СҚ факультетінің деканыДата17.07.2016
өлшемі237.17 Kb.

Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Сәулет - құрылыс факультеті

Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)
«Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары»
050120 «Кәсіби білім»

мамандығы студенттеріне арналған

Павлодар

Пән бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38


Бекітемін

СҚ факультетінің деканы


Кудерин.М.К.

“_____”________20 ж.

Құрастырушы: аға оқытушы _______________ Омарова Б.З.
Көлік құрылысы және кәсіби оқыту кафедрасы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)
«Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары»
5В012000 «Кәсіби білім» мамандығы студенттеріне арналған
Бағдарлама 20__ж. «___» ________бекітілген жұмыс бағдарламасы негізінде әзірленген

Кафедра отырысында ұсынылған «___» 20 ___ж.,

Хаттама №.__
Кафедра меңгерушісі: ___________ Саканов К.Т. «____» _____20__ ж
СҚ факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлдаған, «__» __20__ж., хаттама №__
ОӘК төрағасы ________________ Козионов В.А. «____» ______20 ж.
1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары:

1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

«Көлік құрылысы және кәсіптік білім» кафедрасы «Б» корпусында орналасқан, мекен-жайы – Машинажасау факультеті, Б-222-аудитория, байланысу телефоны 67-36-23, ішкі – (12-08).2 Пән туралы мәліметтер

Пән 15 жұма ұзақтылығымен 6 семестрде оқытылады. Пәннің жалпы еңбек сыйымдылығы 180 сағат, осыдан 60 сағат аудиториялық сабаққа және 120 сағат – пәнді оқу бойынша студенттің өздік жұмысына (СӨЖ) берілген. Пәндердің түрлері бойынша аудиториялық уақыттың бөлінуі пәннің тақырыптық жоспарында көрсетілген.


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Барлык мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірмеМамандық шифрлары

Семестр

Кредиттер саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының.

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау түрлері

Барлығы

Дәріс

Зертх

Тәж

КЖ

Барлығы

СОӨЖ

Емт

Күндізгі оқу ОЖБ базасында түсу жылы 2008 050120

6

4

180

30

-

30

-

120

60

Емт


4 Пәннің мақсаты

Пәннің мақсаты – өлшегіш әдістері бойынша студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындық, құрылыс материалдардың, бұйымдар мен конструкциялардың қасиеттерінің көрсеткіштерін өлшеу және бақылау бойынша аспаптармен жұмыстың дағдысын игеру; құрылыста өлшеу және бақылау құралдарын қолдану бойынша білім, икемділік және дағды-машықтар жүйесін студенттерде қалыптастыру.


Пәннің міндеттері:

  • құрылыста қолданылатын өлшеу және бақылау құралдарын және әдістері туралы білімді студенттермен меңгеру;


5. Білімге, икемділікке және дағдымашықтарға қойылатын талаптар
Білу керек:

Студент пәнді оқу нәтижесінде білу керек:  • өлшеу және бақылау құралдарын және әдістерін;

  • өлшеу қағидаларын; материалдар сапасының бақылауын;

  • құрылыс материалдар сынағының негізгі әдістерін,

  • өнім сапасының көрсеткіштерінің жүйесін;


Икемделу керек:

  • құрылыс материалдарды сынақтан өткізу кезінде өлшеудің және бақылаудың жаңа әдістерін;

  • қағидаларын және тәсілдерін қолдану.

Тәжірибелік дағдымашықтары болу керек: аспаптармен және жабдықтармен жұмыс жасау бойынша; құрылыс материалдар, бұйымдар мен конструкциялар қасиеттерінің көрсеткіштерін анықтау бойынша аспаптармен және жабдықтармен жұмыс жасау бойынша;
6 Пререквизиттер: «Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары» пәннің бағдарламасы басқа пәндермен негізденеді:

  • математика, физика, химия


7 Постреквизиттер:Пәнде мынадай мәселелерді қарастырады: - бақылау және өлшеу аспаптары, өлшеу және бақылау құралдардың классификациясы және нормалауы, Өлшеу және бақылау құралдарының сынағы және тексерісі.

8 Тақырыптық жоспар
п/п

Тақырып атауы

Сағаттың саны

Дәріс

Тәж

Зерт

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Кіріспе

2

-

-

5

2

Өлшеу және бақылау құралдарының сипаттамасы

6

8

-

25

3

Өлшеу және бақылау құралдарын сыңақтан өткізу және тесеріс жүргізу

8

16

-

30

4

Өлшеудің әдістері мен қағидалары

6

6

-

30

5

Құрылыста қолданылатын өлшеу және бақылау құралдары

8

-

-

30

Барлығы:

30

30

-

120


9 «Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары» пәннің бағдарламасы өлшеу және бақылау құралдары және әдістері бойынша құрылыс саласындағы толық сапалық білімін алу кезінде шаруашылықтың негізгі бағыттары туралы студенттердің тапсырысын құруына әсер ететін студенттердің теориялық және тәжірибелік дайындығын, құрылыс материалдар, бұйымдар мен конструкциялар қасиеттерінің көрсеткіштерін өлшеу және бақылау бойынша аспаптармен жұмыс жасау дағдысын қабылдауын қарасырады.
10 Курстың компоненттері
10.1 Дәрістер мазмұны

Тақырып 1 Кіріспе

Пәннің мақсаты және міндеттері. Пәннің пайда болу мен дамудың қысқыша тарихи очеркі. Өлшеу және бақылау құралдарының зерттеу объектілері. Құрылыс материалдар қасиеттерінің көрсеткіштерінің өлшеу және бақылау құралдары және әдістері.


Тақырып 2 Өлшеу және бақылау құралдарының және әдістерінің сипаттамасы

Өлшеу және бақылау құралдарының және әдістерінің түрлері. Жұмысшы және үлгілі өлшеу құралдары. Шама жиынтығы және өлшеуі. Өлшегіш аспаптар және керек-жарақтар. Бақылау және өлшеу аспаптары, өлшеу және бақылау құралдардың классификациясы және нормалауы. Аспаптың бөліктегіш сипаттамасы және сезгіштігі. Өлшеулердің диапазоны және шегі. Өлшеу және бақылау құралдарының дәлдік топтарының және метеорологиялық сипаттамасының нормалауы. Өлшеу және бақылау құралдарының қателіктері: абсолютты және салыстырмалы, жүйелік және кездейсоқ, статикалық және динамикалық.


Тақырып 3 Өлшеу және бақылау құралдарының сынағы және тексерісі

Тексерістің міндеттері және маңызы. Дәлдігі бойынша үлгілі өлшеу құралдарын таңдау. Өлшеу және бақылау үлгілі құралдарына қойылатын міндеттер. Тексеріс сызбалары, тексерістің жалпы әдістемелік сұрақтары. Тексерістердің түрлілігі. Тексеріс жүргізу жағдайлары. Тексеріс хаттамасы, тексеріс процесін өткізу және дайындау. Мемлекеттік және ведомстволары тексерістер. Алғашқы, кезектен тыс және инспекционды


Тақырып 4 Өлшеу әдістері және қағидалары

Өлшеу және бақылау әдістердің түрлері. Бақылау процесіндегі өлшенетін шаманың өзгеруі. Өлшеу принципі. Тікелей бағасының әдістері. Дифференциалды әдісі. Сәйкес келу әдісі. Нөлдік әдісі. Әр түрлі өлшеу принциптеріне негізделген бақылау әдістері.


Тақырып 5 Құрылыста қолданылатын өлшеу және бақылау құралдары және әдістері

Құрылыс материалды сынақтан өткізу кезінде әдістері. Сынақтар нәтижесін өндеу кезінде статистикалық әдісі.10.2 Тәжірибелік сабақтардың мазмұны мен тізімі


1) Тақырып 2 Өлшеу құралдардың қателіктері туралы түсінік және олардың классификациясы.

2) Тақырып 2 Ұзындығының кейінгі шамалары.

3)Тақырып 3 Штанген аспаптармен өлшеу.

4) Тақырып 3 Индикаторлы аспаптармен өлшеу.

5) Тақырып 3 Тік оптиметрдің тексерісі.

6) Тақырып 3 Күшті өлшеуге арналған аспаптары және олардың тексерісі.

7) Тақырып 4 Өлшеу сапасының критериалері.

СӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есеп тарсыру түрі

Бақылаудың

түрлері

Сағаттың өлшемі

1

2

3

4

5

1

Дәріс сабақтарға дайындалуы

-

Сабаққа қатынасу

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу, ұй тапсырмасын істеу

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатынасу

30

3

Аудиториалық сабақтардың мазмұнына кірмеген тапсырмаларды дайындау

Конспектер

Ауызша тапсыру

60

4

Бақылау жұмыстарына дайындалу

-

РБ1, РБ2, тест тапсыру

15

Барлығы:

120


10.3 Өздігінен меңгеру үшін білім алушыларға ұсынылатын тақырыптарды сипаттау үлгісі
1) Өлшеу және бақылау құралдарының зерттеу объектілері

Ұсынылған әдебиеті: [1, с. 36 - 53], [3, с. 75 - 86].

2) Өлшеу үлгілі және жұмыс құралдары. Шама және шама жиынтығы. Ұсынылған әдебиеті: [2, с. 62 - 77], [5, с. 25 - 36].

3) Тексеріс сызбалары, тескрістің жалпы әдістемелік сұрақтары. Тексерістің түрлілігі. Тексеріс жүргізу жағдайлары.

Ұсынылған әдебиеті: [2, с. 82 - 84], [5, с. 42 - 50].

4) Өлшеу және бақылау әдістердің түрлері. Бақылау процесіндегі өлшенетін шаманың өзгеруі. Өлшеу принципі. Тікелей бағасының әдістері. Дифференциалды әдісі. Ұсынылған әдебиеті: [6, с. 102 — 113].5) Құрылыста қолданылатын өлшеу және бақылау құралдары және әдістер. Ұсынылған әдебиеті: [8, с. 80 - 86].
10.4 Курстың компоненттері: Күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесінің үлгілері. СӨЖ тапсырмаларын орындау және тапсыру жөніндегі және бағдарламалау мамандығы бойынша күндізгі оқу нысанының студенттеріне арналған бақылау іс-шараларының күнтізбелік кестесі

1 рейтинг (4 семестр)

апта


1

2

3

4

5

6

7

8

Барлы

Бақылау түріне максим балл

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

ОӨЖ түрі

ҰТ 1

ҰТ 2/1

ҰТ2/2

ҰТ2/3

ҰТ 3/1

ҰТ 3/2

ҰТ 3/3

ҰТ 3/4

24

бақылау форм

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балдар

3

3

3

3

3

3

3

3

Тәжирібелік жұмыстарды қатысу және дайындау

ОӨЖ түрі

ТЖ 1

ТЖ 1

ТЖ 2

ТЖ 2

ТЖ 3

ТЖ 3

ТЖ 4

ТЖ 4

16

бақылау форм

Макс.балдар

2

2

2

2

2

2

2

2

Тәжирібелік жұмыстарды істеу және қорғау.

ОӨЖ түрі

-

-

-

-


-

24

бақылау форм

-

-

1
2
3
Макс.балдар

2

2

4

2

5

2

5

2

Материалды өздігінен меңгеру

ОӨЖ түрі

-

-

-

-

О

-

О

-

36

бақылау форм

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балдар

-

5

5

5

5

5

5

6

2 рейтинг (4 семестр)

апта

9

10

11

12

13

14

15

Барлы

Бақылау түріне максим балл

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

ОӨЖ түрі

ҰТ4/1

ҰТ4/2

ҰТ4/3

ҰТ5/1

ҰТ5/2

ҰТ5/3

ҰТ 5/4

21

бақылау форм

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Макс.балдар

3

3

3

3

3

3

3

Тәжирібелік жұмыстарды қатысу және дайындау

ОӨЖ түрі

ТЖ 5

ТЖ 5

ТЖ 6

ТЖ 6

ТЖ 7

ТЖ 7

-

14

бақылау форм

-

Д

-

Д

-

Д

-

Макс.балдар

2

2

2

2

2

2

2

Тәжирібелік жұмыстарды істеу және қорғау.

ОӨЖ түрі

-

-

Е
Е
Е

28

бақылау формасы

4
5
6
ТҚ 7

Макс.балдар

5

2

5

2

6

2

6

Материалды өздігінен меңгеру.

ОӨЖ түрі

-

-

О

-

О

-

О

37

бақылау форм

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

-

Макс.балдар

5

6

5

6

5

5

5

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәріске дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 тәжірибелік сабақтарға дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; 1 зертх.ҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін берілетін үй тапсырмасы; Ж – жіберілу; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨМҮТ1 – материалды өздігінен меңгерудің №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т – №1 тест.


Кафедра отырысында ұсынылды 20____ж. «___»_____№_____ Хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Сақанов Қ.Т. 20___ж. «____» _____

11 Курстың саясаты

Салмақтық үлестердің қорытынды бақылау және күнделікті үлгерімі бойынша бөлінуі
Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрлері

Салмақтық үлестер

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Күнделікті үлгерімді тексеру

0,6

Оқушылардың білімдерін бағалау

Пән бойынша қорытынды баға (қосынды баға) сабаққа дайындалуда алынған, тәжірибелік сабақтарда белсенді жұмыс істеуде алынған, бақылау тапсырмаларын сапалы және мерзімінде орындауда алынған, қорытынды емтиханда алынған балдардан (салмақтық үлестерін есепке алғанда) құралады.1 Семестрдің ортасы мен соңында 100 балдық шкала бойынша ағымды үлгерімнің (АҮ) бағасы анықталады. Бұл баға келесі бағалардан тұрады:

-сабаққа дайындалу,топта белсенді жұмыс істеу және сабақтардағы бақылау шараларына қатынасу;-тәжірибелік жұмыстар мен өздік жұмыстарын мерзімінде және сапалы орындау және қорғау.

2 Аралық бақылау (АБ) бағасы да 100 балдық шкала бойынша анықталады.

Пән бойынша жүргізілетін аралық бақылауға АҮ балдары бар студенттер ғана жіберіледі3 АҮ мен АБ бағаларының нәтижелері бойынша студенттің рейтингі (Р1 және Р2) анықталады

Р1(2) = АҮ1(2)*0,7 + АБ1(2)*0,3

Егер студент АБ қатынаспаса немесе АБ-да 50 балдан төмен баға алса, оның рейтингі анықталмайды. Бұл жағдайда декан АБ-ды тапсырудың жеке мерзімдерін тағайындайды.

4 Студенттің пән бойынша семестр үшін рұқсат рейтингі

РР = (Р1 + Р2)/2

Пәннің қорытынды бақылауына (ҚБ) жұмыс оқу бағдарламасының барлық талаптарын орындаған және рұқсат рейтингін жинаған (50 балдан төмен емес) студенттер жіберіледі.

5 Студенттердің пән бойынша оқу жетістіктерінің деңгейі РРСҮ (ВДРД) есепке алып, массалық үлестерін есепке алумен РР және ҚБ бағаларынан және қорытынды бағамен (Қ) анықталады

Қ = РР * РРСҮ + Қ * ҚБСҮ

Әрбір студент дәрістік, практикалық және тәжірбелік сабақтарда қатысу керек. Сабақты өз еркімен босатуды, сабаққа кешікпеуді сұраймын, бұндай жағдайлар топтастарының сабақ оқуына бөгет болады. Сабаққа жауапкершіліксіз қарау, (сабаққа кешігіп келу, тәртіп бұзу, сабаққа дайынбаушылық) оқытушылардың алаптарын орындамауы түрлі шаралар орындалады,дәрісханадан қуылуына және күнтізбелік тізбегінің баллдары бойынша баллдардың төмендеуіне әкеп соғады. Күнтізбелік жоспар пәндік тақырыптық жоспармен дайындалады.

Рейтингтің 1; 2 апталары бойынша күнтізбелік жоспардың баллдары төмендегілер ьойынша бөлінеді:

Дәрістерге міндетті түрде қатысу 3 балды құрайды.

Сабақтан себепсіз қалу, кешігіп келу немесе сабақ кезінде басқа жұмыстармен айналысу 0 балмен бағаланады. Төмендетілген бағаны студент дәрістерді көшіріп және оқытушының алдында жауап берумен ғана қайта қойылады.

Әр тәжірбелік жұмыс 5 - 6 балдан бағаланады. Екі балл жұмыстың орындалуына және қорғалуына қосымша қойылады. Алғашқы сабақ танысу мен тапсырма берумен өтеді.

Қосымша материалдармен жұмыс 5 - 6 балмен бағаланады.

Егер сіз әр балмен бағаланатын бақылау жұмысына белгілі бір себептермен болмасаңыз, онда сізге келесі сабақтың басында орындауға мүмкіндік беріледі, қарсы жағдайда 0 деген баға аласыз.

Бірінші РК1 және екінші РК2 межелік бақылаулары бір неше cұраққа жауап берумен және әрбір дұрыс жауабы 100 баллмен бағаланады.Экзамен жазбаша түрде қабылданады және 100 баллдық шкала бойынша бағаланады. Әр экзаменациондық билет 3 сұрақтан тұрады және 33,3 балмен бағаланады.

Қорытынды баға (Қ)

Баллдың цифрлық баламасы (Ц)

Әріп жүйесі бойынша баға (Ә)

Дәстүрлі жүйемен баға (Д)

Емтихан,
95 – 100

4

А

Өте жақсы
90 – 94

3,67

А-

85 – 89

3,33

В+

Жақсы

80 – 84

3

В

75 – 79

2,67

В-

70 – 74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65 – 69

2

С

60 – 64

1,67

С-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1

D

0 – 49

0

Ғ

Қанағаттанарлықсыз
Пән бойынша қорытынды баға келесі формула бойынша есептеледі:
Қ = ·0,6 +Е· 0,4
Р1, Р2 − 1-2 рейтингілерде алынған баллдар;

Еемтиханда алынған баға;

0,4 және 0,6− университеттің Ғылыми кеңесімен тағайындалған салмақтық үлестер.

Егер Сіз емтиханда «қанағаттанғысыз» баға алсаңыз (50 баллдан төмен), онда Сіздің қорытынды рейтингіңіз анықталмайды және ведемостьке «қанағаттанғысыз» бағасы қойылады.

Жақсы жетістіктер тілеймін!

12 Әдебиеттер тізімі
12.1 Негізгі:
1 Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: учебное пособие. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - М.: Высшая школа, 2004 - 287с.

2 Палипко СП., Трубенок А.Д. Точность средств измерений. - М.: Высшая школа, 1988. - 328 с.

3 Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология. - Москва: Издательство стандартов, 1991.-492с

4 Рабинович С.Г. Погрешности измерений. Л.: Энергия, 1988.5 Маркин Н.С. Основы обработки результатов измерений. М.: Издательство стандартов, 1991.
12.2 Қосымша:
6 Мишин В.М. Управление качеством: Учебное пособие для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -303 с.

7 Селиванов М.Н., Фридман А.Э., Куприянова Ж.Ф. Качество измерений.-Л.: Лениниздат, 1987. - 320 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік нұсқау Нысан пму ұс н 18. 2/05
umk -> Жұмыс бағдарламасы 050703 «Ақпараттық жүйелер»
umk -> Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
umk -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk -> Жұмыс бағдарламасы 20 ж. " " № Хаттама бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет