Сапа менеджменті жүйесіДата17.07.2016
өлшемі182.92 Kb.Д.СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01

Сапа менеджменті жүйесі

Силлабус

(студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы)


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева

Машина жасау және

Көлік факультетінің деканы

М. Дудкин

БЕКІТЕМІН

___________________2013 ж.

МЕТАЛЛКЕСКІШ ҚҰРАЛДАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ

Силлабус
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Силлабус

Мамандық: 5В071200- Машина жасау

Оқу түрі: күндізгі
Курс: 3

Семестр: 5

Кредит саны:3

Сағат саны: 135

Дәрістер: 30

Практикалық жұмыс: 15

Зертханалық жұмыс:

СОӨЖ: 45


СӨЖ: 45

Курстық жұмыс: 5 семестр

Емтихан: 5семестр
Өскемен

Усть-Каменогорск

2013
Силлабус 5.04.019-2011 «Жоғарғы білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер» ҚР МЕМСТ және негізгі оқу жоспары негізінде «Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында дайындалып 5В071200-Машинажасау мамандығында оқитын студенттерге арналған

МжҚМТ кафедрасының отырысында талқыланды


Кафедра меңгерушісі К.Комбаев
№____ хаттама ____________________2013 ж.

МжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған


Төрағасы А.Вавилов
№____ хаттама ____________________2013 ж.

Жасаған С. Капаева


Қызметі доцент

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ СОҒАН БАЙЛАНЫСТЫ АҚПАРАТ
«Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасы, Машинажасау және көлік факультеті, (Г1-429 )

Сабақ жүргізетін оқытушы: Капаева Саркен Джулгазывна, т.ғ.к., доцент.

Жұмыс телефоны: 541476

Дәрісханалық сағат және консультацияға арналған уақыт: сабақ кестесі және оқытушының жұмыс кестесі бойынша.


1 ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқытылатын пәнге сипаттама

Құрал өндірісі машинажасау және металл өңдеу өнеркәсібінің дамуымен тығыз байланысты. Әр өндірістің табысты дамуы оның қажетті құралдармен, тетіктермен және қалыптармен қамтамасыз болуына елеулі дәрежеге тәуелді. Бұл өндірістің қойылуының негізгі базасы болып табылады.
  1. Пәннің мақсаттары және міндеттері

Болашақ инженерге құрал өндірісінің мәні, оның дамуы туралы дұрыс көрініс беру мақсат болып табылады. Студенттерді инженерлі есептерді есептеу әдістерімен таныстыру, қазіргі металл кескіш құралдар құрылымы жайында қажетті білім беру, берілген технологиялық үдеріс үшін өндіріс түрін дұрыс таңдауға үйрету, құралды жобалау және дұрыс қолдану міндеттері болып табылады.


1.3 Пәнді оқу нәтижелері
Білімі :

Оқушылар білу қажет:

 • Құрал өндірісінің мақсаттары мен міндеттерін;

 • Қазіргі металлкескіш құралдардың түрлері мен құрылымдары;

 • Құралдардың тозу түрлері және тозуға төзімділікті арттыру әдістерін;

 • Беріктікке және габаритке есептеу және металлкескіш құралдарды жобалаудағы металлдарды кесу теориялар заңдарының практикалық қолданылуы.

Дағдылары:

-Техникалық құжаттамалармен, МЕМСТмен, нормативтармен жұмыстар;

- өндіріс түріне және өңдеу түріне сәйкес металлкескіш құралды таңдау және анықтау;

- габаритті және техникалық шарттарға сәйкес құралдардың жұмыс сызбаларын жасау.

Құзіреті:

Маңызды құзіреттері болып:

 • Цилиндрлі дайындамалар мен жазықтықтардың бетін өңдеуге арналған құралдар, өңделген бет саңылауының белгіленген өлшеу дәлдігі мен сапасын алуға арналған құралдар, қажақты, тіскескіш, бұранда жонғыш құралдар;

 • Тозудың түрлерін және қасиеттерін білу арқасында тозуға төзімділікті арттыру жолдары;

 • Кез-келген құралдар үшін есептеулер жүргізу;

 • Тетіктердің және металлкескіш құралдардың неғұрлым технологиялық әдісін таңдау.1.4 Пререквизиттар
Пәнді жақсы игеру үшін «Теплофизика элементтері бар кесу теориялары» пәніндегі білімдер керек
1.5 Постреквизиттер
Пәнді білу «Машинажасау технологияларының негіздері» пәнін игеруге көмектеседі
2 Пән мазмұны
2.1 Тақырыптық жоспар


Тақырып аты және мазмұны

Еңбек сыйымдылығы, сағ.

Әдебиеттер

Дәрістер

1 тақырып. Кескіш құралдардың жалпы құрылымдық элементтері

2

3.1.1-3.1.7

2 тақырып. Құралдық материалдар

2

3.1.1-3.1.7

3 тақырып. Кескіштер

2

3.1.1-3.1.7

4 тақырып. Құралдардың тозу түрлері және тозуға төзімділікті арттыру әдістері

2

3.1.1-3.1.7

5 тақырып. Тартажоңғыш

2

3.1.1-3.1.7

6 тақырып. Жоңғыштар

2

3.1.1-3.1.7

7 тақырып. Тесіктерді өңдеуге арналған құралдар. Бұрғы

2

3.1.1-3.1.7

8 тақырып. Тесіктерді өңдеуге арналған құралдар. Ұңғылағыштар. Үңгілер .

2

3.1.1-3.1.7

9 тақырып. Қажақты құралдар.

2

3.1.1-3.1.7

10 тақырып. Бұранда жасайтын құралдар.Бұрандаойғыш

2

3.1.1-3.1.7

11 тақырып. Бұранда жасайтын құралдар. Бұрандакескіш. Бұрандалы жоңғыштар.

2

3.1.1-3.1.7

12 тақырып. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған құралдар. Модульді бір қалыпты жоңғыш

2

3.1.1-3.1.7

13 тақырып. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған құралдар. Тіскескіш тісқашағыштар.

2

3.1.1-3.1.7

14 тақырып. Тісті дөңгелектерді өңдеуге арналған құралдар. Иірмекті тіскескіш жоңғыштар

2

3.1.1-3.1.7

15 тақырып. Эвольвентті емес профилдерді өңдеуге арналған иірмекті жоңғыштар

2

3.1.1-3.1.7

Практикалық жұмыстар

1 тақырып. Жоңғыш кескіштердің кескіш бөлігінің геометриясын зерттеу

4

3.1.1-3.1.7

2 тақырып. Бұрғылардың кескіш бөлігінің геометриясын зертеу

4

3.1.1-3.1.7

3 тақырып. Жонғылардың кескіш бөлігін зерттеу

4

3.1.1-3.1.7

4 тақырып. Әртүрлі факторлардың құралдың беріктігіне әсерін зерттеу

3

3.1.1-3.1.7

СОӨЖ

1 тақырып. Жоңғыш кескіштерді жобалау және есептеу

10

3.1.1-3.1.7, 3.2.1

2 тақырып. Бұрғыны жобалау және есептеу

10

3.1.1-3.1.7, 3.2.1

3 тақырып. Жонғыны жобалау және есептеу

10

3.1.1-3.1.7, 3.2.1


2.2 Курстық жұмысты жасаудың мазмұны мен талаптары
Курстық жұмыс тақырыбы 3.1.7 әдебиетінде берілген. Жұмыс нұсқаға сәйкес орындалады, нөмірді студенттер тізіміне сәйкес алады. Курстық жұмыс есептік және сызбалы бөліктермен көрсетілуі тиіс.

Мәтінді бөлігіне келесі жатады: титул парағы; мазмұны; кіріспе; тапсырма; есептеу бөлімі және әдебиет тізімі. А4 форматында орындалады, қара тушьпен немесе қара пастамен немесе компьютермен толтырылады. Графикалық бөлігі А3, А2 форматында орындалады қарындашпен немесе сызбалық бағадараламамен компьютерде.


2.3 Өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар (СӨЖ)


Тақырыптар

Тапсырманың мақсаты мен мазмұны

Әдебиеттер

Орындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру мерзімі

Курстық жұмыстың бірінші тапсырмасы

Фасонды кескіштерді жобалау

3.1.1.-3.1.7

2-7 апта

Құралды сызу және есептеу

1 рейтинг

Құрстық жұмыстың екінші тапсырмасы

Тартажонғылағышты жобалау

3.1.1.-3.1.7

8-15 апта

Құралды сызу және есептеу

2 рейтинг

Металлкескіш құралдардың қазіргі құрылымдары

Құралдардың қазіргі құрылымдарымен танысу

3.2.1

1-15 апта

Реферат

График бойынша

Техникалық құжаттама және авторлы куәліктермен жұмыс

Патентті іздеу

3.2.1

1-15 апта

Реферат
Практикалық жұмысқа дайындық

Құралдың кескіш бөлігінін зерттеу

3.1.1.-3.1.7

1-15 апта

Практикалық жұмысты қорғау

График бойынша

Бірінші есептік тапсырманы орындау

Жонғыш кескішті есептеу және жобалау

3.1.1-3.1.7

1-5 апта

Құралды сызу және есептеу

1 рейтинг

Екінші есептік тапсырманы орындау

Спиральді бұрғыны есептеу және жобалау

3.1.1.-3.1.7

6-8 апта

Құралды сызу және есептеу

2 рейтинг

Үшінші есептік тапсырманы орындау

Жонғышты есептеу және жобалау

3.1.1.-3.1.7

9- 15 апта

Құралды сызу және есептеу

2 рейтинг
  1. Пәннің тапсырмаларын орныдау және тапсыру графигі

Бақылау түрі

Оұудың академиялық кезеңі, апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Практикалық тапсырмаларды орындау


*
*

*

Ауызша сұрау

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Курстық жұмыс*


*

Реферат


*


*


Аралық тестілеу*


*

Барлығы

 1. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
 1. Негізгі әдебиеттер

3.1.1. Семенченко И.И., Матюшин В.М., Сахаров Г.Н.. Проектирование металлорежущего инструмента.- М.: Машиностроение, Изд.8, 2005, 952 с.

3.1.2 Сахаров Г.Н. и др. Металлорежущие инструменты. М.: Машиностроение, 1989, 328 с.

3.1.3 Ящерицын П.И., Еременко М.Л., Фельдштейн Е.Э. Теория резания.- Минск.: ВШ, Изд.3, 2001, 423с.

3.1.4 Капаева С.Д. Проектирование и расчет металлорежущих инструментов. Курс лекций. ВКГТУ, 2010г.

3.1.5 Капаева С.Д. Проектирование и расчет металлорежущих инструментов. Методические указания для выполнения практических работ. ВКГТУ, 2010г

3.1.6 Капаева С.Д. Проектирование и расчет металлорежущих инструментов. Методические указания для выполнения СРСП., 2011г.

3.1.7 Капаева С.Д. Проектирование и расчет металлорежущих инструментов. Методические указания для выполнения курсовой работы. ВКГТУ, 2010г
 1. Қосымша әдебиеттер
   1. Стандарты на металлорежущий инструмент, Авторские свидетельства на изобретения, журналы «Машиностроитель», «Металлообработка», «Вестник МВТУ им. Баумана», «Заводская лаборатория»

3.2.2 Лаптев С.И., Юшиков М.И.. Проектирование режущей части инструмента с применением ЭВМ,- М.: Машиностроение, 1980, 208 с.

3.2.3.Ординарцев И.А., Филипов Г.В., Шевченко А.Н. и др. Справочник инструментальщика. / Под общ. редакцией И.А. Ординарцева. - Л.: Машиностроение, 1987, 846 с.   1. Справочник металлиста. Т.З. Изд. 2.,-М.: Машиностроение, 1977, 747 с.

   2. Нефедов Н.А, Осипов К. А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. -М.: Машиностроение, 1985, 288 с.

4 Білімді бағалау


4.1 Оқытушы талаптары
Оқытушы талаптары:

 • Сабақ кестесіндегі дәрістік және тәжірибелік сабақтарға қатысу міндетті;

 • студенттердің қатысылуы сабақтың басында тексеріледі. Кешіккен жағдайда студент тыныш дәрісханаға кіріп, жұмысқа кірісуі қажет, ал үзілісте оқытушыға кешігу себебін түсіндіру қажет;

 • сабаққа екі рет кешігу бір рет сабақтан қалғанмен тең;

 • балмен есептелетін жұмыстарды бекітілген мерзімде тапсыру қажет. Жұмыс уақтылы тапсырылмаса қойылатын балл төмендейді. Барлық тапсырманы тапсырмаған студенттер емтиханға кіргізілмейді;

 • қанағаттанарлық деген баға алған студентке аралық бақылауды қайталап өтуге рұқсат берілмейді;

 • орташа рейтингі Рср = (Р1 + Р2)/2 50% кем, студенттер емтиханға енгізілмейді;

 • сабақ барысында ұялы телефондар сөндірулі болу керек;

 • студент сабаққа іскерлік киімімен келу қажет.


4.2 Баға критериі
Барлық тапсырма түрлері 100-балдық жүйемен бағаланады.

Ағымдағы бақылау апта сайын өткізіледі және оның ішіне дәрістерге қатысуды, тәжірибелік сабақтар мен өздік жұмыстарды орындау кіреді.

Білімді ағымдағы бақылау тест түрінде семестрдің 7 және 15 апталарында өткізіледі. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен жиналады:


Аттестациялау кезеңі

Бақылау түрі, меншікті салмақ, %

Қатысу

Практикалық тапсырмаларды орындау

Ауызша сұрау

Курстық жұмыс

Реферат

Аралық тестілеу

Барлығы

Рейтинг 1

5

30

5

10

15

35

100

Рейтинг 2

5

30

5

10

15

35

100

Әр пәннен емтихан емтихандық сессия кезінде тест түрінде өтеді.

Пәннен студент білімінің қорытынды бағасын құрайтындар:

- 40% қорытындысы, емтиханнан алынған баға;

- 60% қорытындысы ағымдағы үлгерім.

Қорытынды баға есебінің формуласы:


И=0,6,


мұнда Р1, Р2 – бірінші, екінші рейтингтің бағасына сандық эквивалент сәйкесінше;

Э – емтихандағы бағаның сандық эквиваленті.


Қорытынды әріптік баға және балл түріндегі сандық эквивалент:


Әріп жүйесіндегі баға

Баллдың сандық эквиваленті

Пайыздық мөлшері, %

Дәстүрлі жүйедегі баға

А

4,0

95–100

Өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы

В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлық

С

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

қанағатсыздандырылған
  1. Қорытынды бақылауға арналған материалдар
   1. Кескіш құралдың құрылымдық элементтері.

   2. Қажақты құралдардың тізбек түрлері.

   3. Кескіш сынаның геометриялық элементтері.

   4. Бекіту конустары. Таңдау, есептеу, стандарттау.

   5. Көпжақты ауыстырмалы пластиналарды бекіту түрлері.

   6. Қажақты материалдар.

   7. Қатты және аса қатты қорытпалар.

   8. Көміртекті болаттар.

   9. Тезкескіш болаттар

   10. Легірленген болаттар

   11. Түпбетті жонғыштар.

   12. Бұранда кесетін бастар. Түрлері, міндеттері.

   13. Бұрандакескіштер. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   14. Бұрандаойғыш. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   15. Бұрандалы жонғыштар. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   16. Өткір тісті жонғыштар. міндеттері, есептеуі.

   17. Бұранда бүрлеу роликтері

   18. Бұранда бүрлеу бұрандакескіштері

   19. Бұранда бүрлеу бастары

   20. Тартажонғыш. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   21. Қобылағыштар. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   22. Қажақты құралдар. Түрлері, міндеттері.

   23. Тіскескіш модульді, фасонды, жонғыштар. Түрлері, міндеттері

   24. Бұрандалы кескіш пен тарақтар.

   25. Бұранда кескіш тарақтар. Түрлері, міндеттері

   26. Тіскескіш тісқашауыш. Түрлері, міндеттері

   27. Тіскескіш иірмекті жонғылар. Түрлері, міндеттері

   28. Тісқырғыштар. Түрлері, міндеттері

   29. Конусты дөңгелек тістерін алуға арналған тіскескіш бастар

   30. Тіс сүргілеу кескіштері.

   31. Ұңғылағыш. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   32. Үңгілер. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   33. Бұрғылар. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   34. Дискті фасонды кескіштер. Есептеу.

   35. Кескіштер. Түрлері, міндеттері, есептеуі.

   36. Призмалы фасонды кескіштер. Есептеу.

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1сандық ҚҰрылғылардың математикалық негіздері 2 1 Санау жүйесі 2
MethodBook -> Рабочая учебная программа Специальность: для всех специальностей Өскемен Усть-Каменогорск 2013 Оқу жұмыс бағдарламасы «Дене тәрбиесі және спорт»
MethodBook -> Методические указания по выполнению практических работ для специальности
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Білім жәңе ғылым
MethodBook -> Қазақстан Республикасының Бiлiм және ғылым
MethodBook -> Негізгі нормативтік актілер
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Ф1 и вкгту 701. 01-01-1-2011
MethodBook -> Бағдарламасы 13 тұратын 1 бет Әдебиеттердің тізімі негізгі әдебиеттер


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет