Rонуни xум{урии тоxикистонжүктеу 239.72 Kb.
Дата09.07.2016
өлшемі239.72 Kb.

RОНУНИ

XУМ{УРИИ ТОXИКИСТОН


Дар бораи реклама

(Ахбори Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон соли 2003, №8, мод.457; соли 2007, №7, мод. 432)
Маxлиси намояндагон rабул намуд – 28 майи соли 2003

Маxлиси миллb xонибдорb намуд – 16 июли соли 2003
Боби I.

Муrаррароти умумb
Rонуни мазкур муносибат[ои со[аи рекламаро (ба истиснои рекламаи сиёсb) ба танзим дароварда, онро аз раrобати бевиxдонона [ифз менамояд ва рекламаи номуносиберо, ки метавонад истифодабарандагонро ба иштибо[ андозад ё ба саломатии он[о, амволи шахсони воrеb ва [уrуrb, му[ити зист ё иззати нафс, шараф ё шe[рати ме[натии шахсони мазкур зарар расонад, инчунин ба манфиат[ои xамъиятb, принсип[ои башардeстb ва ахлоrb та[дид кунад, пешгирb ва rатъ менамояд.
Моддаи 1. Доираи амали Rонун

Rонуни мазкур муносибат[оеро, ки дар xараёни исте[сол, xойгиронb ва па[нкунии реклама дар бозор[ои мол, ме[нату хизматрасонии (минбаъд - мол) Xум[урии Тоxикистон, аз xумла бозор[ои хизматрасонии бонкb, суuуртавb ва дигар хизматрасони[о, ки бо истифодабарии маблаu[ои шахсони воrеb ва [уrуrb алоrаманд мебошанд, инчунин дар бозор[ои rоuаз[ои rиматнок ба вуxуд меоянд, танзим менамояд.

Rонун [амчунин дар [олат[ое, ки амал[ои берун аз rаламрави Xум[урии Тоxикистон содиркардаи шахсони воrеb ё [уrуrии Xум[урии Тоxикистон дар со[аи реклама боиси ма[дудияти раrобат, ба иштибо[ андохтани шахсони воrеb ё [уrуrb дар [удуди Xум[урии Тоxикистон мегарданд ё оrибат[ои дигари манфиро дар бозор[ои моли Xум[урии Тоxикистон ба миён меоранд, татбиr карда мешавад, агар муносибат[ои байни давлат[о бо созишнома[ои байналмилалb ба танзим дароварда шуда бошанд.

{амин Rонун нисбат ба шахсони воrеb ва [уrуrии хориxb ва шахсони беша[рванд - со[ибкорони инфиродие, ки бо тартиби муrарраргардидаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба rайд гирифта шудаанд ва дар [удуди Xум[урии Тоxикистон рекламаро исте[сол, xойгир ва па[н мекунанд, низ татбиr мегардад.

Rонуни мазкур ба эълон[ои шахсони воrеb, аз xумла дар восита[ои ахбори омма, ки ба фаъолияти со[ибкорb машuул нестанд, дахл надорад.
Моддаи 2. Маф[ум[ои асосb

Дар Rонуни мазкур маф[ум[ои асосии зерин истифода мегарданд:реклама - иттилооте, ки дар [ар шакл, тавассути [ар навъ восита[о оид ба шахси воrеb ва [уrуrb, мол[о, uоя[о ва ташаббус[о ( ахбори рекламавb) па[н мешаванд ва барои доираи васеи шахсон пешбинb шуда, xи[ати ташаккул ё дастгирии шавrмандb ба шахсони воrеb ва [уrуrb, мол[о, uоя[о, ташаббус[о таъин гардида, барои фурeхтани мол[о, uоя[о ва ташаббус[о мусоидат менамояд;

рекламаи номуносиб - рекламаи бевиxдонона, нодуруст, беодобона, ошкоро бардурeu, пин[онb ё дигар рекламае, ки дар он ба вайронкунии талабот нисбати мазмун, ваrт, ма[ал ва тарзи па[нкунb тибrи тартиби муrаррарнамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ро[ дода шудааст;

аксулреклама - рад кардани рекламаи номуносиб, ки бо маrсади бар[ам додани оrибат[ои он па[н карда мешавад;

рекламади[анда - шахси воrеb ё [уrуrие, ки xи[ати исте[сол, xойгиркунb ва минбаъд па[нкунии реклама манбаи иттилооти реклама мебошад;

исте[солкунандаи реклама - шахси воrеb ё [уrуrие, ки xойгир ё па[нкунии иттилооти рекламаро пурра ё rисман дар шакли тайёр барои па[нкунb омода месозад;

па[нкунандаи реклама - шахси воrеb ё [уrуrие, ки xойгир ё па[нкунии иттилооти рекламаро бо ро[и пешни[од ё истифодаи амвол, аз xумла, восита[ои техникии радио, телевизион, инчунин шабака[ои алоrа, ваrти намоиш ва бо истифода аз дигар восита[о анxом меди[ад;

истифодабарандагони реклама - шахсони воrеb ё [уrуrие, ки реклама ба маълумоташон расонида мешавад;

рекламаи беруна - плакат[о, стенд[о, овеза[ои номалав[аи мунаввар ва восита[ои дигари техникb, xойгиронии устувори он дар [удуди муайян;

рекламаи дохилb - [ар гуна рекламае, ки дар дохили хона[о, бино[о, иншоот[о xойгир карда шудааст;

рекламаи иxтимоb - ахбороти маrомоти давлатb оид ба масъала[ои тарзи солими [аёт, [ифзи саломатb, [ифзи табиат, пешгирии [уrуrвайронкунb, [ифзи иxтимоb ва амнияти а[олb, ки хусусияти тиxоратb надоранд;

оферта - пешни[од ба бастани шартнома буда, ба як ё якчанд шахсони мушаххас фиристода мешавад ва талаб[ои асосии шартномаро дар бар мегирад;

аксепт - xавоби шахсе, ки офертаи ба e пешни[од кардашударо гирифтааст;

са[мгузорb - аз xониби шахси воrеb ва [уrуrb гузоштани са[м (дар шакли пешни[оди амвол, натиxа[ои фаъолияти зе[нb, хизматрасонb, анxом додани кор[о) ба фаъолияти шахси дигари воrеb ва [уrуrb (кeмакгиранда) бо шарт[ои па[н кардани реклама[ои кeмакгиранда оид ба са[мгузор ва мол[ои e;

са[ми са[мгузор - пардохт барои реклама ва са[мгузору кeмакгиранда - мутобиrан рекламади[анда ва па[нкунандаи реклама.
Моддаи 3. Rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама

Rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама ба Конститутсияи (Сарrонуни) Xум[урии Тоxикистон асос ёфта, аз Rонуни мазкур, дигар санад[ои меъёрии [уrуrb ва санад[ои [уrуrии байналмилалие, ки Xум[урии Тоxикистон эътироф кардааст, иборат мебошад.


Моддаи 4. {уrуrи муаллиф ва [уrуr[ои вобаста ба он барои реклама

Реклама метавонад пурра ё rисман объекти [уrуrи муаллиф ва [уrуr[ои вобаста ба он бошад.

Дар ин [олат [уrуr[ои муаллиф ва [уrуr[ои вобаста ба он мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон [ифз карда мешаванд.
Боби II.

Талаботи умумb ва махсус ба реклама
Моддаи 5. Талаботи умумb ба реклама

Реклама бояд бе дониш[ои махсус ё бе татбиrи восита[ои техникb, бевосита дар ла[заи пешни[оди он сарфи назар аз шакл ё восита[ои истифодашавандаи па[нкунb, ма[з [амчун реклама шинохташаванда бошад.

Дар осори радио, телевизион, видео, аудио ва кино, инчунин дар ма[сулоти чопии дорои хусусияти uайрирекламавb истифодаи маrсадноки таваxxe[и истифодабарандагони реклама ба навъи (модел, артикул) мушаххаси мол ё ба тайёркунанда, иxрокунанда, фурeшанда барои ташаккул ва дастгирии манфиати он[о бе маълумоти муносиби пешакb дар ин маврид (ба хусус, бо ро[и rайд кардан “[амчун реклама”) иxозат дода намешавад.

Ба восита[ои ахбори омма барои xойгиронии реклама [амчун маводи иттилоотb, та[рирb ё таълифb гирифтани маблаu манъ аст.

Агар ма[сулоти радио, телевизион, видео, аудио ва кино, инчунин осори чопb rисм ба rисм па[н карда шаванд, маълумот дар бораи реклама низ бояд мутобиrи миrдори rисм[ои он такрор гардад.

Реклама дар rаламрави Xум[урии Тоxикистон ба забони давлатb ва бо сало[диди рекламади[андагон, инчунин ба дигар забон[о, мутаносибан бо [арф[ои хурд па[н карда мешавад. Ин муrаррарот ба радиошунавонb, пахши телевизионb ва нашрия[ои чопие, ки тан[о ба забони давлатb, забон[ои дигар миллат[ои дар Xум[урии Тоxикистон истиrоматдошта ва забон[ои хориxb сурат мегиранд, инчунин ба тамuа[ои молии (тамuа[ои хизматрасонb) ба rайд гирифташуда дахл надоранд.

Ба рекламаи мол, рекламаи худи рекламади[анда, [амчунин ба рекламаи мол[ое, ки мувофиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон исте[солу истифодаи он[о манъ карда шудааст ва инчунин ба рекламаи ма[сулот, кору хизматрасонb, ки бояд [атман дар Xум[урии Тоxикистон сертификатсия карда шаванд, вале сертификати мутобиrат надоранд, ро[ дода намешавад.

Рекламаи мол[ое, ки сертификатсияи [атмиро талаб менамоянд, бояд rайди “[атман сертификатсия кунонида шаванд” дошта бошанд.

Истифода намудани объект[ои [уrуr[ои истисноb (моликияти зе[нb) дар реклама бо тартиби пешбининамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон иxозат дода мешавад.

Реклама набояд дар ша[рвандон [исси зeроварb, таxовуз, во[има барангезад, инчунин набояд ба амал[ои хатарноке даъват намояд, ки метавонанд ба саломатии шахсони воrеb зарар расонанд ё ба бехатарии он[о та[дид намоянд ва ба идроки инсон беихтиёр таъсир расонад.

Реклама набояд ба амал[ое, ки rонунгузории [ифзи табиатро вайрон мекунанд, оварда расонад.
Моддаи 6. Рекламаи бевиxдонона

Рекламаи бевиxдонона рекламае мебошад, ки:

шахсони воrеb ва [уrуrиро, ки аз мол[ои рекламашаванда истифода намекунанд, беобрe менамояд;

дорои муrоиса[ои носа[е[и моли рекламашаванда бо моли (мол[ои) дигар шахсони воrеb ва [уrуrb буда, инчунин муло[иза[о ва тасвир[ое дорад, ки иззат, шаъну шараф ё эътибори раrибонро паст мезананд;

истеъмолкунандагонро нисбати моли рекламашаванда ба воситаи таrлиди (нусхабардории ё таrлидкории) лои[аи умумb, матн, формула[ои рекламавb, тасвир, таъсироти мусиrb ва савтии дар рекламаи мол[ои дигар истифодашаванда ё тавассути сeиистифодаи боварии шахсони воrеb ё нокифоя будани таxрибаю дониши он[о, аз xумла бо сабаби дар реклама мавxуд набудани rисмат[ои му[ими иттилоотb ба иштибо[ меандозад.

Ба рекламаи бевиxдонона ро[ дода намешавад.


Моддаи 7. Рекламаи нодуруст

Рекламаи нодуруст рекламае мебошад, ки дар он нисбати нишонди[анда[ои зерин маълумоти ба [аrиrат номувофиr мавxуд аст:

тавсифи мол[о [амчун асл, таркиб, тарз ва санаи тайёр намудани он[о, таъинот, хусусияти истеъмолb, шароит[ои истеъмол, мавxудияти сертификати мутобиrат, аломат[ои сертификатсионb ва аломат[ои мутобиrат ба стандарт[ои давлатb, теъдод, ма[алли исте[сол;

мавxудияти мол дар бозор[о, имконият[ои дар [аxми мазкур харидорb намудани он, ваrт ва ма[ал;

арзиши (нархи) мол[о дар ла[заи па[н кардани реклама;

шароит[ои иловагии пардохт;

бурда расонидан, табодул, баргардонидан, таъмир ва хизматрасонии мол;

e[дадори[ои кафолатb, мe[лати хизмат, мe[лати истифода;

[уrуr барои истифодаи рамз[ои давлатb, инчунин рамз[ои ташкилот[ои байналмилалb;

эътирофи расмb, гирифтани медал[о, xоиза[о, диплом[о ва дигар мукофот[о;

пешни[оди маълумот доир ба тарз[ои харидани силсила[ои пурраи мол[о, агар мол як rисми силсила бошад;

натиxаи тадrиrот ва санxиш[о, истило[оти илмb, иrтибос[о аз нашрия[ои техникb, илмb ва дигар интишорот;

маълумоти оморие, ки асоснокии он[о набояд дар шакли аз [ад зиёд нишон дода шавад;

истинод ба ягон тавсия[о ё эътирофи шахсони воrеb ва [уrуrb, аз xумла ба тавсияву эътироф[ои кe[нашуда;

истифодаи истило[от бо дараxаи баланд, аз xумла тавассути истифодаи калима[ои “бе[амто”, “мутлаrо”, “ягона” ва дигар[о дар сурати имконнопазир будани тасдиrи он[о бо [уxxат;

муrоиса бо дигар мол (мол[о), инчунин бо [уrуr ва вазъи дигар шахсони воrеb ё [уrуrb;

истинод ба ягон хел кафолат ба истифодабарандагони мол[ои рекламашаванда;

[аxми воrеии талабот ба мол;

маълумот доир ба худи рекламади[анда.

Ба рекламаи нодуруст ро[ дода намешавад .


Моддаи 8. Рекламаи беодобона

Рекламаи беодобона рекламае мебошад, ки :

дорои маълумоти матнb, тасвирb ва савтb буда, меъёр[ои умумибашарb ва ахлоrиро бо ро[и истифодаи калима[ои та[rиромез, ташбе[, симо[о нисбати нажод, миллат, касб, табаrа[ои иxтимоb, гурe[и синну солb, xинс, забон, эътиrоди динb, фалсафb, сиёсb ва дигар эътиrоди шахсони воrеиро халалдор месозад;

объект[ои санъатро , ки дорои арзиши миллb ё фар[анги xа[онb [астанд, беобрe менамояд, рамз[ои давлатb, асъори миллии Xум[урии Тоxикистон ё давлати дигар ва рамз[ои маз[абиро бадном мекунад;

ягон шахси воrеb ё [уrуrb, ягон хел фаъолият, касб, молро бадном мекунад.

Шахси воrеb ё [уrуrие, ки аз исте[сол ё па[н гардидани рекламаи дорои маълумоти бадномкунандаи иззати нафсу шараф ё эътибори e ого[ шудааст, [аr дорад барои [ифзи [уrуr[ои поймолгардидааш бо тартиби пешбининамудаи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба суд муроxиат намояд, инчунин агар рекламади[анда ин талаботро ихтиёрb иxро накунад, [уrуr дорад аз рекламади[анда раддияи чунин рекламаро бо [амон тарзе ки па[н карда шуда буд, талаб намояд.

Ба рекламаи беодобона ро[ дода намешавад.
Моддаи 9. Рекламаи бардурeu

Рекламаи бардурeu чунин рекламае мебошад, ки тавассути он рекламади[анда (исте[солкунандаи реклама, па[нкунандаи реклама) истифодабарандаи рекламаро rасдан ба иштибо[ меандозад.

Ба рекламаи бардурeu ро[ дода намешавад.
Моддаи 10. Рекламаи пин[онb

Дар асари радио, аудио, намоишнома[ои телевизиону видео, дар ма[сулоти кино, [амчунин дар маводи дигар истифода кардан ва бо ро[у восита[ои дигар интишор намудани рекламаи пин[онb, яъне рекламае, ки ба [ушу идроки истеъмолкунанда, аз xумла бо ро[и истифодаи сабт[ои махсуси видеоb (сабти овози дуxeра) таъсири беихтиёр мерасонанд, иxозат дода намешавад.


Моддаи 11. Хусусият[ои реклама дар барнома[ои радио ва телевизион

Дар барнома[ои радио ва телевизион бо реклама буридани барнома[ои зерин ро[ дода намешавад:

суханронии Президенти Xум[урии Тоxикистон, Раиси Маxлиси миллии Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон, Раиси Маxлиси намояндагони Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон, Сарвазири Xум[урии Тоxикистон, гузориш аз иxлосия[ои Маxлиси миллb ва Маxлиси намояндагони Маxлиси Олии Xум[урии Тоxикистон, xаласа[ои якxояи он[о, чорабини[ои давлатb, маросим[ои мотам ва дигар маросим[ои расмb;

барнома[ои динb;

барнома[ои таълимb на бештар аз як маротиба дар муддати 15 даrиrа то 30 сония;

гузориш[ои радио ва филм[ои бадеb бе розигии со[иб[уrуrон;

барнома[ое, ки давомнокии пахшашон камтар аз 15 даrиrа мебошад;

барнома[ое, ки давомнокии пахшашон аз 15 то 60 даrиrа мебошанд, на бештар аз ду маротиба.

[ангоми истифодаи реклама [амчун замима ба тасвири асосb, аз xумла ба таври “сатри му[аррик”, андозаи он бояд аз [афт фоизи масо[ати кадр зиёд набошад.

Па[н кардани рекламаи як навъи мол, [амчунин па[н намудани реклама дар бораи худи рекламади[анда набояд бештар аз ду маротиба дар давоми тамоми намоиш ва на бештар аз ду даrиrа дар муддати як соати ваrти ба пахши барнома[ои радио ва телевизион xудошуда дар як мавxи намоиш ба xо оварда шавад.

Дар барнома[ои радио ва телевизиони давлатb, ки [амчун барнома[ои ба ахбор ва маводи хусусияти рекламавb махсусгардонидашуда ба rайд гирифта нашудаанд, реклама набояд аз 10 фоизи [аxми намоиши шабонарeзb ва дар барнома[ои радио ва телевизиони uайри[укуматb ин [аxм набояд аз 30 фоиз зиёд бошад.

Дар барнома[ои кeдаконае, ки давомнокиаш то 30 даrиrа мебошад, пахши реклама манъ аст.


Моддаи 12. Хусусият[ои реклама дар матбуоти даврb

Дар матбуоти даврии давлатb, ки барои ахбор ва маводи хусусияти рекламавb дошта махсус гардонида нашудаанд, реклама набояд аз 25 фоизи [аxми як шумораи нашрияи матбуоти даврb ва дар матбуоти даврии uайри[укуматb ин [аxм набояд аз 40 фоиз зиёд бошад.

Дар восита[ои ахборе, ки барои реклама махсус гардонида шудаанд, ма[дудият гузошта намешавад.
Моддаи 13. Хусусият[ои реклама дар кино, видео ва хизматрасонии маълумотb

Тавассути реклама буридани намоиши филм, ба истиснои танаффус[ои байни rисм[о, дар кино ва видеохизматрасонb ро[ дода намешавад.

{ангоми хизматрасонии маълумотди[ии телефонb, компютерb реклама тан[о баъди ба абонент додани маълумоти талабгардида пешни[од шуда метавонад.

{ангоми хизматрасонии пулакии маълумотди[ии телефонb, компютерb ё дигар хизматрасонb реклама тан[о бо розигии абонент пешни[од карда мешавад.

Арзиши чунин реклама набояд ба арзиши маълумоти талабкардаи абонент дохил шавад.

Истифодаи раrам[ои бепули телефон[ои хадамоти ёрии таъxилb, милитсия, сeхторнишонb ба маrсади па[нкунии реклама манъ карда мешавад.


Моддаи 14. Хусусият[ои рекламаи берунb

Па[н кардани реклама дар ша[р[о, но[ия[о, ша[рак[о, де[от ва дигар мавзеъ[о метавонад дар шакли плакат[о (овеза[о), стенд[о, номалав[а[ои мунаввар, дигар восита[ои техникии устувори xойгиронии мавзеъb амалb гардад.

Рекламаи берунb бояд бо аломат[ои ро[[о ва нишона[о мушобе[ набуда, дидани он[оро халалдор насозад, инчунин ба бехатарии [аракат халал нарасонад, [амзамон реклама (овеза, номалав[а, стенд[о ва uайра[о) бояд дар болои ро[и автомобилгард ё аз тарафи рости ро[ xойгир шавад.

Па[н намудани рекламаи берунb дар ша[р[о, но[ия[о, ша[рак[о, де[от ва дигар мавзеъ[о [ангоми мавxуд будани иxозати маrомоти дахлдори [окимияти давлатb дар ма[ал[о тибrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон анxом дода мешавад:

аз тарафи маrомоти дахлдори раёсати истифодабарии ро[[ои автомобилгард, инчунин во[ид[ои минтаrавии бозрасии давлатии автомобилии Вазорати кор[ои дохилии Xум[урии Тоxикистон - дар хати xудокарда ва минтаrаи наздиро[ии ро[[ои автомобилгард - берун аз rаламрави ша[р[о, но[ия[о, ша[рак[о ва де[от;

аз тарафи во[ид[ои минтаrавии бозрасии давлатии автомобилии Вазорати кор[ои дохилии Xум[урии Тоxикистон - дар rаламрави ша[р[о, ша[рак[о ва де[от;

аз тарафи маrомоти дахлдори идораи ро[[ои о[ан - дар хати xудокардаи ро[и о[ан.

Барои додани иxозати па[н намудани рекламаи берунb бо назардошти талаботе, ки дар rисми якуми ин модда пешбинb шудаанд, бо тартиб ва андоза[ои муrаррарнамудаи маrомоти дахлдори [окимияти давлатb дар ма[ал ва бо мувофиrаи маrомоти дахлдоре, ки дар сархат[ои якум ва дуюми rисми сеюми моддаи мазкур зикр гардидаанд, маблаu ситонида мешавад.

{амзамон [аxми пардохт бояд аз андозаи хароxоти кор[ои анxомдодашуда барои додани иxозати па[н намудани реклама[ои берунb, муайян намудани xойи па[н кардани он ва назорати [олати реклама[ои берунb ва восита[ои техникии xойгиронии устувори мавзеъии он зиёд набошад.

Па[н намудани рекламаи берунb бо ро[и xойгиркунb дар мавзеъ (аз xумла, дар мавзеъ[ои ёдгори[ои фар[ангb, иншооти расму ойин, маxмeа[ои [ифзшавандаи табиb), бино, иншоот ва дигар объект[о, инчунин муайян намудани [аxм ва тартиби пардохти маблаu барои па[н намудани рекламаи мазкур дар асоси шартнома бо молик ё бо шахси ба амвол [уrуrи моликидошта анxом дода мешавад, агар мутобиrи rонун ё шартнома нисбати шахси ба амвол [уrуrи моликидошта [олати дигар пешбинb нашуда бошад ва дар мавриди мавxуд будани иxозат rисми сеюми пешбинишудаи ин модда амалb мегардад.


Моддаи 15. Хусусият[ои реклама дар восита[ои наrлиёт ва муросилоти почта

Па[н намудани реклама дар восита[ои наrлиёт дар асоси шартнома[о бо со[ибони восита[ои наrлиёт ё бо шахсони ба восита[ои наrлиёт [уrуrи моликидошта, агар мутобиrи rонун ё шартнома нисбати шахсоне, ки ба ин амвол [уrуrи моликb доранд, [олати дигар пешбинb нашуда бошад, сурат мегирад.

{олат[ои ма[дудият ва манъи па[н кардани рекламаро дар восита[ои наrлиёт бо маrсади таъмини бехатарии [аракат маrомоти ваколатдор, ки назорати бехатарии [аракат ба зиммаашон гузошта шудааст, муайян мекунанд.

Па[н кардани реклама дар муросилоти почта тан[о бо иxозати Вазорати алоrаи Xум[урии Тоxикистон ба xо оварда мешавад.


Моддаи 16. Рекламаи дохилb

Xойгиронии реклама дар бино[ои маrомоти [окимият, муассиса[ои кeдаконаи томактабb, мактаб[ои [амагонb ва мактаб[ои махсус, ба uайр аз рекламаи махсус ро[ дода намешавад.


Моддаи 17. Хусусият[ои рекламаи навъ[ои ало[идаи мол[о

Рекламаи машрубот, тамоку ва ма[сулоти тамоку, ма[сулоти аудио, видео ва маводи чопии хусусияти фа[шдошта, инчунин маводи нашъадор, модда[ои психотропb ва прекурсор[о манъ аст.

Рекламаи мавод[ои доруворb, техникаи тиббb, таx[изоти таъиноти тиббb ва санитарию гигиенb, ма[сулоти истеъмолии табобатию профилактикb, иловаги[ои озуrавb ва ороишие, ки аз rайди маrомоти ваколатдори Вазорати тандурустии Xум[урии Тоxикистон нагузаштаанд, инчунин рекламаи усул[ои табобат, профилактика, ташхис,офият [ангоми набудани иxозати Вазорати тандурустb ро[ дода намешавад, аз xумла дар [олати гирифтани патент барои ихтироот дар со[аи мазкур.

{ангоми рекламаи доруворb бо маrсади таrвияти самаранокии реклама муrоисаи он бо дигар маводи доруворb иxозат дода намешавад. Рекламаи доруворие, ки бо дорухати (ресепти) духтур дода мешаванд, манъ аст.

Рекламаи тамоми навъ[ои яроr, сило[ ва техникаи [арбb, ба истиснои рекламаи яроrи uайринизомии иxозатдошта, аз xумла яроrи шикорb ва варзишb иxозат дода намешавад.

Па[н кардани реклама[ои яроrи uайринизомии иxозатдошта, аз xумла шикорb ва варзишb тан[о дар нашрия[ои матбуоти даврb, ки барои па[н кардани реклама махсус гардонида шудаанд, инчунин дар дигар нашрия[ои матбуоти даврии барои истифодабарандагони яроrи иxозатномадоштаи ша[рвандb пешбинишуда ва дар xой[ои истифодаи яроrи шикорb ва варзишb иxозат дода мешавад.

Ба интишори рекламаи яроrи иxозатномадоштаи ша[рвандb дар восита[ои умумии иттилоотии электронb тан[о баъди соати 22 ваrти ма[аллb ро[ дода мешавад.
Моддаи 18. Хусусият[ои рекламаи хизматрасонии молиявb, суuуртавb, сармоягузорb ва коuаз[ои rиматнок

{ангоми исте[сол, xойгир ва па[н кардани рекламаи хизматрасони[ои молиявb, аз xумла бонкb, суuуртавb, сармоягузорb ва дигар[о, ки бо истифодаи маблаuи шахсони вокеb ва [уrуrb алоrаманд мебошанд, инчунин коuаз[ои rиматнок ба амал[ои зерин ро[ дода намешавад:

дар реклама нишон додани маълумоти миrдорb, ки бевосита ба хизматрасони[ои рекламашаванда ё коuаз[ои rиматнок алоrаманд нестанд;

кафолат додани [аxми даромад[о тибrи са[мия[ои номии оддb;

реклама кардани коuаз[ои rиматнок то ба rайд гирифтани эълони эмиссияи (барориши) он[о;

пешни[од намудани [ама гуна кафолат[о, ваъда[о ё тахмин[о оид ба даромаднокии минбаъдаи фаъолият, аз xумла бо ро[и эълон намудани баландшавии rурби коuаз[ои rиматнок;

ном набурдани [атто яке аз шарт[ои шартнома, агар дар реклама дар хусуси шарт[ои шартнома иттилоъ дода шавад.
Моддаи 19. Рекламаи иxтимоb

Рекламаи иxтимоb манфиат[ои xамъиятb ва давлатиро ифода намуда, барои расидан ба маrсад[ои хайриявb нигаронида шудааст.

Дар рекламаи иxтимоb ташкилот[ои тиxоратb, со[ибкорони инфиродb, навъ[ои мушаххаси (модел[ои, артикул[ои) мол[ои он[о, [амчунин навъ[ои мол[ое, ки натиxаи фаъолияти со[ибкории ташкилот[ои uайритиxоратb мебошанд, набояд хотиррасон карда шаванд.

Фаъолияти ба таври ройгон анxомдодашудаи шахсони воrеb ва [уrуrb барои исте[сол ва па[н кардани рекламаи иxтимоb, аз xумла тарзи солимии [аёт ва дастовард[ои со[аи тандурустb, додани моликияти худ, аз xумла восита[ои пулb ба дигар шахсони воrеb ва [уrуrb, дар исте[сол ва па[н кардани рекламаи иxтимоb, [амчун фаъолияти э[сонкорb дониста шуда, аз имтиёз[ои пешбининамудаи rонунгузорb бархурдор мебошанд.

Па[нкунандагони реклама - восита[ои ахбори омма e[дадоранд, ки xойгиронии реклама[ои иxтимоии пешни[одкардаи рекламади[андагонро дар доираи 10 фоизи ваrти намоиш (масо[ати асосии чопb ) дар як сол, ки rонунгузорb барои реклама муrаррар кардааст, xойгир намоянд.

Па[нкунандагони рекламае, ки восита[ои ахбори омма намебошанд, e[дадоранд рекламаи иxтимоиро дар доираи 10 фоизи арзиши солонаи хизматрасонb xойгир намоянд.

Исте[солкунандагони реклама e[дадоранд хизматрасониро оид ба исте[соли рекламаи иxтимоb дар доираи 10 фоизи [аxми солонаи реклама[ое, ки исте[сол мекунанд, пешни[од намоянд.

Шарт[ои ба ваrти xойгиронb ва восита[ои па[нкунии рекламаи иxтимоb тааллуrдошта, ки рекламади[анда пешни[од мекунад, барои па[нкунандаи реклама [атмb мебошад, агар рекламади[анда ба па[нкунандаи реклама на дертар аз як мо[и мe[лати дар назардоштаи па[ни рекламаи иxтимоb муроxиат намояд.

Пардохти маблаuи исте[сол, xойгир ва па[н кардани рекламаи иxтимоb дар асоси шартнома анxом дода мешавад.

Дар сурати зиёд будани [аxми фармоиш[о барои исте[сол, xойгир ва па[н кардани рекламаи иxтимоb назар ба меъёр[ои ваrти муrаррарнамудаи намоиши чунин реклама[о, масо[ати асосии чопb, [аxми исте[сол, xойгиронb, па[н кардан ва дар мавриди ба вуxуд омадани ба[с[о навбати исте[сол, xойгир ва па[н кардани рекламаи иxтимоb бо тартиби аз xониби исте[солкунандагон ва па[нкунандагони реклама гирифтани офертаи рекламади[анда муайян карда мешавад.

Ба амал[ои исте[солкунандагон ва па[нкунандагони реклама, ки ба исте[сол, xойгир ва па[н кардани рекламаи иxтимоb дар доираи муrаррарнамудаи rонунгузорb монеа ба вуxуд меоранд, иxозат дода намешавад.

Дар сурати ро[ додан ба чунин амал[о рекламади[андагон метавонанд бо тартиби муrарраргардида ба суд шикоят намоянд.


Моддаи 20. Ма[дудият дар фаъолияти са[мгузорb

Са[мгузор [уrуr надорад, ки ба фаъолияти кeмакгиранда дахолат намояд.

Шахсони воrеию [уrуrb, ки машрубот ва тамоку исте[сол мекунанд, са[мгузор буда наметавонанд.

Са[мгузорb ба барнома[ои ахбор ва воrеа[ои xорb манъ аст.


Моддаи 21. [ифзи ноболиuон [ангоми исте[сол, xойгир ва па[н кардани реклама[о

{ангоми исте[сол, xойгир ва па[н кардани реклама бо маrсади му[офизати ноболиuон аз суиистифодаи зудбоварb ва бетаxрибагb ба амалиёт[ои зерин ро[ дода намешавад:

беэътибор кардани нуфузи волидон ва мураббиён, ко[иш додани боварии ноболиuон нисбат ба он[о;

талrини бевоситаи ноболиuон нисбати водор сохтани волидон ва шахсони дигар ба харидани мол[ои рекламашаванда;

xалб намудани диrrати ноболиuон ба ин ё он мол[ое, ки ба даст оварданашон ба он[о нисбат ба дигар ноболиuон ягон бартарb меди[ад, инчунин ба мол[ое, ки набуданашон натиxаи баръакс меди[ад;

дар реклама xойгир намудани маълумоти матнb, биноb ё савтb, ки ноболиuонро дар xой[о ва вазъият[ои хатарнок нишон меди[анд;

паст намудани сат[и зарурии малака[ои истифодаи мол аз xониби ноболиuон, [амзамон дар сурате, ки агар таxрибаи истифодаи мол нишон дода ё тавсиф шуда бошанд, реклама бояд дар хусуси он ки кадом чиз воrеан барои ноболиuони гурe[и муайяни синну сол, ки мол барояшон пешбинb шудааст, маълумот ди[ад;

ба ноболиuон талrин намудани хаёлоти uайривоrеb (та[рифшуда) оид ба арзиши (нархи) мол, аз xумла тавассути истифодаи калима[ои “тан[о”, “[амагb” ва ба [амин монанд, инчунин бо ро[и бевосита нишон додани он ки моли рекламашаванда барои буxети тамоми оила[о дастрас мебошад.

Истифодаи тасвири матнb, биноb ё савтии ноболиuон дар рекламае, ки бевосита ба мол[ои барои ноболиuон дахл надоранд, ро[ дода намешавад.
Боби III.

{уrуr ва e{дадори{ои рекламади{андагон, исте{солкунандагон ва па{нкунандагони реклама
Моддаи 22. Мe[лати ниго[дории маводе, ки рекламаро дар бар мегирад

Рекламади[андагон, исте[солкунандагон ва па[нкунандагони реклама e[дадоранд мавод[о ё нусха[ои он[оро, ки рекламаро дар бар мегиранд, аз xумла [амаи таuйироти минбаъдаи ба он[о воридшавандаро дар муддати шаш мо[ аз рeзи па[н шудани рекламаи охирин ниго[ доранд.


Моддаи 23. Пешни[оди маълумот барои исте[сол ва па[н кардани реклама

Исте[солкунанда ва па[нкунандаи реклама [уrуrи талаб карданро дорад ва рекламади[анда дар ин [олат e[дадор аст тасдиrи дурустии маълумоти рекламаро бо [уxxат пешни[од намояд.
Моддаи 24. E[дадори[ои исте[солкунандаи реклама дар мавриди хабардор кардани [олат[ои вайронкунии rонунгузории оид ба реклама

Исте[солкунандаи реклама e[дадор аст сари ваrт ба рекламади[анда хабар ди[ад, ки риояи талаботи e [ангоми исте[соли реклама метавонад ба вайронкунии rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама оварда расонад.

Агар рекламади[анда сарфи назар аз ого[онии сариваrтb ва асоснокшудаи исте[солкунандаи реклама талаботи худро ба реклама таuйир нади[ад ё мутобиrи талаботи исте[солкунандаи реклама тасдиrи [уxxатии дурустии маълумоти барои исте[соли реклама пешни[одшавандаро пешкаш накунад ё дигар [олат[оеро, ки рекламаро номуносиб мегардонанд, бартараф насозад, исте[солкунандаи реклама [уrуr дорад, бо тартиби муrарраргардида шартномаро rатъ намояд ва мутобиrи rонунгузории амалкунанда xуброни пурраи зарар[оро талаб намояд.
Моддаи 25. Пешни[оди маълумот ба маrомоти [окимияти иxроия

Рекламади[андагон, исте[солкунандагон ва па[нкунандагони реклама бо талаби маrомоти давлатии ваколатдор (маrомоти минтаrавии он[о), ки назорати риояи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама ба зиммаашон гузошта шудааст, e[дадоранд дар мe[лати муrарраргардида [уxxат[ои дуруст ва тавзе[отро дар шакли шифо[b ё хаттb, сабт[ои видеоb ва овозb, инчунин дигар маълумоте, ки барои амалb намудани ваколат[ои пешбининамудаи rонуни мазкур зарур мебошанд, пешни[од намоянд.


Моддаи 26. Пешни[оди оммавb оид ба бастани шартнома дар реклама

Оrибати эътирофи реклама даъват барои бастани шартнома (оферта) ё худ шартномаи оммавb (офертаи оммавb) (пешни[оди оммавb оид ба бастани шартнома барои реклама) буда, тибrи Кодекси граждании Xум[урии Тоxикистон муайян карда мешавад.

Рекламади[анда вазифадор аст мe[лати амали рекламаро, ки барои даъвати шартномакунонb (оферта кардан) хизмат мекунад (агар дар реклама аrаллан яке аз шарт[ои асосb хабар дода шуда бошад), инчунин реклама[оеро, ки ба [айси шартнома[ои оммавb (оферта[ои оммавb) амал мекунанд, нишон ди[ад.

Агар рекламади[анда баъди бо тартиби муrарраргардида гирифтани аксепти (розигии) шахс, ки офертаи оммавb ба номи e мебошад, аз бастани шартнома саркашb кунад, ин шахс [уrуr дорад бо талаби бастани шартнома ва xуброни зараре, ки дар натиxаи беасос рад намудани рекламади[анда аз бастани шартнома расонида шудааст, бо дархост ба суд муроxиат намояд.


Боби IV.

Назорати давлатb дар со{аи реклама
Моддаи 27. Маrоми ваколатдор дар со[аи реклама

Назорати давлатии риояи rонунгузории Xум[урии Тоxикистонро дар бораи реклама маrоми ваколатдори давлатb, ки [укумати Xум[урии Тоxикистон муайян менамояд ва раёсат[ои минтаrавии он (минбаъд маrоми ваколатдор) амалb менамояд.

Маrоми ваколатдор:

далел[ои реклама[ои номуносибро, ки аз тарафи шахсони воrеb ва [уrуrb ро[ дода мешаванд, пешгирb ва rатъ мекунад;

ба рекламади[андагон, исте[солкунандагон ва па[нкунандагони реклама амрияи rатъ намудани вайронкунии rонунгузорb дар бораи реклама ва rарори анxом додани аксулрекламаро равон мекунад;

ба маrомоти прокуратура ва дигар маrомоти [ифзи [уrуr барои баррасии минбаъда оид ба вайронкунии rонунгузорb дар со[аи реклама мавод ирсол мекунад.

Маrоми ваколатдор [уrуr дорад, бинобар аз xониби рекламади[андагон, исте[солкунандагон ва па[нкунандагони реклама вайрон кардани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама ва оид ба беэътибор донистани а[д[ои бо рекламаи номуносиб алоrаманд ба суд даъво пешни[од кунад.

Маrоми ваколатдор, ки тибrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар доираи ваколат[ои худ вазифаи [ифзи [уrуr[ои истеъмолкунандагон ва пешгирии раrобати бевиxдононаро анxом меди[ад, [уrуr дорад бо рекламади[андагон, па[нкунандагони реклама дар бораи аз xониби он[о риоя кардани rоида[о ва расмиёти таxрибаи реклама созишнома бандад.


Моддаи 28. {уrуrи маrомоти худтанзимкунb дар со[аи реклама

Созмон[ои xамъиятb (итти[одия[о), ассотсиатсия[о ва итти[одия[ои шахсони [уrуrb метавонанд маrомоти худтанзимкунb дар со[аи реклама таъсис ди[анд.

Маrомоти худтанзимкунb дар со[аи реклама:

барои иштирок дар та[ияи талаботи реклама, лои[а[ои rонун[о ва дигар асноди меъёрию [уrуrb xалб карда мешаванд;

экспертизаи мустаrили рекламаро xи[ати муайян кардани мутобиrати он ба талаботи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама мегузаронанд ва тавсия[ои дахлдорро ба рекламади[андагон, исте[сол ва па[нкунандагони реклама мефиристанд;

аз xониби маrоми ваколатдори давлатb [ангоми амалb намудани назорати риояи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама xалб карда мешаванд.


Боби V.

Аксулреклама ва масъулият барои рекламаи номуносиб
Моддаи 29. Аксулреклама

{ангоми муrаррар намудани далели вайронкунии rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама вайронкор вазифадор аст дар мe[лати муrаррарнамудаи маrомоти ваколатдор аксулрекламаро анxом ди[ад.

{амзамон вайронкор хароxоти аксулрекламаро дар [аxми пурра мепардозад.

{ангоми дар мe[лати муrарраргардида аз xониби вайронкор дода нашудани аксулреклама маrоми ваколатдор, ки дар хусуси гузаронидани аксулреклама rарор rабул намудааст, [уrуr дорад дар хусуси ба таври пурра ё rисман боздоштани реклама[ои вайронкор то рeзи ба охир расонидани па[н кардани аксулреклама rарор rабул намояд.

{амзамон маrоме, ки дар хусуси пурра ё rисман боздоштани реклама[ои вайронкор rарор rабул намудааст, e[дадор аст тамоми тараф[ои шартномаи бо вайронкор нисбати исте[сол, xойгир ва па[нкунии реклама[ои басташударо фавран хабардор намояд.

Аксулреклама тавассути [амон восита[ои па[нкунанда ва бо истифодаи [амон тавсия[ои давомнокb, фазо, xой ва тартибе, ки рекламаи номуносибро рад менамояд, ба анxом расонида мешавад.

Мазмуни аксулреклама бо маrоми ваколатдори давлатb, ки далели вайронкуниро муrаррар ва дар хусуси исло[и он RАРОРИ дахлдор rабул намудааст, мувофиrа карда мешавад.

Дар [олат[ои ало[ида тибrи RАРОРИ маrоми ваколатори давлатb, ки дар хусуси гузаронидани аксулреклама rарор rабул намудааст, иваз намудани восита[ои па[нкунb, таснифи давомнокb, фазо, xой ва тартиби амалb намудани аксулреклама иxозат дода мешавад.


Моддаи 30. Масъулияти рекламади[андагон, исте[солкунандагон ва па[нкунандагони реклама

Рекламади[анда барои вайрон кардани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама доир ба xойгир намудани маълумот барои ташкили рекламаи пешни[одшаванда масъулият дорад, агар исбот нашуда бошад, ки rонуншикании мазкур бо айби исте[солкунандаи реклама ё па[нкунандаи реклама ба вуxуд омадааст.

Исте[солкунандаи реклама барои вайрон кардани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама доир ба расмиятдарорb, исте[сол ва та[ияи реклама масъулият дорад.

Па[нкунандаи реклама барои вайрон кардани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама доир ба ваrт, ма[ал ва восита[ои xойгиронии реклама масъулият дорад.


Моддаи 31. Масъулият барои вайрон кардани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама

Шахсони воrеb ва [уrуrb (рекламади[анда, исте[сол ва па[нкунандаи реклама) барои вайрон кардани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон масъулият доранд.

Шахсоне, ки [уrуr ва манфиат[ояшон дар натиxаи рекламаи номуносиб вайрон гардидааст, [уrуr доранд бо тартиби муrарраргардида, аз xумла xи[ати xуброни зарари моддb ва маънавb, раддияи шахсии рекламаи номуносиб ба суд муроxиат намоянд.

Барои рекламаи номуносиб ё саркашb кардан аз аксулреклама ё дар мe[лати муrаррарнамуда тибrи талаботи маrоми ваколатдори давлатb пешни[од накардани маълумот ба шакли xарима дар [аxми то 100 андозаи [адди аrали музди ме[нат xавобгарии маъмурb муайян карда мешавад.

Барои рекламаи бардурeu, ки бо маrсади гирифтани даромад (фоида) содир карда шудааст ва он ба манфиати давлату xамъият ё ба [уrуrу манфиат[ои ша[рвандон, ки тибrи rонун [ифз мегарданд,зарар расонидааст, мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон xавобгарии xиноятb муайян карда мешавад.

Ситонидани xарима бо тартиби судb амалb мегардад, агар пардохти xарима ихтиёран сурат нагирад.

Пардохти xарима рекламади[анда, исте[сол ва па[нкунандаи рекламаро аз иxрои амрия оид ба rатъи вайрон кардани rонунгузории Xум[урии Тоxикистон дар бораи реклама ё аз иxрои RАРОРИ оид ба амалb намудани аксулреклама озод намекунад.

Рекламади[анда, исте[сол ва па[нкунандаи реклама [уrуr дорад бо аризаи даъвогb оид ба эътирофи пурра ва rисман uайри[аrиrии амрия ё RАРОРИ маrоми ваколатдори давлатb мутобиrи rонунгузории Xум[урии Тоxикистон ба суд муроxиат намояд.

Пешни[оди аризаи мазкур иxрои амрия ё RАРОРИ маrоми ваколатдори давлатиро боздошта наметавонад, агар аз тарафи суд дар бораи боздоштани иxрои санад[ои мазкур [укм содир нашуда бошад.
Моддаи 32. Тартиби мавриди амал rарор додани Rонуни мазкур

Rонуни мазкур пас аз интишори расмb мавриди амал rарор дода шавад.


Президенти

Xум[урии Тоxикистон Э. РА{МОНОВш. Душанбе 1 августи соли 2003

№34


©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет