Республикасының білім жөне ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағыжүктеу 2.17 Mb.
бет4/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Жұмысты орындау бойынша нұсқау

 1. Экспернменталды кондырғының аспап, аппарат жене
  жабдықтарымен танысып, сынақ хаттамасына оның техникалық
  сипаттамасын жазып алу.


 2. 2.4 суретінде керсетілген сызба бойынша тізбекті
  жинақтау.


 3. П” ауыстырып қысқышты cos^ = l- re “В” қалпына
  келтіру. “К” кілтін тұыйқтау.


 4. АТіЛАТР көмегімен кернеуді номиналдыға дейін ақырын
  көтеру. АТ2
  жене R реостатпен санауыштың номиналды тогын
  белгілеу, санауыштыц бастапқы корсетуін жазып алып, 15
  минут
  бойы осы рсжимді ұстап түру, кейін өртүрлі жүктемедегі соңғы
  көрсетуін жазып алу.

   1. 10,25,50,100% номиналды мөнге жакын санауыштың
    ► г иіі I і орамындағы токты R жүктемелі реостатпен белгілеу.
    I ицдиулы уақыттағы кернеудің тұрақты мөнінде санауыш дискісінің
    іійннлым санын есептеу. 1. суретті -Зертханалық құрылғы схема

   1. П” бірполюсті ауыстырып қосқышты “С” қаллына
    *інш|»ііі( дол сол жүктемелердегі санауыш жұмысын тексеруді
    Мурі і іу, Гпрнқ
    coscp=0,5-Ke.

   2. Санағыштың сезімталдығын анықтау үшін “П” бірполюсті
    •ч м' н.ірып қосқыпггы “В” қалпына келтіру, санағыш тогынның 1,5%
    иоминиіілыгына жақын
    токты реостатпен ретгеп, номиналды кернеуді

IЛ 11' мсн қолдай отыра, токты өзгерту және дискінің тоқтаусыз
іИниін.імі.міи окелетін
Рщь ең аз қуатты табу керек.

1,4, В Рсостатқа баратын кез келген сымды ажырату арқылы

 • tMM.iiini.iii кезекті тізбегін үзіп біртіндеп JIATP мен өздігінен

 • Н""""1 м іі і и жүктеменің жоқ кезіндегі дискінің тоқтаусыз

n мин пкслетін кернеуге ауыстыру керек.
Бақылау сұрактары

 1. Индукциялы жүйедегі бір фазалық санағыш калай кұрылған?

 2. Санағыштағы айналатын иінкүш қалай пайда болады?

 3. Санағыпггағы тежегіш иінкүш қалай пайда болады?

 4. Санағыштың номиналды жөне нақты тұрақтысы деген не,
  жөне оның сандық мөні қалай табылады?

 5. Санағыштың сезімталдығы нені түсіндіреді.Өздігінен
  жүргіштік
  деген не? Оны қалай жоюға болады?

 6. Тежегіш компенсаторының ерекет принциш жөне міндеті.

 7. Санауыштың жүктемелік қисығы дегеніміз не?

 8. «П»ауыстырып косқышы «В» қалпында болғанда неге
  cosa = 1 жене «С» калпында Herecosa = 0.5?

Санағышты сынақтан вткізбес бүрын, оньщ орамаларын
номиналды токпен жылыту не үпгін керек?3 Зертханалық жұмыс

 1. Үшфазалық ток тізбегіндегі активті және реактивті қуат
  m il шсргияны өлшеу

Жұмыс мақсаты: Үшфазалық ток тізбегіндегі активті қуат пен
інсріияны өлшеу өдістерін меңгеру, бірфазалық
ваттметр
ириіщипімен танысу.

 1. Негізгі мәліметгер

Ваттметрлер арасында кең таралғаны электрдинамикалық
«үйснщ ватгметрі. Оның орамаларының принципиалды қосылу
< м і(і.к м 3.1 суретге көрсетілген.


 1. сурет - Ваттметрді қосу сызбасы

(>рама саны аз қалың сымды қозғалмайтын орама тізбекке бір
Каі. іі і і.оігалмалы сыртқы
Rg қосылған немесе корпусқа енгізілген
•іи ммім.і ксдергімен тұтынылатын қуат, есептелінетін тізбек беліміне
НЦ^виигііь қосылады.


Лі паи шкаласында бүл аспапқа арналған ток пен кернеудің
нимииииііі.і мондері келтіріледі.
Ваттметр тілшесінің қажетгі бағытқа
«) і.і
11's і.і үшін, аспапты қосу заңдылықтарын қатаң сақтау қажет.

Мүмди, электр энергиясы аспапқа қысқыштары (*)

жұлдызшамен белгіленген орамалардың генераторлық шегі жағынан
келуі керек.


 1. Үшфазалық ток тізбегіндегі активті қуатты өлшеу.
  Үшфазалық жүйені қосу сызбасында жүктемеге теуелсіз
  tr t2
  кескінінен активті қуат Р келесі түрде анықталады

рЛ)рЛ. (3.1)

Т о

Толық симметрия кезінде

Р = ЗІфиф = Л-ияІйсов<р, (3.2)

мұндағы <р- көрсетілген кернеу мен ток арасындағы бұрыш.

«Л» индексі сызыкты ток пен кернеуге қатысты,

«Ф» индексі фазалық кернеу мен токты белгілейді.

Үшфазалық жүйеде жүйе қуатының Р лездік мөні, жүктеменің
үшбұрыш немесе жұлдызша түрінде қосу сызбасына төуелсіз, жеке
фазалардың лездік мөні сомассына теңеледі. Айтылғандар негізінде
қабылдағыштарды жұлдызша түрінде қосу кезінде келесіні жазып
алуға
болады

Р = ию-һ+ил /2+г/м•/,. (3.3)

мүндағы иі0 и20 иг0 - фазалық кернеулердің лездік мөндері, В;

/, /2 /3 - фазалық токтардың лездік мөндері, А.

Кирхгофтың бірінші заңы негізінде ип=ит- U,0 жөне
Un = U]0 - Um екенін есепке ала отырып, теңдеу тогының бірін алып
тастауға
болады. (3.3) теңдеуін үш формада таныстыруға болады.
р = ип-һ+и2і-іл

P = Ua-Il +ип-іЛ (3.4)

Р = ип-11+и^1г\ .(Jew қорытындыға үшбұрыш сызбасына косқан жағдайда да келуге
болады. Сол арқылы, үшсымдық жүйенің лездік қуаты лездік
мопінен орташаға ауысатын екі қосынды соммасымен белгіленуі
мүмкін, алатынымыз


Р = С/13 • /, ■ cos Д + U2i ■ Ігcos Рг(а),

Р = Un ■/, cos Д +игг Іъ соиРА(б), (3.5)

Р =игх Іг- cos /?; + C/3t ■ /3 ■ cos /?б (в);

мүндағы UaUu U2l Un Un Uu - сызықтық кернеудің өсер ететін
мпні, В;


/,/г/з - сызықтық токтың өсер етуші мөні, А;

Д. Д - ток пен кернеу арасындағы ығысу бұрышы.

1.22 Бір аспаптың едісі. Берілген өдіс үшфазалық
і мммсіриялық тізбекте, яғни фазалардың жүктемесі біркелкі , фаза
ПнНі.іиіца кернеу мен ток араларындағы ығысу бүрыштары бірдей
•«мр һсрнеудің толық симметриясы бар үшфазалық жүйеде
>пііі(пиі.і
іііды. Егер қабылдағыпггар жүлдызша ретімен қосылып,
им'іііііі иүктесіне жетіп түрса, бірфазалық ваттметрді 3.2 суретінде
»И|и і
и и tсызба бойынша қосуға болады.

 1. сурет- Ватгметрді нелдік нүктеге қосу сызбасы

Барлық жүйенің қуатын алу үшін, ваттметр көрсетуін үшке
көбейту керек


Рф = ифІф cos <р\ Р= 3 Рф = UфІфсо$<р, (3.6)

Егер қабылдағыштар нөлдік нүктесі тиімсіз үшбүрыш немесе
жүлдызша етіп қосылса 3.3 суретінде көрсетілген (ваттметрді
жасанды нөлдік нүктемен қосу) сызба қолданылады. Сонда кедергісі
г{ = гг - гд (мүндағы гд ваттметрдің параллель тармақтарының
қосымша кедергісі)


 1. сурет- Ватгметрды жасанды нелдік нүктесімен қосу схемасы

 1. ^кі аспаптар өдісі. Бұл өдіс үшфазалық токтың
  ассиметриялық үшсымдық тізбегінде қолданылады. Өр фазалардың
  қуаты ертүрлі жүйе-ассиметриялық жүйе болып есептелінеді. Қуатгы
  өлшеу екі аспаппеп жүргізіледі. Өлшем жасау үшін 3.4 суретіндс


м шрілген сызбаны қолданамыз, үшфазалық жүйенің актив қуатын
> ш иитгметр көрсетуінің алгебралық қосындысы етіп табады

(3.7)


Р = Р +Р


1 12 32
'.4 сурет- Екі аспап өдісімен қуатты елшеуj

 1. Үш аспаптар өдісі. Үшфазалық төрт еткізгішті және
  яі і ммгіриялық жүйесі бар, яғни нөлдік өткізгіш бар кезде
  иЛһіилііғыштар жұлдызша қосылса үш ваттметр қолданылады. Бүл
  |wiii' прбір ваттметрдін ток орамасы сейкес желіге қосылады, ал
  М|Иі»уііііііктіц бері бірігіп, нөлдік өткізгішке қосылады. Осылайша
  mh'mhi ычде ер ваттметр бір фазаның қуатын керсетеді. Жүйенің
  М"іы* к Yu ты үш ваттметрдің керсету қосындысы ретінде анықталады.


1 і урег- Үш аспап өдісімен қуатты өлшеу
1 уіі м.і іиішеу сызбасы 3.5 суретінде көрсетілген. 1. Реактив қуатты өлшеу. Энергия мен реактив қуатгы өлшеу
  үшін аспаптарды арнайы реактивті
  ваттметр жене санауынггармен
  алмастырған жағдайда, сөйкес
  актив шамада колданылған сызбаларды
  қолдануға
  болады. Бірақ, реактив шамаларды ерекше сызбамен
  қосылған бірфазалық токтың жай ватгметрі мен санауыпггарын
  қолданып өлшеуге
  болады. Егер, өлшенген шаманы үнпсе кебейтсек,
  кернеудің үшфазалық симметриялық жүйесінде
  реактив қуатгы
  фазаның біркелкі жүктемесі кезінде аламыз(3,8)
Q = 3Q,=S-IAUAsia


Үшфазалык жүктеменің реактив қуатын келесі жолмен де
анықтауға
болады. Жүктемені үшбұрыш немесе жұлдызша қосу і
сызбасына төуелсіз өрбір фазаға ассиметриялық жүйеде жөне бір
фазаға жеткілікті симметриялық жүйеде
амперметр мен вольтметрді
кезекпен қосу аркылы жеке фазаның
[ВА] толық қуатын өлшейді

(3.9)
Актив қуатты ваттметр көрсетуінен аныктайды. Сонда реактив
куатгы Оф
[вар] келесі қатынас арқылы анықтайдыОф=^\-Рф\


(3.10)


Сонда барлық жүйенің реактив қуаты жүйенін аналогиялық
in Iпн қуаты болып табылады. Яғни, есептелген фазалық реактив
іугіы қосады немесе симметриялык жүйеде үшке көбейткен де
и імлікті

е=зОф. (з.п)Берілген жұмыста реактив қуаттың есеп кезіндегі кезектілігін
і'і|> <|>а іолык жүйемен жұмыс жасағанда қарастырамыз.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет