Республикасының білім жөне ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағыжүктеу 2.17 Mb.
бет6/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

А-(А,+А)х0 + ^-).

Rv

(4.19)
Сүрыптаудың көрсетуіндей екі аспап төсілін қолданғанда мына
қатынас сақталса


Я, <ylRA*Ry, (4-2°)

онда (4.3 суреттегі) схеманы қолдану керек, ал керісінше болсаі
(4.4 суретгегі)
схеманы қолданады. Амперметрдің және вольтметрдің І
кедергісін, аспаптағы
кернеу кемуінің жөне сол аспаптан ететін токқаі
қатынасы сияқты анықтаймыз.


(4.21)

 1. сурет - Аспаптарды қосу төсілдері

  1. Жүмыс бағдарламасы

   1. Жұмысқа арналған аспаптар жөне қондырғылармен танысу
    керек. Хаттамаға аспаптардың паспортгық керсеткіштерін енгі'і)і
    керек.


   2. 4.5 суретіндегі сүлбені жинап кілтті “2” - ге қойып Rm п|
    мөнді кедергіні өлшеуге дайындаймыз.
    Rxm кедергісін ауыстыры^
    қосқыштың үш жағдайында өлшейміз
    (rnin, mid, max).

   3. Өлшеген мәндерді 4.1 кестесіне еңгіземіз.
 1. 4.5 суретіндегі сүлбені жинап кілтті “1” - ге қойып
  .'►•и монді кедергіні өлшеуге дайындаймыз. Rx6 кедергісін
  чц і' і і.ірыи қосқыштың үш жағдайында өлшейміз
  (min, mid, max).

>1,4.5 Өлшеген мендерді 4.1 кестесіне еңгіземіз.

I I 6 Есептеу:

и) олшенетін кедергілердің жобаланған жөне нақты мөндерін
• ниііміч;


О) влшегендегі абсолюггік қателіктерді мына формулалармен
і (4.8)...(4.11) жөне (4.15)... (4.18).I I »іі іс •• Өлшеген, есептеген мәндер
Өлшегені

Есептелгіні

Ічнііц

Луыст

Амперметр

Вольтметр

Вольтметр

Амперметр

*41 НII 1.1

мрып

көрсеткені

көрсеткені

кедергісі

кедергісі

"Ц"

қосқы

штың

ҚПЛІІЫ

А”

В”

Rv (Ом)

Ra (Ом)

Т

min

mid

ІІШХ

Г

nun

lltld

ІІІІЧ

мұнда Rv - вольтметр кедергісі, мына формуладан
чін.іһ твады


4.3.7. Есептеу мөндерін 4.2 - кестесіне еңгізу.
R -U*


(4.24)


К-Т

муида U и Ін - кернеу мен тоқтың номиналды мәні,

пган шкаладағы өлшеу шегіне тең болады.


і (шисгендегі абсолютгік қателік мына формуламен табылады(4.22)

(4.2.1)

,// '

(4.25)

- x 100% .

(4.26)  1. сурет- Белгісіз кедергіні өлшеуге арналған сүлбе

  1. Жұмысты Істеу нұсқаулары

   1. Аз кедергілерді табуға арналған формулалар. Өлшеген
    кедергілердің жобалаған мендері
    Rx [Ом] тең

R"

^ X j 9

мұнда U - кедергіні өлшегендегі вольтметрдін көрсетуімен
табылғаны, В;


1 - кедергіні елшегендегі амперметрдің тізбектегі тоқты

көрсеткені, А.

Өлшеген кедергінің нақты мөнін табамыз

R"

Д» = Rv *

Rv-R\R2

*Rxm=Rl,x-Rxl

Rx+Ry

< 'шіыстырмалы қателік мына формуламен табылады

Ю0% = -- R~

_ Km + R V

I I ■ 111 on тапқан мендерді 4.2 кестесіне еңгіземіз.

44.2 Үлкен кедергілерді табуға арналған есептеу
Ни hi|>і.і (Ілшенетін кедергінің жобаланған мөні Rx [Ом] тең

(4.27)

I или 11 ксдергіні елшегендегі вольтметр көрсетуімен
міммі і, II


I кодергідегі ток, А.
іі-імі. інш м дсріінің нақты мөні
Rx6 [Ом] те

ң.V а/ (7.2)

Соім талді.ік, I . 111.1 I ii.mi \ 1.1 I > \ I inr 1111 меи жоме ЭСҚ

ссзімталдығымсіі иимқгилады

 • өткізу жоліігм ь mi hi к мм лнійі.і ill an спсктрін аспап
  амплитудасын азайтпмМ огміу
  Синит нйшлм,

 • амилитудшіі.і оліиоісидоіі қптвлік, nominal амплитуда
  өлшемдеуініц жоис күііісйіміігііц mom- ' И‘Қ ш.ің сызык^ы емес
  бұрмалауынан
  болады;

 • уақытты ж.чіг fi\ и і иг ii I пин- ii һіінііік іші.іктамалары дөл

орналаспаудан жонс жиимь тм-римцн.штп і.і бслгінің біркелкі
еместігінен жонс дс ктиіі гнумси, иі ин
iin.ni іьрішдшы белгілердіц
саны шсктелген болгапда.

7.3 Жүмысты ОрМНДйу ГтИмшип «IJIH'MI JU’II

S сезімталді.ікгы іпіі.ікпіу < )і цишии рііфтың У кірісіне
ампли іудлиі.ік
к ;і іі и( > рм 11 <р/щі і 11 >0 Іі ічріиу ‘"і1' м'рск "У бөлгіші”
жоне
күіисйгкіті" тугмитрыи оурип ікрамдигы бейненінің
биіктігі 60...70 мм қылі.іи, У, іи> Гіүрі.інііі.і имііунм гің биіктігін өлшеу
керек. Сезімталдықтыц менін мі.шп
фирму иимпі іііОамыч

S, - - У| . (7.3)

кд- D кіру белгшгіік Гісру ко іфі|інциоті;

^улг' үлгілі ксрмсу, ими ни іу .'in'іі.іі нллибратордан алынған

(77 = 1005).

 1. кестесінс елшеш ем , есоіггслі сн мпидсрді сңгізу керек.
 1. Амплитуда мен жиілікті елшеу. Осциллографтың У
  кіруіне зерттейтін кернеуді қосып, “У бөлгіші” жөне “синхронизация
  деңгейі” тұтқаларын бұрап экранда синусоиданың тұрақты бейнесін
  алу керек. Сонымен қатар
  “У күшейткіші” тұтқасына тиіспеу керек.
  Зерттеу кернеуінің амплитудасына сай келетін У3 бейнесін өлшеу
  керек.


 1. кестесі - Есептелген, өлшенген мөндер

UKpQ

Үі, мм

^ді

S,,' мм/В(7.4)
Кернеудің амплитудалық менін есептеп шығару керек

т „ , >

Кд2

мұнда кд2- зерттейтін кернеуді косқандагы кірме белгіштің
беретін коэффициенті.


Жиілікті анықтау үшін “Z каналыньщ жүмыс түрі” “белгі”
қалпына қою керек. Мерзімдегі белгілерді санап, зерттейтін
кернеуідің мерзімін мына формуламен анықтаймыз


T = (7.5)

мұнда п - мерзімдегі белгі саны;

tm- өр белгінің ұзақтығы, осциллографтың бетіндегі
панелде көрсетілген.


 1. кестесіне есептелген, өлшенген мөндерді еңгізу.
7.2 кесте - Есептелген, өлшенген мөндер

S,,

мм/В

kg2,

ММ

У*

мм

ит,

в

и,

в

п,

urr

tm,

МКС

Т,

с

f,

Гц 1. Өлшеу қателігінің есебі. Осциллографқа үлгілік
  вольтметрді параллел
  қосыіі зерттелулі кернсудің нақты мөнін өлшеу
  керек. Сосын оны осциллографтын монімен салыстырып
  осциллографтың қателігін анықтаймыз


ү = • х 100%, (7.5)

мүнда U - үлгілік вольтметрдіц корсстуі, II.

 1. кестесіне есептелген жоис өлшснген мондерді еңгіземіз.

 1. кесте - Есептелген, елиіеиген мондср

и, В

и,

У, %
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет