Құрметті қауым! Ардақты ағайын!Дата04.07.2016
өлшемі197.5 Kb.


Жамбыл облысының әкімі

Қ.А.Бозымбаевтың халыққа есеп

беру кездесуінде сөйлеген сөзі

Құрметті қауым!

Ардақты ағайын!

Ел өмірінде әрбір өткен жылдың өз тарихы болады.

Бұл қоғам мен мемлекеттің өсіп, өркендеуімен есте қалады. Халық игілігі үшін атқарылған жасампаздық істерден бастау алады.
Біз жылдан-жылға жаңарып, жаңғырып келеміз.

Тәуелсіз Қазақстанның әр жылы – бұл жаңа тарихымыздың тұтас дәуірі.

Біз үшін өткен жыл – нақ осындай кезең болды.
Астанада 56 (елу алты) елдің басшылары мен халықаралық беделді ұйым өкілдерінің басын қосқан Саммит – ел абыройының айшықты көрінісі.

Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Саммиті еліміз ғана емес, әлем халқы үшін де елеулі оқиға болды.

Бұл – Қазақстан үшін саяси және тарихи жетістік, биік мәртебе.
Біздің еліміз қысқы Азия ойындарын жоғарғы деңгейде өткізуі арқылы дамыған мемлекет екенін әлемге таныта білді.

Қазақстан мұндай халықаралық табысқа Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ірі саяси және кемеңгер басшылығы арқасында қол жеткізгенін мақтанышпен айта аламыз.


Қадірлі қауым!

Қазақстан мемлeкеті өзінің алдында үлкен мақсаттар қойып, оны орындап келеді.

Сол арқылы қарыштап даму жолында зор табыстарға қол жеткізуде.

Мәселен, өткен жылы индустриялдық-инновациялық бағдарлама қолға алынды. Ел экономикасын екі есеге көтеретін нақты қадам жасалды.


Республикада жаңадан 152 нысан іске қосылды. Жергілікті жерлерде 800-ден астам нысан пайдалануға берілді.
Бүгінде Қазақстан сенімді өсу қарқынына ие болды.

Дамудың нақты қадамдары Елбасының биылғы Жолдауында ерекше айтылды.

Біз болашақтың іргетасын бірге қалаймыз!

Биылдан бастап білім беру, денсаулық сақтау және тілді дамытудың он жылдық бағдарламасы жүзеге асырылады.

Бұл әлеуметтік саланың басым бағыты болып табылады.
Жамбыл облысында қолға алынатын жұмыстар осы міндеттерден тұрады.
Сонымен, бүгін, өткен жылы атқарылған жұмыстар туралы айтылады.

Жетістіктерімізді де айтамыз, алдағы жоспарды бірге талқылайтын боламыз.

Біз үшін жаңа ізденіспен, батыл қадаммен жұмыс істеу – негізгі мәселе.

Ал, халық әлеуметтік-экономикалық, рухани саладағы жақсы өзгерістерді өз өмірінен анық сезінуі керек.


Дорогие жамбылцы!
Индустриально-инновационное развитие
В прошлом году объем производства промышленной продукции по сравнению с 2009 годом увеличился на 14 % и составил 124,7 млрд. тенге.
Основными приоритетными направлениями развития промышленности области являются такие отрасли как обрабатывающая, металлургическая и горнодобывающая.
В прошлом году за счет увеличения объемов производства химической продукции рост в обрабатывающей промышленности составил 143%, металлургической продукции – 124%, а в горнодобывающей отрасли и разработке карьеров индекс физического объема - 164%.
Год назад мы поставили перед собой задачу сделать нашу область к 2015 году регионом с развитым производством, с созданными благоприятными условиями для предпринимательства и улучшенным инвестиционным климатом.
Объемы минерально-сырьевых ресурсов и благоприятные природно-климатические условия области дают большие возможности, как для развития промышленности, так и для создания новых производств.
Исходя из этого, проанализированы имеющиеся возможности, определена стратегия развития области, система создания новых производств и реализации продукции.

К этой работе мы привлекли опытных специалистов и менеджеров международного уровня.


Совместно с Торгово-промышленной палатой Республики Казахстан впервые в Жамбыслкой области проведен международный бизнес-форум «Жамбыл Инвест 2010».
С помощью форума мы привлекли в экономику области отечественных и зарубежных инвесторов, формируем положительный имидж области на мировом рынке.
В работе форума участвовали руководители международных организаций, аккредитованных в Республике Казахстан, дипломатических представительств, национальных и зарубежных компаний, финансовых институтов, представители крупного и среднего бизнеса республики и региона.
В прошлом году в ходе своей рабочей поездки в область Глава государства принял участие в форуме «Инвестиции. Инновации. Развитие», где инвесторы из России, Франции, Италии, Испании, Ирана и Малайзии подписали с нами контракты по реализации выгодных нам проектов.
В рамках проведения дня экономики Казахстана в Дании 22 ноября 2010 года, с целью привлечения инвестиций и новых технологий в Жамбылскую область заключены соглашения о сотрудничестве с Конфедерацией промышленности Дании, и Датским Советом по сельскому хозяйству, Организацией поддержки экономики Саксонии, а также в Германии заключен меморандум с Ассоциацией предпринимателей ФРГ.

С целью повышения активности государственно-частного партнерства в Жамбылской области создано АО «Социально-предпринимательская корпорация «Тараз».

АО «СПК «Тараз» - это региональный институт развития, который уже ведет активную работу по реализации бизнес-проектов, занимается привлечением иностранных инвесторов, координацией проектов, не являющихся привлекательными для частного бизнеса, но имеющих важное социальное значение. Кроме того, для развития производства сельхозпродукции и обеспечения продовольствия внутренних потребностей и формирования экспортных ресурсов ведется работа по проекту агроперерабатывающего логистического центра.
Общий объем инвестиций в основной капитал прошлого года - 140,8 млрд. тенге. Рост инвестиций по сравнению с 2009 годом, без учета строительства китайского трубопровода и автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай», составил 158,4% или на 30,3 млрд. тенге.

В 2010 году в области реализовано 7 инвестиционных проектов на сумму 52,7 млрд. тенге, созданы более 2,5 тысяч новых рабочих мест.

Компаниями «Аль-Басар», «Металлургический комбинат «Жанатас», «Мынарал Тас Компани», «Таразский металлургический завод», «Амангельдинский газоперерабатывающий завод», «Фабрика ПОШ-Тараз», «Жасулан и К» введены новые производства.
В текущем году мы планируем реализовать до 10 проектов. Будет создано более 1000 новых рабочих мест.

Эти проекты будут осуществляться компаниями «ACIG», «Луговской конный завод», «Алтыналмас», «SUPER PHARM», «Таразский трубный завод» и другими. Им оказывают поддержку «Банк Развития Казахстана», «Аграрная кредитная корпорация», «Альянс банк».


Кроме того, в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы в этом году планируется старт 3 новых проектов: «ЕвроХим-Удобрения», строительство компанией «Достар Агро Инвест» крупной современной птицефабрики в городе Шу стоимостью более 13 млрд. тенге, строительство серно-кислотного цеха мощностью 600 тыс. тонн моногидрата стоимостью 12 млрд. тенге компанией «Казфосфат».
Один из крупных инвесторов – «ЕвроХим-Удобрения» – планирует строительство завода по производству сложных минеральных удобрений на базе месторождений «Кок-Джон» и «Гиммельфарбское» стоимостью 394 млрд. тенге, где будет создано более 3,5 тысяч новых рабочих мест.
Соглашение между Правительством и «ЕвроХим-Удобрения» находится на завершающей стадии проработки.
Предпринимательство
В целях повышения активности и конкурентоспособности предпринимателей ежегодно проводятся конкурсы «Лучший товар Казахстана», «Алтын сапа» и «Парыз».

Так, в номинации «Лучшее обслуживающее учреждение Казахстана» конкурса «Алтын сапа» победителем признан «Кардиохирургический центр города Тараз».

Компании «Казфосфат» и «Бином» добились призовых мест на республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса «Парыз».
Сегодня в области действует более 37 тысяч активных малых и средних субъектов предпринимательства. В прошлом году ими произведено продукции на 167,4 млрд. тенге Численность занятых в этой сфере составляет более 120 тысяч человек.

Только за прошлый год зарегистрировано 299 новых субъектов малого бизнеса, дополнительно создано 1909 новых рабочих мест.

В 2010 году банками второго уровня выдано кредитов на 10,8 млрд. тенге, что по сравнению с 2009 больше в 2 раза.

2011 год – особенный год для развития предпринимательства. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» из республиканского бюджета предусмотрено 3,8 млрд. тенге. Данные средства будут направлены на поддержку частного предпринимательства, развитие индустриальной инфраструктуры, и на организацию молодежной практики и подготовку, переподготовку кадров предусмотрено 756 млн. тенге.

В этом направлении необходимо усилить разъяснительную и пропагандистскую работу в средствах массовой информации, нужно активнее рассказывать населению о преимуществах госпрограммы «Дорожня карта бизнеса - 2020». Любой желающий начать свой бизнес должен ощутить всемерную поддержку со стороны государства.
В регионе действуют 10 бизнес-ассоциаций, 1 инкубатор и 8 центров предпринимателей.
Понятно, что для повышения деловой активности этого недостаточно.
Поручаю заинтересованным государственным органам совместно с республиканскими институтами развития отработать вопросы расширения инфраструктуры развития предпринимательства.
В истекшем году в рамках снижения административных барьеров упрощены процедуры и выдача разрешительных документов. Количество необходимых документов сокращено на 9,2%, отменено 6 нормативных актов.

Словом, для предпринимательства создаются необходимые предпосылки для успешного развития.Тем, кто откроет свое производство, доставим свет, воду, построим дорогу. Остается только совместно активно работать.
Сегодня 15 видов лицензии и разрешений выдаются управлениями акимата области. В этой работе задействованы 53 работника. В 2010 году имело место 19 фактов правонарушений.

В конце прошлого года сокращен штат государственных служащих.

С целью обеспечения прозрачности и исключения факторов, способствующих коррупции, а также эффективного использования кадров, поручаю заместителю акима области, курирующего вопросы предпринимательства отработать вопрос определения единого лицензиара, с привлечением к его работе квалифицированных и подготовленных кадров.
Құрметті кездесуге қатысушылар!
Ауыл шаруашылығы туралы
Бүгінгі таңда облыста 16 мыңнан астам ауыл шаруашылығы құрылымдары бар.

Оларда жұмыс істейтіндер экономикалық белсенді халықтың 31,5 пайызын құрайды.


Былтыр 69 млрд. теңгенің ауыл шаруашылығы өнімі өндірілді.
Қолда бар ресурстарға қарағанда бұл, әрине, аз.
Мысалы, біздегі мал өсіретін шаруашылықтарда ет өндіру әр адамға шаққанда жыл сайын шамамен 47 килограмм.

Ал, Белоруссияда әр адамға шаққанда 95 килограмм ет өндіріледі.


Біз мұны неге айтып отырмыз?
Осыған дейін өнімдер республиканың 16 млн. халқы үшін шығарылды.

Енді еліміз Ресей және Белоруссиямен Кедендік одаққа біріккен соң тұтыну рыногы 165 млн. адамға ұлғайды. Бұл бұрынғыдан 10 есе көп.

Елбасы біздің алдымызға ауыл шаруашылығы саласында еңбек өнімділігін 2014 жылға қарай 2 есеге дейін өсіру міндетін қойды.
Бізде оған толық мүмкіндік бар.
Өткен жылы облыстың агроөнеркәсіп саласында 8,3 млрд. теңге игерілді.

Оның ішінде субсидиялар 1,4 млрд. теңгені құрады.

Бұл орта есеппен алғанда 550 жаңа МТЗ-80 тракторының құнына тең.
Осыдан он жыл бұрын облыстағы асыл тұқымды мал шаруашылықтарының саны 17 болса, қазір – 104-ке жетті.

Былтырдың өзінде жаңадан 15 шаруашылық құрылды. Биыл тағы 11 шаруашылық қатарға қосылады.


Кезінде қой өсіруден атағы шыққан мойынқұмдықтар бұл істен шет қалмауы керек.

Мойынқұмдық ағайындар мал бағуды жақсы біледі емес пе?Жазылбек Қуанышбаев атамыздың ұрпақтары бұған не дейді?

Бүгінде облыста 15 мал бордақылау алаңы жұмыс істеп тұр.

Елімізде алғаш рет «Меркі ет» комбинаты «Халал» стандартына сай Иран мемлекетіне қой етін экспорттауды жүзеге асыра бастады.
Биыл «Луговой жылқы зауыты» компаниясы 30 мың бас шошқа өсіретін кешенді іске қосады.
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорынан» сиыр сатып алуға «Сыбаға» несиелік жобасы арқылы 6 пайыздық үстемемен 7 жылға 7,5 млн. теңгеге дейін несие беріледі.
Республиканың түрлі қаржылық институттары ауыл шаруашылығы өнімін дайындау, тасымалдау, сақтау және қайта өңдеуге қаржы береді.

Сондай-ақ, мүйізді ірі қараны бордақылау алаңдарын ашу жөніндегі инвестициялық жобаларға, асыл тұқымды мал сатып алуға қолдау көрсетеді.

Асыл тұқымды мал шаруашылықтарын дамытуға несие беретін болады.
Аймақта 93 мал сою орындары қажет болатын, олардың 69-ы іске қосылды.

Биыл бюджет есебінен тағы да 9 мал сою орны салынады.


Осы жерде бір мәселеге көңіл аудару қажет.

Облыс бойынша 887 мал дәрігері жетіспейді. Оның үстіне, жұмыс істеп жүргендердің 60 пайызының – жасы 50-ден асып кеткен.

Енді 10 жылдан кейін біз мұндай кадрларды таппай қалуымыз мүмкін.
Сондықтан, әрбір шаруа қожалығы өз есебінен жастардың мал дәрігері мамандығын алуына қолдау көрсетсе, өзіне тиімді болады.

Барлық әкімдерге шаруашылық басшыларымен бірлесе отырып, осы проблеманы шешуді тапсырамын.
Халықты көкөніс өнімдерімен қамтамасыз ету үшін 201 жылыжайда 1 мың тоннаға жуық көкөніс өндірілді.

Қазір Қордай ауданында 25, Жамбыл ауданында 100 жылыжай құрылыстары жүргізілуде.

Осы жылыжайларды іске қосқанда біз облыс тұрғындарының 40 пайызын жаңа піскен көкөністермен қамтамасыз етеміз. Бұл жұмысты басқа аудандарда да жалғастыру қажет.
Агроөнеркәсіп саласында ерекше мән беруді қажет ететін шаралардың бірі – егістік жерлерді толық игеру.

Қолда бар техниканың 68 пайызының тозығы жеткен. Тіркелген қожалықтардың 72 пайызы - ұсақ шаруашылықтар.

Бұл мәселелерді шешу керек.
Ауыл шаруашылығы басқармасы шаруаларға техника алу жолдарын түсіндіру жөнінде жұмыс жүргізуі қажет.
Өткен жылдың қорытындысы бойынша айналымдағы егістік жерлердің 16 пайызы немесе 115 мың гектары игерілмей қалды.

Суармалы егістік жерлердің игерілмеуі ерекше алаңдаушылық туғызып отыр.


Соңғы 23 жыл бойы облыстың жер қорындағы егістік жерлерге түгендеу жұмыстары жүргізілмеген. Биыл осы жұмыстарды жүргізу үшін облыс бюджетінен 20 млн. теңге қаржы бөлінді.
Өткен жылы қант қызылшасын егу алқаптары 6 есеге ұлғайтылды.

4400 гектар жерден қант қызылшасы жиналды.

Осы жылы қант қызылшасы алқаптарын 7 мың гектарға жеткізуді жоспарлап отырмыз.
Мысалы, су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты мен Вашингтон университетінің «Ноу Тилл» нөлдік технологиясын қолдану үшін Байзақ ауданында дәнді дақылдар өсіретін 2 фермерлік бірлестік құрылды.
Қордай, Шу, Тұрар Рысқұлов, Байзақ аудандарында 15 мың гектар алқапқа нөлдік және минимальды технология қолданылды. Нәтижесінде дәнді дақылдардың өнімділігін 2 есеге дейін арттыруға қол жеткізілді.
Өткен жылы ауылдарда су каналдарының проблемасы жиі айтылды. Осыған байланысты «Жол картасы» бағдарламасы аясында 40 су шаруашылығы нысандарына 610 млн. теңгеге жөндеу жұмыстары жүргізілді.

Жалпы ұзындығы 406 шақырым канал, оның ішінде 60 шақырым темір-бетон және лотокты каналдар жөнделді.

Осы жұмыстардың арқасында 65 мың гектардан астам жер суғарылуда.
Биыл біз жұмыстарды ары қарай жалғастырамыз. Бұған облыстық бюджеттен 322 млн.теңге бөлінді.
Республикалық бюджеттен «Теріс-Ащыбұлақ» су қоймасының екінші кезегін қайта жаңғыртуға, «Раис» каналын, «Тасөткел» суару массивінің сол жағалау магистральдық каналын күрделі жөндеуге және Шу өзені бойынша авариялық-қалпына келтіру жұмыстарына 2,5 млрд. теңге қаржы бөлінді.
Былтыр 202 гектар алқап тамшылап суғарылды.

Биыл бұл технология 1400 гектар алқапта қолданылатын болады.

Тараз құбыр зауытының негізінде тамшылатып суғару жабдығын шығаратын желі іске қосылады.
Осы технологияны қолдануға «Бизнестің жол картасы» бағдарламасы арқылы қолдау көрсетіледі.

Бұдан басқа, жалпы көлемі 6 мыңнан астам гектар алқапта озық технологияны ендіру үшін 5 шаруашылыққа электр қуаты жеткізіледі.


Біздің алдымызда тұрған негізгі мақсаттардың бірі – ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеуді дамыту болып табылады. Бұл бағытта 433 кәсіпорындар мен цехтар жұмыс істеп тұр. Былтыр олар 41,3 млрд. теңгенің өнімдерін өндірді.
«ПОШ-Тараз фабрикасы» ТОПС өндіру жобасын іске асыру арқылы облыста биязы жүнді қой шаруашылығын дамыту үшін мүмкіндік туғызып отыр.
Уважаемые участники встречи!
Транспорт
В области общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 4 246 километров (из них областного значения – 2272 километра, районного значения – 1974 километра).
Проблема состояния дорог на сегодняшний день остается актуальной.

Каждый десятый вопрос, поднятый в прошлогодних отчетах акимов, касался этой темы. На мой блог поступило 32 вопроса, зарегистрировано 36 письменных обращений.


Значительная часть автомобильных дорог эксплуатируется с 70-80-е годов прошлого столетия. Если раньше поток движения автотранспорта в сутки составлял 500 единиц техники, то сейчас данный показатель увеличился в 15 раз.

Увеличивается поток большегрузного автотранспорта.


Если за последние 5 лет на развитие дорог местного значения направлено 10,6 млрд. тенге, то только на текущий год на эти цели мы выделяем 5,9 млрд. тенге.

С 2006 по 2010 годы отремонтировано около 958 км дорог, в 2011 году будет 624 км. В том числе, за 5 лет капитально отремонтировано 136 км., в текущем году планируем 33 км, средним ремонтом охвачено 822 и 591 км. соответственно.


Таким образом, автомобильные артерии, ведущие к 53 населенным пунктам, будут обновлены.

В городе Тараз будет произведен капитальный ремонт 9 улиц протяженностью 17,6 км.

В текущем году для организации работ социально-значимых маршрутов из областного бюджета выделено 18,7 млн. тенге. Эти средства направлены перевозчикам для стабилизации тарифов по перевозке более 68 тыс. жителей 21 населенного пункта.

В 2010 году приобретено 39 новых автобусов средней вместимости (2009 год – 21 единица).

Объем грузоперевозок в прошлом году по сравнению с 2009 годом возрос на 19,7% и составил 56 млн. тонн.

Объем перевозок пассажиров возрос на 10,1% (570,6 млн. пассажиров). Это показатель возросшей мобильности населения, который ставит перед нами задачи совершенствования транспортной инфраструктуры.


Управлению строительства, транспорта и пассажирских перевозок необходимо найти новые подходы в решении данной проблемы. Совместно с управлением дорожной полиции особое внимание уделить вопросам технического состояния пассажирского транспорта и безопасности пассажиров.

Наших водителей автобусов можно смело отправлять на трассы «Формулы-1», там, где нужно ставить рекорды скорости. Пора прекратить автобусные гонки на дорогах города.
Строительство
Строительство – сегодня одна из самых важных отраслей нашей экономики, в которую вовлечено большое количество участников и инвестиций.

У нас имеются хорошие возможности для развития строительной отрасли. Есть большие запасы гипса, щебня, песка и желтого гравия.

В связи с этим к 2015 году планируется увеличение валовой добавленной стоимости в строительной индустрии в 5 раз.
В прошлом году объем строительных работ составил 52,5 млрд. тенге.

В целом объемы, намеченные в программе жилищного строительства на 2008-2010 годы, перевыполнены на 22,2%. За последние три года запланирован ввод 566,1 тыс. квадратных метров жилья, фактически введено 691,9 тыс. квадратных метров жилья.

В 2011 году ожидается строительство порядка 220 тыс. кв. метров жилья из всех источников финансирования, в том числе 15,0 тыс. кв. метров государственного жилья.

Также жилой фонд области в текущем году пополнится за счет строительства новых жилых массивов в приграничных территориях, что в свою очередь позитивно отразится на качестве несения службы сотрудниками пограничных и таможенных органов.

В этой работе должны принять активное участие наши местные строительные компании.
Утвержден Генеральный план города Тараз до 2025 года. Территория города увеличена почти на 6 тысяч гектаров, в том числе переданы земельные участки из земельных фондов Жамбылского района 5609,1 гектара, Байзакского района – 344,65 га.

В области имеется 132 парка и скверов, 46 фонтанов. 18 процентов из них требуют ремонта.

В прошлом году только в городе Тараз отремонтировано 3 парка и 1 сквер на 81 млн. тенге.

Поручаю акиму города Тараз разработать и внести на утверждение программы «Парки и скверы» и «Фонтаны города Тараз». Цель программ – создание комфортных условий для полноценного и активного отдыха горожан.


В настоящее время разрабатывается топографическая схема расширения проспектов Абая, Толе би и Жамбыла. Фасады зданий, находящихся на площади, а также сама площадь «Достык» и фонтаны в рамках этой программы должны быть реконструированы.
В районных центрах земельные участки осваиваются без генеральных планов.

В застройках без плана не бывает ни качества, ни архитектурного стиля.

Новые здания, построенные в каждом населенном пункте, должны соответствовать современным архитектурным требованиям.

Акимам районов и управлению архитектуры и градостроительства акимата области и особенно акиму города Тараз необходимо обратить на этот вопрос пристальное внимание.


Сейчас по области зарегистрировано более 68 тыс. заявлений о выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По городу Тараз в очереди стоят более 41 тыс. человек.

В связи с этим в текущем году акимату города Тараз нужно организовать оперативное освоение земельных участков, переданных из Жамбылского и Байзакского районов.

Для этого поручаю управлению экономики и бюджетного планирования акимата области при уточнении бюджета предусмотреть необходимые средства на эти цели.
Обеспечение питьевой водой
По программе «Питьевая вода» начиная с 2003 года 58 населенных пунктов, где проживает более 154 тыс. человек, обеспечены качественной питьевой водой.

На эти мероприятия направлено более 7 млрд. тенге.


В этом году планируется строительство и реконструкция 26 объектов водоснабжения.

10 населенных пунктов, а это около 28 тыс. наших земляков, будут получать чистую питьевую воду. На эти цели предусмотрено 2,7 млрд. тенге.

В рамках республиканской программы по обеспечению водой «Ак булак» на 2011-2020 годы разрабатывается проектно-сметная документация 13 объектов.

Таким образом, мы в ближайшие два года планируем увеличить количество населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой, до 371.


Коммунальное хозяйство
В прошлом году на развитие инфраструктуры ЖКХ выделено 3,6 млрд. тенге. На эти средства реализованы 11 проектов по обеспечению теплом, 9 - водоснабжением, 4 - канализацией и 5 - электроэнергией.
В результате количество аварий в системах водоснабжения по сравнению с прошлогодним отопительным сезоном снизилось на 15%.

В то же время, не снижается количество аварий на предприятиях газо- и электроснабжения.

У нас 57% электрических сетей, 60% водопроводов, 42% сетей теплоснабжения нуждаются в серьезном ремонте.
В 2010 году произведены ремонтно-восстановительные работы тепловых сетей городов Тараз, Шу, Каратау и Жанатас на общую сумму 1,8 млрд. тенге.
В целях бесперебойной и качественной поставки тепловой энергии, за последние 4-5 лет заменены 161,8 км тепловых сетей на сумму 3,87 млрд. тенге. В результате мы добились снижения расхода топлива на 3%, холодной воды на 26%, потребления электроэнергии на 1%.
Для энергосбережения и снижения суммы затрачиваемых бюджетных средств принимаются меры по переводу котельных, работающих на жидком топливе, на более дешевые твердое топливо и газ.
На объектах образования и здравоохранения будет устанавлен 41 резервный котел, работающий на альтернативном виде топлива, что обеспечит бесперебойную работу теплоисточников.
Мы неплохо подготовились к отопительному сезону. К началу зимнего периода 1318 многоквартирных жилых дома подготовлены к подключению тепла.
В городе Жанатас проведена реконструкция крыш 10 домов, они перекрыты оцинкованным железом, из них крыши 2 домов отремонтированы за счет спонсоров.
В городах Тараз, Шу, Каратау, Жанатас и районе Т.Рыскулова в прошлом году зарегистрировано 275 объектов кондоминиума.

На сегодня готовы к регистрации еще 420 кондоминиумов в г.Тараз и Каратау. Акиматам необходимо предусмотреть средства на данную работу.


Малообеспеченные граждане получили жилищные пособия на оплату коммунальных услуг в размере 520,3 млн. тенге.

Тем не менее, задолженность населения за коммунальные услуги по области на сегодняшний день превышает 129 млн. тенге.

По данному вопросу акиматам районов и города Тараз совместно с коммунальными предприятиями необходимо проводить постоянную работу по разъяснению среди малообеспеченных семей порядка получения жилищных пособий и заключению договоров по погашению ими задолженностей.

Без своевременной и полной оплаты наши предприятия не смогут оказывать нам качественные услуги.


Энергетика
В 2010 году общее энергопроизводство по области составило 605,6 млн.кВтч. Переток электроэнергии из других регионов составляет более 76%.
С целью использования возобновляемых источников энергии было создано ГКП «Жамбыл гидроэнерго».

По результатам обследования водотоков области этой компанией определен перечень перспективных малых ГЭС совокупной мощностью 90 МВт.

Заключен договор совместного финансирования работ по разработке ТЭО строительства 7 малых ГЭС на реках Шу, Мерке, Талас с российской фирмой «GPMI».
В декабре прошлого года введена Меркенская ГЭС-3, что позволило улучшить качественные характеристики энергоснабжения района.

На строительство этого объекта затрачено свыше 250 млн. тенге.

Производительная мощность станции составляет 1,5 МВт, годовая прогнозная выработка электрической энергии - 6,5 млн. кВт/ч.
Всего планируется реализовать 12 подобных проектов, мощность которых будет превышать 90 МВт.

Таким образом, в ближайшие годы в области мы реализуем программу строительства малых ГЭС и ряда ветроэлектростанций, увеличив долю производства электроэнергии из возобновляемых источников с 0,2% до 25%.
Газоснабжение
В настоящее время в области обеспечены природным газом 2 города и 65 населенных пунктов.

Благодаря поставкам из Амангельдинского газового месторождения население и теплоснабжающие предприятия области большей частью обеспечены природным газом (дефицит 60-70 млн.м3 или около 20% потребности покрывается за счет поставок газа из Узбекистана).

Согласно комплексной программе до 2015 года предусмотрено газифицировать 132 населенных пунктов области.
В текущем году мы планируем в 3 районах области газифицировать 26 населенных пунктов. На эти цели предусмотрено 1,3 млрд. тенге из республиканского бюджета. Также мы договорились с национальной компанией «КазТрансГаз» о том, что компания с этого года приступит к газификации 69 населенных пунктов области, выделив на эти цели более 3,5 млрд. тенге. Кроме того, в ближайшее время компания приступит к реализации программы по модернизации газораспределительных сетей города Тараз.
Благоустройство
Очистка территорий – сегодня один из важных вопросов. В области ежегодно выбрасывается 18,7 тысяч тонн загрязняющих веществ.

Ежедневно из г.Тараз вывозится 100-120 тонн твердых бытовых отходов.

По нашим расчетам каждый день 20-30 тонн отходов остаются в стихийных свалках, которые практически не утилизируются. На сегодняшний день рассматривается несколько инвестиционных проектов утилизации неорганических отходов. Согласно действующему законодательству мы готовы финансировать механизмы уменьшения образования объемов ТБО.
Захламленность водных артерий приводит к подтоплениям жилых массивов города.

Я говорю об этом для того, чтобы подчеркнуть ответственность каждого жителя области за состояние экологии и чистоту. Ведь это – наше здоровье и здоровье наших детей.

Поэтому один из наших приоритетов – создание системы, которая обеспечит содержание в надлежащем состоянии территории области.
Первое, это строительство полигонов ТБО.

Второе, совершенствование механизмов вывоза и утилизации мусора.

Третье, соответствующая нормативно-правовая база (например, это правила благоустройства населенных пунктов).

Четвертое, определение меры ответственности физических и юридических лиц за нарушение санитарных и экологических требований.


На 4 полигона получено экологическое разрешение уполномоченных органов на размещение твердо-бытовых отходов. Эта работа сдвинулась с мертвой точки только в прошлом году.
В этом году мы финансируем строительство двух полигонов в Кордайском и Шуском районах. Даю поручение акимам районов – завершить эту работу в текущем году.
В городе Тараз по программе благоустройства дворовых территорий города благоустроено за счет внебюджетных средств 65 дворов. Установлены 490 малые архитектурные фигуры, обновлены 70 детских игровых и спортивных площадок, 78,7 тыс. кв.м тротуаров и проездов, 15,5 тыс погонных метров бордюр.

Это хорошее начинание будет иметь свое продолжение и в этом году, так как данная программа, как вы знаете, рассчитана на 3 года.


Сегодня санитарное состояние территории вокруг центрального рынка г.Тараз и так называемого авторынка не выдерживает никакой критики, также вызывают неудобства автомобильные пробки возле площади Жамбыла по проспекту Толе би, по улицам Ташкентская и Мирзояна.

Нами принято решение вывести центральный рынок за город. Всем вам известно, что под его территорией на глубине нескольких метров остаются погребенными уникальные сооружения архитектуры древнего города.

Здесь мы проведем археологические исследования. Так называемый музей под открытым небом мог бы стать жамбылским брендом, привлекающим зарубежных туристов.

Историко-культурное наследие древнего Тараза требует научного изучения и его достояние должно служить народу.
Экология
В 2011 году в рамках мероприятий по защите окружающей среды на сумму 133,0 млн. тенге планируется проведение мероприятий по пескозадержанию в селе Учарал Таласского района, ликвидации радиационного загрязнения в Чиганаке, комплексной радиационной проверке в области и разработка радиоэкологического атласа.

Сегодня одна из главных проблем, на которую необходимо обратить особое внимание, - превышение установленных норм выбросов загрязняющих веществ от автомобильного транспорта. Проблема усугубляется ростом количества автотранспорта. В 2010 году выбросы загрязняющих веществ составили 82,7 тысяч тонн, в том числе от автомобильного транспорта 64 тысяч.


Поручаю заместителю акима, курирующему вопросы экологии изыскать средства для создания экологических постов и подразделения экологической полиции, открыть пункт по сбору и переработке люминисцентных ламп. По моим данным, на территории области накоплено порядка 6 тысяч подлежащих утилизации ламп.
В целях экономии питьевой воды, использовании воды при нецентрализованном водоснабжении, разграничении использования воды для питьевых и технических нужд, необходимо разработать правила забора воды из поверхностных и подземных водных объектов. В настоящее время 5914 незарегистрированных скважин, из них только 120 оформлены в установленном порядке.

Необходимо определить лимиты на питьевую воду, а при ее использовании на хозяйственные нужды тариф должен быть выше.


Отдельный вопрос – озеленение.

Для сохранения зеленого фонда городов и населенных пунктов поручаю акимам разработать правила соответствующие современным требованиям, суть которых заключается не в получении средств от вырубки деревьев, а в скорейшем восстановлении, путем посадки крупномерных саженцев соответствующих пород, выращенных в дендропарках с последующим уходом в течении определенного времени.


Бюджет
Теперь о бюджете. В начале прошлого года акимат области совместно с налоговым департаментом проанализировал источники по изысканию дополнительных резервов для пополнения областного бюджета.

В итоге по доходам областной бюджет исполнен на 109,6 млрд. тенге. По сравнению с 2009 годом увеличение составило 25 процентов. Прогноз исполнен на 106,5 процентов.


Сегодня 5 основных подрядчиков, осуществляющих работу по пяти объектам в приоритетном инвестиционном проекте – строительстве дороги «Западная Европа-Западный Китай», поставлены на местный налоговый учет. В результате в бюджет поступило 385,3 млн. тенге.
Платежи в местный бюджет от подрядчиков, работающих по программе «Дорожная карта», также были взяты на контроль налоговыми органами.
Вместе с тем, в прошлом году выявлено 460 субъектов, не зарегистрированных в налоговых органах, в том числе 19 субъектов малого предпринимательства.
Средства бюджета в 2010 году в основном направлялись на социальную сферу.

37 процентов расходов областного бюджета направлены на сферу образования, 18 процентов – здравоохранения, на развитие инфраструктуры – 9 процентов.


Налоги и обязательные платежи в государственный бюджет составили 38,1 млрд. тенге, рост – 6,5%, в том числе в республиканский бюджет – 17,6 млрд. тенге (113,9%), в местный бюджет 20,5 млрд. тенге (100,8%).
Торговля
Внешнеторговый оборот области за 2010 год составил 2,2 млрд. долларов США или 103,3% к уровню прошлого года, в том числе экспорт – 1,6 или рост составил 66,3%. Так, экспорт минеральных удобрений возрос в 4,8 раза, сахара и желтого фосфора – в 1,8 раза, шкур крупно-рогатого скота – в 2,3 раза, фосфатного сырья на 17,2%.

Импорт составил 576,2 млн. долларов США.

Сальдо внешнеторгового оборота сложилось положительным и превысило более 1 млрд. долларов США.
Вышеуказанные положительные тенденции не могут быть аргументом для самоуспокоения.

Определенно можно сказать, что не все ресурсы наших предприятий используются в полном объеме и наша задача заключается в эффективном управлении имеющихся инструментов поддержки экспортноориентированных предприятий. Например, субсидирование процентных ставок по кредитам, финансирование зарубежных выставочных мероприятий, привлечение экспертов.

Я говорю о 150 млн. тенге, которые не были использованы по назначению.

Уровень инфляции в 2010 году составил 107,9%. Цены на продовольственные товары повысились на 10,2%, непродовольственные товары – на 5,3%, платные услуги – на 7,2%.


В целях сдерживания роста цен в области создан стабилизационной фонд на социально-значимые виды продуктов питания.

Для этого из областного бюджета выделены 114 млн. тенге,


По моему поручению организованы сельхозярмарки в городах области. В областном центре установлено 24 павильона из легких конструкций, где реализуются мясомолочная и плодоовощная продукции. Также, в густонаселенных районах города размещены торговые ряды для реализации социально-значимых товаров.

Стабилизировать цены на продукты питания можно только путем товарных интервенций. Поручаю акимам усилить работу в данном направлении и держать на постоянном контроле. Задача заключается в исключении посредников в цепочке ценообразования.


Ежегодно в межсезонный период наблюдаются заметные колебания цен на фрукты и овощи.

Баланс производства и потребления показывает, что за летне-осенний период (5 месяцев) фермерами области производится в 3-4 раза больше продукции, чем годовая потребность нашей области.

Однако из-за нехватки инфраструктуры хранения и неразвитостью товарного рынка и биржевых фьючерсных операций мы ежегодно наблюдаем массовую порчу плодоовощной продукции осенью и острую нехватку в конце зимы.

На сегодняшний день у нас имеется 44 плодоовощехранилища мощностью 56,1 тыс. тонн.

Однако более половины хранилищ области требуют капитального ремонта, определенная часть используется не по назначению.
В этой связи, акимам поручаю провести инвентаризацию всех имеющихся хранилищ и принять меры по хранению плодоовощной продукции с выпуском их в период межсезонья.

«СПК «Тараз» необходимо расширить функции и выступить активным участником в решении системных вопросов, связанных с формированием стабилизационного фонда социально-значимых продовольственных товаров, реконструкции и строительства овощехранилищ.


Занятость населения
В прошлом году с учетом «Дорожной карты» по области охвачено занятостью более 47 тысяч человек.

На строительстве автодороги "Западная Европа - Западный Китай" более 4,5 тысячи наших земялков получили работу.

В результате уровень официально зарегистрированной безработицы снизился до 0,3 процентов.
98 процентов из более 28 тысяч людей, обратившихся по вопросам трудоустройства в 2010 году, охвачены активными видами социальной защиты.

На профессиональную подготовку и переподготовку направлено 4890 человек. 3210 человек привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Подписано 438 меморандумов о взаимном сотрудничестве по вопросам стабилизации производственных процессов и обеспечения трудовых прав.
Количество людей, проживающих ниже черты бедности, за последний год уменьшилось на 21,5 процента, их доля в общей численности населения области снизилась на 1,8 процента.
Образование
Из года в год увеличиваются объемы финансирования сферы образования по области. Так, в 2010 году было выделено 49 млрд. тенге, что больше на 16% по сравнению с 2009 годом.

На укрепление материально-технической базы и ремонт объектов образования было выделено 4,9 млрд. тенге.

В 2010 году открылись 3 новые школы. В текущем году будут сданы в эксплуатацию 3 школы и пристройки к двум школам, строительство которых было начато в прошлом году.

Количество дошкольных организаций увеличилось на 89 единиц. Процент охвата дошкольным воспитанием на сегодняшний день составил 44,4% (республиканский показатель – 41,3%).


По государственной программе «Балапан» в 2010 году было предусмотрено открытие 6 355 мест, мы открыли 6 870 мест (что больше на 515 мест).

В этом году мы должны открыть 3 115 мест. Работа в данном направлении ведется.


Одним из самых важных и актуальных вопросов в образовании - это качество обучения. Как вы знаете, показателем уровня знаний школьников являются результаты единого национального тестирования.
Особо хотелось бы отметить 5 школ области, которые вошли в число 100 лучших школ республики по итогам национального тестирования в 2010 году. Это: гимназии №45, №1, №8 города Тараза, областная школа-интернат для одаренных детей «Дарын» и казахско-турецкая школа-интернат для одаренных девочек имени Айша биби.
Однако, несмотря на достижения отдельных школ, к сожалению, наша область показала результаты ниже среднереспубликанского показателя.

Известно, в прошлом году Министерством образования и науки РК при подсчете среднего балла учитывался процент участия выпускников школ в едином национальном тестировании.


Позитивные сдвиги есть. На протяжении года мы работали с отделами образования, методистами, директорами школ, учителями.

В целях выявления уровня профессиональной подготовки учителей области на августовском совещании мы давали поручение - проверить знания предметников и директоров школ области, чьи выпускники набрали средний балл ниже республиканского показателя и процент участия выпускников в ЕНТ был менее 50%.


По результатам тестирования, из числа вышеуказанных школ более 80% директоров показали низкий уровень знаний нормативно-правовых актов в сфере образования, а также управлению и менеджменту, а 40% учителей-предметников не смогли пройти порогового уровня теоретических знаний педагогов. Теперь понятно – кто и чему учит наших детей.

Поэтому необходимо уделить внимание повышению качества образования во всех районах, особенно, в Кордайском, Мойынкумском, Шуском, Байзакском, Турара Рыскулова и Меркенском. Так, по результатам тестирования ни один директор школы Кордайского, Мойынкумского, Шуского районов не смог пройти пороговый уровень. Кроме них, 95% директоров школ Байзакского, 89,5% директоров Меркенского, 85,7% директоров Турара Рыскулова районов не набрали необходимого количества баллов.


Егер мектеп директоры сабақ білмесе, не айтуға болады?

Олар оқытқан баладан не күтуге болады?
Областному управлению образования поручаю продолжить работу. Необходимо их направить на курсы повышения квалификации. Если же и после этого, они не смогут пройти тесты, имеют ли они моральное право работать в наших школах?
Высокие достижения 5 вышеназванных школ области, вошедших в число лучших школ республики, должны стать примером для каждой организации образования.

В каждом районе также есть школы, где учащиеся обладают хорошими знаниями.

Улучшение качества знаний учащихся, уровня преподавания учителями своего предмета – это многолетний совместный труд всего коллектива школы.

Чтобы быть учителем – надо учиться всю жизнь.
Областному управлению образования считаю необходимым продолжить изучение опыта работы образцовых школ, принять меры по улучшению качества образования в целом по области.
К сожалению, наряду с неправильным подбором педагогических кадров, низким уровнем качества обучения, количество руководителей учреждений образования, получивших дисциплинарные взыскания по фактам коррупционных правонарушений, не уменьшалось. Главной причиной правонарушений было незнание директорами школ нормативно-правовых документов в сфере государственных закупок.

Для предотвращения вышеназванных правонарушений мы создали централизованные бухгалтерии при городском и районных отделах образования.

Мы руководствовались тем, что прямая обязанность руководителей организаций образования состоит в том, чтобы обучать и воспитывать детей.
Централизация бухгалтерского учета организаций образования разгрузила руководителей организаций от ответственности в финансовых вопросах, позволила на должном уровне обеспечить руководство и контроль над учебно-воспитательным процессом.

На мой блог пришло немало писем с выражением благодарности по данному вопросу.
Большое внимание мы должны уделить профессионально-техническому образованию, в частности подготовке и переподготовке кадров для индустриально-инновационных проектов.

Модернизация технического образования должна соответствовать требованиям времени.

Хочу обратить внимание на работу частных колледжей, которых в области немало. Качество образования в них оставляет желать лучшего. Здоровая конкуренция, укрепление материально-технической базы, высококвалифи-цированные педагоги – залог успеха учебного заведения. Но, к сожалению, есть нарекания со стороны и самих учителей, и учащихся, и органов прокуратуры. Есть над чем задуматься.
Здравоохранение
В области делается немало для улучшения здоровья жителей.

Продолжается внедрение Единой национальной системы здравоохранения. Большое внимание уделяется профилактической работе с населением.


Имеются позитивные сдвиги. В последние годы одной из проблем здравоохранения является материнская и младенческая смертность.

Местными исполнительными органами и медицинскими учреждениями был проведен комплекс мер по снижению смертности.


В 2010 году уровень материнской и младенческой смертности по сравнению с 2009 годом снизился. Так, в прошлом году было зарегистрировано 8 случаев материнской смертности, в 2009 году – 11 случаев. Младенческая смертность снизилась с 499 случаев в 2009 году до 438 случаев – в 2010 году. Однако, каждый случаей смерти ребенка или матери – большая трагедия. Сложившаяся ситуация нас беспокоит и работу в этом направлении мы должны активизировать. Этот вопрос будет на жестком контроле облакимата.
В прошлом году в г.Таразе введены в эксплуатацию областной центр крови на 15 тыс.литров в год и поликлиника на 500 посещений.
Ежегодное увеличение финансирования сферы здравоохранения предполагает и улучшение качества предоставления населению медицинских услуг.

В медучреждениях области должны работать профессионалы своего дела.


В прошлом году в организации здравоохранения были трудоустроены 136 врачей, в том числе в сельской местности – 94 молодых специалиста.

Тем не менее проблема остается и ощущается острая нехватка врачей.

На 1 января 2011 года дефицит врачей составляет – 298 человек, в том числе в сельской местности – 134 врача.

Это участковые терапевты, педиатры, акушер-гинекологи, врачи общей практики, фтизиатры, наркологи и психиатры.


В рамках Программы развития территорий Жамбылской области на 2011-2015 годы предусмотрено ежегодное обучение за счет местного бюджета 30-и выпускников общеобразовательных школ сельской местности (или по 3 гранта в каждом районе).
Областному управлению здравоохранения совместно с акимами районов, необходимо активизировать эту работу.
Мы должны обратить особое внимание на профилактику таких социально-значимых заболеваний, как сердечно-сосудистые, онкологические и заболеваемость туберкулезом.

К примеру, количество людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями ежегодно увеличивается (в 2009 году - 27536 человек, в 2010 году - 33155 человек).Для профилактической работы и своевременного лечения больных в текущем году откроется областной кардиологический диспансер в г.Таразе.
Еще одна проблема - по статистике, из 100 женщин репродуктивного возраста только 17 обладают хорошим здоровьем.

Это означает, что медики проводят профилактическую работу не на должном уровне и не все женщины своевременно заботятся о своем здоровье. Необходимо проводить разъяснительную работу среди женщин этой категории. Областному управлению здравоохранения необходимо осуществить подбор соответствующих кадров.

Мы уделяем большое внимание укреплению материально-технической базы медицинских учреждений.

Уровень оснащенности медицинским оборудованием по области возрос от 36,48% в 2009 году до 38,7% в 2010 году.

В 2010 году из средств республиканского бюджета на приобретение медицинского оборудования было выделено 531, 668 млн. тенге.

В 2010 году из местного бюджета на эти цели было выделено всего 5 млн. тенге, а в 2011 году - выделено 400,0 млн. тенге.


Культура
Для развития сферы культуры нам еще многое предстоит сделать.

Многие годы существовала проблема – подготовка работников культуры.Мы планируем в этом году открыть колледж культуры и искусства.
Мы создадим оркестр народных инструментов на базе областной филармонии.

Акимам районов необходимо активизировать работу коллективов художественной самодеятельности. А у нас талантов немало. Мы должны создать условия для развития их творческих способностей и мастерства.


Спорт
Развитию массового спорта мы должны уделить особое внимание.

В настоящее время массовыми видами спорта и физической культурой занимаются 150 тыс. человек.

Для достижения 30% охвата населения массовым спортом нам необходимо охватить еще столько же.

Это требует большой работы. Для этого должны открываться новые спортивные площадки, спортсооружения и т.д.


В районах отремонтированы 59 спортивных площадок. В областном центре открылись 4 футбольные площадки с покрытием, соответствующим европейским стандартам. Открыты 20 залов для занятий боксом. В Шуском районе открылся стадион.
Как вы знаете, критерием оценки работы спортивных школ являются достижения спортсменов на чемпионатах мирового уровня.

В 2010 году достижения воспитанников 7 детско-юношеских спортивных школ г.Тараза таковы: 1 спортсмен одержал победу на Олимпийских играх среди юношей по греко-римской борьбе, 1 спортсмен – на летних Азиатских играх, 4 – заняли 2 место. В целом по г.Таразу – 10 призеров мировых чемпионатов, 21 призер чемпионата Азии.


Из 24 сельских детско-юношеских спортивных школ чемпионом мира стал лишь 1 спортсмен (из ДЮСШ Жамбылского района).
В течение прошлого года некоторые спортивные школы не достигли никаких результатов.

Работа сельских спортивных школ ведется не на должном уровне, несмотря на ежегодный рост финансирования спортивных школ.

Так, если в 2009 году из местного бюджета на 24 сельские спортивные школы было выделено – 407,8 млн. тенге, то в 2010 году – 500,4 млн. тенге.
А где результат? Где былая слава наших жамбылских спортсменов? Есть над чем задуматься.


Впервые в области в этом году мы начнем строительство Дворца спорта, который будет соответствовать мировым стандартам.

Строительство данного объекта принесет нашему населению, в первую очередь, здоровье, а для спортсменов – высокие достижения на международных соревнованиях.


Проблема развития туризма в области остается не решенной. Но мы приложим свои усилия, чтобы древнюю землю Тараза посетили туристы из зарубежных стран.

Эта работа многогранна. Для привлекательности наших древнейших памятников архитектуры и культуры мы проработали мастер-план.


Құрметті көпшілік!
Қылмысқа қарсы күрес
Өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қатысты 121 (жүз жиырма бір) қылмыстық іс қозғалды. 259 құқық бұзушылық фактілері орын алды.

Әрине, бұл көрсеткіш жоғары. Себебі, орын алған теріс әрекеттер міндетті түрде тіркеліп отыр. Жауаптылар қатаң жазаға тартылуда.

Біздің ісімізге, өңірдің экономикасына кері әсер ететін барлық факторларды уақытында жойып отыру тұрақты жалғаса береді.
Қылмысқа қарсы күреске қолдау көрсету басты назарда. Өткен жылы облыстық ішкі істер департаментінің материалдық-техникалық базасын нығайтуға 99 млн. теңге бөлінді.

Биыл бұл шараларға 675 млн. теңге қарастырылып отыр.


Қоғамдық-саяси жағдай
Бүгінде облыста 53 бұқаралық ақпарат құралдары бар.

Олармен облыстық атқарушы органдар арасында тығыз байланыс орнатылған.


Мысалы, былтырғы жылы газеттер мен теледидарда мекеме басшыларының 165 мақаласы мен 119 сұхбаттары жарық көрді.
Ақпарат беттеріне шыққан 92 сын материалдарға тиісті жауап беріліп, 81 факт бойынша нақты шаралар қабылданды.
«Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы белсенді жұмыс атқарды. Бүгінде партияның облыстағы мүшелерінің саны 72 мыңнан асты.
Үкіметтік емес ұйымдарға қолдау көрсету үшін облыс бюджетінен өткен жылы 45 млн. теңге бөлінді. Бұл алдыңғы жылға қарағанда 36 пайызға артық.
Облыста жастар мәселесі басты назарда болды.

Жастар саясатын қолдауға 89 млн. теңге бөлінді.

«Жасыл ел» жасақтары, жастардың құрылыс отрядтары белсенді жұмыс атқарды.
«Асыл – тастан, ақыл – жастан» дейді халық.

Жастардың қайраты мен жаңа ойлары бізге әрқашанда қажет.

Сондықтан, әрбір жас азамат облыстың өркендеуіне белсене араласуы тиіс.
Сондай-ақ, баршаға мемлекеттік тілді білу – басты шарт. Мұны сіздер жақсы білесіздер. Бұл жөнінде мемлекеттік бағдарлама бар.
Былтыр облыста мемлекеттік қызметшілердің қатары жаңадан жұмысқа келген 195 (жүз тоқсан бес) жас мамандармен толықты.

Атқарушы органдардағы басшылық құрамның орта жасы 49-дан 47-ге дейін төмендеді.


3 ауданның әкімі орынбасары, 2 басқарма басшысы қызметіне облыс әкімі аппаратында тәжірибе жинаған мамандар жіберілді.

Облысқа орталық атқарушы органдардан 4 қызметші келсе, облыстан 4 маман министрліктер мен агенттіктерге ауысты.


Біз кадр таңдауда азаматтардың кәсіби деңгейін, адалдағы мен тазалығын негізгі талап ретінде белгіледік.

Олардың жұмысқа қабілетті, бастамашыл ойлары мен мемлекетшіл қасиеттері назарға алынды.

Өзін осы талаптарға сай деп санайтын облыстың әрбір тұрғыны үшін біздің есігіміз әрқшан ашық.

Ондай азаматтар бізде аз емес.

Оларды мүмкіндіктерін сынап көруге шақырамын.

Қадірлі жамбылдықтар!

Халқымызда «Береке басы – бірлікте» деген сөз бар.

Қоғам мен мемлекет үшін еңбек ету – бірлігі бар елдің көрінісі.

Ынтымағы жарасқан Қазақстанда біз осы қасиеттің бағасын бағалай білген елміз.


Тәуелсіз Отанымыздың өміріндегі тарихи жетістіктерде әрбір патриот қазақстандықтың өз үлесі бар.

Біздің облыс өзінің бай тарихымен, еңбексүйгіш адамдарымен, халықтың озық дәстүрлеріне адал болуымен ерекше. Біз оны құрметтей білуіміз керек .


Туған жерімізді гүлдендіру жолында алға қойған мақсаттарымызды жаңа заман талабына сай орындап шығу – басты парыз болып қала береді.
Сондықтан, ел алдында есеп беруге әрбір мемлекетшіл адам өз ісімен даяр болуға міндетті. Уәде бердің бе, ол орындалуымен құнды.

Ал, еңбектің әділ бағасын халық береді.


Біз бәрін тындырдық деп айтуға болмайды. Нәтижелі жұмыс істеу үшін біз әрдайым талапшыл болуымыз керек. Жауапкершілікпен қызмет атқаруымыз қажет.
Биыл Тәуелсіздігіміздің 20 жылдығы. Мемлекетімізді дамыту жолындағы әрбір ісіміз – еңбек тартуымен, рухани құндылықтармен ерекшеленіп тұруы керек. Біз мерейлі жылды жаңа табыстармен атап өтуді алға қойып отырмыз.
Жамбыл облысында атқарылатын әрбір іс халықтық сипатымен көпшіліктің жүрегіне жол табады деп сенеміз.

Баршаңызға табыс тілеймін!


Каталог: userfiles -> file
file -> Е. Ахетов Аудан әкімі С. Тәуіпбаев 2011 жыл Тереңөзек кенті әкімі аппаратының
file -> Бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік Есепті кезең 2013 жыл
file -> Келісемін бекітемін кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бастығы Сырдария ауданының әкімі
file -> Жамбыл облысында «Қолжетімді тұрғын үй – 2020» бағдарламасын іске асыру жөніндегі жоспар
file -> Бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік Есепті кезең 2012 жыл Іске асыру кезеңі
file -> Бағдарламасының мониторингі бойынша жедел есептілік Есепті кезең 2012 жыл Іске асыру кезең
file -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы №1080 Қаулысы «Білім туралы»


Достарыңызбен бөлісу:
©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет