.18)
   AK.=J3*RXM.

  4. в) Өлшеу кедергінің делірек мәні

  5. Rrf(»)d - 1^хбІ» )ср і К * Зл

  1. ,мұндағы 8а - ортак арифметикалық ортақ квадраттық қателігі;   t„ - 9.3 кестесінде орналасқан Стьюдент коэффициент!.

  2. (9.19)

  3. мұндағы рі- өлшеу мөліметтердін кездейсоқ ауытқулары;

  4. (9.20)

  5. мүндағы - і - ші өлшеу кедергісінің мөні;
   п - өлшеулердің саны.

  6. Есеп мазмүцы

 1. Жұмыс мақсаты.

 2. Өлшеудің электр схемасы.

 3. Өлшеу жөне есептеу кестелері.

 4. Жұмыс формулалары.

 5. Жұмыс бойынша қорытынды.

  1. Бақылау сұрактары

 1. Дара кепірлер. Міндеттері. Тепе-теңдік шартының
  қортындысы.


 2. Қос көпірлер. Міндетгері. Тепе-теңдік шартынын
  қортындысы.


 3. Кепірдің сезімталдығы. Тұракгы тоқ көпірінің максимал
  сезімталдығының шарты.
 1. Неге, қос көпірмен аз кедергілерді өлшегенде токтың
  энергия көзі екі бағытымен өлшенеді?

  1. Өлшенетін кернеудің делірек мені қалай есептеледі?Қолданылған өдебиеттер тізімі

 1. Основы электроизмерительной техники /Под. ред. М.И.
  Певина,- М.: Энергия, 1972-544с.


 2. Аячнер Ш.М. Электрические измерения.- М.: Колос, 1972. —

  1. 325 с.

 1. Восторгунов Н.Г. Электрические измерения.- М.: Высшая
  школа, 1966.— 271 с.


 2. Восторгунов Н.Н. Цифровые измерительные устройства.
  Теория погрешностей, испытание, поверка. - М.: Энергоатомиздат,
  1990.-208 с.


 3. Основы эксплуатации средств измерения. В.А. Кунецов, А.Н.
  Пашков, О.А. Подольский / Под ред. Р.П. Покровского. - М.: Радио и
  связь, 1984. - 83 с.


 4. Попов B.C. Электрические измерения и приборы.- Л.:
  Госэнергоиздат, 1968. - 543 с.


 5. Туричин А.М. Электрические измерения: Общий курс,- Л.:
  Госэнергоиздат, 1961. - 338 с.


 6. Бабиков М.А., Комаров Н.С., Сергеев А.С. Техника высоких
  напряжений. -М.: Госэнергоиздат, 1963. — С. 153 — 164.


 7. Казарновский Д.М., Тареев Б.М. Испытания
  электроизоляционных материалов. -М.: Госэнергоиздат, 1963. - С. 152
  -157.


  1. Электрические измерения. Учебник для ВУЗов. /Под. ред.
   А.В. Фремке, Е.М. Душина. -М.: Энергия, 1980. - 392 с.
   Мазмүны

  2. Кіріспе

 1. ІЗертханалық жұмыс “Көрсеткіш аспаптардың жалпы
  қасиеттерінзерттеу”


 2. 2 Зертханалық жұмыс “Бір фазалы токтың актив
  энергиясының санауышын тұспа -тұс тандыру”

 3. 3 Зертханалық жұмыс “Үш фазалы ток тізбегіндегі активті
  жөне реактивті куатгарды өлшеу”


 4. 4 Зертханалық жұмыс “Тұрақты токта кедергіні өлшеу”

 5. 5 Зертханалық жұмыс — “Кабель оқшауламасынын
  кедергілерін жөне өтс улкен кедергілерді өлшеу”


 6. 6 Зертханалык жүмыс - “Айнымалы ток көпірі кемегімен
  электр тізбегінің параметрлерін өлшеу”


 7. 7 Зертханалық жүмыс - “Электронды - сөулелі
  осцилографті оқып білу”


 8. 8 Зертханалық жұмыс - “Электронды осцилографті
  қолдануы”


 9. 9 Зертханалық жұмыс - “Тұрақты токта көпірлік
  әдістерімен кедергілерді елшеу”    1. 4

    2. 15

    3. 28

    4. 36

    5. 50

    6. 59

    7. 67

    8. 74

    9. 82

    10. 95
   Колданылған өдебиеттер тізіміКислов А.П., Инсебаев Т.А.,Кислова В.II.

  1. «Ақпаратгы-елшеуіш техника »
   Техникалық редактор Г.Н. Сейтахметова
   Жауапты хатшы М.А. Ескожинова


  2. Басуға 1.06.05. Пішім 29,7x42/1/4. Офсетгік қағаз.
   Әріп түрі
   «Times». ІПартгы баспатабағы 5,65
   Таралымы ЗОдана.


  3. Тапсырыс 0579 Бағасы келісім бойынша.

  4. Ғылыми баспа орталығы
   С. Торайғыров атындағы
   Павлодар мемлекеттік университеті
   140008,
   Павлодар қ., Ломов к., 64
   т. 45-11-43
   E-mail: publish @ psu  5. Қүрастырушылар: профессор, к.т.н. А.П. Кислов, профессор, т.г.к..
   Т.А. Инсебаев
   оқытушылар: В.П. Кислова, А.С.Жумадилова, Ж.Ж.
   Дюсенова.


  6. Электртехникасынын теориялық негіздері кафедрасы

  7. Кафедра мөжілісінде бекітілген 200У ж. « » Q I хаттама

  8. Кафедра меңгерушісі ^ / А.Д.Тастенов

  9. Энергетика жөне автоматтандыру институтының оқу-әдістемелік
   кеңесімен құпталды200£1
   ж. « /f'» 04 хаттама

  10. ОӘК төрағасы А. К. Кенжибекова « 200/а

  11. ж.

  12. КЕЛІСІЛДІ

  13. Институт директоры~^==-^Д,.П.Кислов « *4 200_ж.

  14. (қолы)

  15. СжС бөлімінің л

  16. норма бақылаупшсы 4^*- Г.С.Баяхметова «//» 20(Нж

  17. ОӘБ ҚҰПТАЛДЫ

  18. ОӘБ бастыгыв^^У^^ЖФі Головерина « ■/0 » 200^ж


    1. (қолы)
1 II белгілі жөне тұрақты болғанда U кернеуі гх-ке

<44, U0 өлшеп алып сосын гх-ті табуға болады. г0

' • ••« у/ін hi мтдергі магазинін, ал индикатор орнына ете сезімтал
•ИНЧЯНЧ
пап алынады.

Павлодар

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет