С. Ж. Асфендияров атындағЫжүктеу 388.5 Kb.
Дата03.03.2016
өлшемі388.5 Kb.

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

КОММУНАЛДЫҚ ГИГИЕНА ЖӘНЕ БАЛАЛАР МЕН ЖАСӨСПІРІМДЕР ГИГИЕНАСЫ КАФЕДРАСЫ ЕҢБЕК ГИГИЕНА КУРСЫМЕН

ТӘЖІРИБЕЛІК САБАҚТЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЫ
1.4 Тәжірибелік сабақтың әдістемелік нұсқауы

Элективтік цикл бойынша «Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайына техникалық оқу құралдарының тигізетін әсері »Мамандығы: 051102 «Қоғамдық денсаулық сақтау »

Курс: 3 Семестр: V - VI

Тәжірибелік сабақ: 30 сағат

Мемлекеттік тілде құрастырған

Доцент Уважанова А.САлматы, 2012
Коммуналдық гигиена және балалар мен жасөспірімдер гигиенасы кафедрасы еңбек гигиена курсының мәжілісінде қаралды және бекітілді

«___»________________ 2011 ж. Хаттама № _________

Кафедра меңгерушісі,

м.ғ.д., профессор ________________________________________ Неменко Б.А.1.Тақырып №1: Оқу үрдісінде ТОҚ – ның қолданылуы.

2.Мақсаты: “Техникалық оқу құралдары”түсінігімен,ТОҚ түрлерімен, оқу үрдісін ұйымдастыруда ТОҚ – тың рөлімен, балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайына әсер ететін негізгі факторлармен танысу.

3.Оқыту міндеттері:

Студент білуі тиіс:

 • Балаларға арналған оқыту мекемелерінде ТОҚ қолданылуының заманауи қағидалары;

 • ТОҚ тәжірибелік қолданылуы;

Студент орындау қажет:

 • ТОҚ қолдану кезінде оқу үрдісінің ұйымдастырылуын бағалау;

 • ТОҚ қолданылуын қадағалауды бақылауда нормативтік құжаттарды қолдану;

 • ТОҚ қолданылатын оқу үрдісін оптимизациялау бойынша ұсыныстар беру.

4.Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Қазіргі кездегі ақпараттық технологиялар.

2. “Техникалық оқу құралдары”түсінігі.ТОҚ түрлері.

3. Оқу үрдісін ұйымдастыруда ТОҚ – тың маңызы мен рөлі.


5.Оқу және оқыту тәсілдері:

- тақырып бойынша қосымшалармен нормативтік құжаттармен жұмыс;

- бақылау сұрақтары бойынша ауызша сұрау;

- жағдайлық есептерді шешу,талқылау және қорытынды;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу.

6. ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г.

118-138 бет

2.Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г.

3.Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. 150-178 бет.

4.Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 163-186 бет.

.

Қосымша:1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

5.СанЕмН № 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

6. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 631 бұйрық 18 тамыз 2004ж.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң

7.Бақылау тәсілі . ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1. ТОҚ қолдана отыра жүргізілетін оқу сабақтарына қойылатын талаптар.

2. Диафильмдер мен диапозитивтерді қолдану тәртібі.

3. Кинофильмдерді қолдану тәртібі.

4. Телебағдарламаларды қолдану тәртібі.

Жағдайлық есептер. Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы: 1. Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағала.........................................................15 мин.

 1. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау.............................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосымшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу; 1. Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин

 2. Жалпы білім деңгейін бағалау..........................................................................................5мин

 3. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................25 мин

Барлығы: ……………………………………………………………………………….......150 мин

 1. Тақырып №2 Балалардың оқыту мекемелерінде ТОҚ қолданылуына медициналық бақылау жүргізу жүйесі.Мақсаты. Балалардың оқыту мекемелерінде ТОҚ қолданылуына медициналық бақылау жүргізу жүйесімен таныстыру. .

3. Оқыту міндеттері:

. Студент білүі қажет: • Балалар мен жасөспірімдердің оқыту жүйесінде ТОҚ қолдануымен медициналық бақылау жүйесінде медицина қызметкерлердің ролі.

Студент орындауы қажет:

- Балалардың оқыту мекемелерінде ТОҚ қолданумен жүргізілетін оқу үрдісін бақылау жұмыстарын жүргізетін медицина қызметкерлерінің іс әрекетін бағалап, оларға ұсыныс беру.

4. Тақырып бойынша негізгі сұрақтары:

 1. ТОҚ қолданумен жүргізілетін оқу үрдісіне бақылау жүргізетін медицина қызметкерлерінің міндеттері мен жұмысының мазмұны.

 2. ТОҚ қолданумен жүргізілетін оқу үрдісіндегі педагогтардың іс әрекетінің алдын алу бағыты.

5. Сабақ жүргізу әдістемесі.

- Тақырыпқа байланысты қосымша және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтары бойынша ауызша сұрау, талқылау және қорытындылау;

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттік бақылау.

6.Әдибиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г. 118-138 бет 1. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

 2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. 150-178 бет.

4.Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 163-186 бет.

Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4. . СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

5.СанЕмН №834 25.10.10ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

6. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 767 28.09.10ж.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» МЗ РК №593 3.09. 2010года.

9. Санитарные правила « Санитарно- эпидемиологические требованию к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования» утвержденные приказом МЗ РК №13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң
7.Бақылау тәсілі. ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1. Мектепке дейінгі ұйымдарда қолданылатын ТОҚ – на медициналық бақылау жүргізу жүйесі.

2 Жалпы білім беру мектептерінде қолданылатын ТОҚ – на медициналық бақылау жүргізу жүйесі.

3. Орта білім беру орындарында қолданылатын ТОҚ – на медициналық бақылау жүргізу жүйесі

4. Жоғарғы оқу орнындарында қолданылатын ТОҚ – на медициналық бақылау жүргізу жүйесі

Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы:

1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау..................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу; 1. Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин

 2. Жалпы білім деңгейін бағалау..........................................................................................5мин

 3. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................25 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин

3.Тақырып: №3 ТОҚ қолдану кезінде бала ағзасына әсер ететін негізгі физикалық факторлары.

2.Мақсаты. ТОҚ қолдану кезінде бала ағзасына әсер ететін негізгі физикалық факторларымен, нормалау принциптерімен таныстыру.

3. Оқыту міндеттері:

. Студент білүі қажет: • ТОҚ тың әр түрін қолдану кезінде балалар мен жасөспірімдердің денсаулығына әсер ететін физикалық факторлары;

 • ТОҚ қолдану тәртібі мен зиянды физикалық факторлардың нормалау принциптері .

Студент орындауы қажет:

- ТОҚ тың әр түрін қолдану кезінде балалар мен жасөспірімдердің денсаулығына әсер ететін физикалық факторларын бағалау ;

4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. ТОҚ -ын қолдану кезінде бала ағзасына әсер ететін физикалық факторлары .

2. Олардың жіктелуі және денсаулыққа тигізетін әсері.

3. ТОҚ - электромагниттік өріс көзі ретінде.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері

- Тақырыпқа байланысты қосымша мен нормативтік құжаттар мен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтары бойынша ауызша сұрау;

- Жағдайлық есептерді шығару, талқылау мен қорытындылау.

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттілеу.

6.Әдибиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г. 118-138 бет 1. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

 2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. 150-178 бет.

4.Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 163-186 бет.
Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4.СанЕмН № 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

5. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 631 бұйрық 18 тамыз 2004ж.

6. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң
7.Бақылау тәсілі : ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1. Электромагниттік өріс . Жалпы мәліметтер (өлшеу бірлігі, физикалық сипаттамасы).

2. Электромагниттік өрістің ағзаға тигізетін биологиялық әсері: жылу эффекті, спецификалық әсері, созылмалы бұзылыстары.

3. Электромагниттік өрістің шекті рұқсат етілген деңгейі, оны нормалау принциптері.

Жағдайлық есептер. Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы:


1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау..................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу;


 1. Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин

 2. Жалпы білім деңгейін бағалау.........................................................................................25мин

 3. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................5 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин

4.Тақырып: №4 ТОҚ қолдану кезінде бала ағзасына әсер ететін негізгі химиялық факторлары.

2.Мақсаты. ТОҚ қолдану кезінде бала ағзасына әсер ететін негізгі химиялық факторларымен, нормалау принциптерімен таныстыру.

3. Оқыту міндеттері:

. Студент білүі қажет: • ТОҚ тың әр түрін қолдану кезінде балалар мен жасөспірімдердің денсаулығына әсер ететін химиялық факторлары;

 • ТОҚ қолдану тәртібі мен зиянды химиялық факторлардың нормалау принциптері .

Студент орындауы қажет:

- ТОҚ тың әр түрін қолдану кезінде балалар мен жасөспірімдердің денсаулығына әсер ететін химиялық факторларын бағалау ;


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. ТОҚ ты қолдану кезінде бала ағзасына әсер ететін химиялық факторлары .

2. Олардың жіктелуі және денсаулыққа тигізетін әсері.

3. ТОҚ - электромагниттік өріс көзі ретінде.5. Білім берудің және оқытудың әдістері

- Тақырыпқа байланысты қосымша мен нормативтік құжаттар мен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтары бойынша ауызша сұрау;

- Жағдайлық есептерді шығару, талқылау мен қорытындылау.

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттілеу.

6.Әдебиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г. 118-138 бет 1. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

 2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. 150-178 бет.

4.Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 163-186 бет.
Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4.СанЕмН № 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

5. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 631 бұйрық 18 тамыз 2004ж.

6. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң
7.Бақылау тәсілі : ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1. ТОҚ қолдану кезінде бала ағзасына әсер ететін химиялық факторлардың шекті рұқсат етілген деңгейі. Нормалау принциптері.

2. ДК бөлмелеріндегі ауа ластану деңгейін гигиеналық бағалау және аспаптық өлшемдер арқылы бақылау.

3. ТОҚ кабинеттерінде ауаның химиялық ластануының алдын алу шаралары.

.Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы:


1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау..................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу;

4.Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин

5.Жалпы білім деңгейін бағалау.........................................................................................25мин


 1. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................5 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин

4.Тақырып: №5 ВДТ ның визуалды параметрлері және оның балалар мен жасөспірімдердің денсаулығына тигізетін әсері.

2.Мақсаты.ВДТ ның визуалды параметрлерімен, олардың нормалау принциптерімен және бала ағзасына тигізетін әсерімен таныстыру

3. Оқыту міндеттері:

. Студент білүі қажет:

-ВДТ- ның визуалды параметрлері,олардың жіктелуі және көру мүшесіне әсерін;

-ВДТ -ның визуалды параметрлерінің нормалау принциптерін;Студент орындауы қажет:

- ВДТ -ның визуалды параметрлерін бағалау және оларды оптимизациялау шараларын ұсыну;


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. ВДТ -ның визуалды параметрлері туралы түсінік.

2. ВДТ –ның негізгі визуалды параметрлерінің жіктелуі және олардың маңызы;

3. ВДТ -ның визуалды параметрлерінің балалар мен жасөспірімдердің көру анализаторына тигізетін әсері.5. Білім берудің және оқытудың әдістері

- Тақырыпқа байланысты қосымша мен нормативтік құжаттар мен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтары бойынша ауызша сұрау;

- Жағдайлық есептерді шығару, талқылау мен қорытындылау.

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттілеу.

6.Әдебиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г. 118-138 бет 1. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

 2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. 150-178 бет.

4.Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 163-186 бет.
Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4.СанЕмН № 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

5. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 631 бұйрық 18 тамыз 2004ж.

6. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң
7.Бақылау тәсілі : ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1. Ақпаратты көрсететін құрылымның визуалды параметрлері (ВДТ,экран),оларға қойылатын талаптар: • Экран жарықтығы;

 • Экран жарықтығының біркелкі еместігі;

 • Контрастылығы

 • Көріністің уақытша тұрақсыздығы;

 • Көрініс кеңістігінің тұрақсыздығы;

 • Экранның ауданы

 • Көріністің жаңартылуының жиілігі;

2. Визуалды параметрлерге бақылау жүргізудің тәртібі;

Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы:
1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау..................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу;

4.Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин

5.Жалпы білім деңгейін бағалау.........................................................................................25мин


 1. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................5 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин

1 Тақырып: № 6 ДК орналасқан бөлмелерге қойылатын гигиеналық талаптар .
2. Мақсаты. ДК орналасқан бөлмелерге қойылатын гигиеналық талаптармен таныстыру .

3. Оқыту міндеттері:

. Студент білуі қажет • ДК орналасқан бөлмелерге қойылатын гигиеналық талаптарды

 • нормативтік құжаттарды .


Студент орындауы қажет:


 • ДК орналасқан бөлмелерге гигиеналық бағалау жүргізуді

 • қажетті нормативтік құжаттарды қолдана білу .


4. Тақырып бойынша негізгі сұрақтары:

- ДК орналасқан бөлмелерге қойылатын гигиеналық талаптар

- ДК орналасқан бөлмелердің жоспарлануы мен ауданына қойылатын гигиеналық талаптар
5. Білім берудің және оқытудың әдістері

- Тақырыпқа байланысты қосымша және нормативтік құжаттар мен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтар мен ауызша сұрау;

- Жағдайлық есептерді шығару;

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттік бақылау.

6.Әдибиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г 118- 138 бет

2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

3. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. – 150-178 бет

4. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 163-186 бет

Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

5. СанЕмН №834 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

6. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 767 бұйрық 28.09.10ж.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң

7.Бақылау. ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1. Бөлмелердің терезелерінің бағытына қойылатын гигиеналық талаптар

2. Әрлендіруге қолданылатын материалдарға қойылатын гигиеналық талаптар

3. Электр жүйелеріне қойылатын талаптар

Жағдайлық есептер. Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы:
1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау..................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу;

4. Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин 1. Жалпы білім деңгейін бағалау.........................................................................................25мин

 2. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................5 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин

1 Тақырып: №7. ДК мен жұмыс кезінде жұмыс орнындағы микроклиматқа және ауаның иондалу деңгейіне қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар.


2. Мақсаты. ДК мен жұмыс кезінде жұмыс орнындағы микроклиматқа және ауаның иондалу деңгейіне қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптармен таныстыру.
3. 3. Оқыту міндеттері:

. Студент білүі қажет

- микроклиматтың параметрлері және олардың гигиеналық нормаларын;

- жұмыс орнында ауаның иондалуының шекті рұқсат етілген деңгейі, олардың гигиеналық нормаларын;- жұмыс орнында ауаның иондалу деңгейі және микроклиматтың бағалау тәсілдерін.

Студент орындауы қажет:

- жұмыс орнында ауаның иондалу деңгейін және микроклиматты бағалауды;

- жұмыс орнында ауаның иондалу деңгейінің және микроклиматтың жағдайы туралы қорытынды беруді;

- нормативтік құжаттарды пайдалана білуі.


4. Тақырып бойынша негізгі сұрақтары:

1. ТОҚ қолданылатын бөлмелерде микроклимат параметрлеріне қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар;

2. Жылыту мен желдету жүйелеріне қойылатын гигиеналық талаптар;

3. Аэроиондардың адам ағзасына әсері;

4. ДК бөлмелерінде ауадағы аэроиондардың шекті рұқсат етілген деңгейі.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері ( кіші топтармен жұмыс, тақырыптарды талдау )

- Тақырыпқа байланысты қосымша және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтар мен ауызша сұрау;

- Жағдайлық есептерді шығару;

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттік бақылау.
6.Әдибиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г 118- 138 бет

2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

3. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. – 150-178 бет

4. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 163-186 бет

Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

5. СанЕмН №834 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

6. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 767 бұйрық 28.09.10ж.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң
7.Бақылау тәсілі : ауызша сұрау ( тақырып бойынша сұрақтар)

1. Ауаның температурасына, ылғалдылығына, ауаның қозғалыс жылдамдығына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар.Микроклиматты жақсарту мен оптимизациялау шаралары.

2 Ауаның иондалуы мен микроклиматтың параметрлерін тіркеу тәсілдері Қолданылатын аспаптар.

3. Ауаның иондалу деңгейін төмендету іс шаралар.

Жағдайлық есептер. Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы:


1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау...................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу;

4. Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин

5. Жалпы білім деңгейін бағалау.........................................................................................25мин

6. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................5 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин

1 Тақырып: №8. ДК мен жұмыс кезінде жұмыс орнындағы шу деңгейіне, дірілге қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар.
2. Мақсаты. ДК мен жұмыс жасағанда жұмыс орнындағы шу деңгейіне, дірілге қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптармен таныстыру.
3. Оқыту міндеттері:

. Студент білуі қажет

- жұмыс орнында шудың, дірілдің рұқсат етілген деңгейі, олардың гигиеналық нормативтерін;

- жұмыс орнында шудың, дірілдың деңгейін бағалау әдістерін.
Студент орындауы қажет:


 • жұмыс орнында шудың, дірілдің деңгейін бағалау;

 • жұмыс орнында шудың, дірілдің деңгейін қорытындылау;

 • нормативтік құжаттарды пайдалануды.


4. Тақырып бойынша негізгі сұрақтары:

1. ТОҚ қолданылатын бөлмелерде шудың, дірілдің көздері.

2. ТОҚ қолданылатын оқу мекемелерінде шудың, дірілдің бала ағзасына әсері.

3.ТОҚ қолданылатын бөлмелерде дірілдің деңгейіне қойылатын гигиеналық талаптар.

4. ТОҚ қолданылатын бөлмелерде шудың деңгейіне қойылатын гигиеналық талаптар..

5. Білім берудің және оқытудың әдістері ( кіші топтармен жұмыс, тақырыптарды талдау )

- Тақырыпқа байланысты қосымша және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтар мен ауызша сұрау;

- Жағдайлық есептерді шығару;

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттік бақылау.
6.Әдибиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г 118- 138 бет

2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

3. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. – 150-178 бет

4. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 163-186 бет

Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

5. СанЕмН №834 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

6. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 767 бұйрық 28.09.10ж.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң

7.Бақылау. ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1.Шу мен діріл деңгейінің тіркеу әдістері. Қолданылатын аспаптар..

2. ТОҚ қолданылатын бөлмелерде шу мен діріл деңгейін төмендету іс шаралары.

Жағдайлық есептер. Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы:


1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау..................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу;

4. Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин 1. Жалпы білім деңгейін бағалау.........................................................................................25мин

 2. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................5 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин

1 Тақырып: № 9 ДК мен жұмыс кезінде жұмыс орнындағы жарықтандыруға қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар.

2. Мақсаты. ДК мен жұмыс кезінде жұмыс орнындағы жарықтандыруға қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптармен таныстыру..

3. Оқыту міндеттері:

. Студент білуі қажет

- жұмыс орнында жарықтандырудың рұқсат етілген деңгейін;

- жұмыс орнында жарықтандыруды бағалау әдістерін.

Студент орындауы қажет:

- жұмыс орнында жарықтандыруды бағалау;

- жұмыс орнында жарықтандыру жағдайы туралы қорытынды беру;

- нормативтік құжаттарды пайдалануды.


4. Тақырып бойынша негізгі сұрақтары:

1.ДК орналасқан бөлмелерде жарықтандырудың ролі.

2. ТОҚ қолданылатын бөлмелерде жарықтандыруға қойылатын гигиеналық талаптар.

3. Жарықтандыру санитарлық талаптарға сай емес жағдайда балалар мен жасөспірімдердің көру анализаторының бұзылыстары.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері ( кіші топтармен жұмыс, тақырыптарды талдау )

- Тақырыпқа байланысты қосымша және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтар мен ауызша сұрау;

- Жағдайлық есептерді шығару;

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттік бақылау.
6.Әдибиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г 118- 138 бет

2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

3. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. – 150-178 бет

4. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 163-186 бет

Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

5. СанЕмН №834 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

6. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 767 бұйрық 28.09.10ж.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң

7.Бақылау. ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1. ТОҚ қолданылатын бөлмелерде табиғи жарықтандыруға қойылатын гигиеналық талаптар.

2. ТОҚ қолданылатын бөлмелерде жасанды жарықтандыруға қойылатын гигиеналық талаптар.

3. ТОҚ қолданылатын бөлмелерде жарықтандыруды оптимизациялау іс шаралары.

Жағдайлық есептер. Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.

8.Сабақ хронометражы:
1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау..................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу;

4. Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин 1. Жалпы білім деңгейін бағалау.........................................................................................25мин

 2. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................5 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин

1. Тақырып №10 ТОҚ қолданылған кезіндегі сауықтандыру мен сақтандыру шаралары.
2. Мақсаты. ТОҚ қолданылған кезіндегі сауықтандыру мен сақтандыру шараларымен таныстыру.
3. Оқыту міндеттері:

. Студент білуі қажет

- ТОҚ қолданылған кезіндегі сақтандыру мен негізгі алдын алу шараларын.
Студент орындауы қажет:


 • ТОҚ қолданылған кезіндегі сақтандыру мен негізгі алдын алу шараларын жоспарлап өңдей білу керек.

 • Осы шаралардың тиімділігін бағалау.


4. Тақырып бойынша негізгі сұрақтары:

1. ТОҚ қолданылған кезіндегі сақтандыру мен сауықтандыру шараларын медициналық бақылау жүйесі.

2. ТОҚ қолданылатын жұмыс орнындағы санитарлық дәрігер жұмысының маңызы.

3. ТОҚ қолдану ұзақтығын регламенттеу.

4.Дене шынықтыру үзілісінің мазмұны мен ұйымдастырылуы.

5. Көзге арналған жаттығулар

6. Тірек – қимыл аппараттарына арналған жаттығулар.
5. Білім берудің және оқытудың әдістері ( кіші топтармен жұмыс, тақырыптарды талдау )

- Тақырыпқа байланысты қосымша және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу;

- Бақылау сұрақтар мен ауызша сұрау;

- Жағдайлық есептерді шығару;

- Тақырыпқа байланысты жазбаша тесттік бақылау.

-Сабақтың тақырыбына байланысты орындалған тапсырмаларды талқылау, қорытындылау.


6.Әдибиет:

Негізгі:

1. Учебник Б.А.Неменко, Г.К.Оспанова «Гигиена детей и подростков», Алматы, 2007г 118- 138 бет

2. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков., М.,Медицина., 2003 г. 142-156 бет

3. Кучма В.Р. Гигиена детей и подростков: Учебник для высших медицинских учебных заведений. – М., 2008. – 150-178 бет

4. Гигиена детей и подростков: руководство к практическим занятиям: учебное пособие/под ред. Проф. В.Р.Кучмы – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 163-186 бет

Қосымша:

1. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 февраля 2004 года № 178 «Об утверждении форм актов, протоколов, постановлений, предписаний и Правил составления и выдачи актов должностных лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.10.2006 г.)

2. СНиП РК 3.02.25.2004 Общеобразовательные учреждения, Астана., 2005 г.

3. СНиП РК 3.02 –24-2004, Дошкольные учреждения, Астана 2005.

4. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и эксплуатации организации начального профессионального , среднего профессионального и высшего профессионального образования» утвержденные приказом МЗ РК № 593 от 03.08.2010 года.

5. СанЕмН №834 2.01.015.03ж.«Жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына,оларды ұстауға және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық – эпидемиологиялық талаптар».

6. «Дербес компьютерлерге, бейнетерминалдарға және олармен жұмыс істеуге қойылатын талаптар» СанЕмН № 767 бұйрық 28.09.10ж.

7. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации дошкольных организаций».

8. СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских оздоровительных организаций» от 25.06.2003., Астана 2003 г.

9. Санитарные правила “Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации дошкольных организаций образования ” утвержденные приказом МЗ РК № 13 от 13 января 2010 года.

10. Учебник «Гигиена детей и подростков». Под ред. Кардашенко В.Н. , М., 1986.

11.Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Под ред. Кардашенко В.Н., М., 1983.

12. Гигиена детей и подростков. Руководство для санитарных врачей. Под ред. Сердюковской Г.Н. и Сухарева А.Г., М., 1986.

13. ҚР 4.12.02ж. «Халықтың санитарлық – эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» заң

7.Бақылау. ( тақырып бойынша ауызша сұрау)

1.ВДТ мен жұмыс істеу кезіндегі қорғаныс құралдары. (экрандау )

2. Алдын алу дәрі -дәрмекті шаралар

3. Студенттердің білімін тест сұрақтары арқылы бағалау.
8. Сабақтың хронометражы.

1 Ұйымдастыру бөлімі...................................................................................................... 5 мин.

2. Студенттердің бастапқы білім деңгейін бағалау.........................................................15 мин.

3. Студенттердің оқытушымен бірге жүргізетін жұмыстары: сабақтың тақырыбын талдау, СӨЖ нәтижесін талқылау..................................................................................................70мин

- тақырып бойынша нормативтік құжаттармен, қосысшалармен жұмыс істеу;

- ауызша сұрау;

- жағдайлық есептер шығару, талқылау, қорытындылау;

- тақырып бойынша жазбаша тестілеу;4. Қорытынды білім деңгейін бақылау..............................................................................30мин

 1. Жалпы білім деңгейін бағалау.........................................................................................25мин

 2. Тапсырмаларды орындау .................................................................................................5 мин

Барлығы: …………………………………………………………………........……………........150 мин©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет