Республикасының білім жөне ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағыжүктеу 2.17 Mb.
бет8/12
Дата17.06.2016
өлшемі2.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

VZ Касты мәліметтер

Кгі келген электртехникалық қондырғы ток өткізетін

1>ішц арасында, жөне де жермен олардың арасындағы

с ими шманың номиналды қалпында дұрыс жұмыс істейді.

Қоіідырғыны іске қосар алдында, оның оқшаулама кедергісін әр
, - ч>і .in і счде жөне периодты түрде әрі қарай жүмыс істегенде өлшеп,
*<*41111 тыру керек.

I >мітулама кедерпсін өлшеудің барлық тәртібіне, нормасына
.Нмі, *үмыс істейтін
кернеу мөні 100 В томен болмауы керек,
мнит і.цтар өр сым мен жер арасындағы және потенциалдары
ііңИі up . і.ім арасындағы кедергіні өлшеу керек.

і.іммың оқшаулама кедергісі үлкен кедергілер қатаръша
■ мнды,
mi іүрақты емес, себебі оған кернеу, ылғал, температура т.б.

I и(Ційні.ір. іпамалар өсер етеді, бұл Мі жөне М2 иінкүштері үшін
ittffTvp іүрінде жазылады


(5.2)


(5.1)

М2 = К2Ғ2(а)І2
мұнда Kt = St(Ы,; K2 = S2 ■ й)2, Ғ,(а) жөнеҒ2(а) - I жене II

рамаларыньщ саңлау арасында қозғалғандағы туған индукцияныц
өзгеру заңының фунциялары.


  1. суреті - Электрмагниттік индукцияньщ өсері
   М, жөн
   еМ иінкүштерінің тепе-тендік қалыптасқанда


  1. Ғ3(а) = k3 ■ ү-. (5.6)

  2. Л

  3. I * рі шамада былай жазуға болады

  4. а = ғД). (5.7)

  5. 2

  6. (N 7) формуласынан керетініміз логометр орамалардағы
   ■» і
   прими к.атынасын өлшейді. 5.2 суретінде логометрді омметрдің
   ҢШНн қі ісу схемасы керсетілген.

  7. I,' • \ |ч 11 Логометрді қосу схемасы

  8. Һун і м-мпдп логометрдің I жөне II рамаларының кедергілері гх
   і» *( ',,*!• in- г, - схемаға қосылған қосымша кедергілер.

  9. і > і ініі Гиіііпища  10. (5-8)1

  11. (5-9)

  12. rx+r„

 1. формуласының негізінен шығатыны

  1. а = ■, (5.10

  2. r,+r+rA

  3. сонымен ауытқу бұрышы (5.10) формуласымен анықталады, о
   кернеуге тәуелді емес, ал олай болса жетектің айналу жылдамдығы д
   өлшеу мөніне өсер етпейді.


  4. ГПТ - тұрақты тоқ генераторын аспаптың бүйірінде орнатылға
   Р сабын үстап қолмен минутына 90...150 айналым жаса
   айналдырғанда,
   электр энергиясы генерацияланады, оның керне;
   100-2500
   В дейін жетеді жөне I жөне II раманың орамдарынан I жән
   II тоқтары өтеді.


  5. гд1,гд2,гдз - қосымша кедергілері, мегомметрдің рамкаларын
   тізбектеп қосылған (М52) схемасынан,
   параллель қосу (К5
   схемасына көшуге мүмкіндік береді. Қосымша кедергілердің ұпггар
   қысқыштарға шығады.


  6. Қарастырып отырған схемада айнымалы шама болатын
   өлшенетін гхкедергісі, онда аспап шкаласы тікелей Мом жөне кО
   болып градуирланады.
  7. Мп омметрмен электр қондырғысының өр бөлшегінің кедергісін
   мнші г Гюлады, сыммен жер арасындағы кедергіні жөне желідегі
   »
   t .|>.і і і.і >м ап сымдардың өзара кедергісін өлшейді.

  8. "Жслі” жене “жер” қысқыштарының арасындағы кедергіні

  9. ток шығынының өсері болмау үшін «желі» кысқышы

  10. іммииі мсгометрдің “экран” қысқышымен қосылған металдык
   І«нмі'м коршаланады, ал бүл
   “экран” генератордьщ оң полюсіне
   мшаі.і.


  11. Мпоммстрді минутына 150 айналымнан жылдам айналдыруға
   Кмймм, ісбебі оньщ механизмі істен шығуы мүмкін.


  12. )игк гронды терраомметр өте үлкен кедергілерді елшеуге
   ■i n mi (I ісрраОм = 1012 Ом)

  13. I 'іпийтін кедергіні үлгілі кедергімен тізбектеп қосқанда бөлгіш
   Нк* вштділ,
   ал ол арнайы кернеу көзіне қосылған 5.3 суретінде
   ні «н Үлгілі г кедергідегі
   U кернеудің төмендеуі түрақты тоқпен
   іі ісктронды вольтметрмен өлшенеді. , Электронды
   •іІН»і|мііи қүрамында (ТТК) түрақты тоқ күшейткіші жөне
   рЩямі
   .1 m пабы бар. Белгілеуге сейкес іздеп отырған кедергіні г
   <* ВМмуламсн табамыз

  14. rx=ro{^~~ 1). (5.11)и


    1. I*,

    1. им

    1. lull

    1. 0


  1. ^ I 1>У|Н>1 f I'ltitt HMH инти К"* I • •►ми» м

  2. III' |, 11 >> 1111 t * !► I -I < I. tii ІЧіфІИИ) уч*иі Гю му iii керек.

  3. nlll.l null I рмі I || II Mill I Ii-Illl ни lltf mil -UHMI.M Iiltllil'lli ОНЫІІ

  4. мри кедгрі lei It)1' * м и

  5. 5.3 Жүмі.К ftm IM|> і«м*м t-I

  6. >ki in ріімі и I 11 iii и I pi I ii I in" up* пн * иГідықгармсн,

  7. асиаіітлрмгіі ими.!'ми ишш »н11іімш imu •* inp/it.m гсхникалык

  8. міііс ідсмелсрін * и шлы

 • V?. MrI ііммі' I pun I p11 'i>m •■••• ¥ »«nt> ►' аниден қойып.

  1. сосыіі oiii.iu күіші ми iiliiiii I nipi hi hi I I iii I t і.імдаріа гисуі e

  2. болмайтындыгын у ирч к'" «йирмасы ere

  3. ЖОҒарЫ ДОрСЖСІС ЖГІГДІ, ІІЧ Оуі HI'IM имірпи

  4. 5, V3 Мсгчммі' і рмен іІ.ІМДйр прииЫМД шиушіма кедергісін

  5. өлиіеу ксрск.

 • V4 Тсрраомметрдіи * т " " ' '<ҮРЫС орналасуын

  1. тексеру.

  2. Тсрраоммотр жгііігшдгп гммдпрдын арасындағы
   оқшаулама кедергісін олшсу


  1. . Мегомметрмен жөне терраомметрмен өлшегендегі
   мөндерді салыстыру
   керек .

 1. Қысқаша туйықталу нүктесіне дейінгі қашыктықты
  анықтау.


 2. Кестеге өлшеу мөндерін еңгізу керек.

 3. Сиымдылыктың сиымдылығын өлшеу жзне шыгынның
  тангенс бұрышын анықтау керек.

 4. Кестеге өлшеу мөндерін еңгізу керек.

 1. Жұмысты орындау бойынша нұсқаулары

 1. Өлшейтін сымдардың ұшы стендке клемма түрінде
  шығарылып былай белгіленген “
  0”, “1”, “2”, “3”.

  1. Мегомметрмен өлшеу алдында, оның стрелкасы 0-мен оо дөл
   тұратындығын
   тексеру керек . Ол үшін мегомметрдің құлағын 90... 150
   айн/мин айналдырып “желі-жер” сымдарын тұйықтайды. Сонда
   стрелка “0” тұруы керек. Ал “желі-жер” сымдарды ажыратып
   айналдырған кезде
   стрелка оо тұруы керек.Содан кейін “желі-жер”
   қысқыштарын 0-1, 0-2, 0-3, 1-2, 2-3, клеммаларына косып,


  2. мегомметрді айналдырып кедергіні елшейміз.Өлшеу мөндерін 5.1
   кестеге еңгіземіз.

 1. Қысқа тұйықталған жерге дейінгі қашықтықты анықтау
  үшін 5.4 суретіндегі схеманы қолданамыз. 1. су|чмІ Қі.м і>« I үНмкнну/ім '"и. мни I ч >м it


    1. й и» Ия и» н,|    1. О
   Ү in mjitHii * I 11 1 it. im I пііі.іііда кысқа

  1. I үііі.ік Iи Ivді.і I’in I ii ii'M11 I • Iним I нм in hi in mi oilmen мына
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет